GENOS
- Suomen Sukututkimusseuran aikakauskirja

Sukututkimusta oppimassa - Som släktforskarlärling

Terhi Nallinmaa-Luoto

Turun messukeskuksessa järjestettiin toukokuussa 1995 yhtaikaa sekä sukumessut että valtakunnalliset sukututkimusopintopäivät. Näiden kahden tapahtuman yhdistäminen oli ennalta arveluttanut monia: miten kaupallisina pidetyt messut ja tiedonjakoon keskittyvät opintopäivät sopisivat yhteen? Mukana olleet pitivät kuitenkin yhdistelmää onnistuneena. Opintopäivät keräsivät ennätysmäisen osanottajamäärän, yli 300 henkeä, ja messuosastoilla kierrelleet sukututkijat hakivat niistäkin ennen kaikkea tietoa. Messujenkin ohjelmaan kuului sitä paitsi sukututkimukseen liittyviä esitelmiä.

Syksy on saapunut, ja Genos pyrkii osaltaan jakamaan sukututkimuksen harrastajille alaan liittyvää tietoa mm. julkaisemalla sukututkimuspäivien esitelmiä, joista osa tulee kylläkin ilmestymään muissa julkaisuissa. Niillä lukijoilla, jotka jaksavat lukea läpi koko lehden, on tilaisuus kartuttaa asiantuntemustaan ja saada herätteitä tutustumalla myös sellaisiin kirjoituksiin, jotka eivät tunnu sivuavan mitenkään omaa sukua tai tutkimusaluetta.

Genoksen lukijakunta on jo kauan ollut suurimmaksi osaksi suomenkielistä. Useimmat osaavat kuitenkin ruotsia ainakin auttavasti, onhan sen alkeiden taitaminen edellytyksenä vanhojen kirkonkirjojen ja muiden lähteiden lukemiselle. Kuinka moni suomenkielisistä lukijoistamme on mahtanut huomata, että lukemalla läpi Genoksen ruotsinkieliset artikkelit voi samalla parantaa omaa kielitaitoaan?I Åbo mässcentrum anordnades i maj 1995 samtidigt både släktmässa och riksomfattande släktforskardagar. Att kombinera dessa begivenheter hade på förhand gjort många tveksamma: hur skulle den kommersiellt betonade mässan gå ihop med de på kunskapsförmedling baserade studiedagarna? De som var med fann dock kombinationen lyckad. Studiedagarna inräknade ett rekordartade deltagarantal, över 300 personer, och de deltagare som besökte mässavdelningarna var även där främst ute efter information. Även till mässan hörde för övrigt genealogiska föredrag.

Hösten är inne, och Genos vill för sin del sprida information för dem som bedriver släktforskning bl.a. genom att publicera föredrag som hölls på släktforskarnas studiedagar. En del av föredragen, må här påpekas, kommer dock att publiceras på annat håll. Alla de läsare, som orkar läsa igenom hela tidskriftsnumret, har tillfälle att fördjupa sina kunskaper och få incitament genom att bekanta sig med även de artiklar vilka ej synes beröra läsarens egen släkt eller forskningsobjekt.


Genos 66(1995), s. 97

© Tekijät ja Suomen Sukututkimusseura - Författarna och Genealogiska Samfundet i Finland

Aiheenmukainen hakemisto | Vuoden 1995 hakemisto | Vuosikertahakemisto