GENOS
- Suomen Sukututkimusseuran aikakauskirja

[ Artikkelin loppu ]

Kirjailmoituksia - Bokanmälningar

Gunnar Soininen

Sipi Siintola: Suomen Apteekkarit - Finlands Apotekare 1937. Helsinki 1938. 259 sivua. Hinta sidottuna 200 mk. Suomen Apteekkariyhdistyksen kustantama, saatavissa sen toimistosta: Helsinki, P. Roobertinkatu 12, C.

Stig Lund: Suomen hammaslääkärit - Finlands tandläkare. Jyväskylä 1938. 368 sivua. Hinta sidottuna 200 mk. Suomen Hammaslääkäriseuran kustantama, saatavissa sen kansliasta: Helsinki, Fabianinkatu 8.

Kuluvan vuoden aikana on kaksi huomattavaa ja henkilöhistoriallisessa sekä myös genealogisessa suhteessa merkittävää ammattikuntaa julkaissut kuvitetut matrikkelinsa, jotka kuitenkaan eivät ole asianharrastajain saatavissa kirjakaupoista. Tämän takia onkin erikoisesti syytä huomauttaa asiasta »Genos»-lehden lukijapiirille samalla muutamin sanoin selostaen kysymyksessä olevia teoksia.

Aikaisemmin meillä ilmestyneet apteekkarimatrikkelit: Af Schulténin »Finlands Läkare och Apotekare» (1889), Hougbergin »Finlands Apotekare» (1895) ja Karstenin »Finlands Apotekare II» (1909) ovat olleet yksinomaan ruotsinkielisiä. Nyt ilmestyneessä Siintolan matrikkelissa, joka on kaksikielinen ja sisältää »kaikkien elossa olevien apteekinomistajien, jotka ovat apteekkareita» elämäkerrat, on 393:sta apteekkarista 263 (= 66.9 %) antanut itsestään tiedot suomenkielellä ja 130 (= 33.1 %) ruotsinkielellä.

Mitä yksityisten apteekkarien elämäkertoihin tulee, täytyy sanoa, että ne on varsin vaihtelevasti esitetty, mikä tietenkin perustuu asianomaisten itsensä toimittajalle antamiin tietoihin. Eräät ovat tyytyneet mainitsemaan vain ylimalkaisesti ilman edes vuosilukujakaan esim. palvelleensa siinä ja siinä apteekissa ennen oman apteekkinsa saantia, toiset taas luettelevat tunnontarkasti kaikki aivan lyhyetkin esim. apteekinhoitokautensa päivämäärineen. Näitä kaikki mahdolliset ansionsa ja mm. pelkän tavallisen jäsenyytensä erilaisissa seuroissa ammattialansa ulkopuolella tarkoin luettelijoita tuntuu olevan sangen runsaasti, niin että sellainen meriitti kuin »Ollut kullakin paikkakunnalla milloin minkin seuran jäsenenä» kuuluu poikkeuksiin. Tuntuukin siltä, että toimittajalla olisi ollut sangen kiitollinen työmaa, jos hän olisi pyrkinyt edes jossain määrin yhdenmukaistuttamaan eri henkilöiden lähettämiä tietoja, toisia melkoisesti karsien ja toisiin taas tärkeitä täydennyksiä hankkien. Tietenkinhän elämäkertojen painattaminen nähtävästi jokseenkin tarkoin siinä asussa, missä jokainen on ne itse antanut, tavallaan epäsuorasti luonnehtii asianomaisen henkilöllisyyttä, mutta neljänkin sivun pituinen elämäkerta, jossa asianomainen mm. tarkasti selittää kenen professorin luennoita hän on kuunnellut ja millaista metodia hänen missäkin tutkimustyössään on käytetty, tuntuu kuitenkin yksityiskohtaisuudessaan menevän liiallisuuksiin, etenkin kun kuvauksessa paikotellen käytetään yksikön ensimmäistäkin persoonaa. Epäjohdonmukaisuuksia esiintyy teoksessa muutenkin melko runsaasti, mm. kunniamerkkien ja mitalien nimitykset ovat mitä erilaisimmissa asuissa ja julkaisujen luetteloissa kronologia usein pettää. Kirjaan on onnistuttu saamaan melkein kaikkien apteekkarikuntamme jäsenten kuvat, mikä seikka - vaikka ottaakin huomioon, että matrikkelia on valmisteltu kymmenkunta vuotta - ansaitsee täyden tunnustuksen, samoin kuin myös elämäkerraston muhkea ulkoasu ja erinomainen paperi. Varsinaisesta genealogisesta puolesta mainittakoon, että puolisoiden lisäksi myös lapset syntymäpäivineen on otettu mukaan, mutta appivanhempia sen sijaan jää kaipaamaan. - Yllä esitetyistä muistutuksista huolimatta on apteekkarien matrikkelin ilmestymistä kuitenkin tyydytyksellä tervehdittävä.

