GENOS
- Suomen Sukututkimusseuran aikakauskirja

[ Artikelns slut ]

Om Tammerforssläkten Lundahls ursprung.

Rafael Sumelius

Över den på sin tid bemärkta, men kortlivade och i Finland nu redan utgångna släkten Lundahl ingår en utredning såväl i »Sukukirja» som i Y. RAEVUORIs »Tamperelaisia sukuja» (Supplement till VOIONMAA, »Tampereen kaupungin historia» 2:a uppl.) varjämte översikter över släkten meddelas i »Finsk Biografisk Handbok», »Kansallinen Elämäkerrasto» och K. JAAKKOLAs uppsats »Gustaf Lundahl» (i »Tampere», Tampereen Historiallisen Seuran julkaisuja I).

I denna litteratur upptages som släktens stamfar Birger L., handlande i Tammerfors, död 1811, - RAEVUORI och JAAKKOLA känna därutöver till hans moder. Birger L. förutsättes ha varit född i Sverige, och i en del av de uppräknade arbetena uttalas den förmodan, att han efter överflyttningen till Finland till en början skulle ha någon tid bott i Raumo och därifrån hemfört sin hustru, Anna Katarina Ahlberg.

I själva verket har även ett medvetande om släktens svenska ursprung fortlevat hos Lundahlättlingar intill närvarande tid, men då uppgift på stamfaderns tidigare hemort icke anträffas i kyrkböckerna i Tammerfors (Messuby), där han jämte hustrun först dyker upp, har en utgångspunkt för vidare forskning saknats. Såsom RAEVUORI riktigt anger, förekomma nämligen inga spår av makarna i Raumo kyrkböcker och, kan här tilläggas, icke häller i motsvarande mantalslängder.

Emellertid visade det sig, vid granskning av det av JALMARI FINNE till Tammerfors Domkyrkoarkiv förärade alfabetiska registret över stadens älsta invånare, att förutom Birger Lundahls hustru, även andra personer med släktnamnet Ahlberg förekommo i staden, bland dem sådana, vilka antecknats såsom komna från Borgå. På grund härav syntes det motiverat, att i den nära till hands liggande källan, avskrifterna av Borgå historieböcker på Statsarkivet, efterspana även Anna Katarina A. Resultatet överträffade förväntningarna: det framgick icke blott att den eftersökta mycket riktigt var Borgåbarn och att hon där blivit vigd med Lundahl, men även denne själv befanns vara född i Borgå (och således icke i Sverige), som son utom äktenskap till en svensk soldat och en, uppenbarligen nyländsk, mor.

Men däremot har det tillsvidare icke lyckats att fastställa den nyfunne faderns, soldaten vid Skaraborgs regemente Birger (Börjer) Lundahls identitet. I kyrkböckerna i Borgå har denna farande sven icke lämnat andra spår efter sig än anteckningen om sonens dop, och i Lovisa, där svenska trupper vid ifrågavarande tid lågo i förläggning, alls inga. Enligt de uppgifter som godhetsfullt meddelats från vederbörande svenska arkiv, var namnet Lundahl vid den tidpunkt det här rör sig om, rätt så allmänt bland soldaterna vid regementet i fråga: i rullorna återfinnas bland underbefäl och menige åtminstone fyra bärare av namnet, men bland dem ingen Birger eller Börje(r). Något senare, 1764-1787, innehas posten som predikant vid regementet av Johan L. (WARHOLM »Skara Stifts Herdaminne»), men icke häller bland dennes släkt har, enligt meddelande, någon med sagda namn kunnat anträffas.

Möjligen kunde soldaten Birger L. förmodas ha varit bror eller annan anförvant till en regementskamrat och namne, som samma år som Birger, eller 1754, likaledes förekommer i Borgå - att bägge samtidigt fått kommendering till Finland, kan ju tyda på ett samband dem emellan. Här avses:

 

Karl Lundahl, var sergeant vid Hessensteinska (garnisonsregementet) i Göteborg, då han 1 dec. 1750 erhöll transport till Skaraborgs regemente som sergeant vid livkomp. Kommenderad till Finland 1751, avsked 9 okt. 1754, död (enl. ELGENSTIERNA) i Stockholm 1766. Gift i Borgå 7 mars 1754 med Hedvig Sofia Stiernschantz, f. 1733, död i Stockholm före 5 maj 1764. Son: Erik Johan, f. på Kullo gård 25 apr. 1754, d. på Boe gård 29 maj s. å. (I Borgå historiebok kallas det späda barnet vid sin död »Serg. Carl Lundahls Frus barn» - var L. alltså icke fader till barnet och skedde vigseln med honom blott för att nödtorftigt i elfte stunder cachera ett begånget felsteg?)

