GENOS
- Suomen Sukututkimusseuran aikakauskirja

Kirjat ja kurssit - oppia sukututkijoille   -   Böcker och kurser - kunskap för genealoger

Terhi Nallinmaa-Luoto

Genoksen lukijat ovat aikojen kuluessa hankkineet sukututkimusten tekemiseen tarvittavia taitoja ja asiantuntemusta monista eri lähteistä. Vanhimmat meistä ovat perehtyneet alaan omin päin, jonkun kokeneemman opastuksella tai Alf Brennerin Sukututkimusoppaan avulla. Useimmat viime vuosina harrastuksensa aloittaneet ovat käyttäneet myöhemmin julkaistuja oppaita ja käyneet sukututkimuskurssin jossakin kansalais- tai työväenopistossa tai muussa vapaan sivistystyön opinahjossa, joissa opettajina toimivat kokeneet sukututkijat. Näitä kursseja voi edelleen lämpimästi suositella. Samalla on syytä huomauttaa, että suurimpien paikkakuntien kansalais- ja työväenopistoissa on mahdollisuus opiskella myös ruotsin kieltä. Osa sukututkijoista tietää ruotsin taitonsa heikoksi tai täysin olemattomaksi, ja kun sukututkimuslähteet on 1880-luvulta taaksepäin kirjoitettu ruotsiksi, niiden tutkiminen edellyttää kielen alkeiden osaamista.

Sukututkimusoppaiden valikoima kasvaa lähiaikoina Suomen Sukututkimusseuran julkaisemalla teoksella Sukututkimus - vaihe vaiheelta. Opas perustuu ruotsalaiseen kirjaan Släktforska! Steg för steg, mutta se on täysin uudistettu vaihtamalla ruotsalainen esimerkkiaineisto suomalaiseksi ja kirjoittamalla uudestaan ne osat, joissa Ruotsin olosuhteet eroavat suomalaisista. Opas on erittäin havainnollinen, ja myös sitä voi suositella Genoksen lukijoille.

Luopuessani nyt Genoksen päätoimittajan tehtävistä kiitän lämpimästi kaikkia, joiden kanssa minulla on ollut ilo tehdä yhteistyötä: toimitussihteereitä, julkaisutoimikuntaa ja sen ulkopuolisia sukututkijoita, jotka ovat auttaneet neuvoillaan, hankkimalla ja tarkastamalla käsikirjoituksia ja ruotsintamalla tiivistelmiä, sekä kaikkia kirjoittajia, joita ilman ei yhtään numeroa olisi ilmestynyt.


Läsarna av Genos har under tidernas lopp ur många olika källor inhämtat behövliga färdigheter och sakkunskap för sina forskningar. De äldsta av oss har satt sig in i ämnet på egen hand, någon under ledning av någon mera förfaren eller med hjälp av Alf Brenners handbok i släktforskning. De flesta som under senaste år vidtagit med denna sysselsättning har använt senare utkomna handböcker och gått i en släktforskningskurs vid något medborgar- eller arbetarinstitut eller motsvarande läroinrättning för fritt kulturarbete, vilka har erfarna släktforskare som lärare. Dessa kurser kan alltfort varmt rekommenderas. Samtidigt är det skäl att för finskspråkiga intresserade framhålla medborgar- och arbetarinstitutens kurser i svenska. Då det genealogiska källmaterialet ända fram till 1880-talet är skrivet på svenska, bör man ha insikter i svenska språkets grunder.

Urvalet genealogiska handböcker växer inom kort med det av Genealogiska Samfundet i Finland utgivna arbetet Sukututkimus - vaihe vaiheelta. Boken baserar sig på det svenska verket Släktforska! Steg för steg, men har helt omredigerats genom att utbyta det svenska materialet av exempel till finska och genom att skriva om de delar, där förhållandena i Sverige avviker från våra finländska. Handboken är mycket åskådlig och kan också rekommenderas för läsekretsen.

Då jag nu avgår som huvudredaktör för Genos framför jag ett hjärtligt tack till alla dem, med vilka jag har haft nöjet få samarbeta: redaktionssekreterarna, redaktionskommittén och alla andra, som har bistått med råd, anskaffning och granskning av manuskript, översättning av sammandrag, och också alla författare, för utan dem skulle inte ett enda nummer ha utkommit.


Genos 68(1997), s. 145

© Tekijät ja Suomen Sukututkimusseura - Författarna och Genealogiska Samfundet i Finland

Aiheenmukainen hakemisto | Vuoden 1997 hakemisto | Vuosikertahakemisto