GENOS - Suomen Sukututkimusseuran aikakauskirja

[ Artikelns slut ]

Genealogiska Samfundet i Finland


Verksamhetsberättelse 1997

Den viktigaste händelsen under det gångna verksamhetsåret var Samfundets flyttning till nya lokaliteter. I slutet av år 1996 fick vi höra att Finska Litteratursällskapet hade köpt lokaliteterna på Mariegatan 7 och att Genealogiska Samfundet inte skulle kunna fortsätta sin verksamhet där. Tack vare ett samarbete mellan Vetenskapliga samfundens delegation, Kordelinska stiftelsen och Genealogiska Samfundet ordnade sig snabbt nya och bättre lokaliteter för oss på Elisabetsgatan 16. Efter att smärre ytreparationer utförts och kablar dragits för den moderna informationsteknikens behov flyttade vi biblioteket till de nya lokalerna i slutet av mars. Till följd av hyllanskaffningar och andra kostnader i anslutning till flyttningen har Samfundets ekonomiska situation varit ansträngd under hela verksamhetsåret.

Flyttningen innebar ett avbrott i kundtjänsten på en och en halv månad. De nya lokaliteterna togs i bruk med den värdighet situationen krävde. Av denna anledning inbjöd vi representanter för föreningar och organisationer som tillhör Samfundets närmaste krets till en liten fest den 22 maj. Samtidigt fick de en möjlighet att bekanta sig med vår verksamhet och vårt bibliotek.

Under årtionden har Ständerhuset varit den plats där Genealogiska Samfundet i Finland sammanträtt. Därför kunde man känna historiens vingslag då valmötet öppnades där i december, eftersom det var det sista möte Genealogiska Samfundet i Finland skulle komma att hålla i Ständerhuset på mycket länge. Från och med början av år 1998 är Vetenskapernas hus på Kyrkogatan vår nya möteslokal.

Årets övriga verksamhet följde ett känt mönster. Genealogiska Samfundet, som firade sitt 80 verksamhetsår, presenterades genom en utställning vid XX Släktforskardagarna, vilka anordnades i Träskända. Utställningen väckte publikens intresse. Själva Släktforskardagarna lyckades väl, vilket till stor del berodde på den aktiva insats föreningen Keravan Sukututkijat ry stod för i samband med arrangemangen.

Samarbetet med Datateknik för släktforskning rf löper smidigt. Synliga samarbetsformer är Internet-kontakterna, den gemensamma hemsidan, den gemensamma tidningen och t.ex. marknadsföringen av publikationer. Kontakterna till de lokala släktforskarföreningarna har varit oproblematiska. Finska Historiska Samfundet, Svenska litteratursällskapet i Finland, Kyrkohistoriska Samfundet i Finland och Tuglas-seura har under det gångna verksamhetsåret varit lika viktiga samarbetspartner som under tidigare år. Då vi därutöver noterar att de nordiska kontakterna utökats ytterligare, torde vi kunna konstatera att vår verksamhet utvecklats positivt under år 1997.

Publikationsverksamhet

Årgång 68 av tidskriften Genos utkom med fyra häften, som omfattade sammanlagt 192 sidor. Tidskriftens huvudredaktör var FM Terhi Nallinmaa-Luoto och redaktionssekreterare FM Kari-Matti Piilahti.

Under året fortsatte arbetet med utgivningen av Årsskrift 44 och släktforskningsguiden. Under arbete var också Herdis Modeens undersökning om Nadine Örnhjelm och en publikation innehållande föredragen från seminariet i Dorpat 1996.

Sukutieto utgavs tillsammans med Datateknik för släktforskning rf. Huvudredaktör för tidningens 14 årgång var Pertti Vuorinen.

Medlemssammankomster

Under verksamhetsåret hölls åtta månadsmöten och vid dem åhördes följande föredrag:

- 14.1 bitr. professor Tapio Hämynen: Raja-Karjalan väestö 1800-luvun lopulta II maailmansotaan
- 11.2 teol. doktor Esko Laine: Pappi paikallisyhteisössä 1600-luvulla
- 11.3 fil. licentiat Georg Haggrén: Vallonilainen ja saksalainen ammattiväki Suomen rautaruukeissa 1600-luvulla
- 8.4 kanslirådet Georg Luther: Lutherska präster i Ingermanland från 1750 till 1820
- 9.9 fil. doktor Pekka Nevalainen: Etsivän Keskuspoliisin ja Valpon aineisto henkilöhistorian lähteenä
- 14.10 fil. licentiat Aulikki Litzén: Kansallisbiografia
- 11.11 fil. magister Tuula Kiiski: Ortodoksisten sukujen tutkiminen
- 9.12 fil. licentiat Johanna Aminoff-Winberg: Finska flyktingar i Sverige under stora ofreden

I de publika sammankomsterna deltog 20-70 åhörare.

