GENOS - Suomen Sukututkimusseuran aikakauskirja

[Artikkelin loppu ]

Toimitukselle ja Suomen Sukututkimusseuralle saapunut kirjallisuus - Redaktionen, resp. Genealogiska Samfundet i Finland tillställd litteratur

Uudempaa kotimaista kirjallisuutta. - Nyare inhemsk litteratur.

Ilmi Hallstenin muisto 25.12.1862 - 4.1.1936. Helsinki 1936.

Hanna Charlotta Kallion esivanhempia. 75-vuotispäivän johdosta 5.1.1936 julkaisseet V.J. Kallio, E.I. Kallio, Niilo Kallio. Helsinki 1936.

Åkerblom, K.V., Johannes Klockars. En folkbildningens banérförare. Wasa 1935.

Nordenstreng, S., L. Mechelin. Hans statsmannagärning och politiska personlighet. (Skrifter utgivna av Svenska Litteratursällskapet i Finland CCLII). Helsingfors 1936.

Hämeen-Anttila, Y.S. & Koivisto, Onni, Puolustusvoimiemme alipäällystö. Helsinki 1936.

Stadius, Karin, [Stamtavla över ättlingarna till] Kapellanen i Tottijärvi Henrik Tenlenius *1723 +1797. 1935.

Tamelander, Eino, Suomen tullihallituksen pääjohtajat 1812-1935. Elämäkerrallisia tietoja. Koonnut. Viipuri 1935.


Oy. Hartwall Ab. Helsinki 100 vuotta. Helsinki 1936.

Tegengren, Helmer, Korsholms skolor 1859-1934. Minnesskrift. Utarbetad av. Åbo 1934.

Schalin, Zachris, Kuddnäs. Skalden Z. Topelius' forne hemgårds historia. Skildrad av. (Skrifter utgivna av Svenska Litteratursällskapet i Finland CCLI). Helsingfors 1935.

Lähteenoja, Aina, Rauma 1721-1809. (Rauman kaupungin historia III). Rauma 1935.
Sis. mm. liitteenä sukuluetteloja:
Raumalaisia sukuja:
1. Anckar-suku.
2. Norrmén-suku.
3. Zidén-suku.

Vestankvarn skolor och egendom 1895-1935. Festskrift i anledning av skolornas 40-åriga verksamhet. Ekenäs 1935.


Finlands medeltidsurkunder. Samlade och i tryck utgifna af Finlands Statsarkiv genom Reinh. Hausen VIII. 1519 (1226)-1530. Helsingfors 1935.

Alanen, Aulis, J., Läpikulkuvesitie-kysymys Suomessa 1700-luvulla. I. Pikkuvihaan mennessä. (Historiallisia Tutkimuksia XX. Julkaissut Suomen Historiallinen Seura). Helsinki 1935.

Jonas Lagus brev och skrifter II utgivna av Tor Krook. (Suomen Kirkkohistoriallisen Seuran Toimituksia - Finska Kyrkohistoriska Samfundets Handlingar XXXVII). Wasa 1935.

Laine, Katri, Otavalan pellavanviljely- ja kehruukoulu. Ruotsi-Suomen pellavanviljely- ja kehruupolitiikkaa 1700-luvulla. (Historiallisia Tutkimuksia XXI. Julkaissut Suomen Historiallinen Seura). Helsinki 1935.

Rosenqvist, G.O., Det liturgiska arbetet i Finland I. (Suomen Kirkkohistoriallisen Seuran Toimituksia - Finska Kyrkohistoriska Samfundets Handlingar XXXVIII, 1). Åbo 1935.

Schmidt, Die Pfingstbewegung in Finnland. (Suomen Kirkkohistoriallisen Seuran Toimituksia - Finska Kyrkohistoriska Samfundets Handlingar XXVII). Helsingfors 1935.

