Finska flyktingar i Sverige under stora ofreden


[ Huvudsidan ]

Flyktingkommissionen 1716 Designation och Förtechning hwar effter så dhe Förnämare som dhe Gemenare Flychtingarne ifrån dhe af Fienden Ruinerade Provincier af Collect Medlen deras Tilldelning åtniutit, pro Anno 1716.

Källa: Deputerade för flyktingmedlens utdelande 1712. Riksarkivet, Stockholm.

I nedanstående förteckning upptas de flyktingar som kom i åtnjutande av flyktingkommissionens understöd år 1716. Ur rullan framgår inte vid vilken tidpunkt utdelningarna skett. Det verkar som om bara en utdelning skedde det året.

 

3818 von Lode, Landtråds barn
p: 1. f: 2. _Sal. Landt Rådet von Lodes 2 döttrar och en blind Son.
3819 Jurgen Reinholt von Ungern Sternberg, Baron och Öfwerstlieutnant
f: 4. l: ja. _med 3 fullwäxte döttrar samt en dotterdotter.
3820 Gotthard Willhelm Yxkul, Öfwerstl.
l: ja. _med en Jungfru Hastpherd.
3821 Hans Gyllenlod, Öfwerste
f: 5. l: ja.
3822 Lucia Sophia Tunderfelt, Öfwerste Enckefru
b: 1. f: 4. l: ja. _med 4 fullwäxta döttrar och 1 litet Barn.
3823 Ebba Catharina Taube, Öfwerste Enkefru
l: nej. gm: Rebinder, Öfwerste. _gammal.
3824 Wolf Henrich Anrep, Capitein
b: 1. l: ja. d: II. _Frun död, en andra utdelning för begravningen.
3825 Matthias von Porten, Ståthållare
fr: Reval. b: 4.
3826 Anna Kulbars, Ryttmästar Fru
gm: Brettholtz [Breitholtz], Ryttmästare.
3827 Hedewig Eleonora Steenbock, Landshöfdings Enkefru
b: 1. f: 3. l: nej. gm: Creutz, Landshöfding. _med 3 döttrar och 1 dotter Barn.
3828 Anna Sophia von Focken, Öfwerste Enkefru
b: 2. l: nej. gm: Johan Stael von Holstein, Öfwerste.
3829 Anna Helena von Ungern Sternberg, Capiteins Enkefru
b: 2. l: nej. gm: Fabian Wrangel, Capitain.
3830 Sebald Constans von Graman, Assessor
b: 6. l: ja.
3831 Jacobina Stael von Holstein, Gen: Adjutants Enkefru
f: 1. l: nej. gm: Lantinghusen, General Adjutant. _med en fullwäxt dotter.
3832 Helena Creutz, Generals Enkefru
l: nej. gm: Maidel, General. _Siuklig.
3833 Barbara Gustaviana Stael von Holstein, Öfwerstel. Enkefru
l: nej. gm: Morath, Öfwerstelieutnant.
3834 Magdalena von Fersen, Gen: Adjutants Enkefru
l: nej. gm: Pretlach, General Adjutant.
3835 Elsa Creutz, Landshöfdings Enkefru
l: nej. gm: Harald Oxe, Landshöfding. d: II. _81 Åhr, död, än till begrafningshielp en andra utdelning.
3836 Mauritz Wrangel, Öfwerste
l: ja. gm: Amalia Scheding, Fru. _gl. Mannen död.
3837 Sophia Elisabet Rahm, Ryttmästar Enkefru
l: nej. gm: Delwich, Ryttmästare. _gammal.
3838 Maria Skraggenschiöld, Ryttmäst. Enkefru
b: 2. l: nej. gm: Nötebom, Ryttmästare. _gl. med 2 Barnebarn.
3839 Lewin Andreas Swartz, Pastor
fr: Reval. b: 4. l: ja. _Mannen död.
3840 Elisabet Christina Welling, Öfwerstel. o. Commendant Enkefru
l: nej. gm: Johan Appelbohm, Öfwerstel. och Commendant.
3841 Wendla Margreta von Camphusen, Capitains fru
b: 4. gm: Snoilski, Capitain.
3842 Dorothea Elisabet Rabe, Dombproste Enkia
fr: Reval. b: 3. _Barnen små.
