GENOS
- Suomen Sukututkimusseuran aikakauskirja

[ Artikelns slut ]

Ur Skoklostersamlingen.

Emmy Hultman

I Skoklostersamlingen på Riksarkivet i Stockholm (avd. II folio n:o 36) finnes ett brev till »Hans Exellence Päder Brahe» innehållande svar på vissa frågor som ställts till brevskrivaren Johan Jacobsson. Brevet i fråga är daterat Eckerö den 24 oktober 1639 och skrivet av underlagmannen i Norra Finlands lagsaga, assessorn i Åbo hovrätt Johan Jacobsson Trafware, vars son majoren Per Johansson adlades 1681 under namnet Trafverhjelm. Johan Jacobssons på dåvarande generalguvernören Brahes framställda frågor äro klara, och lämna kompletterande uppgifter rörande Nils Grabbe och hans båda fruar, vilka saknas i J. RAMSAYs arbete Frälsesläkter i Finland. Svaret utgör ett bevis på Per Brahes intresse för genealogiska frågor, om det ej, såsom troligt är, stått i samband med en utredning av juridisk art.

Brevskrivaren, som genom sin andra hustru Hebla (?) Johansdotter Uggla, blivit ägare till Ekerö gård i Pojo, hade fått i uppdrag att samla uppgifter om Nils Grabbe, Gustav Vasas kände medhjälpare under befrielsekriget i Finland. Johan Jacobsson besökte även Karis kyrka, där Nils Grabbe, som avlidit 1549, fått sitt sista vilorum. Han fick då se en minnestavla med angivna data för Grabbe och hans tvenne fruars begravning.

Tavlan hade restaurerats av Axel Stålarm, herre till Grabbacka, död 1617. Denna gamla släktgård hade han blivit ägare till genom sin hustru Beata en dotter till Nils Grabbe. Inskriftstavlans restaurering vittnade om pietet för de avlidna anförvanternas minne.

Nils Grabbes dödsår har länge varit känt, men däremot icke dödsdagen. Visserligen anges den ej heller på minnestavlan och då begravningen av ståndspersoner skedde ofta långt efter dödsfallet, kan dödsdagen ej heller i detta fall närmare bestämmas. Själva begravningen försiggick i alla fall på den heliga Birgitta dagen = 7.10 s.å. Om Grabbes dödsår, som sagt varit känt, ha däremot saknats uppgifter för hans tvenne fruar Elin Klasdotter och Kristina Knutsdotter Kurck. Den första Elin Klasdotter avled 1529 och begrovs midsommardagen den 24.6. s.å. Emedan hennes vapensköld blott innehåller initialerna E: C: D: vet man ej vilken släkt hon tillhört. Hade en vapensköld varit utsatt hade det bl.a. upplyst om Arvid Eriksson Stålarms möderne härstamning, ty den avlidna var hans mormor. År 1530 18.7 gifte Grabbe om sig med Kristina Knutsdotter Kurck, änka 1529 efter Arvid Eriksson Stålarm d.ä. Äktenskapet var barnlöst. Hon avled 1551 och begrovs på Helge Tre Konunga dagen = 6.1 s.å. i familjegraven i Karis kyrka.

I samma volym av Skoklostersamlingen finnes ytterligare ett notifikationsbrev till Per Brahe angående fru Karin Hansdotter Boijes begravning. »Efter 23 års lång sjukdom», heter det, »har wår elskelige K: Frw Moor- Välb:a Fruu Carin Hansdotter Boije, Fordom Fru till Grabbacka, Kroggårdh, Biörckelund och Ylli Jocki», för en tid sedan avlidit. Greve Brahe inbjöds till begravningen, som skulle ega rum i Karis kyrka den nästkommande 19 juni. Efter akten i kyrkan önskar man honom vara välkommen till Grabbacka, där han »må wara wår af hiertat wellkompne gäst». Brevet är daterat Grabbacka den 16 maj 1670 samt undertecknat av den avlidnes svärson Gerhard Magnus Löwe. Han var bosatt på Kroggård i Karis, som han ärft efter sin svärmor ovannämnda fru Karin Boije, född Stålarm.

