GENOS
- Suomen Sukututkimusseuran aikakauskirja

[ Artikelns slut ]

Ytterligare i frågan om ätten von Bloms ursprung.

Tor Carpelan

I min uppsats i detta års 1. häfte av Genos om ätten von Bloms samband med släkten Florin uppgav jag, s. 3, att kyrkoherdarna Henrik Florins, d. ä:s och d. y:s, hustrur Katarina och Maria Eriksdöttrar Pihl voro döttrar till ladugårdsfogden på Västankärr Erik Jakobsson. Denna uppgift har jag givit på grund av antaganden först av WILSKMAN (släkten Florin), att de voro döttrar till ägaren av Smedaböle i Kimito, arrendatorn Erik Eriksson Pihl och Katarina Eriksdotter - jag bevisar dock att de voro hans systrar - och sedan av J. GARDBERG i hans Kimito friherreskap, att om - vilket var fallet - Erik Pihl ärvt Smedaböle, han kan tänkas varit son till ladugårdsfogden Erik Jakobsson.

Emellertid har juriskand. HARRY BRENDENBERG, som anfört ytterligare bevis (Halikko härads dombok 1694 s. 159) för att Katarina och Maria Pihl voro systrar till Erik Eriksson Pihl, för mig uttalat den förmodan att syskonens far kunde vara en Erik Olsson, arrendator på Åminne och död 1669, vars hustru hette Katarina Eriksdotter - omnämnda av V. J. KALLIO i hans Halikkohistoria.

Detta har föranlett mig att undersöka saken närmare, och det har visat sig att herr Bredenbergs förmodan träffat rätt. Visserligen anträffas i mantalslängderna från 1664 och ännu 1674 på Smedaböle en Erik Jakobsson och hans hustru Brita. Men denne har synbarligen varit endast landbonde. I själva verket ägdes Smedaböle av Karin Eriksdotter, mor till Erik Eriksson Pihl (se t.ex. Kimito dombok 1683, s. 206) [1]. Slutligen: att denna var samma person som Erik Olssons hustru framgår t.ex. av Kimito dombok 1684, s. 208, där arrendatorn Erik Eriksson (Pihl) på sin mor Karin Eriksdotters vägnar begär värdering på Rugnola hemman i Kimito, som av fru Helena Stålhandske (gift Ekelöf) redan 1659 pantsatts till hans far sal. arrendatorn Erik Olsson.

Erik Olofsson var alltså far till kyrkoherdefruarna Florin, födda Pihl. Vi ha här i själva verket den västfinska släkten Pihls stamfar. Över honom finnas personalier i en likpredikan (Åbo 1671) av N. TUNANDER (icke Tunandrus, som av KALLIO, a. a., konstrueras av ablativen Tunandro). Han föddes i »Krömskogeby socken, Habo härad»[2] i Västergötland 30.10.1618 och sändes 1641 till Finland såsom inspektor till Vartsala gård i Halikko, vilken han sedermera bekom på arrende liksom Ingeris i S:t Bertils. Däremot har tydligen aldrig hans arrendering av Åminne blivit en verklighet. Han dog 22.11.1669 och överlevdes av Karin Eriksdotter, med vilken han 22.9.1644 ingått äktenskap. Hon dog i senare hälften av 1690-talet.

Erik Olofsson måtte varit en särdeles tät man, att döma därav att hans änka ägde flere hemman i Halikko och Kimito och bedrev en anmärkningsvärd utlåningsrörelse. Vid Erik Olofssons död levde 5 söner och tre döttrar. En son och tre döttrar hade tidigare dött. En son var befallningsmannen i Halikko härad Gustav Pihl.

Men vad som är av större intresse härvid är, att härigenom ännu ett stöd ges åt mitt antagande att Henrik Blom var en son till Henrik Florin d. y. och Maria Pihl. Vi minnas att Henrik Blom år 1722 reste till Halikko för att likvidera med sina förmyndare. Denna uppgift, som varit den enda i min bevisföring, vilken ingett mig någon tvekan, får nu sin förklaring. Av allt att döma måste i Halikko då ha funnits nära fränder till Maria Pihl.

Jag begagnar mig av tillfället att rätta ett grovt tryckfel mot manuskriptet i min ovannämnda uppsats: där står Joakim Gardelius i st. f. Joakim Gardeling.

 

Sedan ovanstående var skrivet, inkom till Genos ett inlägg i frågan av doktor G. SARVA, som i Stockholms finska församlings dopbok för 6.9.1692 funnit en son Henrik född (troligen på genomresa till Karlskrona) åt kyrkoherden Henrik Florin d. y. Och då Henrik Blom uppgivits såsom född 1697, sluter dr Sarva att denne icke är identisk med den lilla Henrik Florin.

Detta faktum är tungt vägande och skulle i vanliga fall avföra frågan från dagordningen. Det synes mig dock icke tillräckligt vägande för att bringa den andra vågskålen nämnvärt i höjden. Starka skäl tala nämligen för att saken icke därmed är avgjord. Allt pekar på att Henrik Blom hörde hemma i Halikko socken, där han hade förmyndare och därifrån hans svärmoder Katarina Leerman, en kusin till Henrik Florin d. yngsta och en sammanbragt syster till dennes far, var hemma. Från Halikko var även den sistnämndes hustru Maria Pihl hemma, såsom framgår av det ovananförda. Det vore i och för sig ett ovanligt sammanträffande, om dessa två Henrik med kan man säga samma släktnamn skulle stå i så nära frändskap med varandra, och bägge återgå på det lilla Halikko.

Mot att de voro identiska tala nu endast de olika födelseåren. Två inkast kunna dock, också formellt, göras. En möjlighet är att Henrik Bloms födelseår, där det förekommer i rullor och meritförteckningar, icke vore riktigt; att dylika handlingar i sådant icke alltid äro fullt pålitliga är känt. Men jag anser det, på grund av skäl, som jag här för utrymmets skull inte går in på, icke sannolikt att Henrik Blom är identisk med den 1692 födde Henrik Florin, så mycket mindre som Henrik Bloms födelseår även i Bjärnå kommunionbok anges 1697. Men det är icke sagt att denne Henrik Florin varit sin fars enda son med detta namn. Man kan mycket väl tänka sig, att barnet dött och föräldrarna givit samma namn åt en yngre son. Ett sådant förfarande hade ingalunda inneburit något ovanligt och hade i detta fall så mycket större skäl för sig som man väl gärna önskade bibehålla faderns, farfaderns och ännu tidigare släktleds dopnamn. Tyvärr är detta svårt att konstatera. Historieböckerna vid amiralitetsförsamlingen i Karlskrona omfatta numera döpta blott för jan. 1693 och jan.-apr. 1695 samt begravna för 1696-1698. Där är rum för den lilla Henrik att dö mellan 1693 och 1696 och för en ny Henrik att födas 1694, och 1696-1698.

På grund av ovanstående vill jag ännu hålla före, att Henrik Blom kan upptagas som son till Henrik Florin d. y., allt fortfarande med ett frågetecken emellan.

[1] Hon har av WILSKMAN gjorts till Erik Eriksson Pihls (andra) hustru Katarina, som icke var en Eriksdotter, utan en dotter till kyrkoherden i Bjärnå Gabriel Thauvonius.

[2] Skall vara Krämskog gård i Habo socken (Gustav Adolfs annexförsamling).

 
Genos 8(1937), s. 90-92

© Tekijät ja Suomen Sukututkimusseura - Författarna och Genealogiska Samfundet i Finland

[ Artikelns början ]

Systematisk förteckning | 1937 års register | Årgångsregister