GENOS - Suomen Sukututkimusseuran aikakauskirja

[ Noter | Litteratur | Personregister | Selostus | Artikelns slut ]

Civilmilitärer vid Finlands armé 1871-1906

Jur.lic. Åke Backström, Helsingfors

Det väckte berättigat uppseende i militärhistoriska kretsar när dåvarande forskaren vid Krigsarkivet Kaarlo Wirilander (f. 1908) disputerade 1950 för filosofie doktorsgraden med en avhandling om den finska officerskåren på 1700-talet [1]. Tre år senare kunde man redan tala om en sensation, då samme disputand publicerade underlagen till sin avhandling i matrikelform, uppställd på ett för dåtida begrepp revolutionerande sätt med utgångspunkt från de militärbostäden vilka innehades av det indelta befälet [2]. Matrikeln omfattade officers- och underofficerskårerna vid samtliga finska indelta förband under det svenska väldets sista decennium, 1718-1810, överskridande tiden för freden i Fredrikshamn (17.9.1809) mellan Sverige och Ryssland med närmare ett år. Begynnelse- och avslutningsåret begrundade Wirilander med att "Virkatalonhaltijain luettelot alkavat yleensä vuodesta 1718 lukuun ottamatta niitä poikkeuksia, jotka johtuvat Suomen ratsuväen vuonna 1721 tapahtuneesta uudelleen organisoitumisesta, ja ulottuvat useimpien virkojen kohdalla vuoteen 1810 saakka, jolloin keisarillinen manifesti (27.3.1810) takasi vakanssiveroa vastaan hajalla pidettävän armeijan esimiehistölle vanhojen palkkaetujen jatkuvan nautinnan." [3]

Efter att ha ägnat följande tjugo år åt vidlyftiga kulturhistoriska forskningar, vilka resulterade bl.a. i del III av Savolax historia (1960) och det som hans huvudarbete ansedda "Herrasväkeä. Suomen säätyläistö 1721-1870" (1974), utgav Wirilander 1975 en komplettering till sin matrikel av 1953, omfattande civilmilitärerna vid de tidigare behandlade förbanden 1718-1810 [4], med undantag av prästerna, rörande vilka han nöjde sig med att hänvisa till den unge Yrjö Blomstedts grundliga undersökning 1947 [5].

Ytterligare tio år förgick innan Wirilanders sista verk såg dagens ljus, en på tjänster (vakanser) - i motsats till boställen - baserad fortsättning på 1953- och 1975-års matriklar, denna gång omspännande befälet vid den autonoma tidens finska förband, allt ifrån deras uppkomst 1812 till 1871, för det enda marina förbandets vidkommande till dess slutgiltiga upplösningsår 1880 [6]. Avslutningsåret 1871, som icke kan anses särskilt lyckat, var helt godtyckligt valt och markerade det år, då genom kejs. dagorder 1./13.9. Livgardets finska skarpskyttebataljon, landets enda arméförband 1868-81, erhöll ordningsnumret "3", inom IV Brigaden av Gardeskårens 2. Division [7].

Tre år efter det matrikeln utkom avled Wirilander (16.10.1988). Till stor olycka för den militärhistoriska forskningen blev hans livsverk nu på hälft, ty uppgifterna för perioden 1871-1906, innefattande den 1881 grundade värnpliktiga militären, saknas. Man frågar sig om Wirilander hann fortsätta undersökningarna innan döden satte punkt för dem? Ja, var det överhuvudtaget ens hans avsikt att slutföra arbetet? Han var ju 1985 redan 77 år fyllda. I förordet till sitt sista verk, daterat i Helsingfors 28.5.1984, säger Wirilander klart ut, att "Asevelvollisen sotaväen esimiehistö vuosilta 1881-1902 ja Henkikaartin 3. Suomen tarkk'ampujapataljoonan esimiehistö vuosilta 1871-1905 jäävät tästä muiden tutkijain esiteltäviksi." [8]

Vilket det slutgiltiga svaret på ovan ställda frågor än må bli råder inte något tvivel om, att Wirilander rätt snart efter daterande av sitt förord ändrat åsikt i fråga om slutförandet av sitt arbete, i det han i ett brev till förf. 14.9.1986 bl.a. skriver: "Niinpä tuo myönteinen arviointinne on rohkaissut minua laatimaan pohjamatrikkelia vielä julkaisematta jääneistä autonomian ajan loppuvaiheen sotilasviranhaltijoista eli siis asevelvollisesta armeijasta 1880-1902 ja Henkikaartin Suomen 3. tarkk'ampujapataljoonasta 1871-1905 sekä lopuksi myös Suomen sotaväen ylemmästä johtoportaasta vuosilta 1812-1905. Tämä laajahko työ on minulla parhaillaan menossa ja toivon voivani sen tulokset saada aikanaan julkaistuiksi ..." Var finns detta material? Det vore en hederssak för Krigshistoriska samfundet att låta föra Wirilanders livsverk till ett lyckligt slut!

Föreliggande anspråkslösa matrikel avser endast, att övergående utgöra ett substitut för den avslutande delen av "Wirilander", dessutom enbart för civilmilitärernas vidkommande. Matrikeln är till sin huvuddel uppgjord utomlands, vilket i och för sig omöjliggjort på till- resp. avträdelsedata baserade förteckningar. I stället har som kompensation meddelats såväl födelse- som dödsdata för vederbörande, vilka Wirilander endast i undantagsfall publicerade.

I matrikeln upptecknas 142 civilmilitärstjänster, av vilka dock 3 x 3 och 14 x 2 innefattar en och samma person, dvs. sammanlagt 120 civilmilitärer. Uppgifterna om de på akademiska slutexamina baserade 78 (91) tjänsterna (auditörer, läkare, veterinär samt pastorer/predikanter) är fullständiga. Av de 23 (28) kapellmästarna är 2 (vardera i Finland icke folkbokförda tyska undersåtar) helt okända. Svårast har arbetet likväl varit, att utreda de 21 (23) vapenmästarna, vilka närmast - socialt sett - kunna jämföras med underofficerare. Till härstamningen var en stor del av dem icke-finnar (tyskar, balter samt ryssar), varför 2 förblivit helt ouppklarade, medan antingen födelse- eller dödsuppgifter saknas för ytterligare 4. Törhända kommer matrikeln likväl att motsvara sitt syftemål.

