GENOS
- Suomen Sukututkimusseuran aikakauskirja

Päätoimittajan vaihtuessa - Genos får ny huvudredaktör

Terhi Nallinmaa-Luoto

Genoksen päätoimittajana ansiokkaasti palvellut maisteri Jarl Pousar on nyt ilmestyvästä numerosta alkaen jättänyt tehtävänsa allekirjoittaneelle. Uuden päätoimittajan oikeana kätenä työskentelee edelleen toimitussihteeri maisteri Marja-Liisa Putkonen, ja henkisenä tukena Sukututkimusseuran julkaisutoimikunta, jonka huolena ovat myös seuran muut julkaisut.

Suomen Sukututkimusseura on kaksikielinen, ja Genosta luetaan paitsi Suomessa myös muissa pohjoismaissa. Siksi arvoisan lukijakunnan toivotaan edelleen lähettävän lehteemme sekä suomen- että ruotsinkielisiä kirjoituksia, joista julkaistaan toiskieliset tiivistelmät. Jokaiseen numeroon pyritään saamaan ainakin yksi ns. yleisartikkeli, yksittäisiä sukuja koskevia selvityksiä, kirja-arvosteluja, tiedusteluja ja tiedonantoja uusista sukututkimuslöydöistä.Magister Jarl Pousar som framgångsrikt verkat som huvudredaktör för Genos har nu överlåtit detta värv åt undertecknad. Som den nya huvudredaktörens högra hand verkar fortsättningsvis redaktionssekreteraren, magister Marja-Liisa Putkonen, och som andligt stöd Genealogiska Samfundets publikationsnämnd, som även handhar Samfundets övriga publikationsverksamhet.

Genealogiska Samfundet i Finland är tvåspråkigt, och Genos har en läsekrets förutom i Finland även i de övriga nordiska länderna. Därför är det önskvärt att denna läsekrets även framgent understöder tidskriften med såväl finsk- som svenskspråkiga artiklar, av vilka referat publiceras på det andra språket. Avsikten är att i varje nummer skall ingå åtminstone en översiktsartikel, utredningar av enskilda släkter, recensioner, förfrågningar och meddelanden om nya genealogiska rön och fynd.


Genos 64(1993), s. 41

© Tekijät ja Suomen Sukututkimusseura - Författarna och Genealogiska Samfundet i Finland

Aiheenmukainen hakemisto | Vuoden 1993 hakemisto | Vuosikertahakemisto