GENOS
- Suomen Sukututkimusseuran aikakauskirja

[ Artikelns slut ]

Vem var Göran Magnus Sprengtportens andra hustru?

Osmo Durchman

Den genealogiska och biografiska litteraturen i Finland och Sverige ger endast torftiga uppgifter om Göran Magnus Sprengtportens andra giftermål, som han ingick efter sin första hustrus Anna Elisabeth Glansenstiernas den 8 maj 1785 på Sesta i Nastola inträffade död. Så säger ännu ELGENSTIERNA i Svenska adelns ättartavlor VII, s. 441: »g. 1788 m. holländska grevinnan Anna Charlotte d'Aumale, från vilken han blev skild». A. R. Cederberg har i sin uppsats »Vähäinen lisä Yrjö Maunu Sprengtportenin elämäkertaan» (Genealogiska Samfundets i Finland Årsskrift XI, 1927, ss. 484-486) visat, att giftermålet ingicks i Mitau 1789 hos ryske envoyén, sannolikt 3 jan.[1], vilken dag av J. R. DANIELSON-KALMARI i Kustavilainen aika II, s. 158, hänföres till år 1788: »joka näkyy olleen sukulaisuussuhteissa Kuurinmaan ylimystöön». M. G. SCHYBERGSON har i sin biografi över Sprengtporten i Finsk Biografisk Handbok II, sp. 2037, redan angivit året 1789, som ej observerats av DANIELSON-KALMARI. Varken denne i »Kansallinen Elämäkerrasto» V, s. 209, eller ELGENSTIERNA ha begagnat sig av CEDERBERGs rättade uppgift.

Vid genealogisk forskning spelar en lycklig tillfällighet ofta en stor roll. Vid sammanställning av uppsatsen »Ätten Horns ättlingar inom furstehus» sökte jag i ELGENSTIERNAs ättartavlor i genealogin De Geer uppgifter om Isabelle Constance De Geer, f. 1751, d. 1777, g. 1:a gången 1769 m. greve Wilhelm Carl Heinrich av Quadt till Wyckradt, f. 1745, d. 1771 (se nämnda uppsats i »Genos» 1934, s. 161). Därvid observerade jag, att Isabelle Constance De Geers äldsta syster Jacquelina Cornelia De Geer var gift med greve Jacques Paul d'Aumale. Men det var icke nog. Det framgick ytterligare, och det var det viktigaste, att de båda fröknarna De Geers farbror kammarherren Anthony De Geers, till Österby, f. på Finspång 16.5.1721, d. på Österby 9.8.1756, hustru, med vilken han blivit gift 14.9.1745, grevinnan Ulrika Charlotta Taube, f. 24.6.1724, d. i Stockholm 5.3.1780 (dotter till hovmarskalken greve Hans Henrik Taube och friherrinnan Barbro Fredrika von Albedyl), blev 16.11.1758[2] omgift med Göran Magnus Sprengtportens halvbror generalen Johan Vilhelm Sprengtport, friherre Sprengtporten, f. 1720, d. 1795. Allt detta gav något att tänka på.

Genom vänligt tillmötesgående av olika institutioner och myndigheter i utlandet har Anna Carolina (ej Charlotte) d'Aumale kunnat identifieras och därvid fastställas, att hon var dotter just till nämnde greve d'Aumale och hans hustru f. De Geer.