Förf.:s förhopping är, att i sinom tid kunna utgiva en motsvarande matrikel över den viktigaste befälsgruppen - officerskåren.


Noter

[1]   Wirilander, Kaarlo, Suomen upseeristo 1700-luvulla. Sosiaalihistoriallinen tutkimus Suomen armeijan jakopalkkaisesta upseeristosta. Hist. Tutk. 34. Helsinki 1950.

[2]   Wirilander, Kaarlo, Suomen armeijan upseeristo ja aliupseeristo 1718-1810. Virkatalonhaltijain luettelot. Helsinki 1953.

[3]   Wirilander a.a. (1953), s.V.

[4]   Wirilander Kaarlo, Suomen armeijan sotilasvirkamiehistö 1718-1810. Virkatalonhaltijain luettelot. Helsinki 1975.

[5]   Blomstedt Yrjö, Suomalaisten ruotujakoisten joukko-osastojen vakinainen papisto Isonvihan ja Suomen sodan välisenä aikana (1721-1808) SSV XXXI, Helsinki 1947.

[6]   Wirilander, Kaarlo, Suomen armeijan upseeristo, aliupseeristo ja sotilasvirkamiehistö 1812-1871 (1880). Viranhaltijain luettelot. Helsinki 1985. Bättre hade varit, att utsträcka tiden till 1880, ty 1.1.1881 trädde värnpliktslagen 27.12.1878 i kraft, på basen av vilken åtta nya skarpskyttebataljoner s.å. uppsattes, 1889 ytterligare Finska dragonregementet.

[7]   Denna brigad ryckte hösten 1877 ut i rysk-turkiska kriget under sin kommendör, generalmajoren Alexander Venjamovitj Ellis (1825-1907).

[8]   Wirilander, s.a. (1985), s. I.


Livgardets 3., finska, skarpskyttebataljon 1871-1906
(Helsingfors)

Auditörer
1859-1885 Nassokin, Reinhold Peter, f. 9.9.1831 i Åbo, d. 4.1.1885 i Helsingfors.
1877-1878 tf. Ståhlberg, Oskar August, f. 1.5.1838 i Utajärvi, d. 5.9.1908 i Borgå.
1885-1906 Cronstedt, Karl Anton Reinhold Ludvig, f. 10.4.1858 i Helsinge, d. 10.2.1914 i Helsingfors.

Läkare
1854-1881 Winter, Georg Gustav, f. 23.4.1825 i Puumala, d. 25.11.1901 i Helsingfors.
1881-1895 Wahlberg, Karl Ferdinand Immanuel, f. 30.9.1847 i Katharinenstadt, guv. Samara, Ryssland, d. 28.3.1920 i Helsingfors.
1896-1899 Wahlberg, Alexander Eliel, f. 4.4.1858 i Pieksämäki, d. 24.3.1899 i Helsingfors.
1899-1901 Wallgren, Ivar Alexander, f. 25.10.1856 i Borgå, d. 12.7.1922 i Helsingfors.
1901-1906 Jokinen, Tyyni (Tyne) Emil, f. 26.6.1866 i Helsingfors, d. 17.8.1937 i Helsingfors.

Yngre Läkare
1877-1878 tf. Wahlberg, Karl Ferdinand Immanuel, se ovan.

Pastorer
1867-1876 Pettersson, Erik Viktor, f. 23.3.1834 i Karlö, d. 17.11.1900 i Tammerfors.
1876-1878 tf. Rancken, Gustav, f. 14.2.1837 i S:t Marie, d. 17.7.1895 i Helsingfors.
1877-1879 tf. Colliander, Otto Immanuel, f. 9.4.1848 i Valkeala, d. 17.12.1924 i Nyslott.
1879-1881 tf. Rancken, Gustav, se ovan.
1881-1882 tf. Hyrkstedt, Karl Axel, f. 2.8.1849 i S:t Michel, d. 20.4.1895 i Säminge.
1882-1892 Hyrkstedt, Karl Axel, se ovan.
1892-1901 Lönnroth, Alfons Johan Alexander, f. 20.5.1856 i Orimattila, d. 4.1.1930 i Helsingfors.
1901-1906 Piispanen, Bruno Aloys, f. 26.2.1863 i Kaukola, d. 31.12.1918 i Mola.

Predikanter
1901 tf. Lundell, Edvard Eliel, f. 19.6.1853 i Nagu, d. 1.11.1916 i Helsingfors.
1901, 1904 tf. Candolin, Artur Eliel, f. 20.1.1865 i Ullava, d. 18.9.1936 i Helsingfors.

Kapellmästare
1853-1874 Floessel, Ernst Wilhelm, f. 30.6.1819 i Streideldorf b. Freystadt, Sachsen, d. 27.7.1874 i Deuben b. Dresden, Sachsen.
1874-1899 Leander, Adolf Fredrik, f. 7.12.1832 i Helsingfors, d. 13.7.1899 i Helsingfors.
1899-1901 Apostol, Alexej, f. 6.1.1866 i Aten, d. 26.6.1927 i Helsingfors.
1901-1906 Lindholm, Fredrik Albin, f. 8.7.1858 i Kristinestad, d. 12.1.1931 i Helsingfors.

Vapenmästare
1877-1893 tf. Kotscheregin, Konstantin, f. 1.10.1848 i Systerbäck, d 23.12.1930 i Helsingfors.
1894-1906 Kotscheregin, Konstantin. se ovan.


Finska undervisningsskarpskyttekompaniet 1879-1881
(Helsingfors)

Auditör
1879-1881 tf. Nassokin, Reinhold Peter, f. 9.9.1831 i Åbo, d. 4.1.1885 i Helsingfors.

Läkare
1879-1881 tf. Winter, Georg Gustav, f. 23.4.1825 i Puumala. d. 25.11.1901 i Helsingfors.

