GENOS
- Suomen Sukututkimusseuran aikakauskirja

Miten kirjoitan Genokseen - Anvisningar för manuskript till Genos

Terhi Nallinmaa-Luoto

Genos sai jo kesällä uuden toimitussihteerin, hum.kand. Kari-Matti Piilahden. Kiitämme v.t. toimitussihteerinä toiminutta maisteri Eeva-Liisa Oksasta, joka jatkaa tehtävässään Sukututkimusseuran kirjastonhoitajana.

Toimitussihteerin työhön kuuluu mm. lehteen tulevien kirjoitusten viimeistely painokuntoon. Seuraavassa on joitakin hänen ja päätoimittajan yhteisiä toivomuksia arvoisille kirjoittajille:

- Käytä kirjoittaessasi riittävän leveää riviväliä, vähintään ns. kakkosväliä.

- Jätä paperin vasempaan reunaan ainakin 4 cm leveä marginaali.

- Merkitse lähdeviitteet kirjoituksesi loppuun.

- Viittaa kirjoihin, artikkeleihin ym. painettuihin lähteisiin näin: kirjoittajan etunimi, sukunimi, kirjan tai artikkelin nimi, painopaikka ja -vuosi, mahdollinen sarjan nimi tai lyhenne ja numero sekä sivunumerot. Esimerkiksi: Olav Rundt, Släkten Alftans ursprung. Genos 1991:1, s. 16; Kaarlo Jäntere, Naantalin historia II. Turku 1959, s. 242; Jäntere 1959, s. 12. Yleisesti käytettyjä lyhenteitä on esim. tämän numeron keskimmäisellä lehdellä sekä Genoksen numeroissa 1994:4 ja 1995:4 sivuilla 170.

- Viittaa arkistojen asiakirjoihin ja mikrofilmeihin näin: asiakirja, arkiston tunnus, niteen tms. arkistoyksikön tunnus, lehden tai sivun numero, mikrofilmin tunnus. Esimerkiksi: Messukylän henkikirja 1724, VA 7470:3661 (mf LT 19); TMA Naantali E C1:1A 333, Erik Stodiuksen perunkirjoitus 7.6.1736.

Lehteen tarkoitetut kirjoitukset ovat edelleen tervetulleita joko pelkästään paperille tai vielä mieluummin paperille ja tietokonelevykkeelle kirjoitettuina.Genos fick redan i somras en ny redaktionssekreterare, hum.kand. Kari-Matti Piilahti. Vi tackar den förra t.f. redaktionssekreteraren, magister Eeva-Liisa Oksanen, Samfundets bibliotekarie.

Till redaktionssekreterarens uppgifter hör bl.a. att färdigställa godkända manuskript för tryckning. Nedan följer några hans och huvudredaktörens gemensamma önskemål att beakta.

- Använd inte för tätt radavstånd. En manuskriptsida bör helst omfatta c:a 30 rader

- Vänstermarginalen bör vara minst 4 cm bred

- Källhänvisningarna bör sparas till uppsatsens slut

- Vid hänvisning till tryckt litteratur och källpublikationer anges författarens för- och efternamn, bokens eller artikelns namn, tryckort och -år, hänvisning till ev. skriftserienamn eller förkortning och berörda sidor. T.ex.: Olav Rundt, Släkten Alftans ursprung, Genos 1991:1 s. 16; Kaarlo Jäntere, Naantalin historia II. Turku 1959, s. 242; Jäntere 1959, s. 142. För de centrala skriftserierna har förkortningar normerats och kan återfinnas t.ex. i Genos 1994:4 och 1995:4 s. 170.

- Hänvisa till dokument och mikrofilmer på följande sätt: aktstycke, arkivsignum, volymens eller arkivenhetens signum, bladets eller sidans nummer, mikrofilmens signum. T.ex.: Messuby mantalslängd 1724, RA 7470:3661 (mf LT 19); ÅLA Nådendal E C1: 1A 333, Erik Stodius bouppteckning 7.6.1736.

För Genos avsedda manuskript är fortsättningsvis välkomna antingen som pappersmanuskript eller ännu hellre både på papper och diskett.


Genos 67(1996), s. 145

© Tekijät ja Suomen Sukututkimusseura - Författarna och Genealogiska Samfundet i Finland

Aiheenmukainen hakemisto | Vuoden 1996 hakemisto | Vuosikertahakemisto