GENOS
- Suomen Sukututkimusseuran aikakauskirja

Tiedonantoja - Meddelanden


Krigsmanshospitalsskrivarutbyte 1681

Runar Franzen

Kungliga Krigskollegiet sammanträdde i Stockholm den 15 oktober 1680. Krigsmanshospitalsskrivaren i Finland Eric Carlsson hade sagt upp sig från sin tjänst. Kollegiet godkände hans avskedsansökan och ansåg den motiverad på grund av hans ålderdom och de vidlyftiga resorna (SRA Krigskollegiet G I c, s. 184). Denne hospitalsskrivare (eller befallningsman som han också kallades) hade tjänstgjort sedan slutet av 1640-talet och bodde största delen av sitt liv med sin hustru Margareta i Lahtis gård i Hollola socken, antagligen ända till år 1694.

Efterträdaren hette också Eric Carlsson, men han skrev sig alltid Eric Helsing (Hellsingh). Han hade tidigare varit hauptman, brevvisare och fogde. Eric Helsings mesta boningsort blev Kutajoki i Hollola. På grund av drottning Kristinas gåvobrev år 1646 (och Karl den XI:s senare) blev skötseln av krigsinvalidernas understödsarbete mycket tyngre och det gällde de tre sydliga länen i Finland. Kanske därför fick Helsing högre arvode än företrädaren: han kallades krigsmansbokhållare. Han dog år 1709.

Då den äldre Eric Carlsson också benämts bokhållare t.ex. i domstolar (kanske redan innan han avgick), är det begripligt att namnenligheten vållat forskarna både svårigheter och felaktigheter. Närmare om krigsmanhuset t. ex. i Genos 1994:1, s. 39 och Genos 1994:3, s. 116.


Genos 69(1998), s. 139-140

© Tekijät ja Suomen Sukututkimusseura - Författarna och Genealogiska Samfundet i Finland

Systematisk förteckning | 1998 års register | Årgångsregister