GENOS
- Suomen Sukututkimusseuran aikakauskirja

[ Artikelns slut ]

Arvosteluja - Recensioner

T. C.

Johan Kleberg: Kalender över ointroducerad adels förening 1935. Stockholm 1934.

I december senaste är utkom en kalender med ovannämnda titel. På omslaget benämnes den »Ointroducerad adel 1935» och i företalet »Ointroducerad adels kalender». Att namnet icke varit lätt att finna framgår härav; att valet utfallit lyckligt eller ens språkligt lyckat kan icke påstås.

Kalendern har utgivits av Johan Kleberg på tillskyndan av en 1917 stiftad förening, som 1933 tog namnet Ointroducerad adels förening. Föreningen omfattar svensk ointroducerad adel och i Sverige bosatt adel med svensk medborgarrätt. De släkter kalendern omfattar utgöras av dem, som bilda föreningen.

Kalendern är med särdeles omsorg redigerad och har i redaktionellt hänseende flere företräden framför den årliga svenska adelskalendern - företräden som till en del kunna hänföras till det förhållandet, att släkterna icke behöva utgå från någon »huvudman», vilket gör framställningen av introducerade ätter i en kalender otillfredsställande. Märkvärdig är den skräck vardera kalendern har för ordet »frånskild», oaktat företeelsen är så allmän i vår tid - det är som om man ville skyla över en förseelse! Medan adelskalendern betecknar saken så: »gift 1911-23 (med N. N.) varmed menas att paret fått skilsmässa 1923, skriver Kleberg »gift 1911 (med N. N.)» - namnet oftast kursiverat och födelsedatum utsatt - utan att angiva när äktenskapet upphört. Vadan denna kurragömmalek?

Med tillfredsställelse måste annoteras, att uppgifterna om släkternas ursprung äro koncist, kort och med kritik avfattade.

Boken prydes av vapenteckningar, visserligen smakfulla, men företalet har icke enligt min mening tillräckligt motiverat att de äro i medeltida stil, främmande för de typer som i verkligheten hittills begagnats. De verka onekligen främmande - hade icke våra vanliga hjälmar och vårt vanliga lövverk varit lika tilldragande? Beskrivning av vapnen ingår i texten.

Antalet släkter, som äro upptagna i kalendern, utgör 45. De flesta äro av tysk (II) och riks[romersk] (4) adel, av dansk äro 6, av skotsk, estländsk och finländsk 3, svensk, nederländsk, bayersk, rysk och polsk 2; österrikisk, fransk, luxemburgisk, bömisk (ungersk) och påvlig adel företrädas av var sin släkt. Några av de utländska släkterna äro likvisst av svenskt ursprung.

Av släkter som i ett eller annat avseende äro av särskilt intresse för oss i Finland, må nämnas: von Baumgarten, von Beetzen, von Buxhoeveden, von Delwig, von Heideken, von Horn, Linder (vår släkt), Munthe, d'Otrante, von Rettig (vår släkt, som är intagen i dess helhet, också de medlemmar, som ej äro svenska medlemmar), von Schmaltz, von Schoultz, Segerstråle (vår släkt), von Sydow, Treschow, von Vegesack, af Wisborg.

I det hela har kalendern karaktären av ett redigt och pålitligt uppslagsverk. Det är att hoppas att den skall utvecklas till att omfatta allt flere släkter, varigenom kalendern kommer att mycket vinna i betydelse.


Genos 6(1935), s. 41-42

© Tekijät ja Suomen Sukututkimusseura - Författarna och Genealogiska Samfundet i Finland

[ Artikelns början ]

Systematisk förteckning | 1935 års register | Årgångsregister