GENOS
- Suomen Sukututkimusseuran aikakauskirja

Till Genealogiska Samfundets medlemmar!

Enligt beslut vid Samfundets senaste årsmöte den 9 april d. å. har årsavgiften höjts från 30 mk till 60 mk. Detta beslut innebär, att dess samtliga medlemmar erhålla årsskriften såsom hittills och dessutom från och med detta år den av samfundet utgivna tidskriften Genos, vilken utkommer tvåspråkig fyra gånger i året och som Samfundet utgivit under åtta år.

Årsavgiften kommer för detta år att uppbäras i samband med distributionen av Genos tredje häfte instundande höst, men av dem, som redan erlagt prenumerationsavgiften för 1938 uppbäres endast återstoden d.v.s. 20 mk.

Samfundets ständiga medlemmar kunna efter insändande av bilagt prenumerationskort erhålla Genos för en avgift av 20 mk.

Styrelsen


Genos 9(1938), s. 2

© Tekijät ja Suomen Sukututkimusseura - Författarna och Genealogiska Samfundet i Finland

Systematisk förteckning | 1938 års register | Årgångsregister