GENOS - Suomen Sukututkimusseuran aikakauskirja

Kirja-arvosteluja - Recensioner

Jarl Pousar

Vallonsmeder och krigsbarn. Valloniseppiä ja sotalapsia. Pojo lokalhistoriska arkivs publikation nr 1. Salo 1995. 128 s.


Pojo är med sina gamla brukstraditioner en från den normala bilden starkt avvikande socken. Föreliggande publikation kan i all korthet styrka denna uppfattning. En stor del av artiklarna berör bergshantering ur olika aspekter. Veli-Matti Pussinen redogör i den inledande artikeln om vallonerna och vallonsmidet i Antskog på 1700-talet. Sture Lindholm redogör i sin uppsats Smeden på Brännängen för en torparfamiljs leverne under tiden 1885-1945. Carola Kämpe återger dråpliga anekdoter från forna dagar i sitt bidrag "Fiskars är alltid Fiskars" och Alfons Henriksson redogör för kolmilor i Fiskars. Andra artiklar i det mångsidiga innehållet presenterar Amalie Schlüters flickskola på Spakanäs, skeppare Edvard Bergström och hans öden i Kongo och hemma i Pojo, och ångslupen s/s Åminnefors. I ett par artiklar avspeglas krigsårens hårda tider genom artiklar om 30 pojobarn som krigsbarn i Danmark och om Daga härad som Pojos svenska fadderort. Av stort allmänt intresse är Siv Östermans undersökning Dopnamn i Pojo 1794-1833, som ger en översikt av namnbeståndet och dess förändringar. En avslutande översikt ger Pojo befolkningsstatistik under perioden 1866-1990. En del av artiklarna är på finska.

Boken som är liten och anspråkslös till utseendet är mycket läsvärd. I många fall baserar de sig på dokument som räddats undan förgängelsen och införlivats i Pojo lokalhistoriska arkivs samlingar. Det är lätt att inse vilken utomordentlig betydelse ett sådant arkiv kan få för alla hembygsforskare.


Genos 68(1997), s. 44-45

© Tekijät ja Suomen Sukututkimusseura - Författarna och Genealogiska Samfundet i Finland

Systematisk förteckning | 1997 års register | Årgångsregister