GENOS
- Suomen Sukututkimusseuran aikakauskirja

[ Artikelns slut ]

Tiedonantoja - Meddelanden

Läroverksadjunkten VILHELM LJUNGFORS i Malmö har med anledning av friherre Eric von Borns uppsatts »Ätten Tessins härkomst» i Genos 1934, h. I, tillställt redaktionen ett meddelande om en gravsten å Kalmar gamla kyrkogård. Gravinskriften är av följande lydelse:

I H S

HIR ROUWET MARIA BOCKES PETER TESSINS THOM
STRALSUNDE ELICHE HOSSFRUWE IN GODT DEM
HERREN DEN 8 FABRUARII 

figur

ANN(O) 1629

ERIC VON BORN omnämner i sin uppsats, ss. 6-7, köpmannen Peter Tessin i Stralsund, d. 1633, och barnen Heinrich, f. 1626, och Catharina, f. 1626. Inskriften upplyser oss om, att Peter Tessin sannolikt varit bosatt i Kalmar och att hans hustru Maria Bockes avlidit där 1629. I anledning av detta meddelande vände redaktionen sig till friherre von Born, och mottog av honom följande utredning.

 

Släkten Tessin i Kalmar.

Undertecknad har tagit del av det i Kalmar nyligen gjorda fyndet av en gravinskription med namnet Tessin och har efter infogandet av denna upptäckt i det material, som legat till grund för avhandlingen »Ätten Tessins härkomst» i »Genos», kommit till följande resultat:

1) Den i Stralsunds patricierregister under släktnamnet Tessin upptagne köpmannen Peter Tessin är troligen identisk med den Peter Tessin, som omnämnes på gravstenen i Kalmar och där även säges ha varit bördig från Stralsund. Uppgifterna om denne köpman Peter Tessin, som enligt nämnda register äro mycket knapphändiga, kunna efter det gjorda fyndet i Kalmar kompletteras därhän, att han var gift med Maria Bockes, som avled i Kalmar d. 8 februari 1629, medan han själv enligt registret avled år 1633, efterlämnande minst tvenne barn, om vilkas öden intet vidare är känt.

2) Relationerna mellan den gamla hansastaden Stralsund och handelsstaden Kalmar voro vid berörda tidpunkt mycket livliga, och Kalmar bildade i flera fall den första länken vid en släkts överflyttning från Tyskland till Norden. Det synes mig likväl vara en alltför vågad hypotes att framhålla nämnda gravfynd i Kalmar såsom innebärande jämväl byggnadsarkitekten Nicodemus Tessin d. ä:s inflyttning till Sverige över Kalmar. Han var ju född i Stralsund år 1615 och var brorson till Peter Tessin, men hans direkta verksamhet i Sverige kan först spåras längre fram på 1630-talet eller under en tid, då sjötrafiken genom Sveriges deltagande i trettioåriga kriget blivit alltmera livlig. Självfallet kan den unge Nicodemus ha utnyttjat sin farbroders handelsrelationer i Kalmar, vars slott sedan byggdes av hans son, Nicodemus Tessin d. y., vilken i likhet med fadern i det nya svenska hemlandet nådde fram till ärans höjder såsom byggnadsarkitekt. Fyndet i Kalmar visar i varje fall, att patriciersläkten Tessin i Stralsund redan före Sveriges inträde i trettioåriga kriget varit företrädd på svenskt område, där den senare under halvtannat sekel skulle grönska.


Genos 6(1935), s. 79-80

© Tekijät ja Suomen Sukututkimusseura - Författarna och Genealogiska Samfundet i Finland

[ Artikelns början ]

Systematisk förteckning | 1935 års register | Årgångsregister