3843 Gertrud Helena Hastpher, Ryttmäst. Fru
gm: Tisenhausen, Ryttmästare. _ligger till Sängz.
3844 Christina Catharina Creutz, Majors Enkefru
f: 1. l: nej. gm: Lieven, Major. _med 1 barn Johanna Christina, Frun död.
3845 Christina Charlotta Örnfelt, Majors Enkefru
f: 1. l: nej. gm: Gyllenspång, Major. _med dess Systerdotter.
3846 Sigrid Charlotta Lilliestierna, Öfwerste lieutnantz dotter
3847 Christina Euphrosina Stael von Holstein, Cap. Enkefru
b: 1. l: nej. gm: Moller, Capitain.
3848 Anna Margreta von Essen, ÖfwersteLieutnantz dotter
3849 Catharina Beata Rigeman, Capiteins Enkefru
l: nej. gm: Meck, Capitain.
3850 Hedewig Margareta Gentschen, Lieutnantz dotter
3851 Margareta Hedwig Herbers, Borgmästardotter
fr: Narva.
3852 Brita Steenbock, LandtRåds Enka, grefwinna
f: 2. l: nej. gm: von Rosen, Landtråd. _Modren död.
3853 Helena von Tisenhausen, Capitains Enkefru
b: 7. l: nej. gm: Budberg, Capitain.
3854 Anna Margreta Rebinder, Öfwerste Enkefru
b: 2. l: nej. gm: Clas J: Wrangel, Öfwerste.
3855 Gertrud Christina Gyllenspång, Cap: Enkefru
f: 2. l: nej. gm: Orbinski, Capitain. _med 2ne fullwäxte döttrar.
3856 Maria Welling, Assessors Enkefru
b: 8. l: nej. gm: Hindrich Stålhanske, Assessor.
3857 Elisabet von Konou, Ryttmäst: fru
b: 3. gm: Aminoff, Ryttmästare. _Mannen fången.
3858 Wolmar von Scheding, Baron och Öfwerstel.
b: 5. l: ja.
3859 Margreta Elisabet Rohr, Assessors fru
f: 1. gm: Rosenmöller, Assessor. _med en fullwäxt förlamad dotter.
3860 Christina Elisabet Galle, Öfwerstel. Enkefru
l: nej. gm: Bengt Horn, Öfwerstelieutnant.
3861 Catharina Galle, Gen: Lieutnantz dotter
3862 Elisabet Brotera, Licentiat Enkia
b: 4. l: nej. gm: Lauerbeckius, Licentiat.
3863 Johan Gyllenbögel, Major
b: 2. l: ja. _gl: och mycket bräcklig.
3864 Beata Wexonia, Kyrkioherde Enkia
b: 9. l: nej. gm: Gabriel Stenbergius, Kyrkioherde.
3865 Anna Magd. Jordan, Majors Enkefru
b: 6. l: nej. gm: Kiönigstedt, Major. _med 3 egne och 3 Systerbarn.
3866 Gustaf Otto Creutz, Öfwerstl.
l: ja. d: II. _Mannen död, dito till begrafning gives en andra utdelning.
3867 Elisabet Gertrud von Wrangel, Öfwerste Enkefru
l: nej. gm: Lieven, Öfwerste.
3868 Johanna Cloot, Gen: Majors dotter
_tillsammans med Hedwig Cloot Gen: Majors dotter.
3869 Eleonora Maria Creutz, Majors fru
gm: Wilbrand, Major.
3870 Johanna Cath. Taube, Capitain Enkefru
b: 2. l: nej. gm: Crusenstierna, Capitain. d: II. _med 2 dotterbarn, Item för öfwerste Crusenstiernas 5 Barn en andra utdelning.
3871 Justina von Meijer, Gen. Majors dotter
_tillsammans med systern Maria Elisabet von Meijer, ogiffte.
3872 Carl Gustaf Mecks, Major
b: 2. l: ja. gm: Agata Dorothea Wardenfelt, fru. _emploijerad.
3873 Catharina Schilling, Borgmästare Enkia
f: 3. _döttrarna fullwäxte.
3874 Elisabet Arnsbeck, Professor Enkefru
b: 6. l: nej. gm: Flacksen, Professor. d: II. _en dotter död, dottern till begrafningz hielp en andra utdelning.
