GENOS
- Suomen Sukututkimusseuran aikakauskirja

Suomeksi ja ruotsiksi - På finska och svenska

Terhi Nallinmaa-Luoto

Suomen Sukututkimusseura on kaksikielinen ja sen jäsenlehti Genos samoin. Genoksessa on kielellisen tasapuolisuuden vaatimus pyritty ottamaan huomioon julkaisemalla jokaisessa numerossa suunnilleen yhtä paljon suomen- ja ruotsinkielistä tekstiä, mikäli suinkin mahdollista, ja palvelemaan lukijakuntaa julkaisemalla artikkeleista toiskieliset tiivistelmät.

Tasapuolisuuden noudattaminen on perustunut siihen, että toimitukselle on tarjottu riittävästi kirjoituksia molemmilla kielillä. Nyt käsillä olevaan numeroon niitä on vielä saatukin, mutta jatko riippuu ruotsiksi kirjoittavien sukututkijoiden aktiivisuudesta ja myös siitä, lähettävätkö lukijamme edelleen toimitukseen lähdelöytöjään, esim. sellaisia kuin tässä numerossa olevat, puuttuvia vihittyjen luetteloita korvaavat lähteet. Toimituksella ei nimittäin tätä kirjoitettaessa (maaliskuun alussa 1995) ole varastossa ruotsinkielisiä artikkeleita kuin muutaman sivun verran.

Historiantutkimus on osoittanut, että muuttoliike Pohjanlahden yli on menneinä vuosisatoina ollut vilkasta kumpaankin suuntaan. Monella Ruotsin kansalaisella on suomalaisia esivanhempia ja päinvastoin. Iloksemme olemme silloin tällöin saaneet Genokseen Pohjanlahden länsipuolelta kirjoituksia, jotka tavalla tai toisella käsittelevät näitä ruotsalais-suomalaisia yhteyksiä. Tällaiset kirjoitukset ovat nytkin sydämellisesti tervetulleita.Genealogiska Samfundet i Finland är tvåspråkigt och så är också dess medlemsorgan Genos. Tidskriften har iakttagit kravet på jämställdhet mellan språken genom att i varje nummer publicera ungefär lika mycket text på vardera språket där det blott låtit sig göra och försökt tjäna läsekretsen med att införa referat av artiklarna på det andra inhemska språket.

Möjligheten att upprätthålla språklig jämvikt i Genos innehåll har vilat på tillgången av erbjudna artiklar på bägge språken. Även till detta nummer har sådana funnits att tillgå, men i fortsättningen är redaktionen beroende av släktforskarnas litterära verksamhet och aktivitet att informera om nya källfynd, såsom de i detta nummer ingående nya fynd som delvis ersätter förstörda vigsellängder. Redaktionen har nämligen i skrivande stund inte mer än några sidor svensk text i förråd för nästa nummer.

Historieforskningen har påvisat att migrationen över Bottenviken under gångna sekel varit livlig i bägge riktningarna. Många svenska medborgare har anor i Finland och tvärtom. Det har varit ett nöje för Genos att allt emellanåt från Bottenhavets svenska sida få artiklar, som på sätt eller annat behandlar dessa svensk-finländska förbindelser. Sådana artiklar år också nu mycket välkomna.


Genos 66(1995), s. 49

© Tekijät ja Suomen Sukututkimusseura - Författarna och Genealogiska Samfundet i Finland

Aiheenmukainen hakemisto | Vuoden 1995 hakemisto | Vuosikertahakemisto