GENOS
- Suomen Sukututkimusseuran aikakauskirja

[ Artikelns slut ]

Tvenne gravstenar från 1600-talet i Nykarleby kyrka.

Wold. Backman

Rektor och pastor Nils Olofsson Ringius' gravsten
Rektor och pastor Nils Olofsson Ringius' gravsten. Död 1680.

 

Borgmästaren Cordt Bockmöllers gravsten
Borgmästaren Cordt Bockmöllers gravsten. Död 1667.

Ovanstående gravstenar finnas sedan några årtionden förvarade i en förstuga av Nykarleby kyrka. Därförinnan hade de sin plats på den kring kyrkan befintliga kyrkplanen, som utgjorde stadens och landskommunens andra gravgård för dem, som icke funno sin sista viloplats under själva kyrkan. Dit hade de sannolikt flyttats från den första gravgården, som troligen omgav ortens äldsta kyrka, då denna år 1708 flyttades till sin nuvarande plats. Var denna kyrka var belägen känner man icke.

Båda stenarna äro stora rektangulära block av 13 cm:s tjocklek. Den förra har dimensionerna 206 x 157, den senare 203 x 136 cm. De bestå av ett material, som för en icke fackman ser ut som sandsten, den ena av något rödaktig anstrykning. De äro båda, såsom synes av bilderna, artistiskt utsmyckade. Den ena (Nils Ringius) har först i alla hörn en allegorisk figur: till vänster upptill något som liknar ett flickhuvud (otydligt), till höger trenne blommor (tistlar?), nedtill till vänster en dödsskalle och till höger timglas. Nedre hälften av stenen upptages av reliefen av en vacker blomkrans, som omger den avlidnes monogram. Ovanför denna finnes följande inskrift på latin:

D M S NICOLAUS RINGIUS
SMOL. NATUS A. 1611. CON-
STITUTUS CONRECTOR NY-
CARLEBYENS 1641. RECTOR
1653. PASTOR 1654. OBIIT
1680. UXOREM DUXIT 1.
ANNAM JACOBI HÖÖK NA-
TAM IN GAMLACARLEBY
1621. EX QUA 7 LIBEROS
SUSCEPIT DENATAM 1664.
2. ELSAM LAURENTII NA-

TAM IN LOCTO 1625.

Eller översatt:

Herr Nils Ringius från Småland. Född 1611. Utnämnd till konrektor i Nykarleby 1641, rektor 1653, pastor 1654. Dog 1680. Tog till hustru 1. Anna Jakobsdotter Höök, född i Gamlakarleby, 1621. Med henne fick han 7 barn. Hon avled 1664. 2. Elsa Larsdotter, född i Lochteå 1625.

Vem denne Nils Olofsson Ringius var, framgår av gravskriften: han var bördig från Småland i Sverige (närmare bestämt från Växjö), han hörde till Nykarleby trivialskolas första lärarekår, men övergick senare till prästbanan, på vilken post han dog 69 år gammal. Vad som icke framgår av gravskriften är, att han också var en intresserad jordbrukare. Jutbacka hemman, som hade ägts av borgmästaren i Nykarleby Josef Jacobsson Munselius, delades av dennes arvingar år 1660 och såldes den ena delen åt nämnde Nils Ringius - och fick denna del av hemmanet namnet Nygården, medan den andra hälften, som bibehöll Jutbacka namnet, såldes åt handlanden i Nykarleby Markus Jakobsson.

Enligt gravskriften hette Ringius' första hustru Anna Höök. Enligt Genealogia Sursilliana och efter denna av Atle Wilskman i Släktbok bd. I skulle hennes namn varit Anna Jacobsdotter Skepperus eller Gammal, dotter till pastorn i Gamlakarleby Jakob Skepperus eller Gammal och Anna Carlsdotter Sursill (varav komma de olika uppgifterna?). Den andra hustruns fullständiga namn var åter Elsa Larsdotter Lochtovius, dotter till pastorn i Lochteå Lars Lochtovius.

