GENOS
- Suomen Sukututkimusseuran aikakauskirja

[ Artikelns slut ]

Tiedonantoja - Meddelanden


Magnus Olofsson, Knut Posses fogde

Olav Rundt

En Magnus Olofsson är känd som hövitsmannen Knut Posses fogde på Tavastehus och Viborg (HTF 1950, s. 125). Han erhöll av Posse ett gods i Kalvola 1482 (FMU 3949). Den 15.8.1483 är han nämnd som närvarande vid Olof Jönssons häradsting i Sääksmäki (FMU 3969). Den 5.2.1485 utfärdade Sten Sture på förord av Knut Posse frälsebrev för honom gällande några gods i Kalvola (Palmskiöldska saml. i UUB 161:127). Detta är samtidigt ett sköldebrev enligt vilket Magnus Olofsson som vapen erhåller en grön avhuggen lindstubbe med tre gröna löv både på skölden och på hjälmen. Frälsefriheten gällde Keikkala och Anial i Kalvola. Den 1.2.1488 skriver Knut Posse till rådet i Reval med en anhållan om hjälp för hans fogde Magnus Olofsson att komma till sin rätt beträffande ett stenhus i Reval på vilket han hade anspråk (FMU 4163).

Magnus Olofssons släkttillhörighet har varit okänd. En möjlighet är att han skulle ha varit son till väpnaren Olof Kirves och Marta Nilsdotter av Särkilaks-släkten (Stjärnkors). Dessas döttrar Elin och Karin skiftade 1496 några gods sinsemellan (FMU 4680). Det framgår att de hade haft åtminstone två bröder som tydligen inte mera var i livet. Den ena var Olof Olofsson Kirves och den andra sannolikt den som i skiftesbrevet kallas herr Magnus (Genos 1991, s. 172). Systrarnas skifte gällde åtminstone delvis gods som nyligen hade återvunnits från släkten Bidz genom en förlikning eller skiljedom som initierats 1494 (Genos 1995, s. 123). Det sägs också att systern Elin ärvde Tammisto i Töfsala och Maikila i Kimito "för Her Magnus bleff dödh". Detta lyder på att han hade dött nyligen, sannolikt efter överenskommelsen med släkten Bidz. Det har antagits att fogden Magnus Olofsson var den biskop Magni tjänare eller väpnare som nämns bland de vid Viborg på hösten 1495 av ryssarna tillfångatagna eller dödade (FMU 4636). Biskop Magnus var ju som känt systrarna Elin och Karin Kirves' morbror och god vän med Knut Posse, vilken för övrigt var närvarande som godeman och sigillant vid systrarnas skifte. Eric Anthoni har (HTF 1950, s. 125) antagit att Magnus Olofsson kan ha blivit vid liv enär han är nämnd som slottsliggare på Raseborg i en urkund (FMU 4889) som på grund av handstilen är daterad till omkring 1500. En dylik dateringsmetod medger i alla fall att han kan ha varit på Raseborg i början av 1490-talet och sedan dött i Viborg 1495.

Att Magnus Olofsson (FMU 4680) hade fått epitetet "herr" är något gåtfullt då detta i allmänhet var reserverat för riddare eller präster. Kanske hade hans nyförvärvade adelskap intalat systrarna att han var värd denna titel.

Ingenting är känt om Magnus Olofssons äktenskap eller eventuella barn varför man får anta att han var ogift och saknade ättlingar.


Genos 67(1996), s. 87

© Tekijät ja Suomen Sukututkimusseura - Författarna och Genealogiska Samfundet i Finland

[ Artikelns början ]

Systematisk förteckning | 1996 års register | Årgångsregister