GENOS
- Suomen Sukututkimusseuran aikakauskirja

[ Artikelns slut ]

Pietscheke.

Bruno Nordling

Det är allmänt bekant huru stora svårigheter åsamkats släktforskningen genom den förintelse våra älsta arkiv till stor del undergått. En intresserad mötes av ett obevekligt »så långt kyrkoböckerna utvisa». Och då står man sig rätt slätt vid förra hälften av 1700-talet.

Landsarkivet i Åbo såväl som statsarkivet ävensom privata samlingar kunna emellertid komplettera svårlösta frågor och bringa dem närmare en sannolik lösning.

Enligt kyrkoarkivet i Kimito var Christoffer Pietscheke, bosatt på Engelsby länsmanshemman, kronolänsman i Kimito redan 1725 och intill 1734, då han avled 48 år gammal. Hans hustru var Anna Lisa Hoffman, d. 8.4.1740, 49 år gammal[1], med anmärkning »en förnuftig hustru». - N. 0. JANSSON-VRETDAHL framhåller om henne i sina anteckningar »sannolikt dotter till befallningsmannen (kronofogde?) Henrik Hoffman på Västankärr».

Deras dotter var:

Anna Maria Christoffersdotter Peitsche eller Pietsche, f. 2.11.1720. flyttade 1795 till Bjärnå, där hon i kyrkoboken är antecknad under namnet Maria Peits, d. 12.5.1800, i 2:a giftet förenad med Jacob Jacobsson Böök, f, 2.2.1729 (även i hans 2:a gifte), från Kimito, Tjuda (kommen vid 12 år, okänt varifrån). Finnes i mantalslängden upptagen på Tjuda rusthåll med blotta förnamnet »Jacob».

Dessas son var:

Daniel Jakobsson Böök, f. 20.8.1763, d. 3.2.1830 på Gråböle, Bjärnå Finby. Gift 24.10.1787 med Brita Henriksdotter, f. 8.6.1764 på Kila, Kimito, d. 3.8.1836 på Gråböle. De hade barnen:

1. Maria, f. 22.4.1790; gift med rusthållaren i Finby Carl Mattsson.

2. Christina, f. 1792, flyttade till Kimito 1816.

3. Lovisa, f. 1.3.1794; gift med N. N. Blomberg på Talonpoika,

Bjärnå.

4. Eva, f. 3.1.1796; gift med Carl Gustaf Funck.

5. Hedvig, f. 24.5.1799, d. i Kimito Träskböle 23.11.1842; gift med rusthållaren på Saaris, Bjärnå, Isac Nordling, f. 16.12.1780 i Västanfjärd, Illo, i hans 3:dje gifte; död på Träskböle, som han innehade sedan 1837 och som sedan 1847 ligger inom Bjärnå socken.

6. Johan, f. 3.4.1805; gift m. rusthållardottern Maria Margareta Lindholm.

7. Zacharias, f. 7.8.1808, d. 1816.

8. Lena Gustava, f. 14.2.1811; gift m. Isac Wilhelm Pettersson, f. 10.7.1806.

Enligt JANSSON-VRETDAHL samlingar var Anders Pietscheke, faderns efterträdare i Engelsby, gift med Anna Maria Hamberg, dotter till rusthållaren på Tjuda Storgård Nils Mattsson Hamberg, d. 20.5.1758 av ålderdomsbräcklighet 80 år gl., och hans 1:a hustru Elisabeth (Lisa) Hohenhausen (i mantalslängden Hogenhusen), d. i Kimito 30.3.1727, begr. i kyrkan 9.6. s. å.

Stina Christoffersdotter Pietscheke omnämnes som jungfru 1751, enl. JANSSON-VRETDAHL.

Namnet Pietscheke förekommer under tidernas lopp i många olika former: Peitsche, Pietsche, Peits, Pitsche, Pitska och Pitske. Då närmare uppgifter icke finnas om släktens ursprung, ha olika förmodanden därom blivit framlagda. Så t.ex. har framkastats det antagande, att släkten utgått från släkten Peitzius i Kelviå. Denna släkt härstammar från Peitså hemman i nämnda socken, varest kyrkoherden Mathias Peitzius förekommer såsom den vilken antagit namnet.

Släkten Peitzius har emellertid icke någon gemenskap med familjen Pietscheke och JANSSON-VRETDAHL har vid en förfrågan även framhållit: »troligen utlänningar».

Det har antagits, att släkten antagligen hört till de polsk-tyska arbetare, som införskrevos av Axel Oxenstierna till hans förläningar. Emellertid finnes i Kimito sockens mantalslängd för 1725 i Statsarkivet, s. 2911, Kristoffer Pietschekes egenhändiga namnteckning med hans underskrivna titel:

Christoph Pietzscheke
Crono und Ländzsman.

Av namnteckningen och titelteckningen kan lätt dragas slutsatsen, att denaturaliseringen icke skett alltför långt i tiden, då de tyska spåren äro lätt skönjbara.

 

[1] Sannolikt har denna släkt Hoffman gemenskap med kyrkoherden i Masku Henrik Hoffman (medlem i finska bibelkommissionen 1642) och hans hustru Hebla Galle ävensom med den Martin Hoffman, född i Södra Finland 1625, som 1657 utvandrade till New Amsterdam i Amerika och blev stamfader för Cornelia Benson-Hoffman, gift 1752 med Isaac Roosevelt (enl. tidningen Nordstjernan, New York).


Genos 6(1935), s. 178-180

© Tekijät ja Suomen Sukututkimusseura - Författarna och Genealogiska Samfundet i Finland

[ Artikelns början ]

Systematisk förteckning | 1935 års register | Årgångsregister