GENOS
- Suomen Sukututkimusseuran aikakauskirja

[ Artikelns slut ]

Kirja-arvosteluja - Recensioner

Love Kurtén

Äldre svenska frälsesläkter I, häfte 3, utgivet av riddarhusdirektionen i Sverige. Norstedts Tryckeri, Stockholm 1989.


Efter en paus på tjugofem år har det tredje och avslutande häfte av äldre svenska frälsesläkter I utkommit med Hans Gillingstam, Pontus Möller och Anders Winroth i redaktionen. Största delen av de nu publicerade utredningarna förelåg i manuskript vid f.d. riddarhusgenealogen Folke Wernstedts död 1967, då redigeringsarbetet avstannade. Nya är artiklarna om den äldre ätten Stenbock och om den stora ätten Ulv.

Det påpekas i företalet, att forskningen sedan häfte 2 gavs ut har gjort sådana framsteg, att en grundlig överarbetning av de ursprungliga utredningarna varit nödvändig i flertalet fall. Tack vare kompletteringarna, som utförts av Hans Gillingstam, motsvara framställningen i häfte 3 alltigenom den genealogiska forskningen nuläge.

Inslaget av ätter som är helt finländska eller har särskild anknytning till Finland består av utredningarna Bengt Mårtenssons ätt, Frille, Ille (Jeppe Perssons ätt) och Tavast, alla författade av Eric Anthoni och sammanfattningar av spridda uppsatser som tidigare publicerats bl.a. i Genos. Det urkundliga materialet har i några fall varit bristfälligt, såsom i den korta artikeln om Bengt Mårtenssons ätt (endast två tabeller), som vanpryds av två frågetecken och inte mindre än fem reservationer (möjligen, troligen osv.) Delvis ofullständiga är också beläggen för slutsatserna om ätten Ille.

Också de två tidigare utgivna häftena har blivit föremål för minutiös efterkontroll. I ett särskilt avsnitt ingår närmare fyrahundra femtio rättelser och tillägg till de drygt tvåhundra textsidorna. Den nyare finländska genealogiska litteraturen har kanske inte uppmärksammats med samma skrupulösa omsorg som den svenska. En inte oväsentlig korrigering av Anthonis uppgift om Nils Lydekasson (s. 130 b) gjordes redan 1975 i Gentes Finlandiae III, s. 23. Den tycks ha undgått redaktionens vaksamhet.

Ett praktiskt problem förefaller verbens pluralformer att ha varit. De användes konsekvent ännu i häfte 1, som utkom 1957. I häfte 3 har de övergivits i företalet men mestadels bibehållits i själva ättartavlorna. De gamla verbformerna gör ett arkaiskt intryck i ett verk som har tryckåret 1989.

Häfte 3 avslutas med omfattande ort- och personregister.

De långvariga förarbetena för utgivningsprojektet beskrevs i företalet till häfte 1. En hel stab av medarbetare har gjort en massiv insats för att samla in och registrera material för slutlig bearbetning. Redaktionen har nu nått det första etappmålet och skapat ett monumentalt ättartavleverk av oskattbart värde för alla dem som söker uppgifter om det äldre svenska frälset.


Genos 61(1990), s. 105

© Tekijät ja Suomen Sukututkimusseura - Författarna och Genealogiska Samfundet i Finland

[ Artikelns början ]

Systematisk förteckning | 1990 års register | Årgångsregister