Predikant
1879-1881 tf. Rancken, Gustav, f. 14.2.1837 i S:t Marie, d. 17.7.1895 i Helsingfors.

Vapenmästare
1879-1881 tf. Kotscheregin, Konstantin, f. 1.10.1848 i Systerbäck, d. 23.12.1930 i Helsingfors.


1., Nylands, finska skarpskyttebataljon
(Helsingfors)

Auditörer
1881-1886 Aminoff, Torsten Johan, f. 24.4.1847 i Helsingfors, d. 3.2.1936 i Helsingfors.
1886-1888 Standertskjöld, Karl Johan Robert, f. 24.6.1851 i Helsingfors d. 11.3.1906 i Helsingfors.
1888-1891 Granlund, Karl Östen Vilhelm, f. 3.10.1851 i Vasa, d. 31.1.1923 i Helsingfors.
1891-1902 af Forselles, Karl Axel Birger, f. 11.1.1862 i Helsingfors, d. 20.4.1934 i Helsingfors.

Läkare
1881-1892 Krohn, Leopold August, f. 22.12.1837 i St.Petersburg, d. 17.5.1892 i Helsingfors.
1892 tf. Wahlberg, Alexander Eliel, f. 4.4.1858 i Pieksämäki, d. 24.3.1899 i Helsingfors.
1892-1896 Schnitt, Gustav Adolf, f. 17.4.1858 i Åbo, d. 4.12.1924 i Helsingfors.
1896 tf. Mechelin, Adolf Konstantin, f. 15.5.1862 i Kristiania, d. 26.8.1936 i Bromarv.
1896-1902 Collander, Paul, f. 11.12.1848 i Nykarleby, d. 13.4.1922 i Helsingfors.

Predikanter
1881-1892 tf. Hyrkstedt, Karl Axel, f. 2.8.1849 i S:t Michel, d. 20.4.1895 i Säminge.
1892-1901 tf. Lönnroth, Alfons Johan Alexander, f. 20.5.1856 i Orimattila, d. 4.1.1930 i Helsingfors.
1901-1902 tf. Piispanen, Bruno Aloys, f. 26.2.1863 i Kaukola, d. 31.12.1918 i Mola.

Kapellmästare
1881-1888 tf. Leander, Adolf Fredrik, f. 7.12.1832 i Helsingfors, d. 13.7.1899 i Helsingfors.
1888-1894 tf. Hrimaly, Bohuslav Ferdinand Wenzl, f. 18.4.1848 i Pilsen, Böhmen, d. 11.10.1894 i Helsingfors.
1894-1899 tf. Sjöblom, Karl Gustav, f. 26.6.1861 i Pojo, d. 15.1.1939 i Helsingfors.
1899-1901 Lindholm, Fredrik Albin, f. 8.7.1858 i Kristinestad, d. 12.1.1931 i Helsingfors.

Vapenmästare
1881-1897 Palmgren, Albert Fredrik, f. 15.4.1843 i St. Petersburg, d. 14.2.1897 i Helsingfors.
1897-1902 Helén, Adam, f. 16.1.1859 i Koskis, Thus l., d. 2.10.1938 i Helsingfors.


2., Åbo, finska skarpskyttebataljon

Auditörer
1881-1885 Grönvik, Lorentz Vilhelm Kasimir, f. 18.5.1843 i Åbo, d. 16.5.1885 i Åbo.
1885-1891 Leopold, Johannes, f. 6.8.1852 i Lampis, d. 29.4.1916 i St.Karins.
1891-1894 Tollet, Karl August, f. 19.12.1855 i Åbo, d. 1.2.1899 i Helsingfors.
1894-1902 Furuhjelm, Elis Campbell Nikolaj, f. 22.12.1862 i Sitka, Alaska, d. (mördad) 12.4.1918 i Ackas (Toijala).

Läkare
1881-1887 Bonsdorff, Erik Johan Emil, f. 1.7.1838 i Helsingfors, d. 9.1.1887 i Åbo.
1884-1885 tf. von Essen, Georg Mauritz, f. 16.1.1850 i Oravais, d. 27.6.1937 i Åbo.
1887-1896 Blomberg, Anton Gabriel, f. 19.12.1833 i Ulvsby, d. 23.4.1896 i Åbo.
1896-1902 Blomgren, Karl August, f. 28.5.1861 i Villnäs, d. 1.1.1912 i Åbo.

Predikanter
1881-1886 Dahlberg, Lars Gustav Viktor, f. 15.3.1847 i Sääksmäki, d. 2.3.1924 i Närpes.
1886-1902 Nordman, Adolf Eliel, f. 29.7.1851 i Vörå, d. 5.12.1918 i Åbo.

Kapellmästare
1881-1884 Fichtelberger, Lorentz.
1884-1893 Forsström, Mauritz, f. 20.7.1855 i Koskis, Åbo l., d. 3.9.1909 i Åbo.
1893-1899 Apostol, Alexej, f. 6.1.1866 i Aten, d. 26.6.1927 i Helsingfors.
1899-1902 Lindén, Karl Fredrik, f. 2.11.1867 i Pernå, d. 25.9.1920 i Helsingfors.

Vapenmästare
1881-1893 Paulsen, Karl Alexander, f. 2.10.1823 i Leal, Estland, d. 31.8.1896 i Ekenäs.
1893-1902 Wideman, Karl Fredrik, f. 4.9.1854 i Sagu, d. 26.11.1913 i Åbo.


3., Vasa, finska skarpskyttebataljon

Auditörer
1881-1896 Estlander, Karl, f. 2.11.1852 i Vörå, d. 23.6.1900 i Vasa.
1896-1900 von Troil, Erik Verner Samuel, friherre, f. 8.9.1865 i Vasa, d. 2.5.1937 i Vasa.
1901-1902 Laurén, Lorenzo Otto, f. 29.5.1860 i Jakobstad, d. 21.10.1936 i Vasa.

Läkare
1881-1902 (von) Pfaler, Edvard Elias, f. 29.8.1848 i Övertorneå, d. 14.9.1924 i Vasa.

