GENOS - Suomen Sukututkimusseuran aikakauskirja

[ Artikelns slut ]

Tiedonantoja - Meddelanden


Komplettering av artiklarna om sergeant Fredrik Christian Oldenburg i Genos 1993:4 och 1994:4

Tore Blomqvist

I de av Genealogiska Samfundet kopierade historieböckerna anges det att mons Petter Lehman den 16.3.1702 hade gift sig i Nystad med jungfr. Nyholm. I min artikel från år 1994 antog jag att hon var syster till de där nämnda syskonen Johan, Anna och Margareta Nyholm. Vid kontroll i den ursprungliga födelselängden (mf. JK 48) framgår det att Mons. Petter Eichman »barnfödd här i staden» sammanvigdes i Nystad den 16.3.1702 med jungfru Nyholm.

I riksarkivet förvaras en samling anteckningar av K. A. Cajander om borgarsläkter i Nystad, bland dem om släkten Eichman. Ur denna framgår att Petters hustru hette Carin och att hon avlidit i Nystad 14.5.1706. Cajander förmodar att hon var dotter till rådmannen Harald Oloffsson och Carin Persdotter eller åtminstone en nära släkting till dem.

Paret Petter och Carin Eichman /Ekman/ hade barnen Johan f. 17.12.1702 och Catharina, f. 8.2.1705, död före 1717. Petter omnämnes såsom avliden då kaplan Henrik Ajolin 21.6.1717 som Johans förmyndare sålde dennes gård i Nystad för 100 daler kopparmynt. Henrik Ajolin var Johans »tätinsä mies», således hans fasters eller mosters man. Såsom ur min artikel 1994:4 framgår var Henrik Ajolin gift med Margareta Nyholm, som sålunda var moster till Johan och syster till Carin. Detta bekräftar mitt antagande att Carin hörde till syskonskaran Nyholm.

Harald Olofsson omnämnes bland rådmännen i Nystads mantalslängder ännu år 1694 men inte mera 1695, medan däremot hans änka, hustru Karin fortlöpande omnämnes på motsvarande plats bland rådmännen ända till år 1704. Mantalslängderna för åren 1705-1708 saknas och i 1709 års längd är hon inte mera upptagen.

År 1695 är två döttrar i familjen antecknade. Den ena, Karin är där antecknad ännu år 1702. Som en egen familj upptages följande år, således 1703, Peter Eichman och hustru Karin genast på raden efter änkan Karin. Detta torde bekräfta K. A. Cajanders förmodan att Karin Nyholm var dotter till rådman Harald Olofsson och Karin Persson. Petter Eichman är åren 1698-1702 antecknad som son i pastor Jacobus Eichmans familj men inte längre år 1703.

Den andra dottern Anna förekommer ännu i 1703 års mantalslängd men inte längre 1704. Anteckning om hennes eventuella vigsel förekommer inte i Nystads församling, så man kan antaga att hon vid denna tid gift sig med någon utsocknebo. Hennes båda döttrar använde tillnamnet Candelin. Namnet Candelin/Cannelin förekommer vid denna tid i vitt skilda delar av Finland, ofta utan att närmare släktskap har kunnat konstateras. Enligt Åbo Akademis studentmatrikel var kyrkoherden Simon Candelin bördig från Satakunda. Han gifte sig år 1700 i Nystad med pastor Jacobus Eichmans dotter Helena. Kanske Anna Nyholms okände man var en nära släkting till honom.

Bland syskonen Nyholm var Johan antagligen äldst. Han kallas redan år 1695 i Masku kommunionbok för mönsterskrivare. Efter faderns död tog han antagligen sin yngsta syster Margareta med sig till Masku där hon första gången deltog i nattvarden 21.11.1697.

Som en sammanfattning av det föregående kan följande tabell uppställas:

Harald Olofsson, död ca 1694. Rådman i Nystad. Gift med Carin Persdotter.

Barn:

a. Johan Nyholm, mönsterskrivare 1695, befallningsman i Patis 1697, rådman i Åbo 1712. Avrest till Sverige 1713. Gift l:o med Anna Renner, död 1704, 2:o med Helena Henriksdotter.

  Flere barn ur vartdera äktenskapet, se närmare Genos 1994:4 s. 188.

b. Carin Nyholm, död 1706. Antagligen första gången nämnd i mantalslängerna 1694. Gift 1702 med mons Petter Eichman/Ekman, död före 1717.

  Barn:
  Johan, född 1702, död i Nystad 12.2.1785. Gift med Maria Skinnare.
  Catharina, född 1705, död före 1717.

c. Anna Nyholm, död i Karis ca 1723. Omnämnd första gången i mantalslängden 1695. Gift antagligen år 1703 med en till namnet okänd man.

  Barn, nattvardsgångna i Patis 8.2.1718:
  Anna Candelin, död i Sjundeå 1770. Gift 1727 med korpralen Fredrik Christian Oldenburg.
  Helena Candelin, död i Ingå 1776. Gift 1746 med rusthållaren på Tvära i Ingå Lars Classon Rönberg.

d. Margareta Nyholm, död i Ingå 1733. Gift 1710 i Patis med kaplan Henrik Ajolin, död i Karis 1721. Äktenskapet torde ha varit barnlöst.


Genos 66(1995), s. 129-130

© Tekijät ja Suomen Sukututkimusseura - Författarna och Genealogiska Samfundet i Finland

[ Artikelns början ]

Systematisk förteckning | 1995 års register | Årgångsregister