GENOS - Suomen Sukututkimusseuran aikakauskirja

[ Selostus | Artikelns slut ]

Personnotiserna i Krigsmanshusräkenskaperna för Finland år 1670

Dr.phil. Christopher von Warnstedt, Stockholm

En av det svenska Krigsarkivets av släktforskarna minst använda serier är verifikationsbanden till Wadstena Krigsmanshus arkiv, som ingår i Krigskollegii väldiga arkiv och då med beteckningen »Krigsmanshuskontorets arkiv». Just släktforskarna har i verkligheten anledning att betrakta denna arkivserie som en av de få genealogiskt viktiga i Krigsarkivet. Den innehåller nämligen mängder av dödsdata för avskedade krigsmän från tiden före kyrkoböckerna och mängder av namn på deras hustrur respektive änkor. Dessutom förekommer icke sällan någon son eller svärson såsom den, som efter dödsfall utkvitterar innestående pensionsbelopp. Särskilt för 1600-talet rör det sig här om data och uppgifter, som ofta ej kan fås ur kyrkoarkiv. Krigsmanshuset grundades nämligen redan år 1622. Som exempel på vad man kan få ut för Finlands del av en enda räkenskapsårgång har denna uppsats tillkommit.

Det har hittills påståtts att Krigsmanshuset i realiteten skulle ha startat först år 1647. Detta beror dock på en felaktig uppfattning om innebörden av drottning Christinas gåvobrev av den 12 november 1646, varigenom Wadstena Krigsmanshus tillgångar väsentligt utökades. Denna donation möjliggjorde nämligen en rejäl upprustning och försiktig ombyggnad av det till Krigsmanshuset redan år 1622 överlämnade klostret i Wadstena i Östergötland.


I verkligheten finns det skriftliga bevis (bl.a. daterade namn på cellväggar) för att de första invaliderna intogs redan år 1623 och att intagning sedan företogs kontinuerligt fram till de äldsta nu i behåll varande räkenskaperna, som är från år 1641. Vi vet också att generalmajor Lars Kagg år 1643 gjorde en noggrann inspektion av Krigsmanshuset och dess invånare. Härvid »kasserade» han samtliga intagna som hade mera än ett barn. Dessa fick skaffa bostad på annat håll, men fick i stället ett årligen utbetalt understöd. Detta omtalas f.ö. i räkenskaperna jämte att »nya byggningen» just blivit färdig.

Förutom husets ordinarie personal fanns år 1643 såsom intagna kapten Mats Polack (ankom 1 juli), kornetten Lars Larsson, fänriken Holger Olofsson, vaktmästarna Anders Larsson (från Göteborg) och Lars Hansson (från Kalmar) samt sergeanterna Erik Knutsson, Peder Jönsson och Mats Pedersson, korpralerna Håkan Arvidsson, Erik Jönsson och Sven Pedersson samt 53 gemena. Av dessa hade alla utom Anders Larsson hustrur med sig. Men generalen kasserade sergeanten Mats Pedersson och korpralema Erik Jönsson och Sven Pedersson samt diverse meniga på grund av de medförda barnen. I stället intogs ett antal nya meniga.

Men en intagen fick inte heller vara i hur dåligt tillstånd som helst. Man kunde bli kasserad även av den anledningen. Detta skedde s.å. i juli med nyssnämnde vaktmästaren Anders Larsson (ankom 7 juni s.å.), som var så gammal och svag att han måste ha en pojke anställd speciellt för sin vård. Detsamma hände med menige Peder Eriksson i oktober (han hade ankommit i maj) jämte kommentaren att fältskären »inte kunnat göra något för honom».

