GENOS
- Suomen Sukututkimusseuran aikakauskirja

Kirjailmoituksia - Bokanmälningar


Osmo Durchman

En engelsk och en skotsk genealogisk bibliografi

I »Genos» 1937, h. 1, har redogjorts för T. R. Thomson, A Catalogue of British Family Histories, 2nd Edition, London 1935, vilken, som även titeln angiver, utgör en förteckning över släktmonografier utkomna på de brittiska öarna.

Alldeles nyligen har i England ytterligare följande bibliografi utkommit, som uppräknar de viktigaste genealogiska och heraldiska arbetena, biografisk uppslagslitteratur osv. [1]:

H. G. Harrison, A Select Bibliography of English Genealogy, with lists for Wales, Scotland and Ireland. (A Manual for Students). Published by Phillimore & Co., Ltd., 120, Chancery Lane, London W.C.2. London 1937. VIII + 167 s. (motsidan blank för anteckningar).

Den som bekvämt önskar orientera sig i de brittiska släkthistoriska uppslagsverken, finner här det han söker. Bibliografin, vars uppställning är överskådlig, med à jour förda koncisa uppgifter, frapperar trots urvalet genom sin fyllighet och kan på det livligaste rekommenderas till begagnande. Arbetet är ej tillgängligt hos Genealogiska Samfundet i Finland.

För Skottland finnes dock en särskild bibliografi utgiven efter en mera utvidgad plan:

Scottish Family History. A Guide to Works of Reference on the History and Genealogy of Scottish Families by Margaret Stuart. To which is prefixed an essay on How to write the history of a family by Sir James Balfour Paul, K.G.V.O., LL.D, Emeritus Lord Lyon King of Arms. Oliver and Boyd. Edinburgh: Tweeddale Court; London: 33 Paternoster Row, E.C.4. Edinburgh 1930. VIII + 386 + 8 s.

Denna bibliografi inledes (ss. 1-74) av den förtjänstfulle genealogen James Balfour Paul, särskilt känd för sitt utmärkta arbete »Scots Peerage», 9 bd., 1904-1914, med en instruktiv handledning för utövare av genealogisk forskning med talrika hänvisningar till primärkällor. Därefter följer arbetets andra, vidlyftigaste och förnämsta del »Scottish Family History» av Margaret Stuart. Den består av ett alfabetiskt register över alla de skotska släkterna, vilka i genealogiskt hänseende behandlats i den brittiska litteraturen: sammelverk, släktmonografier, uppsatser i tid- samt årsskriftsserier osv. Även några viktigare manuskript deponerade i arkiv och bibliotek samt i privatägo äro medtagna. De vittutgrenade släkterna äro delade i sina huvudgrenar med resp. källhänvisningar. Då från det brittiska riket framförallt många skotska släkter utgrenat sig till Finland och Sverige, särskilt under Gustav II Adolfs krig, är denna bibliografi till största nytta för genealoger i dessa länder. Tyvärr saknas arbetet, som så mycket annat, i Genealogiska Samfundets i Finland bibliotek.

En nyttig komplettering till James Balfour Pauls ovannämnda uppsats utgöres av:

The Genealogists' Handbook. Being an Introduction to the Pursuit of Genealogy. Published by The Society of Genealogists. Chaucer House, Malet Place, London, W.C.1. Frome and London 1935. 20 s. Ej heller detta häfte äges av Genealogiska Samfundet i Finland.


I uppsatsen »Sukututkimuksesta ja sen tärkeimmistä koti- ja ulkomaisista kirjallisista lähteistä» i »Genos» 1937, h. 2, är ovannämnda värdefulla arbete av Stuart och Paul icke omnämnt. Som en annan komplettering till bibliografin bör framhållas, att av G. E. Cokayne (utom arbetet »The complete Peerage», 2:a uppl. från 1910) även finnes Complete Baronetage, Extant, Extinct, or Dormant, 1611-1800, 6 bd., 1900-09. Ytterligare kan tilläggas, att J. &. J. B. Burke, Genealogical and Heraldic History of the Extinct and Dormant Baronetcies of England, Ireland and Scotland utkom 1844. Av periodiska adelskalendrar förutom Burke's kunna ännu nämnas: J. Debrett, Peerage, Baronetage, Knightage and Companionage of the United Kingdom, 1937; E. Lodge, Peerage, Baronetage, Knightage and Companionage of the British Empire, 1932.


[1]   Av tidigare utkomna bibliografier är den viktigaste:
G. W. Marshall, The Genealogist's Guide to printed pedigrees, 4th Edition. 1903, XIII + 880 s.


Genos 8(1937), s. 138-139

© Tekijät ja Suomen Sukututkimusseura - Författarna och Genealogiska Samfundet i Finland

[ Artikelns början ]

Systematisk förteckning | 1937 års register | Årgångsregister