GENOS
- Suomen Sukututkimusseuran aikakauskirja

[ Artikelns slut ]

Kirjailmoituksia - Bokanmälningar

Tysk genealogisk bibliografi.

Ett fullbordat storverk.

Osmo  Durchman

År 1897 utkom i tvenne band 3:e upplagan av O. GUNDLACHS »Bibliotheca familiarum nobilium. Repertorium gedruckter Familiengeschichten u. Familien-Nachrichten» [1], som trots sina luckor i den dag som är och väl ännu långt fram i tiden förblir ett oumbärligt hjälpmedel för orientering i den tyska genealogiska litteraturen före 1897. Efter det Ottokar Lorenz år 1898 offentliggjort sitt banbrytande och klassiska verk »Lehrbuch der gesammten wissenschaftlichen Genealogie» har den genealogiska forskningen framförallt i Tyskland, men även överallt i den civiliserade världen visat ett oanat uppsving: icke blott i kvantitativt, utan även i kvalitativt, vetenskapligt hänseende. För att kunna behärska den sig allt mera utsvällande litteraturen på släktforskningens område i Tyskland tog »Zentralstelle für Deutsche Personen- und Familiengeschichte» i Leipzig, såsom även namnet angiver den sammanhållande och ledande personhistoriska föreningen i sitt land, initiativ till upprättande av en genealogisk bibliografi från 1897, där Gundlachs arbete tog slut. I år har det sista häftet av »Familiengeschichtliche Bibliographie» omfattande åren 1897-99 lämnat trycket och arbetet till 1935 (även bibliografin för detta år har i god tid utkommit) fullbordats. Det är sannerligen med stolthet »Zentralstelle» nu åter kan för världen visa resultatet av ett av sina alla områden av den personhistoriska forskningen omspännande föredömliga arbete, som för de följande åren allt framgent skall fortsättas. Föreningen är värd tacksamhet och bör lyckönskas till att ha realiserat en så krävande föresats. Verket omfattar 2,375 sidor. Vilket är då icke de förtecknade arbetenas och uppsatsernas samt alla de övriga hänvisningarnas antal!

En kort redogörelse för de olika banden torde vara till nytta. Det första häftet omfattande året 1921 utkom 1925 redigerat av f. d. sekreteraren hos »Zentralstelle» fil. dr. FRIEDRICH WECKEN, som även omhänderhaft utarbetandet av hela bibliografin 1900-26. Åren 1897-99 ha redigerats av GÜNTHER PREUSS-TANTZEN och åren från 1927 av viceordföranden i »Zentralstelle» och ordföranden i dess »Stiftung» fil. dr. JOHANNES HOHLFELD. Åren t. o. m. 1934, utgörande banden I-IV, bilda olika häften av »Mitteilungen der Zentralstelle für Deutsche Personen- und Familiengeschichte»; f. o. m. år 1935 eller från band V utgives bibliografin som fristående verk.

O. GUNDLACH, Bibliotheca familiarum nobilium. Repertorium gedruckter Familiengeschichten u. Familien-Nachrichten. 3. vermehrte Auflage. I-II. Neustrelitz 1897. XV + 1280 s. + 1 bl.


Åren 1897-1899, se nedan under Band V, 2.


Familiengeschichtliche Bibliographie:

Band I. 1900-1920. Bearbeitet von Friedrich Wecken. Leipzig 1932.
XVI + 522 s.

Årg. 1900-1920: »Mitteilungen» H. 44-47, tr. 1931-1932.

Band II. 1921-1926. Bearbeitet von Friedrich Wecken. Leipzig 1928.
XXIV + 414 s.

1921: »Mitteilungen» 29, 1925.
1922: » 31, 1925.
1923-1924: » 33, 1926.
1925. Mit Nachträgen zu den Jahrgängen 1921-1924
:35, 1927.
»Mitteilungen»
1926:

»Mitteilungen»

38, 1928.

Tillägg till Band I-II, se nedan under Band V, 3.

Band III. I927-1930. Bearbeitet von JOHANNES HOHLFELD. Leipzig
1931. XXXIV + 648 s.

1927: »Mitteilungen» 39, 1928.
1928: » 40, 1929.
1929: » 42, 1930.
1930: » 43, 1931.

Band IV. 1931-1934. Bearbeitet von Johannes Hohlfeld. Leipzig
1935. 484 s.

1931-1932: »Mitteilungen» 49-51, 1933-1934.
1933: » 52, 1934.
1934: » 54, 1935.
Register: » 55, 1935.

Band V:

1. 1935. Mit Nachträgen für die Jahrgänge 1927-1934. Bearbeitet von JOHANNES HOHLFELD. Leipzig 1936. Ss. 1-172.
2. 1897-99. Bearbeitet von GÜNTHER PREUSS-TANTZEN. Leipzig 1936. Ss. 173-235.

