GENOS - Suomen Sukututkimusseuran aikakauskirja

[ Noter | Källförteckning | Selostus | Artikelns slut ]

Feuerstern

Rättelser och tillägg till Carpelans Ättartavlor

Jur.lic. Åke Backström, Helsingfors

Adliga ätten Feuerstern är en av de mera meningslösa och (på manslinjen) kortlivade i Finlands historia. Den omfattade endast trenne ättemedlemmar, sin stiftare jämte hustru och adoptivdotter, som själv avled ogift. Allt som allt existerade ätten 6 (54) år och upptar en knapp textsida i ättartavlorna.

Detta till trots innehåller uppgifterna om ätten ett antal fel och luckor, av vilka de flesta korrigeras i förevarande undersökning. De mest påtagliga felen torde vara datum för adoptionstillståndet, 31.3.1817 pro 29.4.1817, datum för introduktionens retroaktiva ikraftträdande, 22.12.1818 pro introduktionsdatum 18.6.1819 samt adoptivdotterns förnamn, Edla Ulrika Karolina pro Edla Kristina Ulrika. Luckorna är - på ett undantag (jfr. anm. 3) när - av mera periferisk betydelse, men har uppmärksammats för helhetens skull.

Den nobiliserade vice presidenten i Åbo hovrätt Karl Gustav Feuerstern var en av sin tids mest ansedda jurister i Finland. I sin domstolshistorik ger Westerlund följande karaktäristik av honom: "Vicepresidenten Feuerstern förmäles hava varit ansedd såsom en grundligt bildad man, vilken hade goda insikter även i andra vetenskaper än de, som enligt den allmänna föreställningen äro för en jurist nödvändiga". [1] Något porträtt av honom torde icke existera, men som ett slags substitut avbildas i förevarande undersökning en karrikatyr. Den är gjord i början på 1820-talet av dåvarande extra notarien vid hovrätten Johan Josef Pippingsköld (1792-1832).

Det för ätten Feuerstern fastställda och här avbildade vapnet är: "en af blått och svart delad sköld; öfre fältet: en femuddig gyllene stjärna, nedre fältet: en stockeld af två korsade bränder". [2]


vapen K G Feuerstern
Vapen för finska adliga ätten Feuerstern nr 179. Karl Gustav Feuerstern (1741-1822). Karrikatyr av Johan Josef Pippingsköld. Museiverket, Historiska bildarkivet.


Karl Gustav Sylvius, nobil. Feuerstern, f. 11.12.1741 i Åmål, Sverige. Student (Werml.) i Uppsala 26.3.1764, disp. ("Historiola litteraria poetarum suecanorum", 1765) 1765. Student (Svg.) i Åbo 15.7.1765, disp. ("De mortalitate facti jojadae", 1766) 1766. Filosofie kandidat i Åbo 31.5.1766, filosofie magister 24.7.1766. Betyg att söka adjunktur i Karlstad 22.12.1769. Auskultant i Åbo hovrätt 7.11.1771. Betyg att fortsätta sina studier vid akademin 4.2.1773. Hovrätts extra notarie 4.3.1773, kanslist 6.11.1776, extra fiskal 7.10.1777, vice advokatfiskal 9.10.1789, advokatfiskal 5.11.1793, assessor 25.9.1794. Stiftande medlem av Finska hushållningssällskapet 1.11.1797. Hovrättsråd 15.10.1800. RRyA 2 2.4.1809. Vice president i hovrätten 3.6.1811. Nobiliserad 24.12.1816 och introducerad på Finlands riddarhus 18.6.1819 under nr 179 bland adelsmän med namnet Feuerstern, retroaktivt från 22.12.1818. Jubelmagister 28.6.1819. D. 21.4.1822 i Åbo, då ätten utgick på manslinjen. - Gift 1) före 1780  [3] med Maria Elisabet Ekmarck, f. 8.12.1743 i Svennevads sn. (När.), d. 25.7.1805 i Åbo. Fldr.  [4] komministern Lars Ekmarck och Anna Margareta Ekebrodd. 2) 12.10.1806 i Åbo med Gustava Magdalena Eldh, f. 21.8.1764 i Stockholm (Kungsh.), d. 27.5.1822 i Åbo. Fldr.  [5] hovsekreteraren Emanuel Eldh och Ulrika Lovisa Modée.

Adoptivdotter:

Edla Ulrika Karolina Kuhlman, adopt. Feuerstern, f. 18.1.1796 i Stockholm (Maria). Fldr. bokhållaren i Riksens ständers bank Elias Kuhlman och Edla Eldh. Blev i stöd av kejserl. reskript 31.3.1817 av sin mosters man, vice presidenten i Åbo hovrätt Karl Gustav Sylvius, adopterad på hans adliga ätt samt inskriven på Finlands riddarhus 18.6.1819 tillsammans med honom under nr 179 bland adelsmän med namnet Feuerstern. Bosatt i Åbo 1817-23, i Stockholm från 1823. [6] Ägde genom arv gård på Södermalm i Stockholm från 1822, såld 1837. Intagen 1865 på Drottninghuset i Stockholm, en av drottning Ulrika Eleonora grundad stiftelse för medellösa änkor och döttrar till statstjänstemän och sådana hovbetjänte, vilka icke burit livré. Behärskat latinska språket. D. 20.2.1871 i Stockholm (Joh.) ogift, då ätten utgick h.o.h.


Noter

[1]   Westerlund I 1923, s. 125.

[2]   Granfelt 1888-89, s. 49f.