 

Tyvärr lämna dock, enligt uppgift, varken det Hessensteinska eller Skaraborgs regementes rullor någon ledtråd till utforskandet av denne Karl Lundahls härkomst.

Ytterligare återfinnes bland de i Finland vid denna tid förlagda svenska trupperna ännu en soldat Lundahl, näml. Måns Nilsson L.,enligt rulla av 17 juli 1759 soldat vid Kronprinsens regemente och tillhörande den del av regementet som vid marschen till Pommern kvarlämnades i garnison i Lovisa. Var hemma från Skåne och vid denna tid 33 ½ år gl.

Frågan om släkten Lundahls förhistoria i Sverige måste sålunda alltfort lämnas öppen - till komplettering och rättelse av motsvarande ställen i de ovan anförda arbetena kan här lämnas följande uppgifter:

 

Birger (Börjer) Lundahl, var 1754 soldat vid kapten Wennerstedts kompani av Skaraborgs regemente, och uppehöll sig sagda år i Finland. Hade utan äktenskap nedastående son med Anna Pålsdotter (hos RAEVUORI och JAAKKOLA oriktigt Anna Charlotta), född enl. Borgå kommunionbok 1727. Bodde vid tidpunkten för sonens födelse hos borgaren Herman Jabel i gården IV. kvart. N:o 3 i Borgå och tydligen identisk med »Anna P(ig)a» nämnd i motsvarande mantalslängder. Följde med sin son vid dennes överflyttning till Tammerfors 1781 och framlevde sina sista levnadsår hos honom. I Messuby kommunionbok införd under släktnamnet Lundahl. Död i Tammerfors av »ålderdoms bräcklighet» 15 dec. 1787 och begraven därstädes.

Son:

 

Birger Lundahl, f. i Borgå 28 nov. 1754. Kom som gosse i tjänst hos borgmästaren Gabriel Hagert i Borgå (kallas år 1771 »dräng»), flyttade 1773 till Lovisa, men återvände till födelsestaden och var 1779 förste bodbetjänt hos handl. Joh. Holm i gården III kvart. N:o 1. Flyttade 1781 till Tammerfors som handlande och egde där från början gården N:o 76 (nuv. Nordiska Föreningsbanken Köpmansg. 10) samt senare även gårdarna Nris 50 och 71 (Satakuntagatan 23-25). Tillhörde stadens älste 1802. Död i Tammerfors »i stygn» 23 sept. 1811 och begraven där. Gift i Borgå 25 okt. 1781 med Anna Katarina Ahlberg, f. i Borgå 11 mars 1754, d. i Tammerfors i bröstfeber 10 maj 1819 och begr. därstädes, dotter till linnevävaren i Borgå Johan Ahlberg d. ä. och Anna (Gustafsdotter) Holmsten. (Den vävare Ahlberg, som enl. VOIONMAA »Tampereen kaupungin historia» 1:a uppl. personregistret, skulle varit hennes fader, var i själva verket hennes broder Johan A. den yngre, f. i Borgå 8 apr. 1759, vävare och sedermera handlande i Tammerfors, d. där 11 apr. 1816, gift T:fors 1786 med Helan Ekholm.)

 

Källor:

Sverige: Meddelanden från Kgl. Krigsarkivet, Stockholm; Landsarkivet, Göteborg.

Finland: Kyrkoarkiven i: Borgå (medd. genom kyrkoherde GEORG MALMSTEN), Messuby, Tammerfors.

Finlands Statsarkiv: Mantalslängder, Militaria, Genealogiska Samfundets avskrifter av församlingens historieböcker.

 

Selostus.

Vanha sukutieto mainitsee Lundahl suvun kantaisän Birger L:n polveutuvan Ruotsista, asuen ennen siirtymistään Tampereelle Rauman kaupungissa, jossa oli nainut Anna Katariina Ahlbergin. Tekijä todistaa tämän otaksuman vääräksi. Tampereen kirkonkirjoista ilmenee nimittäin, että molemmat olivat kotoisin Porvoon kaupungista, ja Porvoon kirkonkirjat mainitsevat Birger L:n olleen erään ruotsinmaalaisen Birger (Börjer) L:n avioton poika. Tämä palveli Skaraborgin rykmentissä, joka 1700-luvun lopulla oli sijoitettu Porvoon ja Loviisan kaupunkeihin. Lähempiä tietoja hänestä puuttuu, koska Lundahl nimisiä sotilaita palveli useita mainitussa rykmentissä.

 
Genos 7(1936), s. 121-126

© Tekijät ja Suomen Sukututkimusseura - Författarna och Genealogiska Samfundet i Finland

[ Artikelns början ]

Systematisk förteckning | 1936 års register | Årgångsregister