GENOS
- Suomen Sukututkimusseuran aikakauskirja

[ Artikelns slut ]

Kirjailmoituksia - Bokanmälningar

Osmo Durchman

Alldeles nyligen har nu utkommit en annan publikation av samma art, som geografiskt helt ansluter sig till den förra. Detta arbete är Wilhelm Jensen, Die Kirchenbücher Schleswig-Holsteins, des Landesteils Lübech und der Hansestädte. (Quellen und Forschungen zur Familiengeschichte Schleswig-Holsteins. Herausgegeben von der Gesellschaft für Schleswig-Holsteinische Geschichte II), Neumünster in Holstein 1936, Karl Wachholtz Verlag, (8 +) 104 s. Även denna förteckning föregås av en inledning, vari lämnas nyttiga uppgifter om den olika kyrkoboksföringen i de skilda landsdelarna. Förteckningen omfattar följande delar: Schleswig[1], Holstein, Lauenburg; Andere Kirchengemeinschaften (icke evangelisk-lutherska inom föregående); Landesteil Lübeck im Freistaat Oldenburg (ehem. Fürstentum Lübeck); Freie und Hansestadt Hamburg; Freie und Hansestadt Lübeck; Freie und Hansestadt Bremen (över inom hansastäderna förda kyrkoböcker för andra trosbekännelser finnas förteckningar i slutet av inventariet för varje stad). Denna inventarieförteckning redogör även för andra akter än för dem, som i allmänhet förstås med kyrkoböcker (kommunion- och historieböcker). Vidare finnas däri i likhet med den danska även luckor nämnda samt uppgifter om brander, som övergått kyrkoarkiven ävensom meddelanden om duplikaten, vilka under olika tider på 1700- och 1800-talen påbjudits i de då danska landsdelarna. Kyrkoböckerna äro ej ännu enhetligt sammanförda, men deras förvaringsplatser, då de uppbevaras på annat håll än inom församlingarna, äro städse angivna. De äldsta slesvig-holsteinska historieböckerna börja 1558, men från 1500-talet finnas dock dylika blott från 10 församlingar.

Ännu en tredje publikation, som geografiskt även ansluter sig till de tvenne föregående och som i likhet med dem är av stor vikt för den genealogiska forskningen i Finland, är det hos Richard Hermes Verlag även detta år utkomna arbetet C. A. ENDLER - EDM. ALBRECHT, Mecklenburgs Familiengeschichtliche Quellen, Hamburg 1936, 135 s. Detta arbete utgör icke blott en detaljerad förteckning över det kyrkliga arkivbeståndet utan däri lämnas, såsom även dess titel angiver, talrika andra värdefulla, ehuru kortfattade, upplysningar om genealogiska källor och samlingar i Mecklenburg [2].

De danska och mecklenburgska kyrkoboksförteckningarna ägas ej av Genealogiska Samfundet i Finland. Däremot har den slesvig-holsteinska av Gesellschaft für Schleswig-Holsteinische Geschichte tillställts samfundet i utbyte.

 

[1] Däri återgivas även förteckningar för de sedan 1920 till Danmark avträdda norra delarna (Sönderjylland).

[2] För Pommern se M. WEHRMANN, Die Kirchenbücher in Pommern i: Baltische Studien Jg. 42, 1892, ss. 201-280.


Genos 7(1936), s. 150

© Tekijät ja Suomen Sukututkimusseura - Författarna och Genealogiska Samfundet i Finland

[ Artikelns början ]

Systematisk förteckning | 1936 års register | Årgångsregister