Sitten kun maamme hammaslääkärikunnan yhä kasvettua Hjalmar Bergholm ei enää v. 1927 julkaisemassaan lääkärikuntamme Biographica-teoksessaan ottanut mukaan hammaslääkäreitä - kuten aikaisemmin v. 1907 ja v. 1917 julkaisemissaan painoksissa - toimitti Suomen Hammaslääkäriseuran pyynnöstä Stig Lund v. 1928 julkisuuteen ensimmäisen yksinomaan hammaslääkäreitä koskevan matrikkeliteoksen. Tähän hän v. 1933 julkaisi lisävihkon, joka sisälsi lisäyksiä edellämainitun matrikkelin elämäkertoihin sekä vv. 1928-32 laillistettujen hammaslääkärien elämäkerrat. Nyt on kuluvana vuonna ilmestynyt uusi, otsikossa mainittu Lundin toimittama Suomen hammaslääkärien elämäkerrasto ensimmäistä painosta huomattavasti laajempana.

Nimensä mukaisesti »Suomen hammaslääkärit - Finlands tandläkare» sisältää maamme kaikkien laillistettujen hammaslääkärien lyhyet biografiat kahteen eri osastoon jaettuna, nim. 1) Suomen Hammaslääkäriseuran jäsenet ja 2) hammaslääkärit, jotka eivät ole kuuluneet tähän seuraan. Kummassakin osastossa on järjestys kronologinen, laillistamispäivän mukaan etenevä. Edellisen osaston ensimmäinen, v. 1892 perustetun Hammaslääkäriseuran virkaiässä vanhin on laillistettu v. 1852 ja jälkimmäisen osaston vanhin taas v. 1835. Kirjassa ovat nim. mukana myös kaikki vainajat. Vaikkakin teoksen lopussa on asianomaisiin sivuihin viittaava (ikävä kylläkin ei ehdottoman luotettava) aakkosellinen hakemisto, tuntuisi elämäkertojen oma sijoittaminen aakkosjärjestyksen mukaisesti paljon luonnollisemmalta ja asiallisemmalta.

Joskin matrikkeliteosten toimittajilla asian luonnosta - mm. asianomaisten tiedonantajien välinpitämättömyydestä ja huolimattomuudesta - johtuen aina on työssään paljon erilaisia vaikeuksia, voisi ainakin korjausluvun kannalta tehdä paljon painaviakin huomautuksia nyt ilmestynyttä hammaslääkärien matrikkelia vastaan. Aivan ilmeisesti vääriä vuosilukuja tapaa tekstissä tuon tuostakin, ja näkyypä toimittaja itsekin olleen eräässä luottamustoimessa kirjan mukaan vv. 1918-1829! Samoja henkilöitä esiintyy toisissa kohdin täydellisin etunimin, toisissa kohdin vain yksin etunimin. Kirjan arvo olisi genealogisena hakuteoksena varmaan paljon suurempi, jos sen ilmoitukset olisivat yhdenmukaisempia eikä useinkin nähtävästi ainoastaan asianomaisten itsensä antamiin epätasaisiin tietoihin hyväuskoisesti nojautuvia.

Kuten edellinenkin Lundin toimittama painos ja lisävihko on tämäkin teos kuvitettu yleensä sangen hyvin (ainakin painoteknillisesti) onnistunein valokuvin. Varsinkin nuorimpain ikäluokkien keskuudessa on kuitenkin valitettavan paljon kuvansa lähettämättä jättäneitä. Tämänkin matrikkeliteoksen ulkoasu on komea ja paperi hyvää.

Henkilöhistorian harrastajat tutustuvat varmaan kiinnostuksella molempiin tässä esitellyihin, tuoreet tiedot (v:n 1937 loppuun) sisältäviin matrikkeleihin.


Genos 9(1938), s. 125-127

© Tekijät ja Suomen Sukututkimusseura - Författarna och Genealogiska Samfundet i Finland

[ Artikkelin alku ]

Aiheenmukainen hakemisto | Vuoden 1938 hakemisto | Vuosikertahakemisto