3875 Helena Wrede, Öfwerstelieutnants dotter
_tillsammans med Märta och Beata Wrede samt Otto Gustaf och Barbro Helena Wrede öfwerstel. Fabian Wredes barn.
3876 Johan Aminoff, Cap.
fr: Riga. b: 4. l: ja. d: II. _Än till Rese och Afskeds Penningar en andra utdelning.
3877 Anders Munster, Assessor
fr: Åbo. b: 8. l: ja. d: II. _en Son död sampt Modern, till dess fru och en Sons begrafning en andra utdelning.
3878 Maria Christina Örnclou, Öfwerstel. fru
b: 2. gm: Brandt, Öfwerstelieutnant. _Mannen fången.
3879 Elisabet von Rohr, Majors Enkefru
b: 5. l: nej. gm: Kiöhlen, Major. _gl. med 5 barn, deraf 2ne äro dumber.
3880 Samuel Hornaeus, Pastor
b: 8. l: ja. _med dess Moder, hustru och 8 små barn, emplojerad.
3881 Anna Agneta Falkenstein, Öfwerstel. Enkefru
l: nej. gm: Wardenfelt, Öfwerstelieutnant. _gl. och siuklig.
3882 Anders Pryss, Poes. Professor
b: 5. l: ja. _med 4 barn och ett Systerbarn.
3883 Christianus Ebertus Morian, Professor
fr: Reval. b: 3. l: ja. d: II. _Item för Magister Ladowii 2 omyndiga Barn en andra utdelning.
3884 Godenhielm, Assessors barn
b: 6. _Sal. Assessoren Godenhielms 6 Barn, deraf 1 fullwäxt.
3885 Petter Benjamin Tallberg, Major
b: 4. l: ja. d: II. _med sin gambla Swärmoder Catharina Orre, Än till 2ne Barns begrafning en andra utdelning.
3886 Christina Sneckenberg, vice Presidents Enkefru
b: 4. l: nej. gm: Ruut, vice president.
3887 Beata Duwalt, Capitains Enkefru
fr: Ösel. b: 5. l: nej. gm: Fleming, Capitain.
3888 Daniel Starman, Bärgmästare
b: 3. l: ja.
3889 Zacharias Litthovius, Pastor
fr: Nyen. b: 4. l: ja.
3890 Maximilian Turck, Öfwerstl.
b: 6. l: ja. gm: Gertrud Elisabet Jordan, hustru. _med 4 Barn och 2 Systerbarn.
3891 Helena Jörl, Öfwerstedotter
_tillsammans med Christina Hastpher Öfwerstedotter.
3892 Maria Walding, Ryttmäst. Enkia
b: 6. l: nej. gm: Axel Buhre, Ryttmästare.
3893 Gustaf Mauritz Welling, Assessor
b: 7. l: ja.
3894 Margreta Svenonia, Biskopsdotter
_tillsammans med Sigrid Svenonia, fullwäxte.
3895 Jacob Garvolius, Pastor
b: 4. l: ja. _med en gammal Slächtinge, emplojerad.
3896 Jonas Berger, Häradshöfding
b: 8. _gammal.
3897 Sophia Christina Hertzoug, Majors fru
fr: Reval. b: 4.
3898 Hedvig Maria Glanström, Fortifications Lieut. Enkia
b: 2. l: nej. gm: Widman, Fortifications lieutnant.
3899 Catharina Bildtsteen, Landträntmäst. Enkia
b: 5. gm: Carlstedt, Landträntmästare.
3900 Anna Justina von Frieser, Capitains dotter
_tillsammans med Christina Regina von Frieser Capitainsdotter, fullwäxte.
3901 Christina Igelström, Landtråds Enkefru
l: nej. gm: Vitinghof, Landtråd.
3902 Gustaf Birckholtz, Capitain
b: 3. l: ja. gm: Märta Juliana Schmittfeldt, fru. _Mannen död.
3903 Anna Margareta Tetegren, Majorsdotter
_med sin StiufModer Elsa Maria v. Sprengport.
3904 Anna Helena Berg, Majors dotter
_tillsammans med systern Sophia Charlotta Berg.
3905 Ericus Brumerus, Lector
b: 4. l: ja.
3906 Christian Sevonius, Capellan
b: 4. l: ja.
3907 Gustaf Adolph Drackman, Öfwerstel. och Jägmästare
l: ja.