[3]   Åbo LA (brev 19.5.1995). Dåvarande hovrättskanslisten Sylvius inköpte medelst 2.7.1777 daterat köpebrev ett i Klosterkvarteret 26 befintligt jordområde, på vilket (12.1.) 1778 stod ett trähus i två våningar. Under denna adress bodde 1780 och 1784, förutom Sylvius, hans hustru Maria Elisabet och mor Hebla Ulrika. Hans äktenskap hade alltså möjligen ingåtts 1777. Uppgifterna om detsamma saknas i Åbo svenska församlings vigsellängd, vartill kommunionböckerna för denna tid förkommit. Allt tyder på, att vigseln skett på annan ort, sannol. då i Sverige. Modern avled 28.12.1794 i Åbo.

[4]   Paret hade 13 barn, av vilka Maria Elisabet var åttonde barnet och femte dottern.

[5]   Se Bilaga till förevarande undersökning.

[6]   Hon vistades 1826-28 i Strängnäs och 1848-50 i Överenhörna (Söd.) hos sin yngsta syster Gustava Eleonora (f. 1803), gift 1. med pastorsadjunkten Johan Zetterström, 2. med kyrkoherden, prosten Erik Nylund.


Bilaga

Emanuel Eldh, hovsekreterare. Gift med Ulrika Lovisa Modée.

Döttrar (f. i Stockholm, Kungsh.):

Gustava Magdalena, f. 21.8.1764, d. 27.5.1822 i Åbo. Gift 12.10.1806 i Åbo med Karl Gustav Sylvius, f. 11.12.1741 i Åmål. Hovrättsråd. D. 21.4.1822 i Åbo.

Edla, f. 15.11.1767, d. 19.8.1843 i Stockholm (Maria). Gift 2.4.1795 i Stockholm (Kat.) med Elias Kuhlman, f. (u.ä.) 4.4.1765 i Stockholm (Maria). Bokhållare i Riksens ständers bank. D. 29.9.1818 i Stockholm (Maria). Fldr. filosofie magister Elias Utter och Maria Skarin (vardera från Åbo), fosterfldr. bryggare Karl Fredrik Kuhlman och Ulrika Brant.


Källförteckning

Aminoff, Gustaf, Finska adelns och riddarhusets historia. Åbo 1827.

Backström, Åke, De adliga legitimations- och adoptionsärendena 1809-1917 I-II. Helsingfors 1968.

Brenner, S. Otto & Thimon, Gösta, Uppsala universitets matrikel 1595-1817. Register. Uppsala 1971.

Carpelan, Tor, Ättartavlor för de på Finlands riddarhus inskrivna efter 1809 adlade, naturaliserade eller adopterade ätterna. Helsingfors 1942.

Follén, J. E., Nerikes herdaminne. Strengnäs 1817.

Granfelt, G. F., Finlands ridderskaps och adels vapenbok jemte beskrivning. Helsingfors 1888-89.

Hagström, K. A., Strengnäs stifts herdaminne. I. Strengnäs 1897.

von Knorring, Eugen, Storfurstendömet Finlands ridderskaps och adels kalender för år 1858. Helsingfors 1858.

Lagus, Vilh., Åbo akademis studentmatrikel å nyo upprättad II. 1740-1827. Helsingfors 1890.

Meinander, K. K., Porträtt i Finland före 1840-talet. Helsingfors 1931.

Renvall, Robert A., Förteckning öfver filosofiemagistrar promoverade vid universitetet i Åbo 1643-1827. Med korta biografiska notiser. Helsingfors 1882.

von Törne, P. O., Finlands riddarhus 1818-1918 I. Tiden intill 1845. Helsingfors 1926.

Wasastjerna, Oskar, Ättar-taflor öfver den på Finlands riddarhus introducerade adeln I. Borgå 1879.

Westerlund, A. W., Åbo hovrätts presidenter ledamöter och tjänstemän 1623-1923. Biografiska och genealogiska anteckningar I-II. Åbo 1923.


Selostus

Åke Backström: Feuerstern

Turun hovioikeuden varapresidentti Karl Gustav Sylvius, aateloituna Feuerstern, oli aikansa huomattavimpia juristeja Suomessa. Hän syntyi Åmålissa Ruotsissa 11.12.1741 ja opiskeli ensin Uppsalassa ja sitten Turussa, jossa hän valmistui filosofian maisteriksi 1766. Uransa Turun hovioikeudessa hän aloitti auskultanttina 1771, nimitettiin hovioikeuden varapresidentiksi 1811, aateloitiin 24.12.1816 ja otettiin Suomen ritarihuoneeseen 18.6.1819 numerolla 179, taannehtivasti 22.12.1818 lähtien. Hän kuoli Turussa 21.4.1822, jolloin suku sammui mieslinjalta. Hänen 1. vaimonsa oli Maria Elisabet Ekmarck (1743-1805) ja 2. Gustava Magdalena Eldh (1764-1822). Keisarillisen reskriptin (31.3.1817) nojalla hän adoptoi aateliseen sukuunsa Edla Ulrika Karolina Kuhlmanin (s. Tukholmassa 18.1.1796, k. siellä naimattomana 20.2.1871), jonka vanhemmat olivat hänen 2. vaimonsa sisar Edla Eldh ja Valtakunnan säätyjen pankin kirjanpitäjä Elias Kuhlman. Edla Ulrika Karolina Feuersternin kuoltua suku sammui kokonaan.


Genos 68(1997), s. 35-37, 47

© Tekijät ja Suomen Sukututkimusseura - Författarna och Genealogiska Samfundet i Finland

[ Artikelns början | Noter | Källförteckning | Selostus ]

Systematisk förteckning | 1997 års register | Årgångsregister