GENOS - Suomen Sukututkimusseuran aikakauskirja

Tiedonantoja - Meddelanden


Rättelse

Pontus Möller

I sin recension av Johan Rosenhanes dagbok 1652-1661 i Genos 1997:4 (s. 188 f) lämnar Christopher von Warnstedt ett antal smakprov på hittills okända genealogiska uppgifter, som kunnat framvaskas därur. Han uppger att översten för Nylands infanteri Franz von Knorr (Knorring) dött 1691. Detta är det felaktiga dödsår, som Elgenstierna i sin totalt förvirrade Knorringgenealogi (IV:201a) uppger för lantmarskalken i Ingermanland, kommendanten i Nyen, överstelöjtnanten Franz von Knorring. Som jag visat i Genealogiska Knorringproblem (GSÅ XXXVIII, 1965, s. 38) var denne brorson till översten Franz, som enligt Carpelans ättartavlor (II, s. 610) var född omkring 1600 och dog troligen 1680. Dessa båda Franzar har av tidigare forskare sammanblandats och förvandlats till en person, som skulle varit g 1:o m Catharina Schütz (överstens fru) och 2:o m Anna - ej Anna Catharina - Cronman (överstelöjtnantens fru). Se t ex Elgenstierna under ätten Fock (II:759a). Överstelöjtnanten, som bara var gift en gång med Anna Cronman, dog i början av juni 1694 (Möller 1965, s. 91).


Genos 69(1998), s. 35

© Tekijät ja Suomen Sukututkimusseura - Författarna och Genealogiska Samfundet i Finland

Systematisk förteckning | 1998 års register | Årgångsregister