GENOS
- Suomen Sukututkimusseuran aikakauskirja

[ Artikkelin loppu ]

Tiedonantoja - Meddelanden


Piiskattuja ja mestattuja läänintileissä

Sirkka Sneitz

Valtionarkistossa oleviin Pohjanmaan 1600-luvun läänintileihin sisältyy muutamilta vuosilta myös kreivi Per (Pietari) Brahelle läänitetyn Kajaanin vapaaherrakunnan tilejä. Kajaanin vapaaherrakuntaan kuuluivat Kajaanin (Paltamon), Kuopion, Iisalmen ja Saloisten pitäjät sekä Pielisjärven pogosta. Alla julkaistaan niteessä VA 9160 (Landz och Jordebook öfwer Högborne Hr Richsdråtzens Frijherreskap Caiana Sampt Andre hans Hög Grefl. Nådes Godz och Ränttar vthij Finland Pro Anno 1673) sivuilla 660-663 oleva osasto »Lefwereringen», joka sisältää pyöveleille ja piiskureille (Flagelator) maksettuja palkkioita nimeltä mainittujen vankien kuljettamisesta Kuopion tai Iisalmen käräjäpaikalta Kajaanin linnaan tai päinvastoin, palkkioita rangaistusten toimeenpanosta ym. tietoja. Tämä osa niteestä VA 9160 on mikrofilmillä LT 1511.


LEFWERERINGEN
p. 660
år

Sölf.mtt.

