GENOS
- Suomen Sukututkimusseuran aikakauskirja

[Artikelns slut | Suomeksi]

Tag vara på släktforskarnas anteckningar!

Georg Luther

I arkiven är läsapparaterna för mikrofilm i fortsatt användning och släktforskarna läser flitigt också originalhandlingar. Varje vecka antecknas i vårt land stora mängder släktuppgifter och på basen av dem mognar redogörelser för gångna släktled och vår släkthistoria. Ny släktlitteratur utkommer glädjande ymnigt, men många utredningar förblir opublicerade eller oavslutade och många intressanta arkivfynd ryms inte med i de publicerade texterna.

Opublicerade anteckningar går förlorade för forskningen om de inte placeras i något bibliotek eller arkiv, där de är tillgängliga för andra forskare. Det betyder, att de måste offra tid på att en gång till söka fram och samla ihop samma uppgifter ur primärkällorna.

I detta nummer av Genos framläggs (på finska) en översikt av handskriftssamlingar i bibliotek och arkiv i Finland samt en förteckning över samlingar som är viktiga för släktforskarna. För forskningen är det viktigt, att värdefulla samlingar av anteckningar också i fortsättningen bevaras och placeras tillgängliga för forskare i arkiv eller bibliotek.

Jag vädjar därför om två slag av hjälp från släktforskarna. Ordna för det första Edra egna anteckningar så, att andra kan använda dem när Ni själva inte längre förmår det! Ge också Edra anhöriga anvisningar om vad de skall göra med Edra släktforskningspapper när Ni är borta! Om en person med intresse för dem finns inom familjen eller släkten, så kan hon eller han naturligtvis lämpligen få hand om dem. Men om ingen lämplig och intresserad person finns i släktkretsen, kan det vara skäl att placera pappren i ett arkiv eller bibliotek.

Den andra vädjan riktas till avlidna genealogers kvarlevande forskarvänner. Försök på ett finkänsligt sätt sköta om att den bortgångnes anteckningar bevaras och blir tillgängliga för forskare! Och offra vid behov en smula tid på att som väntjänst ordna och katalogisera Er kamrats släkthistoriska papper, kanske också på att sköta placeringen av dem i ett lämpligt arkiv eller bibliotek.

Genealogiska Samfundet håller inte något eget arkiv av handskriftssamlingar. Samfundet har varken lokal eller resurser för sådan verksamhet. De samlingar Samfundet har fått, har placerats på andra håll, vanligen i Riksarkivet. Men vi ger gärna råd om ordnandet och placeringen av släktforskares efterlämnade papper.


Genos 59(1988), s. 98

© Tekijät ja Suomen Sukututkimusseura - Författarna och Genealogiska Samfundet i Finland

[ Artikelns början ]

Systematisk förteckning | 1988 års register | Årgångsregister