GENOS
- Suomen Sukututkimusseuran aikakauskirja

[ Artikelns slut ]

Tiedonantoja - Meddelanden

Greve Gustaf Carlssons hustru.

Osmo Durchman

I Svenska adelns ättartavlor utgivna av GUSTAF ELGENSTIERNA Bd. I (1925), s. 754, tarva uppgifterna om grevliga ätten Carlsson nr. 22 korrigering och komplettering. Som bekant hade konung Karl X Gustaf med Märta Allertz en naturlig son, den tappre och framstående krigaren Gustaf Carlsson[1], som av sin halvbror konung Karl XI med oförändrat namn upphöjdes 9.3.1674 till greve med Börringe och Lindholmen till grevskap (greve till Börringekloster och Lindholm). Han var enligt ättartavlorna född i Stockholm 1647 och dog på slottet Ter-Hoorne i Friesland 1.1.1708, barnlös, och slutade därför själv sin grevliga ätt. Återgivande G. Anreps uppgifter i dennes ättartavlor meddelar ELGENSTIERNA om Gustaf Carlssons hustru blott: »G. 1685 m. Sofia Amalia, friherrinna von Schwartzenberg».

Av en tillfällighet har jag lyckats erhålla närmare uppgifter om greve Gustaf Carlssons hustru. Då dessa äga allmänt intresse och de ej tidigare synas ha varit fullt bekanta, beredes här plats för dem[2]. I arbetet M. DE HAAN HETTEMA vih.gif (64 bytes) A. VAN HALMAEL JR., Stamboek van den Frieschen vroegeren en lateren Adel Bd. I, Leeuwarden 1846, s. 339, finnas följande uppgifter:

Isabella Susanna barones thoe Schwartzenberg en Hohenlansberg, *31.12.1639, risti14.gif (59 bytes) 28.11.1723, vih.gif (64 bytes) Ameland 13.9.1685 m. Gustaaf Carlzon, graaf thoe Boringen, risti14.gif (59 bytes) 1.1.1708, 58 år[3], och var hon dotter till ryttmästaren Georg Frederik baron thoe Schwartzenberg en Hohenlansberg (*Beetgum, Friesland, 30.11.1607, risti14.gif (59 bytes) där 25.1.1679) och (vih.gif (64 bytes) 1636) Gaets (Agatha) Tjarda van Starckenborgh[4].

Grevinnan Carlssons förnamn voro alltså Isabella Susanna och icke Sofia Amalia. Hon var ca. tio år äldre än mannen och överlevde denne nästan ett fjärdedels sekel. Inom familjen Schwartzenberg i Nederländerna finnes ingen medlem med förnamnen Sofia eller Amalia. Från vilken källa de felaktiga förnamnen i den svenska historiska litteraturen stamma, då t.ex. vigselåret riktigt återgivits, har jag ej efterforskat.

Om släkten Schwar(t)zenberg kan till orientering i korthet följande meddelas. Den är uradel från Franken, känd sedan 1155 (Eispertus de Sovvensheim) och säkert sedan 1172 (Sifridus de Sowensheim = Seinsheim) samt delad i tvenne huvudlinjer: den sedan 1917 på svärdssidan utgångna grevliga ätten von Seinsheim och ätten Schwarzenberg, som i början av 1400-talet kom i besittning av (den allt fortfarande i den furstliga grenens ägo befintliga »gefürstete Grafschaft» Schwarzenberg bestående av) »herrschaften» Schwarzenberg och Hohenlandsberg i Mittelfranken och vilken 1429 blev riksfriherrlig. En gren blev riksgrevlig 1599 och riksfurstlig 1670. Genom att den erhöll säte och stämma på schwabiska furstebänken 1696 övergick denna gren (furstar till Schwarzenberg) i den tyska högadeln och mediatiserades 1806. En annan gren är den nederländska, vars samband med den mediatiserade ej är fullt klarlagd. Den invandrade från Franken till Friesland 1545 och fortlever i Nederländerna (baroner thoe Schwartzenberg en Hohenlansberg, erkända inom det frisiska ridderskapet 1825), varemot en därifrån till Tyskland återvandrad gren (friherrar von Schwartzenberg und Hohenlansberg, upptagna i den preussiska adeln 1910) sedan 1915 är på manslinjen utgången.

I detta sammanhang torde, ej minst i bibliografiskt hänseende, framhållas, att om den polska grenen av kungliga Vasa ätten ingår i Miesiecznik Heraldyczny årg. XVII, 1938, en förtjänstfull utredning av Z. WDOWISZEWSKI »Genealogja domu Wazów w Polsce», med uttömmande biografiska och talrika för den svenska forskningen ej tidigare kända detaljer. Tyvärr har den nyare svenska litteraturen delvis förblivit obekant för författaren.

 

Noter

[1] Enl. Nordisk Familjebok 3. uppl. Bd. 4, sp. 618, Carlson.

[2] Svenskt biografiskt lexikon Bd. VII, Stockholm 1927, s. 491, meddelar korrigerade uppgifter, men bland dessa fattas bl.a. moderns namn. Grevinnan Carlssons dödsdag är där uppgiven 20.11.1723.

[3] Ameland är en av de nederländska västfrisiska öarna tillhörande provinsen Friesland. - Boringen är självfallet förvrängning av Börringe. - Enligt åldersuppgiften vore Gustaf Carlsson född 1650.

[4] Baronessan Isabella Susanna thoe Schwartzenberg en Hohenlansbergs farföräldrar voro: Georg Wolfgang baron thoe Schwartzenberg en Hohenlansberg (*1549, risti14.gif (59 bytes) 10.3.1633) och hans 2:a hustru (vih.gif (64 bytes) Beetgum 30.1.1596) Doedt van Holdinga (risti14.gif (59 bytes) 31.12.1646, änka sedan 1592 l. 1593 efter Keympe Sydses van Harinxma van Donia), samt morföräldrar: Bartholt Tjarda van Starckenborgh (risti14.gif (59 bytes) 16.1.1640) och Ebel van Grovestins, alla rent frisiska släkter. - Gustaf Carlsson residerade på Beetgum, vilket namn hos Elgenstierna förekommer i förvrängd form Bedhun.


Genos 9(1938), s. 63-65

© Tekijät ja Suomen Sukututkimusseura - Författarna och Genealogiska Samfundet i Finland

[ Artikelns börja ]

Systematisk förteckning | 1938 års register | Årgångsregister