Predikanter
1881-1882 Heikel, Joel August, f. 3.3.1851 i Munsala, d. 17.2.1918 i Vasa.
1883-1902 Ingman, Alfred Emil, f. 16.7.1850 i Karvia, d. 10.10.1917 i Vasa.

Kapellmästare
1881-1883 Palin, Bror Vilhelm, f. 17.2.1829 i Falun, Sverige, d. 10.6.1904 i Vasa.
1883-1898 Kock, Anton Fredrik Kristian Gustav, f. 1.9.1839 i Nienburg, Tyskland, d. 31.1.1908 i Vasa.
1898-1902 Aufrichtig, Hans Sigmund, f. 5.9.1869 i Prag, d. 26.5.1951 i Helsingfors.

Vapenmästare
1881-1882 Fulander, Viktor.
1882-1893 Pettersson, Ivar Linus, f. 1.7.1850 i Jakobstad, d. 8.8.1893 i Vasa.
1893-1902 Röhl, Johan Georg Karl, f. 4.3.1853 i S:t Petersburg, d. 16.7.1913 i Vasa.


4., Uleåborgs, finska skarpskyttebataljon

Auditörer
1881-1885 Toppelius, Johan Zachris, f. 25.11.1851 i Uleåborg, d. 8.6.1885 i Pudasjärvi.
1885-1890 Tegström, Johan Gabriel, f. 10.10.1840 i Ijo, d. 18.7.1890 i Uleåborg.
1890-1893 Snellman, Karl Artur, f. 14.4.1859 i Uleåborg, d. 20.5.1893 i Haukipudas.
1893-1902 Lang, August Edvard Adolf, f. 12.2.1858 i Göteborg, Sverige, d. 5.9.1905 i Uleåborg.

Läkare
1881-1891 Wennerström, Oskar Valfrid, f. 29.9.1852 i Åbo, d. 3.6.1909 i Tammerfors.
1891 tf. Blomgren, Karl August, f. 28.5.1861 i Villnäs, d. 1.1.1912 i Åbo.
1891-1902 Moberg, Oskar Verner, f. 14.7.1849 i Åbo, d. 1.9.1907 i Uleåborg.

Predikant
1881-1902 Aulin, Viktor Gideon, f. 11.2.1854 i Lappo, d. 3.10.1920 i Uleåborg.

Kapellmästare
1881-1882 tf. Herzog, Karl Fredrik August.
1882-1899 Sandström, Johan Emil, f. 27.2.1853 i S:t Michel, d. 20.9.1910 i Helsingfors.
1899-1902 Hedman, Edvin Harald, f. 19.7.1874 i Kajana, d. 24.7.1902 i Nilsiä.

Vapenmästare
1881-1883 Porell, Johan, f. 20.1.1828 i Tammela, d. 7.2.1889 i Vasa.
1883-1902 Nickul, Johan Vilhelm, f. 16.3.1845 i Dorpat, Estland, d. 22.5.1909 i Uleåborg.


5., Kuopio, finska skarpskyttebataljon

Auditörer
1881-1885 Borg, Valdemar, f. 24.5.1842 i Åbo, d. 23.9.1891 i Kuopio.
1885-1901 Argillander, Axel Gottfrid, f. 3.5.1855 i Kuopio, d. 1.2.1930 i Kuopio.
1901-1902 tf. Guseff, Heliodorus, f. 6.7.1858 i Kuopio, d. 25.2.1917 i Mäntyharju.

Läkare
1881-1901 Fabritius, Reinhold Fredrik, f. 31.8.1850 i Kuopio, d. 19.4.1919 i Ekenäs.
1901 tf. Johnsson, Julius Viktor, f. 12.4.1858 i Pielisjärvi, d. 13.6.1935 i Kuopio.
1901-1902 Lojander, Uno, f. 2.7.1862 i Björneborg, d. 20.7.1933 i Sibbo.

Predikanter
1881-1885 von Hertzen, Emil, f. 17.8.1853 i Savitaipale, d. 9.2.1917 i Helsingfors.
1885-1902 Granit, August Fredrik, f. 19.3.1824 i Kuopio, d. 12.2.1907 i Kuopio.

Kapellmästare
1881-1882 Sörensen, Karl Teodor, f. 19.12.1846 i Köpenhamn, d. 28.9.1914 i Viborg.
1882-1902 Kahra, Elias, f. 14.1.1857 i Alavo, d. 14.2.1942 i Helsingfors.

Vapenmästare
1881-1886 Schultz, Karl Fredrik.
1886-1902 Matvejeff, Mikael, f. 20.9.1851, d. 4.6.1914 i Kuopio.


6., St. Michels, finska skarpskyttebataljon

Auditör
1881-1902 Grotenfelt, Herman Georg, f. 23.3.1849 i Viborg, d. 28.11.1916 i Jorois.

Läkare
1881-1888 Collander, Paul, f. 11.12.1848 i Nykarleby, d. 13.4.1922 i Helsingfors.
1888-1902 Timgren, Fredrik Verner, f. 17.8.1855 i Björneborg, d. 3.11.1936 i Helsingfors.

Predikanter
1881-1901 Puupponen, Anders, f. 26.5.1845 i S:t Michels sn., d. 30.8.1905 i Helsingfors.
1901-1902 Gulin, Artur Lorentz, f. 24.7.1855 i Vederlax, d. 30.1.1925 i Kristina.

Kapellmästare
1881-1891 Forsman, Alexander, f. 8.9.1838 i Fredrikshamn, d. 5.7.1900 i St.Michel.
1891-1892 Vakant
1892-1902 Mannerström, Anders Teodor, f. 9.11.1854 i S:t Michel, d. 22.12.1918 i Helsingfors.

Vapenmästare
1881-1890 Nikitin, Andrej, f. 18.8.1841 i guv. Smolensk, Ryssland.
1890-1902 Nisonen, Adam, f. 2.1.1859 i Klemis, d. 22.10.1937 i Sordavala.


7., Tavastehus, finska skarpskyttebataljon

Auditör
1881-1902 Schrey, Fredrik Vilhelm, f. 8.2.1842 i Pälkäne, d. 2.5.1921 i Tavastehus.