Tawaststjerna, Werner, Kaarle IX:n ja Sigismundin taistelu Viron ja Liivinmaan omistamisesta. (Historiallisia Tutkimuksia XIX. Julkaissut Suomen Historiallinen Seura). Helsinki 1935.


Finsk Tidskrift 1935. T. CXIX, h. 6; 1936. T. CXX, h. 1, 2, 3, 4.

Generalregister över Finska Läkaresällskapets Handlingar. Band I-LXXVI (1841-1934) jämte Notisblad för Läkare och Pharmaceuter. Bihang till Finska Läkaresällskapets Handlingar (1849-1852 och 1854-1869). Utgivet i anslutning till Finska Läkaresällskapets 100-års fest den 11 oktober 1935 [genom Robert Ehrström]. Helsingfors 1935.

Historiallinen Aikakauskirja 1935 33. vk. v. 4; 1936 34. vk. v. 1.

Historisk Tidskrift för Finland 1935 20. årg. h. 3-4.

Historiallinen Arkisto XLII. Toimittanut Suomen Historiallinen Seura. Helsinki 1935.
Sis. mm.:
1. Aina Lähteenoja, Rauman tuomiokirjojen katkelmia vuosilta 1504, 1569, 1598 ja 1599.
6. A.R. Cederberg, Varhais-kansallisen herätyksen enteet maassamme 1600- ja 1700-luvun taitteessa.
7. Reino Kuusi, Yliopiston virkojen täyttämisestä maassamme 1600- ja 1700-luvuilla.

Pohjois-Pohjanmaan Maakuntaliitto. Vuosikirja 1935. III. Oulu 1935.

Suomen Kirkkohistoriallisen Seuran Vuosikirja - Finska Kyrkohistoriska Samfundets Årsskrift:

XV-XVIII. 1925-1928. Jyväskylä 1936.
Sis. m.m.:
ss. 1-81: R.A. W[rede], Rabbe Gottlieb Wrede, "Ringa Guds vän", tecknad av en ättling.
ss. 337-345: R.A. W[rede], Efterskrift till minnesteckningen över R.G. Wrede.
ss. 82-144: Antti Inkinen, Roomalaiskatolinen kirkko Suomessa ja sen oikeudellinen asema.
ss. 298-299: Tor Carpelan, Peder Särkilaks jämte fyra andra studerande från Finland vid universitetet i Louvain.
ss. 311-312: Artturi Varho, Abr. Achreniusta ja hänen sukuaan koskevia päivämääriä.

XIX-XX. 1929-1930. Helsinki 1936.
Sis. m.m.:
ss. 91-100: Artti Inkinen, Konevitsan luostarin vaiheista.
ss. 200-201: Martti Simojoki, Tietoja Lapin kirkonarkistoista.

XXIV. 1934. Helsinki 1936.
Sis. m.m.
ss. 102-112: Guy Topelius, Ur St. Marie församlings i St. Petersburg historia.
ss. 130-147: J.W. Wallinheimo, Jaakko Gummerus hiippakuntansa esimiehenä. Vuosijuhlaesitelmä 1934.

Svenska Tekniska Vetenskapsakademien i Finland, Förhandlingar Nr 8. Helsingfors 1936.
Inneh. bl.a.:
Minnesteckningar:
Erik von Schantz, Johannes Stenberg.
Max Sergelius, Gustaf Zitting.
V. Tanner, Jakob Johannes Sederholm.
Hj. Tallqvist, Axel Werner Jusélius.

Suomen Valtiokalenteri karkausvuonna 1936. Julkaissut Helsingin Yliopisto. Helsinki 1935.

Finlands Statskalender för skottåret 1936. Utgiven av Helsingfors universitet. Helsingfors 1935.


Genos 7(1936), s. 64-66

© Tekijät ja Suomen Sukututkimusseura - Författarna och Genealogiska Samfundet i Finland

[ Artikkelin alku ]

Aiheenmukainen hakemisto | Vuoden 1936 hakemisto | Vuosikertahakemisto