GENOS
- Suomen Sukututkimusseuran aikakauskirja

[ Selostus | Artikelns slut ]

Från reduktionens dagar.

Karl Brander

Såsom känt var den för s.k. stora reduktionen tillsatta reduktionskommissionen försedd med så vidlyftiga fullmakter, att den praktiskt taget var ansvarig endast för sin enväldiga konung. Av dess gottfinnande och tolkning av gamla dokument berodde mången släkts ekonomiska vara eller icke vara. Faran för orättvisor låg främst däri, att samma myndighet undersökte och utan långvariga processer, temmeligen summariskt avgjorde och verkställde sina egna beslut. Med stor stränghet genomfördes reduktionen i de baltiska provinserna, främst i Livland. Här reducerades även sådana gods, vilka förvärvats långt före svenska väldet. Den förtvivlade situationen alstrade lika förtvivlade motåtgärder. Emot denna bakgrund bör även här i översättning återgivna urkunder ses. De tillhöra det Ungern-Sternbergska släktarkivet. Att medlemmarna av reduktionskommissionen ej synas varit okänsliga för guldet framgår med önskvärd tydlighet av angivna urkunder.

"Urkund 213, efter 1698 juni 10.

Uppgifter om mutor och övriga omkostnader, vilka erfordrades för att förmå reduktionskommissionen att erkänna (Joakim Fredrik) v. Zöges arvingars anspråk på godsen. (Kusthof, Urbs, 1/2 Peerende och Sentack) jämför urk. 215.

Enligt journal och specialräkning hava för första behandlingen av godsen erlagts följande, varvid många småsaker icke ens beaktats:

till greve G:b [greve Jakob Gyllenborg].......

500

Rdr.

till Kall [assessor Pehr Kalling]................... 500 »
till Leonmrk [Sven Leijonmark].................. 200 »
till Leunst [Anders Leijonstedt]................... 200 »
till M Kmk [Königsmarck][1]..................... 200 »
till Hägerflicht [Arvid]................................. 200 »
till Palm som handlagt ärendet, och bifal-
lit förbundit (mig) att denna höst betala........
500 »

Arvedsson för revisionerna.........................

40 »

För senaten:

C. Piper [greve Carl Piper]......................... 200 »
F. Wrede [greve Fabian Wrede]................. 200 »
Anm I Emedan saken där (i senaten) främst var be
roende av Güldenst [greve Nils Gylden-
stolpe]I vilken nu måste föras av fru
Horn; till henne 6 silverbägare.....................
133 »
till honom själv en häst, för vilken min
svägerska givit............................................
110 »
därtill ännu ett lass havre
Vid kungliga kansliet för två remissor och
resolutioner, därsammastädes......................
120(60) »
Emedan Greve G:b [Gyllenborg] bortrest
och lämnat saken oundertecknad, sänt
vaktmästaren (wachtmeister) till lands
till honom....................................................
14 »
Förtärt och till nödiga collationer använt....... 1469 »

För denna gång:

Till Frank [Peder Franc] havre, och vin........ 100 »
till sekr. Tiirson [Thöresson] 10 tunnor havre 20 »
till bokhållaren Arfveson [Anders A]............ 30 »
till hans skrivare........................................... 10 »
till greve Güld.b. [Gyllenborg] rehnskt vin
en ohm........................................................
50 »
förtärt under resan och nödiga collationer 287 »
Anm 2 ytterligare till Kalli 2 givit 2 oxar.................... 15

5178

Rdr.

Ytterligare skall för 120 tunnor havre, vilka förolyckats, kostnaderna framdeles specialiseras, emedan jag själv ännu icke äger räkningarna. Dessutom åt G:stolpe [greve Nils Gyldenstolpe] utlåvat 100 tunnor havre och 50 tunnor malt".

 

Detta intill den 10 juni 1698.

Ovanstående (är) ett av Reunald U-St (Reinhold von Ungern-Sternberg, född 1656, risti14.gif (59 bytes) som överste 1713 i Reval) mycket flyktigt skrivet koncept, som förvaras i Ungern-Sternbergska arkivet i konvolut med påskrift "Zögesche Erbschaft".

De efter förkortningarna inom klammer angivna namnen återfinnas i medlemsförteckningarna över reduktionskommissionen. Således utgjorde penningar, säd, vin och gästabud (collationes) de av reduktionskommissionen (fordrade) "ytterligare framlagda dokumenten" vilka ådagalade sökandenas eganderätt till nämnda gods". Jfr. urk. 215.

Sub. urk. 215 finnes intagen en från tyskan översatt vidimerad svensk kopia av reduktionskommissionens resolution av den 3 november 1698, i vilken på grund av de "ytterligare företedda dokumenten" de ovannämnda godsen undgingo reduktion och tillerkändes v. Zöges arvingar, till vilka även översten friherre Reinhold v. Ungern-Sternberg hörde.

Domen är undertecknad av: Johan Gabriel Stenbock, G.J. Gyllenstierna, J. Gyllenborg, P. Franc, Pehr Kalling, A. Flemming, J. Thöressen, Arvid Hägerflycht och And. Arwedson.

Anm. I) Här kunde måhända även avses greve Carl Gyllenstierna af Steninge.

Anm. 2) Texten otydlig, här kunde även avses "Kalli". I så fall antagligen Pehr Kalling.

De av reduktionen hotade godsen tillhörde Reinhold von Ungern-Sternbergs mödernesläkt. Själv vistades han för bevakande av sina intressen i Stockholm och synes ha tillhört den unge konung Karls närmaste umgänge, deltagande i hans ritter och jaktutfärder. Sin trohet mot monarken visade han genom att in i det sista kämpa för Sverige. Jämte Fabian Ernst Staël von Holstein undertecknade han 1710 å det estniska ridderskapets vägnar Estlands kapitulation.

 

Selostus

On tunnettua, miten säälimättömästi Kaarle XI:nnen suuri reduktio toimi, etenkin valtakunnan vuosisadan alussa valloitetuissa maissa. Silloin palautettiin kruunulle tiloja, jotka jo Puolan kuninkaat olivat lahjoittaneet alamaisilleen. Asiakirja, jonka KARL BRANDER julkaisee on todistuksena siitä, miten aatelin, rahalahjoilla reduktion mahtaville herroille onnistuttiin säilyttämään maatilat. Myöhemmin Ruotsin palveluksessa ansioitunut eversti Reinhold von Ungern-Sternberg maksoi äidiltään perityistä tiloista 5,178 talaria, päästen siten oikeuksiinsa. Miten yleisesti tätä tapaa käytettiin on tämänluontoisten asiakirjojen harvinaisuuden takia mahdotonta sanoa.

 

[1] Här föreligger antagligen ett misstag, då ingen Königsmarck tillhörde regeringen eller reduktionskommissionen.

 
Genos 6(1935), s. 28-31

© Tekijät ja Suomen Sukututkimusseura - Författarna och Genealogiska Samfundet i Finland

[ Artikelns början | Selostus ]

Systematisk förteckning | 1935 års register | Årgångsregister