Under året 1643 avled menige Sune Jönssons hustru den 31 januari samt vaktmästaren Lars Hansson i oktober (han hade ankommit med hustru och ett barn den 12 juni s.å.). Det framgår vidare att de intagna i maj månad 1643 - innan nya huset var färdigt - bestått av 9 officerare eller underofficerare, 13 meniga, 20 hustrur, 24 barn samt 4 tjänare. Under året nyankomna namnges alltid, liksom de avgångna. För de förra anges nästan alltid ankomstdagen, för de senare vanligen. blott månaden. Det framgår slutligen att i de flesta fall efter Kaggs inspektion barnen »avträtt», medan föräldrarna stannat kvar.

Redan den första bevarade fullständiga räkenskapsboken (1643) ger alltså ett rikhaltigt material om de intagna. Vad man däremot saknar är uppgift om deras militära förband eller uppgift åtminstone om den landsdel, som de kom ifrån. Från och med år 1658 anges dock i regel landskapet och även bynamnet vid intagning. Vid denna tid hade antalet befäl stigit i förhållande till de meniga. Samtidigt hade man kraftigt utökat antalet utbetalta understöd. Men dessa gick huvudsakligen till understödstagare i Östergötland och Västergötland, medan i övrigt endast 3 smålänningar och 2 sörmlänningar är med på listan. Denna upptar dock blott de under året nytillkomna. Däremot hade man kraftigt skurit ned antalet intagna, som år 1658 endast utgjordes av 10 officerare och underofficerare, 18 gemena, 26 hustrur och 20 barn. Dessa låga siffror fortsätter ända fram emot århundradets slut, medan antalet i sin hembygd boende understödstagare t.ex. år 1679 uppgick till flera hundra och under de närmaste åren ökade kraftigt.


I ett Kungl. Brev av den 3 augusti 1637 omtalas - så vitt författaren kunnat finna i Krigsmanshusarkivet - för första gången även »Finska Krigsmanshuset». Något arkiv från detta tycks dock ej ha bevarats annat än i form av enstaka »Krigsmanshusräkningar i Finland», som - tidigast 1670 - ingår i SKrA:s serie »Regementsräkenskaper». Ett samlingsband med finska Krigsmanshusräkenskaper från åren 1663-1669 ingår dock i Krigsmanshuskontorets Arkiv GI:c. Särskilda finska krigsmanshusräkenskaper ingår därefter i de flesta årgångar av endera serien åtminstone fram t.o.m. år 1706.

Här och var möter i dessa räkenskaper namnet Hollolalax såsom namn på en ort där »Krigshospitalet» i Finland vore beläget. Åtminstone t.ex. år 1680 fanns det en särskild bokhållare där vid namn Erik Carlsson. Närmare uppgifter om denna institution har författaren hittills tyvärr dock varken kunnat finna i litteraturen eller i de svenska Riks- och Krigsarkivens samlingar. Kanske kunde någon finsk forskare utfylla denna lucka i vårt vetande?

Räkenskaperna omfatta som synes - trots sin rubricering - endast länen i södra Finland. Officerarna ha följts upp i adelns ättartavlor samt i SKrA:s register över officerare nämnda i bevarade rullor från åren 1620-1699. En del har dock ej kunnat påträffas där, möjligen beroende på att de har tillnamn i rullorna, men ej i räkenskaperna.

Protokolleringen av beslut om pensioner uppvisar tyvärr till synes stora brister. I varje fall saknas beslut i Krigskollegii diarier och registratur i de flesta fall för nedanstående pensionärer. Sannolikt beror detta på att beslut även kunde fattas av generalmönsterherrarna och då direkt från dem gick till Krigsmanshuskontoret. Såsom framgår av ett par fall nedan kunde beslut också fattas direkt av Kungl. Maj:t och noterades inte heller då i Krigskollegii protokoll.

Klart är däremot att personerna i nedanstående listor i förkrossande majoritet tillhörde de landskapsregementen, som rekryterades från de socknar, där de bodde. Åtminstone de meniga pensionärerna - samtiden kallade dem gratialister - bodde vanligen kvar inom sina tidigare kompaniers områden. Det bör alltså i de flesta fall vara relativt lätt att hitta dem i kompanirullorna under deras aktiva tid.

