GENOS
- Suomen Sukututkimusseuran aikakauskirja

Kirjailmoituksia - Bokanmälningar


O. D.

Rysk genealogisk biobliografi och ryska genealogiska tidskrifter

Som en komplettering till presentationen av de utomskandinaviska släkthistoriska litteraturförteckningarna torde uppmärksamheten ännu kunna fästas vid den ryska genealogiska bibliografin, som utarbetats i en mönstergill form och är en av de fullständigaste i sitt slag. Säkerligen är dess existens här i landet även rätt okänd:

L. M. Savelov, Bibliografitjeskij ukazatel po istorij, geraldikje i rodoslovij rossijskago dvorjanstva. Ostrogotzk 1897, Suppl. Moskva 1904.

Före revolutionen 1917 arbetade i Ryssland tvenne genealogiska föreningar, vilkas publikationer likaså äro av intresse:

Izvestija Russkago Genealogitjeskago Obstjestva, från 1900. Samfundet med säte i Petersburg stiftades 1897 av de framstående genealogerna och heraldikerna furst A. B. Lobanov-Rostovskij och dåvarande ministerresidenten i Cetinje K. A. Gubastov.

Ljetopisj Istoriko-Rodoslovnago Obsjtjestva v Moskvje, från 1905. Sällskapet med säte i Moskva grundades 1904; dess president var ända till revolutionen ovannämnde Savelov, ett av de stora namnen inom rysk genealogisk forskning.


Genos 8(1937), s. 28

© Tekijät ja Suomen Sukututkimusseura - Författarna och Genealogiska Samfundet i Finland

Systematisk förteckning | 1937 års register | Årgångsregister