I skrivelse av den 4 jan. 1935 meddelar »Koninklijk Nederlandsch Genootschap voor Geslacht- en Wapenkunde» i Haag, att grevinnan Anna Carolina d'Aumale var »die älteste Tochter der Eheleuten: Jacob Paulus (Jacques Paul) Graf d'Aumale, getauft Leeuwarden 18. März[3] 1733, gest. Breda 24. März 1780, heir. Utrecht 25. Februar 1762 Jacquelina Cornelia de Geer, geb. Rynhuysen 22. Juni 1741, gest. im Haag 4. Dez. 1786. Als Traudatum haben wir auch 22. Februar gefunden». I skrivelse av 25 mars 1935 meddelar »Oud-Archief der Gemeente Utrecht» först om föräldrarnas vigseldatum »Jan (!) Paulus van Aumale en Jaquelina Cornelia de Geer heirateten am 22. Februar[4] 1762 in. Utrecht in der reformierten Kirche. Die Heiratsanzeige fand auch in der Kirche in Jutphaas[5], ein Dorf nächst der Stadt Utrecht, statt. Die Eintragung in das dortige Kirchenbuch lautet wie folgt: '1762. Den 21 February. Hebben op vertoning der acte van ondertrouw tot Utrecht gedaan, alhier hunne drie voorstellingen gehad de Hooggeboren Heer Jacob Paulus graaf van Aumale en de UoogWelgeboren Jongkvrou Jaquelina Cornelia Baronesse de Geer tot Rijnhuysen, en vervolgens attestatie bekomen om zig in den huwelijken staat te laten bevestigen'. Om dottern Anna Carolinas födelse meddelar »Oud-Archief»: 'Die älteste Tochter dieser Eheleute wurde am 22. Juni 1763 in der reformierten Kirche (»Domkerk)» getauft. Die Taufeintragung lautet: Anna Carolina, dochter van Jacob Paulus van Aumale en Jaquelina Cornelia de Geer, waarover getuyge is de hooggeboren Jonkvrou Suzanna Cievile Gravinne van Aumale'.

Genom att »Koninklijk Nederlandsch Genootschap voor Geslachten Wapenkunde» i sin ovannämnda skrivelse kunde meddela, att »Georg Magnus Graf Sprengtporten verheiratet war mit Anna Carolina Gräfin d'Aumale, welche im Jahre 1836 als Wittwe wonhaft war in Brüssel», har även hennes dödsdag kunnat fastställas. »L'Officier de l'Etat Civil» i Bruxelles meddelar i ämbetsbetyg av den 13 april 1935:

»Extrait du registre aux actes de décès. Année 1839. No 2446. Du septième jour du mois d'août, l'an mil huit cent trente-neuf, à dix heures du matin, acte de décès de Anne Catharine Daumale, rentière, décédée le cinq de ce mois à dix heures du soir, âgée de septente ans, née à Utrecht, domiciliée en cette ville montagne aux herbes Potagères, veuve de Georges Spregtporten».

I denna dödsattest finnas, som synes, flera inkorrektheter: grevinnan d'Aumale kallas A. Catharine Dammale, uppgives ha varit 70 år gammal och änka efter G. Spregtporten.

Som bekant vistades Göran Magnus Sprengtporten i Holland 1785-1786 och han torde vid detta tillfälle genom sin (då redan avlidna) svägerskas släktskap med familjen De Geer ha stiftat bekantskap med grevinnan Anna Carolina d'Aumale. Huru denna sedan kommit till Kurland, är tillsvidare obekant. Danielson-Kalmaris antagande, att hon varit befryndad med den kurländska aristokratin, verkar sökt. Dessa baltiska förbindelser äro näml. rätt avlägsna, om ock sådana kunna visas genom ätterna Taube, von Albedyl, Stackelberg m.fl. Den exakta tidpunkten för Sprengtportens och hans 2:a hustrus skilsmässa (hänförd till 1800, se bl.a. »Kansallinen Elämäkerrasto») är heller icke närmare utredd.

Till orientering lämnas följande släktöversikt.

sälkttavla

Noter

[1] Sprengtporten hade kort förut 26.11./7.12.1788 blivit rysk friherre. (Se »Genos» 1934, s. 107)

[2] Oriktigt 10.6.1764 i ELGENSTIERNA II, s. 195.

[3] Enligt ELGENSTIERNA II, s. 196, 12.3.1733.

[4] ELGENSTIERNAs uppgift är således den riktiga.

[5] Jacquelina Cornelia d'Aumales, f. De Geer, yngste halvbrors kanonikus' vid S:t Marie kyrkan i Utrecht Barthold De Geers, f. 1761, d. 1838, äldste son Jan Louis Willem, f. 1784, d. 1857, blev 1822 nederländsk baron De Geer van Jutphaas, titeln sedan 1845 i primogenitur ärftlig i hans yngre brors familj.

 
Genos 6(1935), s. 58-61

© Tekijät ja Suomen Sukututkimusseura - Författarna och Genealogiska Samfundet i Finland

[ Artikelns början ]

Systematisk förteckning | 1935 års register | Årgångsregister