Cordt Bockmöllers gravsten är också prydd i de båda övre hörnen av änglabilder samt nertill av ett timglas till vänster och en dödsskalle till höger. Överst finnes också här en bladkrans, ehuru av mindre dimension, omgivande den dödes namninitialer jämte dödsår samt någotslags bomärke. Denna krans uppbäres av tvänne änglar. I denna sten finnas i samtliga hörn starka järnringar, så att plattan lättare kunde lyftas från gravkullen, när nya familjemedlemmar skulle sänkas dit ner. Inskriften 1yder:

DENNE LEGERSTADH HAF-
VER FÖR DOM. BORGMÄS-
TAREN DEN EHREBORNE
WÄLACTADE OCH WÄL-
BETRODDE HERR CORDT
BOCHMÖLLER SAMPT DEN
EHREBORNE GUDFRUCH-
TIGE OCH DIGDESAMME
MATRONAHUSTRU ANNA
MÅNSDOTTER FÖR SIG OCH
BEGGE DERAS BARN OCH
ARFWINGAR BESTÄLT
OCH FÖRFÄRDIGA LÅTIT.
FÖRLÄNA HERRE GUDH
NÅDENE AT DHE ALLE
EFTER ETT SALIGT AV-
SKIED IFRÅN DENNE JEM-
MERDALEN NÄR DERAS
STUNDH KOMMER ÄR
MÅGE OMSIDER MEDH EEN
FRÖGDEFULL UPPSTÅN-
DELSE PA THEN YTTERSTE
DAGEN IBLAND THE
CHRISTTROGNE FÖRSAMB-
LAS I THEN HIMMELSKA
EVIGA GLÄDJEN OCH
HÄRLIGHETEN.

HOMO MEMENTO M0R1.

Runt stenen finnes följande citat ur Jobs bok (kap. 19, verser 25 och 26 i 1600-talets översättning, som rätt mycket skiljer sig från den nu gällande):

JAG VET AT MIN FÖRLOSSARE LEFWER
OCH HAN SKAL PÅ SIDSTONE UPPVÄCKA MIG
AF JORDENE OCH JAG SKAL SEDAN MED THESSO
MINE HUD 0MKLÄDD WARDA OCH SKAL I MITT
KÖT FÅ SEE GUD.

Cordt Bockmöller var Nykarleby femte borgmästare. Han var icke laglärd, som icke var nödvändigt för en borgmästare denna tid. Född Lybeck kom han till Nykarleby 1637, där han vann burskap som handlande. Efter att tre år varit rådman blev han borgmästare 1654, vilken befattning han innehade till sin död 1667. Han var en smart affärsman, som väl förstod att draga nytta av sin ställning som borgmästare. Han var dessutom en kraftkarl, som med energi bevakade sin hemstads intressen mot greve Claës Totts påträngande hauptmän. Nykarleby tillhörde nämligen denna tid grevskapet Karleborg. Sålunda räddade han bl.a. stadskvarnen åt staden.

Hans hustru, som här ovan nämnes Anna Månsdotter, var dotter till Vöråkaplanen Magnus Mattsson Gammal. Hon avled 1682 och av deras 16 barn levde vid hennes död endast tre, två döttrar och sonen Jakob, som också senare blev borgmästare i Nykarleby (1691), men avled redan 1701 genom drunkning i Stockholm. (Hans gravsten finnes också förvarad i tornfoten i Nykarleby kyrka) [1].

[1] Se närmare om Cordt Bochmöller: K. V. Åkerblom, Borgmästare och rådmän i Nykarleby 1620-1680 i Gen. Samf:s i Finland Årsskrift XI.

 

Selostus.

Uudenkaarlepyyn kirkon eteisessä säilytetään yllämainittuja hautakiviä, jotka sitä ennen olivat kirkkoa ympäröivällä hautausmaalla.

Ensimmäinen on kuulunut Nils Ringiukselle k. 1680 kaupungin kirkkoherrana. Hänen 1. vaimonsa oli Anna Jaakontytär Höök, s. 1621 Kokkolassa, toinen Elsa Laurintytär, s. 1625 Lohtajalla. Genealogia Sursillianan mukaan oli ensimmäinen vaimo Kokkolan kirkkoherran Jaakko Skepperuksen 1. Gammalin tytär. Miten nämä eriävät tiedot on selitettävissä, jää avoimeksi.

Toinen hautakivi on kuulunut kaupungin pormestarille Cordt Bockmöllerille, k. 1667. B. oli syntynyt Lybeckissä. Hän nautti kaupunkilaisten luottamusta ja puolusti heidän etujaan Klaus Tottin vouteja vastaan, jonka kreivikutaan kaupunki silloin kuului. Hänen vaimonsa oli Anna Maununtytär Vöyrin kappalaisen Maunu Matinpoika Gammalin tytär.

 
Genos 8(1937), s. 121-126

© Tekijät ja Suomen Sukututkimusseura - Författarna och Genealogiska Samfundet i Finland

[ Artikelns början ]

Systematisk förteckning | 1937 års register | Årgångsregister