GENOS
- Suomen Sukututkimusseuran aikakauskirja

Onnistunutta yhteistyötä - Lyckat samarbete

Terhi Nallinmaa-Luoto

Suomen Sukututkimusseura, Viron Sukututkimusseura ja Tuglas-seura järjestivät Helsingissä 20.-21.4.1994 sukututkimusseminaarin, jonka jatkoseminaari on Tallinnassa lokakuussa 1994. Seminaarissa kuultiin useita esitelmiä, joista kaksi - Viron juristikunnan sukujuurien tutkimisesta ja Suomalaista perua olevat vaivaralaisperheet - julkaistaan tässä ja toivon mukaan ainakin osa muista seuraavassa Genoksessa.

Seminaari oli tuloksena onnistuneesta ja antoisasta yhteistyöstä, joka epäilemättä jatkuu Suomenlahden molemmin puolin. Sen tarpeellisuus kävi hyvin ilmi, kun kuulimme, että »ison vihan mustaan aukkoon» hävinneitä suomalaisia löytyy virolaisista 1700-luvun lähteistä ja että samalla vuosisadalla kadonneita virolaisia voi etsiskellä Suomenlahden rannikkopitäjien kirkonkirjoista. Omien esivanhempien tai muiden kauan sitten eläneiden sukulaisten tunnistaminen naapurimaan kirkonkirjoista, vakkaverokirjoista tai muista historiallisista lähteistä vaatii tietenkin ensin perehtymistä näihin lähteisiin, joiden käytössä suomalaiset ja virolaiset sukututkijat voivat toivottavasti opastaa toisiaan.Genealogiska Samfundet i Finland, dess estniska systerorganisation och Tuglas-Seura anordnade den 20-21 april i Helsingfors ett släktforskarseminarium, som uppföljs av ett seminarium i Reval i oktober 1994. Vid seminariet presenterades flere föredrag, av vilka två - utforskandet av Estlands juristkårs genealogiska ursprung och om familjer med finländskt ursprung i Vaivara - publiceras nu och, som vi hoppas, åtminstone en del av de andra i nästa nummer av Genos.

Seminariet var frukten av ett lyckat och givande samarbete, som utan tvivel kommer att fortsättas på bägge sidor av Finska viken. Behövligheten kom klart i dagen när vi fick höra, att i »stora ofredens svarta hål» försvunna finländare återfinns i estniska källor från 1700-talet, samtidigt som försvunna ester och livlänningar kan uppspåras i kyrkböckerna för Finska vikens kustsocknar. Identifikationen av förfäder eller släktingar från forna tider i grannlandets kyrkböcker, skattelängder eller andra historiska källor kräver inledningsvis kännedom om dessa källor, i vilkas utnyttjande de finländska och estniska genealogerna säkert gärna instruerar varandra.


Genos 65(1994), s. 97

© Tekijät ja Suomen Sukututkimusseura - Författarna och Genealogiska Samfundet i Finland

Aiheenmukainen hakemisto | Vuoden 1994 hakemisto | Vuosikertahakemisto