Siffrorna till vänster i förteckningarna ange numren på årets pensionskvitton, vilka ibland kan ge ytterligare uppgifter utöver dem i förteckningarna. I en del fall stå två eller flera personer på samma kvitto. De nummer bland kvittona, som fattas, torde bero på att utbetalning ej skett fastän kvittot gjorts i ordning. I varje fall är dessa kvitton ej utrivna efter inbindningen.

Förkortningar:

gmstr = generalmönstring
SAÄ = Den Introducerade Svenska Adelns Ättartavlor, edition Elgenstierna
SKrA = Svenska Krigsarkivet
sn = socken


»Krigsmanshuus Rächningen i Finlandh pro A:o 1670»

Åbo och Björneborgs län

17-18 Arklimästaren i Riga Göran Blanck, 47 års tjänst, »är gammal och blind»; beslut 30.8.1670.
19-20 Artillerikonstapeln i Livland Thomas Matsson, bor i Wasa sn; beslut 15.6.1670.
21 Soldat Clemet Andersson, »är svagögd»; beslut 9.4.1647.
22 Soldat Johan Johansson, »blind»; beslut 8.10.1647; senast betald 8.2.1672.
23 Soldat Jakob Henriksson, »är lamskjuten i foten»; beslut 8.10.1646.
24 Föraren Philip Henriksson; beslut 6.9.1658.
25 Soldat Mats Simonsson, bor i St. Mårtens sn; beslut 22.5.1657.
26 Soldat Göran Eriksson, bor i St. Mårtens sn; blind; beslut 28.4.1664.
27 Ryttaren Lars Kasacka, bor i Wirmo sn, »är utgammal och lam»; beslut 9.9.16..
28 Soldat Göran Simonsson, bor i Wirmo sn, »skjuten i foten»; beslut 1.9.1654.
29 Soldat Eskil Eriksson, bor i Vårfrukyrka sn; beslut 25.10.1661.
30 Soldat Lukas Henriksson, »är ofärdig i foten»; beslut 25.10.1661.
31 Ryttaren Göran Markusson, bor i Halliko sn, »är benet avskjutet»; beslut 28.11.1658.
32 Soldat Göran Persson, bor i Halliko sn, »utgammal och svagögd»; beslut 10.10.1647.
33 Profoss Mats Simonsson, bor i Loninjoki sn, »är lam på båda händerna»; beslut 10.7.1648.
34 (titel saknas) Thomas Clemetsson, bor i Pöytis sn, »är utgammal»; beslut 8.12.1648.
35 Fältväbel Thomas Tysk, bor i Lempelle sn, »är utgammal»; beslut 8.10.1647.
37 Förare Markus Persson, »är gammal»; beslut 8.10.1647.
38-39 Förare Jakob Clemetsson, »är gammal och sargad»; beslut 13.8.1646.
41 Soldat Arvid Eriksson, »är utgammal»; beslut 13.8.1646.
42 Fältväbel Jakob Eriksson; beslut 15 juni 1659.
43 Rustmästare Mikael Ryss, bor i Lempelle sn; beslut 6.10.1661.
44 Soldat Mikael Mårtensson, bor i Kumo sn, »haver mist en hand»; beslut 2.6.1658.
44 Soldat Göran Knutsson, bor i Kumo sn; beslut 2.6.1641.
45 Soldat Jakob Göransson, bor i Kumo sn; beslut 4.9.1658.
45 Soldat Simon Henriksson, bor i Wirmo sn; »haver tvinsoten» beslut 4.9.1658.
46 Löjtnant Claes Larsson, bor i Kangasalo sn, »utgammal»; beslut 30.10.1663.
47 Ryttaren Gustaf Eriksson, bor i Kangasalo sn, »blind»; beslut 30.10.1662.
48-49 Soldat Eskil Jakobsson, »är alldeles blind», beslut 8.6.1643.
50 Korpral Grels Philipsson, bor i Birkala sn; beslut 3.10.1661.
51 Erik Tålfwis, bor i Kumo sn (beslutsdatum saknas; senast betald 7.2.1672).
52 Förare Gustaf Gabrielsson, bor i Pargas; beslut 23.12.1668.
53 Förare Simon Simonsson, bor i Lethalla sn; beslut 15.6.1670.
54 Soldat Anders Göransson i Lundo; beslut 17.5.1666.
55 Soldat Johan Göransson, bor i Kyro sn, »är alldeles blind»;beslut å gmstr 1661.
56 Soldat Lars Jakobsson, bor i Pemmar sn, »blind»; beslut å gmstr 1661.
57 Korpral (+) Bertil Pålssons änka Gertrud Thomasdtr, betald 6.2.1672.