»Effter E: Exellens Nådige Befallningh Hafuer iagh granneligh förspordt Ransakadh och i Karis kyrckia befunnid opå een Tafla som Salig Axell Erichsson hafuer Latid Renuera och befunnid at Nielss Grabbe hafuer fördt i sin wapn Een bewäpnad half arm och i Hånden Een dort. Hafuer ägt tuå hustrur, den förra af Såmpnad och dödh blefuen 1529, och begrafuen i Karis Kyrckie Sancte Johannes Baptiste dagh, Och hennes Nampn war medh desse Boockstäfur: E: C: D: i wapnen finnes inthet skiölldmärcke allenast förmäles henne för Edle och wällbördige. Den andre hustrun dödde 1551. Brgrafuen Helge Tree Konunga dagh Kirstin Cnutzdåtter be:dh Huilcken hafuer fördt i sitt wapn tw Sijööbladh och een balck Mitt Emillan Vthj gullt fiell: Niells Grabbe är begraffuen i Karis Kyrckia Anno 1549. Sancte Birgitte dagh, Han hafuer ägdt En dåtär medh be:te H:o Kirstin, Beatha Nielsdåtter be:dh Huilken hafuer fååt till Man Erich Arfuedhssån, Arfuedt Erichssons och Axell Erichssåns fader Huilken hafuer fördt Vthj sitt wapn een fullkåmbligh bewäpnadt Stållarm, Och Mehra wapnar eller aner kunne Man inthet finna huarcken tillbacka på Niels Grabbes sijdha eller Erich Arfuedssons, Och som gamble Men Menna att Erich Arfuedssån skall wara af Kanckas herrers Slechte: Jagh hafuer och Ransakadh på Lijndöö gård der Arfued Erichssån hafuer Latid Måla i sin Bårghstuufu sin Faars och Moors wapnar och alle sine Systrår medh deres Män, Och funnid Erich Arfuedssån föra i sitt wapn een bewäpnad Stållarm i rödt fiell Och op i Sköllden Een Påfågull stieertt medh fem fiedrar, Hans Moder Biatha Nielsdåtters wapn medh Een hånd och dart Vthj medh gullt fiell och Opå Skiöllden twå gråå Fiedrar: Om Boijarne Hafuer iagh inthet kunnad Ährfara wijdare Ähn till Niells Boije den och hafuer förwärfft dett Rijddelige Nampned, Och kan inthet wara Långt tillbacka dersa aner, Emedan Hendrich Mångssån Spåra skall wara Niellss Boijes Syster Sån, Och förwärfde af Höglåfligh i Åminnelsse S:gh Kånungh Karll sitt nampn, Eliest hafuer och Her Jören Boije hafft några Frellsses Män och Quinnår i sin Slecht som han Alltijdh kallade Fränder och fränckår, Hade och Elliest ifrånn dem några Jordegodz som dem Emillan i träto är, Såmskall finnes i Sahligh Greff Axells tijdh warid för Rätta i Ekenäs den tijdh. Munckarnes fader wahn några godz ifrån dee Boijar och härtill Hafuer warid i trätha. Jagh hade gärna förre Latid E:s Exellens her om förnimme, Men Orsaken war at een gambell Man war Rest till Helsingefåårs som iagh förwente beskeedh af:» Beder etc. etc. Datum Eckeröö den 24 October Anno 1639, E: G: N:s etc. Johan Jacobsson.

 

Selostus.

Tekijä julkaisee pari Ruotsin valtakunnanarkistossa löytämäänsä kirjettä, jotka sisältävät uusia tietoja Grabbe ja Boije sukujen jäsenistä 1500- ja 1600-luvuilta. Kirjeet ovat osoitetut Pietari Brahelle. Eckerön kartanossa 24.10.1639 päivätyssä kirjeessään Turun hovioikeuden assessori Johan Jaakonpoika Trafware vastaa Brahelta saadun kirjeen johdosta tunnetun Kustaa Vaasan apulaisen Niilo Grabben sukulaissuhteista. Kirjeen kirjoittaja oli käynyt Karjaan kirkossa, jossa näki muistotaulun hänestä sekä hänen vaimoistaan. Taulusta, jonka Grabben vävy Aksel Stålarm oli uudistanut, kävi ilmi päivämäärä jolloin Grabbe ja hänen puolisonsa haudattiin kirkkoon. Mitään varmaa tietoa itse kuolinpäivästä ei ole, koska suuret hautajaiset silloin usein tapahtuivat vasta monta kuukautta itse kuoleman jälkeen. Niilo Grabbe, jonka kuolinvuosi on tunnettu, haudattiin pyhän Birgitan päivänä 1. 7.10. s.v; hänen ensimmäinen vaimonsa Elin Klauntytär 24.6.1529 ja toinen puoliso Kristiina Kurck 6.1.1551. Toinen kirje koskee Kaarina Stålarmin synt. Boije kuolemaa ja hautajaisia Karjaan kirkossa 19.6.1670. Kirjeen lähettäjä vainajan vävy Gerhard Magnus Löwe kutsui Brahen Grabbakan kartanoon osallistumaan hautajaisiin.

 
Genos 8(1937), s. 23-26

© Tekijät ja Suomen Sukututkimusseura - Författarna och Genealogiska Samfundet i Finland

[ Artikelns början ]

Systematisk förteckning | 1937 års register | Årgångsregister