Representation och samarbete

Samfundets representant i styrelsen för Karjala-tietokantasäätiö var diplomingenjör Aarno Pelli.

Under verksamhetsåret fästes speciell uppmärksamhet vid utbildningen av lärare i släktforskning. Tillsammans med Åbo Akademis Fortbildningscentral planerades ett utbildningsevenemang i fyra delar, av vilka de två första genomfördes i Helsingfors och Åbo under hösten 1997.

Släktforskardagarna

XX Släktforskardagarna anordnades tillsammans med Keravan sukututkijat ry i Järvenpää-huset i Träskända. I släktforskardagarna deltog ca 250 personer och många gånger fler deltog i olika evenemang i anslutning till dagarna. I samband med dagarna belönades 1996 års bästa släktböcker. Priset Årets Släktbok tillföll fil. magister Marja-Liisa Putkonen för undersökningen "Raivaajia, sotilaita ja talonpoikia Satakunnasta. Erkki Juhonpoika Aspin (1762-1809) suku". Hedersomnämnanden erhöll Esko Pulkkinens, Marjatta Pulkkinens och Kari Palosaaris verk "Hellevin viisi veljestä. Aaprami ja Liisa Kreta Pulkkisen jälkeläiset", Outi Riihimäki-Haapalas bok "Kaukana kotoa. Valkjärven Koprat" och den av Marja Aaltonen-Eloranta redigerade undersökningen "Tuisku-Camenaeus sukukirja 6".

Vid Sveriges Släktforskardagar i Helsingborg företräddes Samfundet av Leif Mether och Pertti Vuorinen.

Leif Mether deltog i förberedelserna för IX finlandssvenska släktforskarkonferensen, som hålls år 1998.

Biblioteket

Biblioteket verkade i Samfundets lokaliteter på Mariegatan 7 fram till 13.3 och öppnades 5.5 på Elisabetsgatan 16. Som halvdagsanställd bibliotekarie fungerar fil. kandidat Eeva-Liisa Oksanen. Under flyttningsskedet var praktikanterna Markku Nikarmaa och Marina Sytschak till stor hjälp. Biblioteket har under året varit öppet enligt följande: måndagar kl. 15-18 samt tisdagar och torsdagar kl. 10-14. Under perioden januari-maj och september-december var biblioteket också öppet den andra lördagen varje månad kl. 11-14. Under sommaren var biblioteket stängt från midsommar till slutet av juli.

Under verksamhetsåret besöktes biblioteket av 1 900 personer (1 929 kunder 1996) och 1 644 verk utlånades (1 652 verk); dessutom expedierades 55 fjärrlån (53 lån) och förmedlades 31 SVAR-beställningar (35 beställningar). Biblioteket utökades år 1997 med 235 böcker (231 böcker). Arbetet med att överföra biblioteket till databasen PrettyLib har fortgått.

I likhet med tidigare år inkom en stor mängd utredningsuppdrag, såväl brevledes som via Internet. En del av dem utreddes av företrädare för Samfundet, medan uppdrag som krävde mer omfattande utredningar förmedlades till erfarna släktforskare.

Medlemmar

Under verksamhetsåret anslöt sig 353 nya medlemmar till Genealogiska Samfundet (221 år 1996). Vid utgången av året hade Samfundet 6 hedersledamöter, 16 korresponderande medlemmar, 25 forskarledamöter, 4 donerande medlemmar och 2 669 årsmedlemmar (2 502). En betydande del av de nya medlemmarna har anmält sig via Internet. Sedan hösten 1997 har Tarja Piitulainen ansvarat för skötseln av medlemsärenden. Med denna åtgärd eftersträvar man så stor exakthet som möjligt i fråga om medlemsregistret. Samtidigt vill man underlätta utpostningen av våra publikationer, i synnerhet Sukutieto.

Under verksamhetsåret avled Samfundets forskarledamot, överingenjör Henrik Falck.

