GENOS
- Suomen Sukututkimusseuran aikakauskirja

[ Artikelns slut ]

Erik Andreas Thomle

+

Osmo Durchman

I den höga åldern av 87 år avled i Oslo, sin födelsestad, den 12 aug. 1936 f.d. statsarkivarien Erik Andreas Thomle, en av Genealogiska Samfundets korresponderande ledamöter.

Den avlidne föddes 16 april 1849 och blev student 1868. Han beredde sig för juristbanan och blev cand. jur. 1873 samt tjänstgjorde till en början vid justitieverket. Thomles håg låg dock helt för historiska studier och han anställdes redan 1878 som assistent i Norges riksarkiv och slutade som statsarkivarie i Oslo, d.v.s. föreståndare för landsarkivet, 1913, ur vilken tjänst han avgick 1921. Tidtals fungerade han som tf. riksarkivarie.

Framför alla historiska studier egnade Thomle sitt liv åt genealogiska och personhistoriska forskningar. Det är en ståtlig räcka av monografier och uppsatser från detta område, som flutit ur hans hand. Därtill ansluta sig flera viktiga urkundspublikationer, som av honom redigerats. Här kan icke komma ifråga något uppräknande av desamma. Några av hans förnämsta släktmonografier kunna dock nämnas: Familien (von) Cappelen i Norge och Danmark (1896), Westye Egebergs slægt (1910), Familien Hofgaard i Norge (1911).

Thomle var en av stiftarna av Samfundet for Dansk-Norsk Genealogi og Personalhistorie 1879 och ledamot av samfundets norska avdelnings styrelse och redaktionsutskott ända till 1927, då den norska avdelningen utträdde ur detta samfund och Norsk Slektshistorisk Forening grundades. År 1933 skänkte han till detta sistnämnda samfund sina rikhaltiga personhistoriska samlingar. Den åren 1906-1926 fristående utkomna Norsk Tidsskrift for Genealogi, Personalhistorie, Biografi og Literærhistorie [Norsk Personalhistorisk Tidsskrift] utgavs och redigerades av Thomle med biträde av S. H. Finne-Grønn.

Thomle hörde till den krets av vidsynte män, vilka i Norden på 1870- och 1880-talen (i Finland J. R. Aspelin och A. Bergholm, i Sverige G. Anrep och V. Örnberg) bröto med den dittills så gott som ensamt förekommande forskningen av adelsätter och övergingo till utredning av borgerliga släkter och vilka förde hela den genealogiska forskningen till en hög vetenskaplig nivå.

I uppskattning av de stora tjänster Thomle gjort den genealogiska forskningen i Norden kallades han bl.a. av Norsk Slektshistorisk Forening och Samfundet for Dansk Genealogi og Personalhistorie till hedersledamot. Första gången Genealogiska Samfundet i Finland kunde begagna sig av rätten att utmärka utländska genealoger kallades Thomle 13 nov. 1928 till samfundets korresponderande ledamot.

Med Erik Andreas Thomle har bortgått den äldsta av Nordens genealoger, en man som genom sin enda till det sista obrutna arbetsförmåga, sitt levande intresse för sitt forskningsgebit och sina gedigna kunskaper lämnat ett ovanligt rikt litterärt arv av bestående värde.


Genos 7(1936), s. 137-138

© Tekijät ja Suomen Sukututkimusseura - Författarna och Genealogiska Samfundet i Finland

[ Artikelns början ]

Systematisk förteckning | 1936 års register | Årgångsregister