GENOS
- Suomen Sukututkimusseuran aikakauskirja

Rättelse

Kurt Antell

I en anmälan av de av friherre Tor Carpelan utgivna ättartavlorna i tidskriftens första nummer för år 1938 påpekas, att enstaka släkter blivit utredda sedan Wasastjernas ättartavlor trycktes, och uppgives härvid bl.a. uttryckligen, att ätten Antell utretts av Wilskman. Den i Wilskmans Släktbok II:1 publicerade släktutredningen över släkten Antell är emellertid, såsom på sid. 38 av släktboken vederbörligen angives, meddelad av undertecknad.

Då det icke är skäl, att en oriktig uppgift - huru oväsentlig den än må synas den ärade redaktionen - gives spridning, har jag önskat lämna Genealogiska samfundets medlemmar och tidskriftens övriga läsare del av denna rättelse.

Helsingfors, den 2 sept. 1938.


Genos 9(1938), s. 68

© Tekijät ja Suomen Sukututkimusseura - Författarna och Genealogiska Samfundet i Finland

Systematisk förteckning | 1938 års register | Årgångsregister