Nyland och Tavastehus län

58 Artillerismeden Nils Larsson i Stockholm; beslut 24.5.1666; betalt till Joachim Enevoldsson i Borgå.
59 Soldat Göran Göransson, bor i Borgå sn, »är en hand avskjuten»; beslut 24.7.1641.
60 Ryttaren Göran Nilsson, bor i Syssmä sn, »en hand avskjuten»; beslut 15.6.1664.
61 Rustmästare Simon Mickelsson, bor i Sibbo sn, »är gammal och länge tjänt»; beslut 27.8.1663.
62 Soldat Mikael Sevedsson i Kyrkslätt, »utgammal och länge tjänt»; beslut 12.7.1658.
63 Artillerihantlangaren Göran Mattson, bor i Pernå sn, »lam på en hand»; beslut 29.12 (året saknas).
64 Löjtnant Mikael »Nuckar», bor i Hattula sn, »är gammal och blind»; beslut 24.11.1667.
65 Löjtnant Bertil Andersson (Nylands Rgt), bor i Sibbo, »är gammal och sjuklig»; beslut 25.8.1661.
70 Ryttaren Lars Bertilsson, bor i Borgå sn, »är ett ben avskjutet», beslut 23.11.1670.
72-73 Soldat Lars Jakobsson, bor i Hållålla sn, »är förlamad»; beslut 30.5.1659.
75 Kapten Mathias Brand (Nylands Rgt); beslut å gmstr 1661.
76 Soldat Jakob Larsson, bor i Nyby sn, »är utgammal»; beslut 13.9.1661.
77 Soldat Mats Sigfridsson, »haver mist en hand»; beslut 29.9.1651.
78 Soldat Staffan Mårtensson, bor i Nyby sn; beslut 13.9.1661.
79 Korpral Mårten Markusson i Lachtis, »är utgammal»; beslut 4.6.1659.
80 (titel saknas) Brusius Göransson, bor i Nyby sn, »lamskjuten i foten»; beslut 12.9.1661.
81 Soldat Mats Henriksson i Rautalampi, »är skjuten i huvudet»; beslut 4.6.1659.
83 Soldaterna Mårten Pålsson, Bertil Göransson och Sigfrid Eriksson i Asikalla, »är förlamade»; beslut 9.9.1651.
84 Soldat Henrik Nilsson i Hattulla, »är en hand avskjuten»; beslut 5.5.1659.
85 Ryttaren Johan Jakobsson; beslut 22.9.1661.
86 Soldat Erik Thomasson, bor i Hauho sn; beslut 7.8.1651.
87 Fältväbel Simon Henriksson, bor i Hauho sn; beslut 26.9.1661.
88 Soldat Mats Eskilsson, bor i Hauho sn, »är blind»; beslut ... 16...
89 Förare Henrik Zachrisson, bor i Hauho sn; beslut 8.12.1646.
90 Fältväbel Mats Matsson, bor i Hauho sn; beslut 26.9.1661.
91 Soldat Sigfrid Eskilsson; beslut 30.8.1651.
92 Ryttaren Bertil Matsson, bor i »Kulqwila» sn; beslut 9.9.1662.
93 o. 95 Ryttaren Jakob Göransson, bor i Kalvola sn; beslut 21.10.1663.
96 Soldat Henrik Grelsson i Lachtis; beslut 1642, konf. 13.9.1661.
97 Ryttaren Gabriel Clemetsson i Hollola; beslut 25.6.1658.
98 Soldat Göran Eriksson i Nyby sn, »är blind»; beslut 25.3.1639.
99 Kaptenlöjtnant Lars Hansson i Tenala; beslut 9.12.1651.
100 Soldat Göran Grelsson, bor i Hattula sn; beslut 27.5.1668.
101 Artillerihantlangaren Sven Olofsson i Padasjoki, beslut 29.1.1652.
103 Soldat Hans Matsson Brass, »är lam på en hand»; beslut 1651.
104 Soldat Jakob Simonsson, bor i Hollola sn, »är krympling»; beslut 21.7.1641.
105 Soldat Mats Carlsson, bor i Hattula sn; beslut 28.5.1669.
107-108 Kapten Jakob Bylang (SAÄ:1; Savolax Rgt), »är sjuklig»; av Hennes Kungl. May:t benådad den 22 juli 1667» (enl. SAÄ jämte sin hustru).
109 Regementskvartermästaren Anders Andersson Bajor (Nylands Rgt; + i hemmet 11.1.1673 enl. rulla i serien Rullor -1723, 1673:4; SKrA); beslut 28.7.1669, kallas »utgammal och förlovad, till tjänst alldeles oduglig».
110-113 Soldat Mikael Simonsson, bor i Borgå sn, »är en hand avskjuten»; beslut 24.7.1641.
115 Soldat Per Persson, bor i Sysmä sn, »är en hand avskjuten»; beslut 8.12.1646.
117 Ryttaren Anders Larsson, bosatt i »Lehierfwi» sn; beslut 15.6.1670.
118 Ryttaren Jakob Göransson, bosatt i Hattula sn, »haver elaka ögon»; beslut 1661.
119 Korpral Mats Mickelsson, bosatt i »Rängå» sn; beslut 28.5.1669.