D. ör. penn.
1666
Till Anders Koistin Flagelator för dhet han slogh twenne hoorkonor medh Rijs penningar. 10 16
Den 24 februari fong konan Margeta Wixeter ifrån Cuopio till Cajana. skickat uthi skiutz peningar för 21 1/2 Mihl a 4/ör. 2 22
In Augusto Till Skarprättaren hwilken war att Begrafwa Lars Person Mustoinen wedh Kiuruwessi uhti Hans skiutzfärdh
      Penningar till Cajana Dr:5:K:Mtt
      för Hans Löhn penningar D:10 -
      för Hans kost wedh Idensalmi
Dr 2:12 5 25 8
In octob: till Dito Mesterman Huilken kom till Idensalmi att Afretta Peer Hyfwärinen, men Han war förrymdh uthi Hans skiutz i fram och tillbakas till Cajana igen
för Hans kost weedh Idensalmi D10 K Mtt
D 2:16
4 5 8
Till Leutenampten Jacob Matzon Huiken war medh bete Mesterman till Idensalmi och der ifrån till Cuopio uthi Hans skiutz Peningar 3 10 16
Till Michell Saikonen Flagelator weedh Idensalmi Huilken slog medh Rijs Een Hoorkona peningar 5 8
1667
Till Cajana Wachtmestaren Hwilken förde fonghkona Margeta Wixitär till Idensalmi uth: skiutz Penning.tilbakas till Cajana gifwit Honom för 11 1/4 Mihl 1 17
dito kona ifrån Idensalmi till Cuopio uthi skiutz Peningar 1 2
dito Margeta Wixetär till Cuopio tingzstelle till Cajana jgen fengzligen förth uthi Hennes skiutz för 21 1/2 mihl 2 22
för hennes wega kost 21 8
Prophossen som förde Henne fram skiutz Pening 1 17
Fongen Lars Person Smolander ifrån Cuopio fördh till Cajana uthi skiutz Peningar och Wega kost 3 13 8
Fongkonan ifrån Cajana till Idensalmi och derifrån till Cuopio att Uthstå sitt straff Uthi Hennes skiutz gifwit
Pening D 6: 12 k
Till Anders Koistin Hvilken slog Henne mz Rijs D 16
Till Peer Hyfwärinen som war efter bete Koistinen D 1. 8. 2 22 16
Den 29 Nowemb. till Oluff Pussinen Dragon ifrån Sarismäki till Cuopio fördt fongen Lars Person Smolander att Uthstå sitt straff: Uthi skutz Peninge för 15 1/4 Mihl 1 29
----- ----- -----
31 31 16
p.661
Transport 31 31 16
den 8 Junij till Carll Hyfwöinen Prophosen hwilken förde fongen Christer Topinen till Idensalmi
Uthi skiutz Peng D 7: 16 KM
den 10 Dito till Michell Kaupinen hwilken war efter Topins Måhlseiande gafz
Penning D 1: 16
Dito Christer Tåpinen förth till Cajana igen Uthi skiutz Penningar D 7: 16 5 16
1669
den 24 Februarij til Prophossen Carl Hyfwöinen hwilken förde fongen Christer Tåpinen ifrån Cajana Till Idensalmi att Uthstå sitt straff uthi skiutz Pengr i from och tillbakas ott Prophossen 3 4
den 12 Aprilis att framföra fongen Larss Kettuin ifrån Cuopio till Cajana Uthi skiutz Peng 2 22
Dragon ifrån Cajana tillbakas igen Uthi skiutz Peng 2 22
den 5 Julij till Flagelatoren Thomas Sajainen för 4 hoorkonor Hwilka han slog medh Rijs 2 D 2 21 8
1670
Den 13 Januarij till Thomas Sajoinen för 2, hoor konor peningr 2 Dr 1 10 16
Till Prophossen att framföra fongen Oloff Pelkoin ifrån Cuopio till Cajana Uthi skiutz Penningar 2 22
Dito 13 januari till Dragån Peer Hyfwärin att upleta Pelkones hoorkona Kirstin Hapüitar gifwit
pengar D 6 K:M
ähn för Wegakost D 2:24 2 29 8
den 18 Januarij till Glass Mestaren för Idensalmi Tingz Bygningz glas Betalt D 4 K:M 1 10 16
den 28 Dito till Glasmestaren Hend: Han: för Cuopio Tingz Bygningz glas Betalt D 8 K:M 2 21 8
Fongen O. Pelkoinen ifrån Idensalmi till Cuopio att Uthstå
sitt straff Uthi skiutz Peninger D 3:12
skarprettarens Löhn       3 Rdr D 15:24
för hans yxa                   1 Rdr D 5-8:
Reesse Peningar ifrån Cuopio till Brahestadh D 15.24
fongens, Mestermans och Wachkarlars kost hos Lenssman 14   5 18 3
Fongen Lars Kärkinen d:l3 Julij ifrån Cuopio till Cajana skickat Uthi skiutz Peningar 2 21 8
Flagelator Thomas Saionen för dedh han slog 4 horkonor medh Rijs a 2 D 2 21 8
1671
den 8 Januarij ifrån Wäjsälä till Cajana sendt Een förrymbdh Kneht Uthi skiutz Penningar 1 10 16
----- ----- -----
84 11 8
p.662
Transport 84 11 8
Den 11 Januarij ifrån Cuopio till Cajana fördt:fengzligen Anders Andersson uthi skiutz Pengar 2 11 8
Efter Hr Hopmans zedell till Idensalmi Prophossen och dragon, för fongens förande till Cajana Penning 21 8
den 9 Augusti Flagelatoren Thomas Saiainen för dedh han Bastinera enn hoorkona Penningar 10 16
Till Flagelatoren Anders O:Sajkoinen wedh Idensalm Tingzstelle för 4 hoorkonor 1 10 16
Kostet på fången Lars Kurkinen wedh Cuopio skarp Rettaren
till reesse Peninge och Wägakost D 12 kop.Mdt
för dett han Begroffz i MorassetD 3     "     "
för hans kost med fången Hoos LentzmanD 7     "   16
Till dödhgräfwaren för hans Arff:D 2     "     "
Till Cajana Prophossen skiutz PengarD 7     "     "
Till Wacht karlarD 1     "     "
Ähn 8 kannor Öhl och 1/2 kan Brendwijn för D 3     "     " 11 26 16
för Extraordinarie Ting weedh Idensalmi hollit hoos Caplan Hr Peer Lyra dee störe Peningar 6 21 8
Fongen Påhl Kinuinen ifrån Cuopio att föras till Cajana och weedh Idensalmi under Borgen Lööss gifwen Uthi hans skiutz emellan Cuopio och Idensalmi peng 1 - -
Flagelatoren Thomas Sajainen för dedh han Bastinera förbete Påhl Kinwa mz Rijss Peng 21 8
1672
den 12 Januarij från Cuopio till Cajana fongen Påhl Lehikoinen sendt Uthi skiutz Peniig 3
Den 16 Dito till Flagelator Thomas Sajainen för Twenne Hoorkonor Bekomit Pening 21 8
Glassmestaren Erich Jacobsson för Cuopio Tingz bÿgning Glas penningar 1
den 16 Junij kostats på fongen Påhl Lehikoinen
skarprettaren till Reesse Renning D 12 K:M
Galges Bÿgmen 1 t Spanll D 6   24
fonges och Wachten bek 1/2 t Spanll     3   12
1671 när han fasttogz den 3 Xbris
till den 21 Dito till hans kost
        11 Cap Sp:ll D
Idensalmi Hans kost 3 Cap Sp:ll
    3   4
för fongens skiutz ifrån Idensalmi och till Cuopio skiutz Peninger D 4 9 24
----- ----- -----
123 20
p.663
Transport 123 20
Flagelator Thomas Sajoinen den 12 Junij för dedh han slogh twenne hoorkonor medh Rijs bekom Pening 21 8
1673
den 13 Januarij ifrån Cuopio till Cajana bleff sendt fonghkona Kaisa Andersdotter Hirfwoitar Uthi skiutz Pening 2 4 -
hennes kost Uthi 5 Wekors tijdh hoos Prophossen Peer Kackin gifwit 1/2 t: Spanll 1 4 -
den 26 Augusti dito fongkona Kaisa Hirfwoitar fron Cajana till Idensalmi der ifrån till Cuopio fördt.Uthi skiutz peningar till Matz:Thomson 1 - -
den 5 Septembris Dito Kaisa Hirfwoitar till Cajana fördt:
uthi skiutz der Emellan penningar
1 21 8
9 dagars kost hos Lenssman 10 Cap:=Spanll - 24 -
----- ----- -----
130 30 16


Genos 65(1994), s. 183-186

© Tekijät ja Suomen Sukututkimusseura - Författarna och Genealogiska Samfundet i Finland

[ Artikkelin alku ]

Aiheenmukainen hakemisto | Vuoden 1994 hakemisto | Vuosikertahakemisto