GENOS
- Suomen Sukututkimusseuran aikakauskirja

[ Artikelns slut ]

Tiedonantoja - Meddelanden

Gustaf Sederström

Urmakare i Åbo.

G. Alex. Rotkirch

Professor GABRIEL NIKANDERS bidrag till »Gustavianskt» tillegnad Sigurd Wallin på hans 50-årsdag, Stockholm 1932, handlar om »Urmakare i Åbo under svenska tiden». En av dessa var rådmannen Fredr. Blomqvist, som avled den 29 oktober 1796. NIKANDER anför: »Kort efter rådmannens död inlämnade hans verkgesäll Gustaf Sederström till hallrätten en anhållan att bli antagen till urmakare». Han upplyser att genom rådman Blomqvists död den förnämsta urfabrik i denna stad blivit nedlagd och att Sederström redan tillhandlat sig alla till denna fabrik hörande verktyg och materialer. Till en början kom Sederström huvudsakligen att utföra reparationsarbeten. Han avled 1818. Av de i uppsatsen behandlade urmakarenas ekonomiska ställning får man det intrycket, att yrket icke var vidare inkomstbringande och att flera av de tidigare i staden befintliga mästarena tvungits i brist på medel att upphöra därmed. Så tycks dock icke varit fallet med Gustaf Sederström, ty i Ratula arkiv finnes följande av honom utfärdade räkningar för den unge studenten Alexander Armfelt.

Åbo den 8 Junius 1813. slutsumman 63 Riks. 45 skl.

Åbo den 26 Junii 1813. slutsumman 24 Rik. 43 sk.

Åbo den 13 Dec. 1813. slutsumman 37 Rik. 44 skl.

Åbo den 6 Julii 1814. slutsumman 85. R. 38 sk.

Ur de särskilda posterna framgår, att han åtta gånger erhållit ficklån mot »intresse», men räntans storlek kan icke utläsas, emedan datum fattas. För 7 riks. togs 1 riks. och för 37 riks. beräknades 3 riks. Sederström synes även ha varit gårdsägare eller åtminstone innehavare av liderbyggnad och brunn. »Tagit vatten i 2 månader 1 r: 16 sk. Fragt för skesen 2:ne gång 7 r. Chäs hyra 4 r. Dito 3 resor 5 r.» Även andra affärer gjordes. »Mjölk 6 r. 30 sk. Grädde 9 r. 42 sk. Kaffe 3 r. 24 sk. Bröd 18 sk. 2 ½ skålpund ljus 45 sk. Klädtvättning 1 riks. Skurning 1 riks. Vatten 7 riks. och en jungfru 3 sk. 1 lispund hö 24 sk.

Gustaf Sederström reparerade självfallet den unge grevens ur och inhämta vi följande uppgift: »Reparerat ett guldur 2 r. Ett guldur 1 r. Reparerat ett guldur 1 r: Betalt som qwetert».

Under dessa är bodde Alexander Armfelt hos Professor Daniel Myréen.

Ur Åbo katedralskolas matrikel framgår, att Gustaf Sederström hade en fosterson: Johannes Mich. Sederström Ab. natus 1794 6.10. Pater Coriario Calander Vallis Gratie dum vexil cive jam nomen trahit a Vilrico Horologium opifice Sederström, samt en egen son: Gustavus Frdr. Sederström Ab. natus 1797 11.8. patre Horologum opifice.


Genos 6(1935), s. 37-38

© Tekijät ja Suomen Sukututkimusseura - Författarna och Genealogiska Samfundet i Finland

[ Artikelns början ]

Systematisk förteckning | 1935 års register | Årgångsregister