Inom 1936 utkomma ännu:

3. Ergänzungen zu den Jahrgängen 1900-1926 av FRIEDRICH WECKEN.
4. Heraldische Bibliographie av EGON Freiherr v. BERCHEM.
Varje årgång av bibliografin sönderfaller numera i följande rubriker:

 

1. Allgemeine Genealogie.
2. Institute, Vereine, Genealogen.
3. Bibliographie.
4. Sammelwerke. Neue Zeitschriften.
5. Quellen.
6. Biologische Familienkunde.
7. Ständische Familienkunde.
8. Örtliche Famillenkunde.
9. Namenkunde.
10. Wappen- und Siegelkunde.
11. Einzelne Familien.

 

Fr.o.m. år 1927 skiljer sig bibliografin från de tidigare årgångarna däri, att den numera omfattar all tyskspråkig genealogisk litteratur (även den i Österrike, Schweiz, Danzig o.s.v. utkomna), och icke håller sig till de politiska gränserna från år 1919.

Ingen släktforskare kan undvara »Familiengeschichtliche Bibliographie» och det vore av stor vikt, att i offentliga bibliotek samt i Genealogiska Samfundets i Finland boksamling skulle finnas en fullständig serie av detta överskådliga, med stor sakkännedom utförda utmärkta uppslagsverk, varigenom vid forskningsarbete tidsutdräkt kunde vinnas och mycken möda besparas [2]. Samfundets bibliotek äger årgångarna 1927-1932, 1934.

[1] 1:a uppl. utkom 1883, 2:a 1886. Den 3:e uppl. är i verkligheten bearbetad av OSKAR VERLAGE (se Familiengeschichtliche Bibliographie 1921, s. 5, not I).

Tidigare tyska genealogiska bibliografier har utgivits av:

J. F. REIMMANN, Verzeichnis genealogischer Bücher I?II. Leipzig-Quedlinburg 1682-1710.

J. HÜBNER, Bibliotheca genealogica. Hamburg 1729.

CH. S. TH. BERND, Allgemeine Schriftenkunde der gesamten Wappenwissenschaft I-IV. Bonn-Leipzig 1830-1831.

W. KONER, Repertorium über die . . . 1800- . . . 1850 . . . erschienenen Aufsätze. II. Heft, ss. 3-66, I. Genealogie. Berlin 1853.

H. V. PRITTWITZ u. GAFFRON, Verzeichnis gedruckter Familiengeschichten Deutschlands und der angrenzenden Länder und Landesteile. Berlin 1882.

Den tyska genealogiska bibliografin sönderfaller i följande delar:

[2] I detta sammanhang kan uppmärksamhet fästas vid trenne nyttiga bibliografiska förteckningar. »Gesamtverzeichnis der im Gothaischen Hofkalender und in den [Gräflichen, Freiherrlichen und Adeligen (Deutscher Uradel, Alter Adel und Briefadel)] Genealogischen Taschenbüchern behandelten Häuser mit Angabe der Jahrgänge der Erst- und Letztaufnahme und der Veröffentlichung von Stammreihe und Wappenbild sowie Hinzufügung der Aufnahmebedingungen», vilken tidvis, senast 1936, av Verlag Justus Perthes, Gotha, utgivits och vilken är egnad för snabb orientering för var och en som sysslar med någon genealogisk uppgift hänförande sig till tyska adliga ätter, vilka till ett antal av 7,718 behandlas i nämnda »Taschenbücher». - Gesamtverzeichnis zum Deutschen Geschlechterbuch (Genealogisches Handbuch bürgerlicher Familien), herausgegeben von Dr. jur. Bernhard Koerner, d.v.s. ett utförligt namnregister till de 50 första banden följer som bilaga tidskriften »Archiv für Sippenforschung und alle verwandten Gebiete». Det hittills utgivna finnes i Genealogiska Samfundets i Finland bibliotek. Av verket har till 1936 91 band utkommit, men saknas tyvärr i samfundets boksamling. - Ett viktigt uppslagsverk bildar bladet »Familiengeschichtliche Quellen», som av förlaget Degener & Co. i Leipzig hittills utgivits i 8 band. Det registrerar namn ur hundrade genealogiska arbeten, till stor del sådana, som sakna personregister, med hänvisning till det arbete, när namnet förekommer. Om man själv - förutsatt att någon kunde skaffa sig alla dessa arbeten - skulle genomgå verken, skulle det taga månader, år i anspråk. I Genealogiska Samfundets bibliotek finnas blott några av de häftena av bladet, som började utkomma 1926.


Genos 7(1936), s. 146-148

© Tekijät ja Suomen Sukututkimusseura - Författarna och Genealogiska Samfundet i Finland

[ Artikelns början ]

Systematisk förteckning | 1936 års register | Årgångsregister