GENOS
- Suomen Sukututkimusseuran aikakauskirja

[ Artikelns slut ]

En genealogisk utställning

Utställningskommittén

En i genealogiskt intresserade kretsar länge närd plan kommer att förverkligas, då Genealogiska Samfundet i samband med sitt 20-årsjubileum den 10 april 1937 anordnar en utställning av genealogica. I Tyskland och Balticum ha sådana utställningar flera gånger blivit anordnade, men hos oss torde det vara första gången man samlar och ställer ut föremål av detta slag. Utställningen skall ha en tvåfaldig uppgift: 1) att demonstrera resultat av genealogisk forskning i gångna tider och 2) att visa olika former för genealogisk verksamhet i modärn tid. På detta sätt hoppas man kunna 1) draga fram i ljuset och bekantgöra äldre forskningsresultat i olika former, rikta uppmärksamhet på värdet av dylika dokument och sålunda kanske rädda ett och annat undan förstörelse samt 2) i möjligast vida kretsar väcka intresse för och sporra till verksamhet på genealogiens område.

Man har förberedelsevis diskuterat programmet för utställningen, men dess slutliga utformning kan icke ske förrän man fått en överblick av utställningsmaterialet, dess omfattning och art. Emellertid är det nödvändigt att den genealogiskt intresserade allmänheten får del av planerna redan i frågans nuvarande skede, för att den på ett verksamt sätt skall kunna medverka vid förberedelserna. För att utställningen skall fås att motsvara sitt ändamål, är det av vikt att så många som möjligt fås med i arbetet vid insamlingen av materialet. Alla privata samlingar borde för ändamålet genomgås och även offentliga arkiv i möjligaste mån utnyttjas samt allt dragas fram, som har värde för utställningen. Denna skulle enligt det preliminärt uppgjorda programmet innehålla följande avdelningar:

I. Trycksaker.

a. Böcker och broschyrer.
b. Likpredikningar.
c. Bröllopsskrifter.
d. Notifikationer om och inbjudningar till dop, giftermål och begravningar.
e. Stamtavlor.
f. Stamträd.
g. Antavlor.

II. Handskrifter.

a. Släktkrönikor.
b. Manuskript av personhistoriskt intresse.
c. Stamtavlor.
d. Stamträd.
e. Antavlor.
f. Familjebiblar med släktanteckningar.
g. Övriga handskrifter av genealogiskt eller personhistoriskt intresse.

III. Framställningar i bild.

a. Heraldik.
b. Sfragistik.
c. Bomärken.
d. Bildsamlingar:
    1. Porträttsamlingar.
    2. Topografiska bilder (släktgårdar m.m.).
    3. Epitafier, votivtavlor m.m. dyl.
    4. Minnesmedaljer.

IV. Biologiska och grafiska framställningar.

V. Släktföreningars och enskilda släkters separatutställningar.

VI. Tekniska hjälpmedel.


Vad den första avdelningen vidkommer, har man tänkt sig att möjligen komplettera den med en representativ samling av grannländernas, Sveriges och Estlands förnämsta genealogiska handböcker och tidskrifter och varför icke ryska genealogiska arbeten, vilka i allmänhet äro mindre kända, men ofta innehålla värdefulla upplysningar till vår genealogi.

Till den andra avdelningen hoppas man kunna samla många okända genealogiska handskrifter. I snart sagt varje släkt finnas ju gamla släktanteckningar eller ett gammalt stamträd, som legat gömt i byrålådor eller vindskontor. Familjebiblarna äro ju också ofta försedda med genealogiska anteckningar om en eller flera släktled, men dem kommer man ju i allmänhet sällan åt. Det gäller att få fram allt detta, samla det och ställa ut det, så att det kommer forskningen och de genealogiskt intresserade lekmännen till godo.


antavla

Detalj av C. Rotkirchs + 1702 antavla: fäderne.


Den adliga heraldiken hoppas man blir representerad av olika uppställningar av anvapen. Sköldebrev, adelsdiplom och enskilda adliga vapen har man, såsom rätt väl kända, denna gång ämnat utesluta. Däremot kommer man att vinnlägga sig om att samla borgerliga vapen och sigill, vilka hittills äro rätt litet kända och förtjänat av att dragas fram i ljuset. Det får icke anses vara fåfänga, om någon borgerlig familj tar ett sådant gammalt vapen till heders igen som en samlande symbol för släkten. Det skulle helt säkert motarbeta den splittring, som i vår tid gör sig gällande i många släkter. Bomärkena äro även i stort sett ett rätt outforskat område hos oss. - Av porträttsamlingar och topografiska bildsamlingar kunna tagas med endast brottstycken, som utvisa huru sådana bäst kunna förvaras, ordnas och förtecknas.

Biologisk släktforskning är hos oss ovanlig, och man kan förmoda, att denna avdelning måhända kommer att bliva obetydlig. Detsamma kan sägas om grafiska framställningar. Men avsikten med denna avdelning är just att uppmuntra till verksamhet på detta område. Man har ännu god tid att utarbeta »föremål» av detta slag.

Under senaste tider har man även hos oss begynt stifta släktföreningar, vilka bl.a. ha till uppgift att samla material till och behandla släkternas historia. För att få dem med »på ett hörn» har Genealogiska Samfundet upp manat dem att med egna »separatsamlingar» deltaga i utställningen. Det kan vara av intresse att se, vilka olika former släktföreningarnas verksamhet hos oss tagit och vad de åstadkommit. På samma sätt kunde enskilda släkter, som ännu ej bildat föreningar, utställa kollektioner av sina samlingar.

Slutligen har man tänkt sig en avdelning för genealogiens tekniska hjälpmedel.

Att trycka en katalog över utställningen med uppgifter om ägarnas namn samt illustrerad med lämpliga och typiska prov från de olika avdelningarna blir dyrt, men är dock nödvändigt. En katalog med uppgifter om utställarnas namn skulle i hög grad öka utställningens värde och i en framtid vara direkt nyttig för släktforskarna. Även i övrigt kommer utställningen självfallet att draga rätt stora kostnader. Man får hoppas, att medel för ändamålet skola kunna fås genom privat frikostighet.

För att förbereda utställningen har Genealogiska Samfundets styrelse tillsatt en komité bestående av följande personer: arkitekt Berndt Aminoff, godsägare Harry Donner, skriftställaren Jalmari Finne, med. och kirurg. dr Gunnar Soininen samt fil. dr Paul Nyberg. Vi uppmana personer, som äga för utställningen lämpliga föremål, att ställa sig i förbindelse med någon av komiténs medlemmar.


Genos 7(1936), s. 142-145

© Tekijät ja Suomen Sukututkimusseura - Författarna och Genealogiska Samfundet i Finland

[ Artikelns början ]

Systematisk förteckning | 1936 års register | Årgångsregister