Styrelse

Styrelsen sammanträdde åtta gånger under verksamhetsåret. Styrelsen bestod av (mandattiden inom parentes): ordföranden, fil. doktor Jyrki Paaskoski (1996-98), vice ordföranden, dipl. ingenjör Rainer Toiviainen (1997-99), skattmästaren, jur. licentiat Johan Bärlund (1995-97), pol. magister Matti J. Kankaanpää (1995-97), verksamhetsledare Leif Mether (1996-98), fil. magister Terhi Nallinmaa-Luoto (1996-98), fil. magister Jarl Pousar (1997-99, avgick på egen begäran 30.1.1997), pol. magister Kristian Stockmann (1997-99) och hum. kandidat Elisabeth Uschanov (1997-99). Suppleanter i styrelsen var: fil. magister Petra Hakala (1996-98), sågindustritekniker Markku O. Kuorilehto (1997) och fil. doktor Alexandra Ramsay (1997-99).

Vid sitt konstituerande möte 9.1.1997 tillsatte styrelsen följande utskott (ordföranden nämns först):

- arbetsutskottet: Jyrki Paaskoski, Johan Bärlund, Leif Mether och Rainer Toiviainen samt som föredragande Pertti Vuorinen och Eeva-Liisa Oksanen, som också fungerade som sekreterare.

- program- och utbildningsutskottet: Terhi Nallinmaa-Luoto, Petra Hakala, Markku O. Kuorilehto, Alexandra Ramsay, Kristian Stockmann, Elisabeth Uschanov samt Pertti Vuorinen.

- publikationskommissionen, som även fungerade som Genos redaktion: Terhi Nallinmaa-Luoto, Veli-Matti Autio, Johan Bärlund, Matti J. Kankaanpää, Ohto Manninen, Jyrki Paaskoski, Jarl Pousar och som sekreterare Eeva-Liisa Oksanen. Genos redaktionssekreterare, fil. magister Kari-Matti Piilahti, fungerade som föredragande vid mötena.

- bibliotekskommissionen: Leif Mether, Kristian Stockmann, Jarl Pousar, Rainer Toiviainen, Elisabeth Uschanov samt Eeva-Liisa Oksanen å tjänstens vägnar. Kommissionen indrogs.

- redaktionen för Sukutieto: Pertti Vuorinen, Petra Hakala, Tuula Leskelä, Leif Mether och Eeva-Liisa Oksanen.

Administration

Genealogiska Samfundets organisation förnyades under verksamhetsåret. För att vi skall kunna utveckla planeringen av den praktiska verksamheten och förberedandet av ekonomiska frågor samt förbättra marknadsföringen av Samfundets publikationer inrättades en ny verksamhetsledarbefattning. Leif Mether har sedan hösten fungerat som verksamhetsledare.

Under år 1997 sköttes Samfundets olika uppgifter av: bibliotekarien Eeva-Liisa Oksanen, som också fungerade som mötessekreterare, Leif Mether, som ansvarade för kontakterna till lokalföreningarna och utländska föreningar och ombudsmannen Pertti Vuorinen. Revisorer var ekon. magister Esa Ojanen och dipl. ingenjör Tauno Ylänen med dipl. ekonom Gunni Busck-Nielsen och dipl. ekonom Ulla Söderlund som suppleanter.

Ekonomi

Intäkter: I medlemsavgifter inflöt under året 332879 mark (år 1996 296872 mk). Medlemsavgiften var 140 mark för årsmedlem, 70 mark för studerande och minst 3000 mark för donerande medlem. Försäljningen av publikationer inbringade 68056 mark (år 1996 180458 mk). Finlands Akademi stödde utgivningen av Genos med 30000 mark, vilket var lika mycket som föregående år. Kordelinska stiftelsen beviljade Samfundet ett understöd om 40000 mark för att täcka flyttningskostnaderna. Förbundet för vetenskapspublicering rf beviljade ett understöd om 2500 mark för marknadsföring av publikationer i samband med Sveriges släktforskardagar.

Utgifter: Tryckningskostnaderna för tidskriften Genos var 60008 mark (år 1996 60654 mk). Andelen av tidningen Sukutietos tryckningsräkningar var 38342 mark (år 1996 33685 mk). De övriga tryckningskostnaderna uppgick till 14857 mark (år 1996 99817 mk). Postningen av Genos kostade 25581 mark (år 1996 27882 mk) och postningen av Sukutieto 14918 mark (år 1996 14754 mk). Kostnaderna för flyttningen av biblioteket uppgick till 72555 mark.

Arvoden för publikationsverksamhet utbetalades under året 16808 mark och löner 138337 mark.

Räkenskapsårets underskott var 1644,63 mark.


Genos 69(1998), s. 150-155

© Tekijät ja Suomen Sukututkimusseura - Författarna och Genealogiska Samfundet i Finland

[ Artikelns början ]

Systematisk förteckning | 1998 års register | Årgångsregister