GENOS
- Suomen Sukututkimusseuran aikakauskirja

Uusia tuulia Genoksessa - Nya vindar i Genos

Terhi Nallinmaa-Luoto

Genoksen toimitussihteeri vaihtui vuoden 1996 alussa. Maisteri Marja-Liisa Putkonen on jättänyt toimitussihteerin tehtävät voidakseen keskittyä palvelemaan sukututkijoita muilla saroilla, ja toimitussihteerinä toimii toistaiseksi maisteri Eeva-Liisa Oksanen. Suomen Sukututkimusseura kiittää Marja-Liisa Putkosta hänen uhrautuvasta vaivannäöstään Genoksen palveluksessa ja toivottaa Eeva-Liisa Oksaselle onnea toimitussihteerin usein epäkiitollisen tehtävän hoitamisessa.

Toimituksen työtä helpottaa, mikäli kaikki kirjoitusten lähettäjät muistavat käyttää kirjoittaessaan riittävän suurta riviväliä, vähintään ns. kakkosväliä, ja jättää tarpeeksi leveät marginaalit kirjapainoteknisten merkintöjen tekemistä varten. Myös kirjoituskoneen tai kirjoittimen nauhan tulisi olla siinä kunnossa, että sen jäljestä saa vaivattomasti selvää. Lähdeviitteet voisi jo kirjoitusvaiheessa sijoittaa artikkelin loppuun, jonne ne kirjapainossa kuitenkin joutuvat. Mikäli kirjoittajilla on käytettävissään tietokone, toimitus toivoo saavansa tekstin myös levykkeellä, jolta latominen puolestaan nopeuttaa kirjapainon työtä.

Genoksen lukijat ovat tottuneet näkemään joka numeron takakannessa Sukututkimusseuran julkaisuhinnaston, jonka toivotaan palvelevan varsinkin pienillä paikkakunnilla asuvia lukijoita. Tähänkin on tullut muutos: hinnasto julkaistaan tästä lähtien vain kahdesti vuodessa, muulloin takakantta käytetään ajankohtaisiin ilmoituksiin.Genos fick ny redaktionssekreterare vid årsskiftet. Magister Marja-Liisa Putkonen har lämnat redaktionssekreterarposten för att koncentrera sig på att bistå släktforskarna på annat håll, och hennes värv har tills vidare övertagits av magister Eeva-Liisa Oksanen. Genealogiska Samfundet tackar Marja-Liisa Putkonen för hennes uppoffrande arbete i Genos tjänst och önskar Eeva-Liisa Oksanen lycka till i redaktionssekreterarens ofta otacksamma värv.

Redaktionens arbete underlättas, om skribenterna kommer ihåg att använda tillräckligt stort radavstånd, och lämnar tillräckligt breda marginaler för införande av typografiska annotationer. Likaså borde skrivmaskinen och färgbandet vara i sådant skick att texten är tydlig och lättläst. Noterna bör helst införas i artikelns slut, för dit placeras de ändå i tryckningsskedet. Skribenter med dator får helst inlämna sin text även på diskett, från vilken sättningen sker snabbare.

Genos läsare är vana vid en prislista över Samfundets skrifter på baksidan av varje nummer, avsedd att betjäna framför allt de forskare som är bosatta på småorter. Även härvidlag inträffar en förändring: prislistan publiceras hädanefter bara två gånger årligen, däremellan kommer baksidan att upptas av aktuella annonser.


Genos 67(1996), s. 1

© Tekijät ja Suomen Sukututkimusseura - Författarna och Genealogiska Samfundet i Finland

Aiheenmukainen hakemisto | Vuoden 1996 hakemisto | Vuosikertahakemisto