GENOS - Suomen Sukututkimusseuran aikakauskirja

[ Viitteet | Referat | Artikkelin loppu ]

Missä rykmentissä Petter II von Hagen palveli?

Valt. kand. Matti J. Kankaanpää, Virrat

Genoksen numerossa 1996:3 Seppo Priha kirjoitti Hagen-suvusta Suomessa. Siinä herätti huomiotani sivulla 109 oleva lause: "Petter II von Hagen ilmaantui Turun seudulle vasta vuonna 1689 oltuaan eläkkeellä jo 7-8 vuotta; eläkkeelle hän jäi sodanaikaisesta palveluksesta Turun ja Porin jalkaväkirykmentin komppanianpäällikkönä, kun ko. rykmentti lakkautettiin."

Ihmetykseni aiheena on joukko-osaston nimi. Oli olemassa Turun läänin jalkaväkirykmentti ja Porin läänin jalkaväkirykmentti sekä Turun ja Porin läänien ratsurykmentti, jotka siihen aikaan yleensä kulkivat kulloisenkin päällikkönsä nimellä. Näillä joukko-osastoilla on pitkät perinteet aina vuodesta 1626 alkaen koko Ruotsin vallan loppuun asti. Niitä ei suinkaan lakkautettu Ruotsin vallan aikana.

Turun ja Porin jalkaväkirykmenttiä en ole ennen tavannut. Ensin ajattelin, että kysymys on virheestä, mutta sitten mieleeni tuli mahdollisuus, että olisi kysymys sodan aikana muodostetusta ylimääräisestä joukko-osastosta, jollaisia oli varsinkin suuren Pohjan sodan aikana. Kaksinnus- tai kolmikasrykmentille kahden läänin nimestä yhdistetty nimi olisi mahdollinen. Vuonna 1679 päättyneen sodan aikana tällaisia ylimääräisiä joukko-osastoja oli olemassa. Turun ja Porin läänin ratsurykmentin alkuperäinen rykmentti oli sodan ajan Pommerissa, mutta sillä oli olemassa rinnakkainen rykmentti (ehkä on oikeutettua puhua kaksinnusrykmentistä), joka osallistui sotaan Liivinmaalla. Sodan aikana jalkaväkeenkin otettiin ns. kuusikkaita (sexmänningarna). En pysty sanomaan, otettiinko kuusikkaita kaikista lääneistä, mutta ainakin Pohjanmaalta kuusikkaita oli erillisen yksikön (6 komppaniaa) verran. Kuusikkaiden ruodutus ja väenotto oli tapahtunut vuonna 1677. Oli luonnollista, että sodan jälkeen tällaiset ylimääräiset joukko-osastot lakkautettiin. [1]

Erik Lindh kirjoitti Porin jalkaväkirykmentin historian (Kongliga Björneborgs regemente) vuonna 1928. Vuonna 1679 päättyneen sodan jälkeen suurin osa rykmenttiä kotiutettiin Liivinmaalta (Lindh mt. s 70-71). Mainittu historia ei kerro kuusikkaista eikä edes komppanioiden lukumäärän vähentämisestä sodan päätyttyä. Kirjan lopussa on matrikkelinomainen henkilöluettelo eikä siitä löydy von Hagen -nimistä miestä.

