GENOS
- Suomen Sukututkimusseuran aikakauskirja

Kirjailmoituksia - Bokanmälningar

Osmo Durchman

I senaste häfte av »Genos» (1936, h. 4) anmäldes genealogiska bibliografier för Tyskland och Nederländerna. Då dylika litteraturförteckningar vid släktforskning äro av största nytta, skall här ytterligare lämnas upplysningar om genealogiska bibliografier i den engelsktalande världen.


Brittisk genealogisk bibliografi.

År 1928 utgavs i England av T. R. Thomson, f.d. honorär bibliotekarie hos Society of Genealogists, en brittisk släkthistorisk litteraturförteckning, varav redan 1935 av honom omredigerades en andra upplaga:

T. R. Thomson, A Catalogue of British Family Histories, London 1935, Edward O. Beck Ltd, 11/13 St. Bride st., E. C. 4. 202 s. Second Edition.

Denna bibliografi är, såsom av dess titel framgår, icke en fullständig förteckning över den brittiska genealogiska litteraturen utan den uppräknar alla självständigt utgivna släktmonografier ordnade alfabetiskt efter släktnamn. Om också alla genealogiska uppsatser i tidskrifter och andra periodica samt sammelverk bortlämnats, är denna bibliografi mycket användbar. För de monografier, som utgivits i blott en begränsad upplaga, har exemplarens antal i klammer angivits. Alla privat utkomna äro utmärkta med en stjärna. Det är att märka, att då engelska familjer bära ett sammansatt namn (t.ex. inom baronerna Clinton Hepburn-Stuart-Forbes-Trefusis) det sista namnet (här Trefusis) i regeln är släktens agnatiska släktnamn d.v.s. den direkta manstammens. De som föregå detta hava tillkommit genom arv (gods, pärskap o.s.v.). Denna omständighet bör noga beaktas.


Amerikansk genealogisk bibliografi.

Library of Congress, Washington, D.C., Amerikas Förenta Staters största bibliotek, och till storlek den tredje i världen, har utgivit en utförlig katalog över släkthistorisk litteratur. Dess 2:a upplaga:

List of American and English Genealogies in the Library of Congress, utkom 1929. Denna kompletterar i flera avseenden den brittiska.

En 3:dje upplaga är under utgivande. Både den engelska och amerikanska bibliografin saknas i Genealogiska Samfundets bibliotek.


Genos 8(1937), s. 27

© Tekijät ja Suomen Sukututkimusseura - Författarna och Genealogiska Samfundet i Finland

Systematisk förteckning | 1937 års register | Årgångsregister