GENOS
- Suomen Sukututkimusseuran aikakauskirja

[ Artikelns slut ]

risti18.gif (70 bytes)

Karl Ivar Nordlund

 

Osmo Durchman

På Närpes prostgård, sitt födelsehem, avled den 6 sept. 1937 församlingens åldrige kyrkoherde, prosten Karl Ivar Nordlund. Med honom har inom Finlands prästerskap bortgått en kulturpersonlighet av ovanligare mått, en fullödig representant för denna kår, en personlighet, som med stor heder representerat sitt stift och sin kyrka.

Karl Ivar Nordlund föddes på Närpes prostgård den 2 febr. 1855 och var son till dåvarande curam gerens i nämnda socken - då ännu ärkebiskopens (Edvard Bergenheims) prebende - slutligen kapellanen i Laihela Henrik Wilhelm Nordlund och hans hustru Amanda Grönholm. Efter att från Åbo gymnasium vid dess övergång till lyceum ha blivit student 1872 prästvigdes Nordlund 1877 och förordnades till ministeriiadjunkt i Närpes. Han tjänstgjorde därefter åren 1881-1884 och 1885-1886 som tf. kyrkoherde där. Kallad till 4:de provpredikant valdes han enhälligt till kapellan i Närpes, vilken tjänst han tillträdde 1884. Från 1886 innehades kyrkoherdetjänsten i denna socken (prebendenaturen hade vid Bergenheims frånfälle 1884 upphört) av Lars Gustaf Viktor Dahlberg. Efter dennes död 1924 kallades Nordlund till församlingens kyrkoherde, även denna gång enhälligt, »emedan närpesborna ej önskade någon annan» (av denna orsak anmälde sig N. som enda sökande till detta stora pastorat), och tillträdde tjänsten 1925. Det är ett sällsynt fall, att en präst under hela sin tjänstetid, för Nordlund 60 år, verkat enbart inom en och samma församling. De korta förordningar Nordlund vid sidan av sin ordinarie tjänst tilldelats gälla även Närpes, emedan dessa utsträckts blott till Övermark och Kaskö, från Närpes pastorat i senaste tid avskilda delar.

Utom att ha fungerat som religionslärare vid Närpes folkhögskola, har Nordlund beklätts med flera andra förtroendeuppdrag. Så var han medlem av prästaståndet vid den sista ständerlantdagen 1905-06 samt av enkammarlantdagen 1909-12. Ytterligare kallades han till medlem i den första av Åbo ärkestifts prästerskap tillsatta kommittén för bildande av en kassa för ålderstigna präster. Under frihetskriget tillhörde Nordlund lokalstaben i Närpes och handhade intendenturen. Han dekorerades med Frihetskorsets 4:e kl., Frihetskrigets minnesmedalj och Skyddskårernas förtjänsttecken samt erhöll ytterligare kommendörstecknet 2:dra kl. av Finlands Vita Ros. N. erhöll vicepastorstitel redan 1881, prostetitel 1920 (som kapellan) och fungerade sedan 1930 som kontraktsprost i Närpes prosteri.

Utom talrika strödda artiklar i teologiska ämnen offentliggjorde Nordlund en monografi över sin släkt Släkten Nordlund av Luvia, Vasa 1927, en förtjänstfull genealogisk undersökning. Vidare publicerade han Några anteckningar om läsförhören i Närpes socken På 1770- och 1780-talet i Finska Kyrkohistoriska Samfundets Årsskrift IV, 1914 (tr. 1915), Pyhämaa öförsamling i medlet af 19:nde seklet skildrad i ett brev i samma Årsskrift V, 1915 (tr. 1916) samt Förarbetena för en särskild förordning om prästarättigheterna i Österbotten år 1743 i Årsskrift VII-IX, 1917-1920 (tr. 1930). Ytterligare utgav han Folkskolorna i Närpes 1878-1903, Kristinestad 1903, samt sitt huvudarbete Blad ur Närpes historia, Vasa 1928-1931, omfattande trenne digra band. Denna med stor pietet för saken författade och även i personhistoriskt hänseende mycket givande sockenhistoria förblir ett äreminne över honom. I manuskript har N. efterlämnat ett vidlyftigt material till Kaskö stads historia, som han förberedde.

Den som kommit i beröring med Karl Ivar Nordlund skall icke glömma hans upplysta, vänfasta, så sällsynt vinnande personlighet. Redan inträdet i hans vackra, med kultiverad smak inredda gammaldags hemtrevna hem i den minnesrika, ärevördiga prostgården, blev en upplevelse. Med aldrig svikande intresse och med en tjänstvillighet, som ej kände till några gränser, tillmötesgick Nordlund ända till det sista även de mest krävande forskningsuppdrag, som han överhopades av.

Karl Ivar Nordlund skall även av genealogerna tacksamt ihågkommas.


Genos 8(1937), s. 105-106

© Tekijät ja Suomen Sukututkimusseura - Författarna och Genealogiska Samfundet i Finland

[ Artikelns börjän ]

Systematisk förteckning | 1937 års register | Årgångsregister