Läkare
1881-1902 Bartram, Karl Henrik, f. 22.12.1843 i Raumo, d. 28.7.1936 i Tavastehus.

Predikanter
1882-1895 Böök, Gustav Robert, f. 27.4.1830 i Heinola, d. 20.9.1895 i Tavastehus.
1896-1902 Vartia, Henrik Verner, f. 1.1.1867 i Harjavalta, d. 17.5.1943 i Helsingfors.

Kapellmästare
1881-1894 Lindholm, Fredrik Albin, f. 8.7.1858 i Kristinestad, d. 12.1.1931 i Helsingfors.
1894-1902 Lindfors, Jarl Artur Valdemar, f. 4.6.1862 i Helsingfors, d. 2.6.1911 i Tavastehus.

Vapenmästare
1881-1885 Schlütter, Edmund, f. 1853, d. 2.3.1885 i Tavastehus.
1885-1889 Rahkonen, Mikael, f. 27.9.1850 i Valkjärvi.
1889-1902 Lilius, Karl Gustav, f. 24.5.1855 i Orivesi, d. 3.4.1926 i Helsingfors.


8., Viborgs, finska skarpskyttebataljon

Auditörer
1881-1885 Langenskiöld, Gustav Adolf, friherre, f. 6.11.1852 i St. Petersburg, d. 13.6.1931 i Helsingfors.
1885-1889 Sjöström, Gustav Verner, f. 3.5.1854 i Karis, d. 27.10.1899 i Viborg.
1889-1892 Johnsson, Johan Mårten Eliel, f. 23.5.1856 i Pielisjärvi, d. (mördad) 6.2.1905 i Helsingfors.
1892-1900 Elfvengren, Richard, f. 14.2.1862 i Viborg, d. (för egen hand) 7.2.1902 i Helsingfors.
1900-1902 Broms, Otto Evert, f. 22.8.1866 i Jockas, d. 23.8.1935 i Viborg.

Läkare
1881-1887 Blomberg, Anton Gabriel, f. 19.12.1833 i Ulvsby, d. 23.4.1896 i Åbo.
1887-1888 tf. Wallgren, Ivar Alexander, f. 25.10.1856 Borgå, d. 12.7.1922 i Helsingfors.
1888 tf. Moberg, Ernst Johan, f. 2.8.1860 i Kexholm, d. 15.1.1913 i Viborg.
1888-1897 Collander, Paul, f. 11.12.1848 i Nykarleby, d. 13.4.1922 i Helsingfors.
1897-1899 Wallgren, Ivar Alexander, se ovan.
1899-1900 tf. Nykopp, Axel Valdemar, f. 31.1.1860 i Helsingfors, d. 25.6.1923 i Helsingfors.
1900-1902 Moberg, Ernst Johan, se ovan.

Predikanter
1881-1885 Lybeck, Edvard Vilhelm, f. 17.6.1840 i Rantasalmi, d. 27.10.1885 i Viborg.
1885-1886 tf. Gräsbeck, Sune Fredrik, f. 21.1.1857 i Hirvensalmi, d. 12.10.1916 i Viborg.
1886-1902 Lindholm, Adolf Vilhelm, f. 3.8.1841 i Mörskom, d. 18.9.1903 i Viborg.

Kapellmästare
1881-1901 Laurent, Herman August, f. 25.4.1834 i Stockholm, d. 17.12.1915 i Esbo.
1901-1902 Willgren, Johan, f. 30.7.1859 i Orivesi, d. 3.1.1931 i Viborg.

Vapenmästare
1881-1890 Boije af Gennäs, Leonid, f. 29.10.1844 på Sbrodnevo, guv. Tver, Ryssland, d. 10.5.1899 i Viborg.
1890-1894 Nikitin, Andrej, f. 18.8.1841 i guv. Smolensk, Ryssland.
1894-1899 Laaksonen, Enok Josef, f. 21.12.1850 i Pemar, d. 27.1.1899 i Viborg.
1899-1902 Knuutinen, Gustav, f. 26.10.1862 i Kuopio, d. 22.6.1921 i Viborg.


Finska dragonregementet 1889-1901
(Villmanstrand)

Auditör
1890-1901 Schogster, Robert Albert Bernhard, f. 17.2.1838 i Sibbo, d. 25.12.1918 i Villmanstrand.

Läkare
1890-1901 Buch, Maximilian Teodor, f. 29.8.1850 i Rappin, Livland, d. 6.1.1920 i Villmanstrand.

Yngre läkare
1892-1900 Moberg, Ernst Johan, f. 2.8.1860 i Kexholm, d. 15.1.1913 i Viborg.
1900-1901 Holm, Ernst Lennart, f. 13.8.1865 i Åbo, d. 19.7.1920 i Pojo.

Veterinär
1890-1901 Graae, Hannibal Valdemar, f. 11.5.1851 i Svendborg, Danmark, d. 22.4.1931 i Roskilde, Danmark.

Predikant
1890-1901 Collan, Johan Alexander, f. 26.5.1858 i Fredrikshamn, d. 27.6.1917 i Helsingfors.

Kapellmästare
1890-1893 Apostol, Alexej, f. 6.1.1866 i Aten, d. 26.6.1927 i Helsingfors.
1893-1901 Lundelin, Sixtus Bernhard, f. 2.8.1860 i Messuby, d. 30.12.1932 i Tammerfors.

Vapenmästare
1890-1901 Tuovinen, Matts, f. 19.4.1860 i Karttula, d. 2.1.1926 i Viborg.


