GENOS
- Suomen Sukututkimusseuran aikakauskirja

[ Artikelns slut ]

Arvosteluja - Recensioner

H. D.

MIN SLÄKTBOK, Helsingfors 1935. 4:o. 348 s. Söderström & C:o Förlagsaktiebolag. Pris klotb. 300 mk., läderb, 400 mk.

Senaste jul utkom på Söderström & C:os förlag en diger och för våra förhållanden praktfullt utstyrd bok »Min Släktbok» i folioformat. Förutom att en dylik publikation i hög grad kommer att stimulera och befrämja intresset för den genealogiska forskningen kommer den självfallet att vara till ren praktisk hjälp för alla släktforskare. Väl har dem tidigare stått tillbuds tryckta blanketter för stamtavlor m. m., men något därutöver kan man knappt tala om. Nu föreligger en möjlighet att samla och tillvarataga samt systematiskt ordna fotografier, nekrologer, tidningsutklipp rörande ens egen släkt, vilka ofta försvinna men som varit värda att tillvaratagas. Ett av släktforskningens resultat under senaste tid är att den noga fastställt sina metoder och gjort sig till en av historieforskningens exaktaste hjälpvetenskaper, som för en utomstående ej är så lätt att bli förtrogen med. »Min Släktbok» underlättar detta på ett glädjande sätt, ty genom att fördjupa sig i bokens korta text får man en god insikt om och vägledning i släktforskningens metoder. För svävande och osäkra uppgifter har den ingen användning, ehuru traditioner och händelser, trots att de icke kunna bestyrkas med tillbudsstående källmaterial, ha ett visst personligt värde och också i »Min släktbok» kunna antecknas i kapitlet släktens saga. Släktforskningen gör ingen skillnad mellan mer eller mindre kända släkter. För genealogen erbjuder forskningen alltid samma intresse, ty som det säges i arbetets förord »det finnes ingenting så lärorikt som inträngandet i gångna släktleds liv; fosterlandets historia ter sig i ett nytt ljus, då man lärt känna sina egna förfäders om än så anspråkslösa insats däri». - Innan historiografen börjar själva arbetet: ifyllandet av de talrika tabellerna i boken, bör vägledningen, som följer efter förordet noga studeras. Den är indelad i följande underrubriker: antavlorna, släkttavlorna, stamtavlorna, systemet för släkttavlorna C och D samt stäkttavlorna 2, 3 och 4, släktens bildgalleri, släktens högtidsdagar, släktens dödsdagar, tidningsklipp om släkten, släktens saga, namnregistret, porträtt av släktens närmaste vänner, släktens gyllene bok, gästboken.

Redan på första sidan, som är ägnad historiografen själv, uppstå flere frågor, vilka alla icke äro så lätt besvarade. Väl känner var och en till sin egen födelsedag, men klockslaget kunna rätt få ange, likaså namnen på ens faddrar. Därpå följer plats för författarens biografi, men huru skall den skrivas frågar mången? Lättare är det att ange sin egen vikt, längd, hårfärg och ögonens färg och utse lämpliga bilder av sig själv. Alla dessa frågor böra även besvaras rörande ens maka 1. make, vars släkt självfallet bör utredas enligt samma grunder som ens egen. Är den person, som börjar arbeta med denna bok ung, behöver han ej räkna med egna eller sin frus barn och barnabarn utan blott med äldre släktled. Den som ej tidigare samlat uppgifter rörande förfäder eller ens närmaste anförvanter kommer snart till insikt om huru tidsödande och ofta mödosamt det kan vara att förskaffa sig dessa skenbart enkla uppgifter. Den tillförlitligaste källan utgöres av våra kyrkoböcker, av vilka snart avskrifter finnas på Statsarkivet för 4/5 delar av alla landets församlingar. Denna tidskrifts läsare kunna ur tidigare årgångar och årsberättelser för Genealogiska Samfundets i Finland verksamhet se vilka församlingars historieböcker redan äro avskrivna och sålunda tillgängliga för forskare. Av andra källor må endast nämnas domböcker, mantalslängder m.m. »Min släktbok» är ej avsedd att skyndsamt bli färdigskriven, den bör städse kompletteras, det ingår i arbetets art och karaktär. Uppgifternas samlande för den kan jämföras med en frimärkssamlares, som letar efter vissa märken. Många genealogiska uppgifter äro mödosamma att erhålla, men man lär sig att mera glädjas åt dem som berett en större möda än åt sådana som äro lätt tillgängliga i kända uppslagsverk. Och materialet man samlat är arbetet värt, ty de insamlade uppgifterna kunna efter några årtionden vara omöjliga att ernå, då man betänker huru ofta t.ex. eldsvådor förstört landets kyrkoböcker och annat för släktforskningen oersättligt material.

Frånsett det omedelbara intresse »Min Släktbok» erbjuder samtiden är den dock än mera värdefull för framtiden och för en senare släktforskning. Med tanke därpå måste man hoppas att personer, vilka äro intresserade av släktforskning, taga detta nu erbjudna tillfälle i akt till fromma för kommande generationer och till nytta och nöje för sig själva.


Genos 7(1936), s. 57-58

© Tekijät ja Suomen Sukututkimusseura - Författarna och Genealogiska Samfundet i Finland

[ Artikelns början ]

Systematisk förteckning | 1936 års register | Årgångsregister