Viborgs och Nyslotts län

120-121 Kapten Herman Poitz (SAÄ:7), bor i Pyttis sn; beslut 12.8.1669.
122 Sergeant Peter Saiko; beslut 1661.
123 Soldat Olof Lathoin, bor i »Lenäki» sn; beslut 15.8.1651.
124 Löjtnant Olof Nilsson, bor i Taipalsaari sn; beslut 3.9.1661.
125 Dragonkorpral Henrik Mickelsson, bor i Lappvesi sn; beslut 15.9.1664.
128 Soldat Sigfrid Andersson i Viborg, »är blind»; beslut 15.8.1651.
129 Soldat Lars Willain, bor i Säkkijärvi sn; beslut 15.9.1661.
131 Soldat Göran Thomasson, bor i Särkilalaks sn; beslut 22.9.1654.
132 Kapten Mats Simonsson (Viborgs Infrgt; avsked 13.6.1656), bor i Pyttis sn; »är av Kungl.Maj:t benådad», 7.9.1664.
133 Löjtnant Nils Christersson (Karelska Kavrgt; kallas där Christophersson); beslut 3.9.1661
134 Sergeant Daniel Hansson; beslut 12.9.1662
135 Soldat Per Jockilain, bor i S:t Michel sn; beslut 20.9.1651.
135 Soldat Christer Käriäin, bor i Saima sn; beslut 20.9.1651.
135 Soldat Henrik Laoainen, bor i S:t Jakobs sn; beslut 20.9.1651
136 Soldat Claes Göransson Packas, bor i Måhla sn; beslut 1661.
136 Soldat Göran Matsson Tirolain, »blind»; beslut 1661.
136 Soldat Johan Göransson »Kärckäss», bor i Ruokolaks sn; beslut 1661.
136 Soldat Erik Lydickein, bor i Savitaipale sn; beslut 11.7.1653
136 Soldat Göran Larsson Råcka; beslut 11.7.1653.
137 Soldat Magnus Jurcki, bor i Säminge sn; beslut 27.8.1657.
137 Soldat ... Skumpi; beslut 1657.
137 (grad saknas) Pål Hansson Jathinen, bor i »Pimala» sn; beslut 19.3.1644.
141 Soldat Mickel Clemetsson, bor i Veckelaks sn; beslut 1663.
143 Sergeant Henrik Uhrwäder, bor i Mohla sn; beslut 1664 (?)