Bilaga

Statistiskt sammandrag

FGB FUK 1.B 2.B 3.B 4.B 5.B 6.B 7.B 8.B FDR
A (30) 3 1 4 4 3 4 3 1 1 5 1
L (33) 5 1 5 4 1 3 3 2 1 5 3
Ve (1) - - - - - - - - - - 1
P (27) 8 1 3 2 2 1 2 2 2 3 1
K (28) 4 - 4 4 3 3 2 2 2 2 2
V (23) 1 1 2 2 3 2 2 2 3 4 1
__ _____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____
(142) 21 4 18 16 12 13 12 9 9 19 9


Tjänstgöring vid flera bataljoner

A Nassokin FGB, FUK
L Winter FGB, FUK
Wahlberg, A FGB, 1.B
Wallgren FGB, 8.B
Collander 1.B, 6.B, 8.B
Blomgren 2.B, 4.B
Blomberg 2.B, 8.B
Moberg, E 8.B, FDR
P Rancken FGB, FUK
Hyrkstedt FGB, 1.B
Lönnroth FGB, 1.B
Piispanen FGB, 1.B
K Leander FGB, 1.B
Lindholm FGB, 1.B, 7.B
Apostol FGB, 2.B, FDR
V Kotscheregin FGB, FUK
Nikitin 6.B, 8.B

Sammanlagt 20, av vilka 3 x 3 och 14 x 2 142-20=120 civilmilitärer i allt


Oklara fall vid födelse- och/eller dödsuppgifter

K Fichtelberger 2.B
Herzog 4.B
V Fulander 3.B
Matvejeff 5.B
Schultz 5.B
Nikitin 6.B
Rahkonen 7.B
Schlütter 7.B
Nikitin 8.B

Sammanlagt 9 (6.3/7.4%), av vilka 2 x Nikitin = 8 (5.6/6.6%)


Förkortningar

A Auditör(er)
K Kapellmästare
L Läkare
P Präst(er)=Pastor(er) och Predikant(er)
V Vapenmästare
Ve Veterinär(er)
FDR Finska dragonregementet
FGB Livgardets 3., finska, skarpskyttebataljon
FUK Finska undervisningsskarpskyttekompaniet
1.B 1., Nylands, finska skarpskyttebataljon
2.B 2., Åbo, finska skarpskyttebataljon
3.B 3., Vasa, finska skarpskyttebataljon
4.B 4., Uleåborgs, finska skarpskyttebataljon
5.B 5., Kuopio, finska skarpskyttebataljon
6.B 6., St.Michels, finska skarpskyttebataljon
7.B 7., Tavastehus, finska skarpskyttebataljon
8.B 8., Viborgs, finska skarpskyttebataljon


Litteraturförteckning

Akiander, Matthias, Herdaminne för fordna Wiborgs och nuvarande Borgå stift I-II. Helsingfors 1868-69.

Alcenius, Elias & Kojonen, Eino, Sursillin suku - Genealogia Sursilliana. Tapiola 1971.

Amburger, Erik, Die Pastoren des Konzistorialbezirks Estland 1881-1919 (1988).

Aschan, Pekka, Kuopio stifts matrikel. Kuopio 1853.

Autio, Veli-Matti, Helsingin yliopisto - Helsingfors universitet. Ylioppilasmatrikkeli - Studentmatrikel 1853-1868. Helsinki 1971.

Backström, Åke, Officerare och civila tjänstemän vid 1., Nylands, finska skarpskyttebataljon 1880-1902. HSF Uppsatser VII, 1985.

Bergholm, Axel, Sukukirja. Suomen aatelittomia sukuja I-II. Kuopio 1901.

Bergholm, Axel, Keisarillisen Suomen hallituskonseljin ja senaatin puheenjohtajat, jäsenet ja virkamiehet 1809-1909. Biograafisia tietoja. Porvoo 1912.

Bergholm, Axel, Borgå gymnasii matriklar 1809-1872. Borgå 1913-14.

Bergholm, Hjalmar, Suomen lääkärit sekä Suomen hammaslääkärit. Biographica. Finlands läkare jämte Finlands tandläkare. Helsingfors 1907, Oulu 1917, Tampere 1927.

Blomstedt, Yrjö, Ättartavlor för de på Finlands riddarhus icke inskrivna efter 1809 i finskt adligt, friherrligt eller grevligt stånd upphöjda ätterna. GSÅ XXXVII, 1957-59.

Boström, H. J., Wasa hofrätts presidenter, ledamöter och tjänstemän samt hofrätten underlydande lagmän och häradshöfdingar 1776-1914. Helsingfors 1915.

Boström, H. J., Suomen kaupunkien pormestarit 1800-luvulla. SSJ I, Helsinki 1922.

Boström, H. J., Sankarien muisto. Suomen itsenäisyyden ja vapauden puolesta henkensä antaneiden kansalaisten elämäkertoja. Helsinki 1927.

Carpelan Tor, Helsingfors universitets studentmatrikel 1828-1852. Helsinki 1930.

Carpelan, Tor, Ättartavlor för de på Finlands riddarhus inskrivna efter 1809 adlade, naturaliserade eller adopterade ätterna. Helsingfors 1942.

Carpelan, Tor, Ättartavlor för de på Finlands riddarhus inskrivna ätterna I-III (1954-65). Personregister. Helsingfors 1966.

Carpelan, Tor & Tudeer, L. O. K., Helsingfors universitet. Lärare och tjänstemän från år 1828 I-II. Helsinki 1925.

Castrén, Klaus, Suomen 4. Oulun tarkk'ampujapataljoonan päällystö 1880-1901. Oulun sukututkimusseuran julkaisuja 5, 1981.

Castrén, Klaus, Suomen rakuunarykmentti 1889-1901. Upseeristo ja siviilivirkamiehistö. Lappeenranta 1984.

Colliander, O. I., Suomen kirkon paimenmuisto 19:n vuosisadan alusta nykyaikaan I-II. Helsinki 1910-18. II.2 (mscr. RA)

Dalström, Harald, Helsingfors lycei matrikel 1831-1889 GSS XXI, Helsingfors 1952.

Den finska militären - Suomen sotalaitos. 1902.

Durchman, Osmo, Tietoja erikoislaatuisista seurakunnista ynnä vastaavista historia- ja rippikirjoista. Genos 1932.

Elgenstierna, Gustaf, Den introducerade svenska adelns ättaravlor I-IX. Stockholm 1925-36.

Finlands stats-kalender 1871-1906.

Finsk militär tidskrift (FMT) 1881-1901.

Gadd, P. Er., Släktkalender (1949), II (1956), III (1960).

Godenhjelm, Hugo, Suomen evankelis-luterilaisen kirkon ja papiston matrikkeli. Tampere 1916.

