Finska flyktingar i Sverige under stora ofreden


[ Huvudsidan ]

Utgivarens förord

Föreliggande flyktingförteckning är sammanställd av basmaterialet till Johanna Aminoff-Winbergs prograduavhandling Flyktingströmmar under stora nordiska kriget och licentiatavhandling Finska flyktingar i Sverige under åren 1710-1721 (Åbo Akademi, Historiska institutionen, Nordisk historia, 1984 och 1990).

Förteckningens personregister innehåller drygt 11.500 hänvisningar till 9.083 utbetalningar av flyktingmedel i sammanlagt 32 olika listor. I början av varje lista ges aktuella källhänvisningar för att förteckningens användare vid behov skall kunna gå tillbaka till de ursprungliga listorna. Eftersom de summor som utbetalades i understöd är av mindre intresse, har dessa i det här sammanhanget helt utelämnats.

Flyktinglistorna genomgicks till en början enbart för att få material för statistisk behandling av flyktingarna och deras familjer och inga planer fanns att publicera listorna. Därför fästes ej större vikt vid personnamnen. Senare genomgicks listorna på nytt och i synnerhet namnen korrigerades. En del av listorna är dock mycket svårlästa och gnagare har förstört kanterna på papperet. Feltolkningar kan förekomma och osäkra namnformer bör kontrolleras i de ursprungliga listorna. För att få en möjligast tillförlitlig tolkning av namnen jämförde kanslirådet Georg Luther samtliga förteckningar med originallistorna. För denna hjälp riktar vi ett varmt tack till honom.

Namnen i det alfabetiska personregistret är normerade till den namnform som används idag. För att göra det lättare att hitta ex. felaktigt normerade namn, publiceras en lista över de ursprungliga namnen och motsvarande normerade namn. Eftersom alla utbetalningar ej innehåller personnamn och namn ej har kunnat tydas, publiceras en lista över sådana utbetalningar, som ej alls är representerade i personregistret. Även normeringen av namn kan ha skapat egendomliga namnformer. Någon forskning i genealogisk litteratur har ej förekommit i större utsträckning i samband med normeringen. Personregistren har utarbetats av Leif Mether.

För en mera ingående genomgång av stora ofredens flyktingproblematik och flyktingförteckningarna hänvisas till Johanna Aminoff-Winbergs pro-gradu- och licentiatavhandlingar.

Datateknik för släktforskning rf
April 1995
  


[ Huvudsidan ]