GENOS
- Suomen Sukututkimusseuran aikakauskirja

Tiedonantoja - Meddelanden


Kopieringen av historieböcker

Ett märkligt resultat


Under november 1938 ha följande märkliga resultat uppnåtts:

1) Antalet färdigblivna församlingar, vilka äro tillgängliga för forskare å Statsarkivet, är 329, varför de återstående utgöra 109, emedan de nu existerande församlingarna, i vilka kopiering ifrågakommer, äro till antalet 438. Detta innebär, att de färdigkopierade församlingarna utgöra jämnt 3/4 (75 %), de återstående 1/4 (25 %) av totala antalet.

2) De färdigblivna församlingarnas antal är 329, de församlingar, vilka som bäst äro under kopiering och även snart äro tillgängliga för forskare, äro 9, inalles således 338, vilket innebär, att orekvirerade för kopiering återstå jämnt 100 (= 32 sådana, som beviljat medel, och 68, vilka ej ännu gjort detta).

3) De församlingar, i vilka de olika längderna helt och hållet eller delvis på grund av bristande medel avslutats före 1830, eller således blivit på hälft, ha hittills utgjort 159. Av dessa ha 116 beviljat tilläggsmedel eller ca. 3/4, återstå alltså 43 = ca. 1/4. Av de på hälft blivna ha numera färdigkopierats över 100, noggrannt angivet 104, (ytterligare befinna sig 2 under arbete och 10 äro ej rekvirerade för kopiering samt 43, för vilka medel ej ännu disponeras).

4) Nyligen ha även alla de 55 upphörda församlingarnas historieböcker blivit fullt avskrivna (100 %).

Då de färdigblivna församlingarnas antal motsvarar 3/4 av totala antalet, har således under 15 års tid kopierats 75 %. De återstående 1/4 (= 25 %) kunna, ifall något avbrott i arbetet icke skall inträffa, avskrivas inom 5 år. Årligen ha i medeltal färdigkopierats 22 nu existerande församlingar och 20 x 22 = 440 (438). När kopieringsarbetet år 1924 vidtog, beräknades, att det skulle taga 20 år i anspråk eller till utgången av år 1943. Detta synes verkligen inträffa! Men för att få alla de återstående församlingarna att omfatta kopieringsarbetet, fordras skyndsamhet och ännu ett ansträngande arbete av varje av saken intresserad.


Genos 9(1938), s. 120-121

© Tekijät ja Suomen Sukututkimusseura - Författarna och Genealogiska Samfundet i Finland

Systematisk förteckning | 1938 års register | Årgångsregister