Gratschoff, Louis, Finlands läkarekår jämte Finlands tandläkare. Biografiska anteckningar. Mariehamn 1900.

Gummerus, Herman, Studentföreningen U.V.:s historia. Helsingfors 1933.

von Hellens, O., Suomen eläinlääkärien nimikirja vuosilta 1843-1942. Matrikel över Finlands veterinärer åren 1843-1942. Helsinki 1942.

Holmberg, Håkan, Suomen tuomiokunnat ja kihlakunnantuomarit. Vammala 1959.

Holmberg, Håkan, (Keisarillisen) Suomen senaatin talousosaston puheenjohtajat, jäsenet ja virkamiehet 1909-1918. Elämäkerrallinen luettelo. SSJ XXVI, Helsinki 1964.

Holmberg, K. G., Suomen lakimiehet. Elämäkerrallisia tietoja. Finlands jurister. Biografiska uppgifter. Helsinki 1926.

Hornborg, And. John, Åbo erkestifts matrikel. Åbo 1854.

Hornborg, Harald & Lunden Cronström, I, Viborgs gymnasium 1805-1842. Biografisk matrikel. Borgå 1961.

Johnsson, Gunnar, Suomen piirilääkärit 1749-1927. SSJ VI; Helsinki 1928.

Jäntere, Kaarlo, Porin triviaalikoulun oppilasluettelot 1722, 1733, 1737 ja oppilasmatrikkeli 1738-1842. SSJ II, Helsinki 1926.

Jörgensen, Arne, Nyländska avdelningens matrikel 1640-1868. Helsingfors 1911.

Kannel, Wäinö, Viipurin hovioikeus 1839-1959. Tietoja hovioikeuden historiasta, toiminnasta ja virkakunnasta. Satavuotismuistojulkaisu. Viipuri 1939.

Klockars, Ralf-Erik, 3:dje Wasa finska skarpskyttebataljon 1881-1902. Vasa 1980.

Kojonen, Eero, Pohjalaisen osakunnan nimikirja VI 1828-1852. Vaasa 1962.

Korkama, Erkki & Roudasmaa, Stig, Tapparasta tankkeihin. Hämeenlinnan varuskunnan historia. Joensuu 1988.

Kuka kukin oli. Henkilötietoja 1900-luvulla kuolleista julkisuuden suomalaisista. Keuruu 1961.

Landgren, Folke, Finländsk släktkalender I. Helsingfors 1920.

Landgren, Folke, Nyländska avdelningens matrikel 1869-1900. Helsingfors 1932.

Landgren, Folke, Åbo gymnasii matrikel ånyo upprättad. Åbo 1944.

Landgren, Folke, Släktkalender IV. Helsingfors 1963.

Laurén, L. L., Wasa trivialskola 1684-1884. Anteckningar med anledning af skolans tvåhundraåriga tillvaro. Nykarleby 1884.

Musiikin tietokirja (1948).

Neovius, Ad., Suomen evankelis-luterilaisen kirkon matrikkeli. Kuopio 1898. Lisävihko Kuopio 1908.

Palmunen, Einar, Hämeen pataljoona eli Suomen 7. Hämeenlinnan tarkk'ampujapataljoona. Muistojulkaisu. Hämeenlinna 1975.

Puuska, K. V., Länsisuomalaisen osakunnan nimikirja 1868-1879. Elämäkerrallisia tietoja osakunnan entisistä jäsenistä. Helsingfors 1896.

Reuter, Boke, Svenska normallyceum i Helsingfors. Matrikel 1864-1974 I. Ekenäs 1974.

Rosén, R., Liber scholae Helsingforsensis 1691-1865. SSJ XII, Helsingfors 1936.

Schauman, K. F. J., Finlands jurister år 1879. Biografiska anteckningar. Helsingfors 1879.

Schulman, Hugo & Nordenstreng, Sigurd, Finska kadettkårens elever och tjänstemän. Biografiska anteckningar 1812-1912. Helsingfors 1912. Supplement 1812-1921 (1922), II 1812-1940 (1941), III 1812-1960 (1961).

af Schultén, Hugo, Finlands läkare och apotekare. Biografiska uppgifter om Finlands nu lefvande läkare och apotekare. Borgå 1889.

Schvindt, V., Biografiska anteckningar öfver offcerare och civile tjänstemän vid Lifgardets finska skarpskyttebataljon. Helsingfors 1912.

Sirén, Adolf Fredrik, Borgå stifts matrikel. Borgå 1842.

Släktbok I-II (1912-18). Ny följd I-II (1941-77). III: 1-3 (1982-89).

Suolahti, Ernesti, Hämeenlinnan triviaalikoulun oppilasmatrikkeli 1799-1841. SSJ IV. Helsinki 1927.

Tigerstedt, Robert, Åbo gymnasium 1828-1872. Helsingfors 1919.

Uusi sukukirja I-III (1943-70).

Vaajakallio, Suomen maanmittarit 1628-1928. Nimi- ja henkilöluettelo. Helsinki 1929.

Wanne, Olavi, Kuopion lukio. Lukiolaiselämäkerrat 1844-72. SSJ XXII, Helsinki 1959.

Wanne, Olavi, Vaasan lukio. Lukiolaiselämäkerrat 1844-72. SSJ XXIV. Helsinki 1963.

Vappula, Kari, Sotilaspapin virka Suomen asevelvollisessa sotaväessä 1881-1905. Helsinki 1989.

Waris, Heikki & Ruutu, Martti, Savokarjalaisen osakunnan matrikkeli. Porvoo 1947.

Wasastjerna, K. Osk., Lifgardets finska skarpskyttebataljons officerare och civile tjenstemän. Biografiska anteckningar. Helsingfors 1887.

Wasastjerna, Oskar, Matrikel öfver generaler, stabs- och öfverofficerare samt läkare vid finska militären den 1/13 januari 1897. Helsingfors 1897.

Wasastjerna, Oskar, Matrikel öfver generaler, stabs- och öfverofficerare samt läkare vid finska militären år 1901. Helsingfors 1901.