Balans till 1671 års räkning

Åbo/Björneborgs län:

Knut Mickelsson i Vårfrukyrka sn; restlön för 1671.
Göran Göransson i Sagu sn, dog 1671.
Korpral Bertil Pålsson i Töfsala sn, dog 1670, »men änkan blev av Generalmönsterherren benådad med ett års underhåll».
Bengt Pålsson och Mats Simonsson, båda i Läimijoki sn; restlön för 1670.


Nylands/Tavastehus län:

Pukslagaren Gudmund Gris, bor i Helsinge sn; restlön för 1669-70.
Nils Henriksson, bor i Lojo sn; restlön för 1669-70.
Jakob Göransson, bor i Hattula sn; restlön för 1670.
Mats Jakobsson Kämpe i Viborg; restlön för 1670.
Nils Nänäin, bor i Säminge sn; restlön för 1670.
Grels Mårtensson, bor i Säkkijärvi sn; restlön »för 4 år».
Arvid Eriksson Påsk, bor i Nyenskans; restlön för 1670.
Claes Göransson Packi, bor i Mohla sn; restlön för 1668-70. Obs! På kvitto nr 136 kallas han Packas.
Simon Henriksson Terwain, bor i Kerimäki sn; restlön för 1670.
Artill styckjunkare Olof i Nanne, bor i Stockholm; restlön för 1669-70.


OBS. En s.g.s. identisk lista från år 1672 ingår i serien FRA: Gm 12: av Krigsmanshuset utbet. understöd: 8. Endast några få minimala avvikelser (det som skett år 1671) finns i den senare förteckningen.

Redaktionen


Selostus

Christopher von Warnstedt: Henkilömaininnat Suomen Sotilashuonetileissä vuonna 1670

Ruotsin Sota-arkistossa on Sotakollegion arkistoon kuuluva Wadstenan sotilashuoneen arkisto, jonka tositeniteet sisältävät runsaasti palveluksesta eronneiden sotilaiden kuolinaikoja sekä heidän vaimojensa tai leskiensä nimiä ajalta ennen kirkonkirjoja. Silloin tällöin mainitaan myös poika tai vävy sotilasvainajan eläkesaatavien nostajana. Sotilashuone perustettiin vuonna 1622, ja vanhimmat säilyneet tilit ovat vuodelta 1641. Vuodesta 1658 lähtien tileissä on yleensä mainittu sotilashuoneeseen otettujen kotipaikat. Suomen sotilashuonetilit vuosilta 1663-69 sisältyvät Sotilashuonekonttorin arkiston niteeseen GI:c, ja vuosilta 1670-n. 1706 on säilynyt Suomen sotilashuonetilejä joko rykmenttien tileissä tai Sotilashuonekonttorin arkistossa. Ne koskevat nähtävästi vain Suomen eteläisiä läänejä kuten tässä artikkelissa julkaistu luettelo vuonna 1670 mainituista eläkkeensaajista, joka kattaa vain Turun ja Porin sekä Uudenmaan ja Hämeen läänin. Luettelossa vasemmalla oleva numero tarkoittaa kyseisen vuoden eläkekuitin numeroa. Lähes samanlainen luettelo vuodelta 1672 sisältyy Suomen Valtionarkiston sarjaan Gm 12: av Krigsmanshuset utbet. understöd: 8.


Genos 65(1994), s. 39-44, 48

© Tekijät ja Suomen Sukututkimusseura - Författarna och Genealogiska Samfundet i Finland

[ Artikelns början | Selostus ]

Systematisk förteckning | 1994 års register | Årgångsregister