Kysymykseen saataneen parhaiten vastaus Seppo Prihan käyttämän lähteen otsikon avulla. Otsikko on seuraava: Rulla uppå det manskap af Biörneborgz lähn uthcommenderade, under öfwerstens Edell och Wälb:ne H:r Wilhelm Bockz regemente, och capitain manhafftigh Petter Hagens compagnie, och nu på tijdhen stå under öfwerstens Högwälborne H:r Åke Ulfsparres commando, som munstrades af Hans Exell:tz H:r Rijkzrådet feltmarschalken general ammiralen högtwälb:e H:r Henrich Horn widh hufwud qwarteret på Frössiö kongzgårdh d:n 8. Januarij A:o 1678. Toisin sanoen kysymys on Porin läänin jalkaväkirykmentistä lähetetystä komennuskomppaniasta. Komppanian vahvuus oli päällystöineen kaikkiaan 73 miestä. Porin rykmentistä lähetettynä katsastettiin samaan aikaan samassa paikassa toinenkin komennuskomppania. Sen päällikkö oli kapteeni Jakob Trafware ja vahvuus päällystöineen 73 miestä. Vilhelm Bock rykmentteineen oli tähän aikaan Riiassa, jossa Petter Hagen arvattavasti on värväytynyt rykmentin riveihin (ei siis Suomessa). Frösö sijaitsee Jämtlannissa. Näin ollen katsoisin, ettei Petter Hagen sotinut Preussissa vaan Norjan vastaisella rajalla Ruotsissa. [2]

Tässä yhteydessä voitaneen mainita, että Tarton historiallisessa keskusarkistossa on pitkä sarja sotilasrullia 1600-luvulta. Siellä on mm. kokonainen volyymi niistä joukoista, jotka osallistuivat talvella 1678-79 Hornin sotaretkelle Preussiin. Siellä olevista rullista ehkä löytyisi lisätietoja myös Petter von Hagenista.


Viitteet

[1]   C-B J Petander "Kungliga Österbottens infanteriregemente under Karl XI:s tid", Årsbok Österbotten 1969, Vasa 1969, s 83 ja sen lähde KrA Rullor 1678 vol. 10: 199-222. Vuosien 1675-79 sotaa tutkinut Nils Wimarsson ("Sveriges krig i Tyskland 1675-1679, III s 519, Lund 1912) ilmoittaa Liivinmaalla olevan armeijan vahvuustaulukoissa "Af 1677 års nyutskrifna sexmänningar från Finland samt 67 lösdrifvare: menige 1857".

[2]   KrA Rullor 1678 vol 10: 173-185.


Lisäys

Suurvalta-ajan sotahistoriaa tutkivan on syytä tutustua Kansallisarkistossa säilytettävään Kaj Dunckerin yksityiskokoelmaan. Tähän laajaan ja perusteelliseen kokoelmaan on kerätty tietoja joukko-osastoista Suomessa ennen vuotta 1721 sekä Virossa ja Liivinmaalla vuosina 1700-1710. Rykmenteittäin tai eskadroonittain, usein myös komppanioittain järjestetty aineisto sisältää mm. kronologisia hakemistoja upseereista, aliupseereista sekä armeijan muista virkamiehistä, tietoja joukko-osastojen sijoituspaikoista, marsseista ja taisteluista sekä toisinaan myös yhteenvetoja miehistötappioista. Kokoelmaan kuuluu myös aineiston kattava aakkosellinen hakukortisto, jota on täydennetty henkilöhistoriallisilla tiedoilla.

Toimitus


Referat

Matti J. Kankaanpää: I vilket regemente tjänstgjorde Petter Hagen d.y.?

Artikelförfattaren kompletterar och korrigerar uppgifterna om Petter Hagen den yngre av Seppo Priha (se Genos 1996:3). Det regemente, där Petter Hagen tjänstgjorde, hette Björneborgs läns infanteriregemente och låg under kriget 1675-1679 i Riga. Därifrån kommenderades två kompanier till Jämtland för att delta i kriget mot Norge. Petter Hagen och Jacob Trafware var kompanichefer. Kompanierna mönstrades i Frösö den 8 januari 1678. Efter fredsslutet påföljande år upplöstes kompanierna.


Genos 68(1997), s. 23-24, 46-47

© Tekijät ja Suomen Sukututkimusseura - Författarna och Genealogiska Samfundet i Finland

[ Artikkelin alku | Viitteet | Referat ]

Aiheenmukainen hakemisto | Vuoden 1997 hakemisto | Vuosikertahakemisto