Wennerström, Ludv., Tilastollinen ja biografillinen Suomen evankelis-lutherilaisten seurakuntain ja papiston matrikkeli. Helsinki 1885.

Westerlund, A. W., Finlands jurister år 1898. Biografiska anteckningar. Åbo 1898.

Westerlund, A. W., Åbo hovrätts presidenter ledamöter och tjänstemän 1623-1923 I-II. Biografiska och genealogiska anteckningar. Åbo 1923.

Wirilander, Kaarlo, Suomen armeijan upseeristo aliupseeristo ja sotilasvirkamiehistö 1812-1871 (1880). Viranhaltijain luettelot - Officerare underofficerare och civilmilitärer vid Finlands armé 1812-1871 (1880). Förteckningar över tjänsteinnehavare. Helsinki 1985.


Personregister

Aminoff, Torsten Johan
Apostol, Alexej
Argillander, Axel Gottfrid
Aufrichtig, Hans Sigmund
Aulin, Viktor Gideon
Bartram, Karl Henrik
Blomberg, Anton Gabriel
Blomgren, Karl August
Boije af Gennäs, Leonid
Bonsdorff, Erik Johan Emil
Borg, Valdemar
Broms, Otto Evert
Buch, Maximilian Teodor
Böök, Gustav Robert
Candolin, Artur Eliel
Collan, Johan Alexander
Collander, Paul
Colliander, Otto Immanuel
Cronstedt, Karl Anton Reinhold Ludvig
Dahlberg, Lars Gustav Viktor
Elfvengren, Richard
von Essen, Georg Mauritz
Estlander, Karl
Fabritius, Reinhold Fredrik
Fichtelberger, Lorentz
Floessel, Ernst Wilhelm
af Forselles, Karl Axel Birger
Forsman, Alexander
Forsström, Mauritz
Fulander, Viktor
Furuhjelm, Elis Campbell Nikolaj
Graae, Hannibal Valdemar
Granit, August Fredrik
Granlund, Karl Östen Vilhelm
Grotenfelt, Herman Georg
Gräsbeck, Sune Fredrik
Grönvik, Lorentz Vilhelm Kasimir
Gulin, Artur Lorentz
Guseff, Heliodorus
Hedman, Edvin Harald
Heikel, Joel August
Helén, Adam
von Hertzen, Emil
Herzog, Karl Fredrik August
Holm, Ernst Lennart
Hrimaly, Bohuslav Ferdinand Wenzl
Hyrkstedt, Karl Axel
Ingman, Alfred Emil
Johnsson, Johan Mårten Eliel
Johnsson, Julius, Viktor
Jokinen, Tyyni (Tyne) Emil
Kahra, Elias
Knuutinen, Gustav
Kock, Anton Fredrik Kristian Gustav
Kotscheregin, Konstantin
Krohn, Leopold August
Laaksonen, Enok Josef
Lang, August Edvard Adolf
Langenskiöd, Gustav Adolf
Laurén, Lorenzo Otto
Laurent, Herman August
Leander, Adolf Fredrik
Leopold, Johannes
Lilius, Karl Gustav
Lindén, Karl Fredrik
Lindfors, Jarl Artur Valdemar
Lindholm, Adolf Vilhelm
Lindholm, Fredrik Albin
Lojander, Uno
Lundelin, Sixtus Bernhard
Lundell, Edvard Eliel
Lybeck, Edvard Vilhelm
Lönnroth, Alfons Johan Alexander
Mannerström, Anders Teodor
Matvejeff, Mikael
Mechelin, Adolf Konstantin
Moberg, Ernst Johan
Moberg, Oskar Verner
Nassokin, Reinhold Peter
Nickul, Johan Vilhelm
Nikitin, Andrej
Nisonen, Adam
Nordman, Adolf Eliel
Nykopp, Axel Valdemar
Palin, Bror Vilhelm
Palmgren, Albert Fredrik
Paulsen, Karl Alexander
Pettersson, Erik Viktor
Pettersson, Ivar Linus
(von) Pfaler, Edvard Elias
Piispanen, Bruno Aloys
Porell, Johan
Puupponen, Anders
Rahkonen, Mikael
Rancken, Gustav
Röhl, Johan Georg Karl
Sandström, Johan Emil
Schlütter, Edmund
Schnitt, Gustav Adolf
Schogster, Robert Albert Bernhard
Schrey, Fredrik Vilhelm
Schultz, Karl Fredrik
Sjöblom, Karl Gustav
Sjöström, Gustav Verner
Snellman, Karl Artur
Standertskjöld, Karl Johan Robert
Ståhlberg, Oskar August
Sörensen, Karl Teodor
Tegström, Johan Gabriel
Timgren, Fredrik Verner
Tollet, Karl August
Toppelius, Johan Zachris
von Troil, Erik Verner Samuel
Tuovinen, Matts
Wahlberg, Alexander Eliel
Wahlberg, Karl Ferdinand Immanuel
Wallgren, Ivar Alexander
Vartia, Henrik Verner
Wennerström, Oskar Valfrid
Wideman, Karl Fredrik
Willgren, Johan
Winter, Georg Gustav


Selostus

Åke Backström: Suomen armeijan sotilasvirkamiehet 1871-1906

Artikkelin alussa on laaja katsaus Kaarlo Wirilanderin julkaisemiin matrikkeleihin Suomen armeijan upseeristosta, aliupseeristosta ja sotilasvirkamiehistä 1718-1810 ja 1812-71. Niiden jatkeeksi tekijä on laatinut perushenkilötiedot ja virkavuodet käsittävän matrikkelin niistä 120 sotilasvirkamiehestä (sotatuomarit, lääkärit, eläinlääkärit, pastorit/saarnaajat, kapellimestarit ja asemestarit), jotka vuosina 1871-1906 palvelivat Suomen armeijassa yhteensä 142 virassa.


Genos 66(1995), s. 165-179, 192

© Tekijät ja Suomen Sukututkimusseura - Författarna och Genealogiska Samfundet i Finland

[ Artikelns början | Noter | Litteratur | Personregister | Selostus ]

Systematisk förteckning | 1995 års register | Årgångsregister