3908 Christina Elisabet Rosenmöller, Capitain Enkefru
l: nej. gm: Finckenberg, Capitain. _hufwudswag.
3909 Christina Humble, Kyrkioherde Enkia
b: 7.
3910 Sophia Elisabet Klingspore, Ryttmästare fru
b: 4. l: ja. gm: Giös, Ryttmästare. _Mann siuk.
3911 von Zeidlitz, Ryttmästar barn
p: 3. f: 2.
3912 Elias Stadius, Actuarius
b: 8. l: ja. _med 7 sine egne och 1 främmande barn.
3913 Margreta Elisabet Wrangel, Öfwerstelieut. dotter
_ogifft.
3914 Gertrud von Phasian, Ryttmästare fru
b: 1. gm: Gustaf von Creutlein, Ryttmästare.
3915 Anna Helena Ahlstedt, Lieutnantz dotter
3916 Aletta Gyllenbring, Capiteins Enkefru
l: nej. gm: Boije, Capitein.
3917 Salomon Tumulin, Cappellan
b: 7. l: ja.
3918 Elisabet Hontera, Professors fru
b: 7. _Mannen fången.
3919 Ingebor Ruut, Ryttmäst. fru
p: 1. f: 4. gm: Lindbom, Ryttmästare. _med 4 fullwäxte döttrar och 1 Son.
3920 Anna Gertrud De la Motte, Ryttmäst. Enkefru
b: 4. l: nej. gm: Starck, Ryttmästare.
3921 Christopher Lignipaeus, Pastor
b: 3. l: ja.
3922 Gustaf Hacks, Räntemästare
b: 2. l: ja. _Siuklig.
3923 Gregorius Gottleben, Pastor
b: 5. l: ja.
3924 Isac Hagert, Häradzhöfdinge
b: 4. l: ja.
3925 Benedictus Cederberg, Prästman
b: 5. l: ja. _af swag Syn.
3926 Maria Juliana Pattkull, Capiteins fru
b: 2.
3927 Anna Creutz, Ryttmäst. fru
b: 2. gm: Ekman, Ryttmästare. _Mannen fången.
3928 Anna Maria von Lode, Assessors Enkefru
l: nej. gm: Lindtman, Assessor.
3929 Johan Schening, Licentförwaltare
b: 3. l: ja.
3930 Catharina Jacobi, Secret. Enkia
fr: Ösel. b: 2. l: nej. gm: Wolstenius, Secreterare.
3931 Johan Christopher Giesler, Regementsqwartermäst.
fr: Riga. b: 2. l: ja.
3932 Elisabet Rigeman, Öfwerstel.
l: nej. gm: Jordan, Öfwerstelieutnant. _Siuklig.
3933 Christina Boije, Lieutnants fru
b: 4. gm: Christer Duwalt, Lieutnant. _med 2 Systrar.
3934 Anna Christina Wessling, Kiöpmans Enkia
f: 2. l: nej. gm: Spieler, Kiöpman. _döttrarna fullwäxte.
3935 Beata Elisabet Cronman, Majors fru
f: 1. gm: Ranhielm, Major. _dottern fullwäxt, Man fången.
3936 Willhelm Johan Qwensel, Assessor
l: ja. _har swag Syn.
3937 Christina von Rohr, Lieutnants Enkefru
b: 3. l: nej. gm: Hufwudschiöld, Lieutnant. _Siuklig.
3938 Catharina Grass, Lieutnants Enkefru
b: 3. f: 1. l: nej. gm: Didron, Lieutnant. _med 4 Barn deraf en fullwäxt dotter, Modern död.
3939 Jacob Sylvius, Tullnär
l: ja. _gammal och Siuklig.
3940 Anna Maria Möllenback, Cap: Enkefru
b: 2. l: nej. gm: Rehausen, Capitain. _gammal.
3941 Margareta von Konou, Ryttmäst: fru
b: 2. l: ja. gm: Krak, Ryttmästare. _Mannen siuklig.
3942 Anna Christina Kirsteiner, Majors dotter
_tillsammans med Sara Beata och dess Broder Wolmar Antoni Kirsteiner.
3943 Margreta Helena Engelhardt, Capiteins dotter
_tillsammans med Anna Dorothea Engelhardt Capiteinsdotter.
3944 Margreta Törnschiöld, Assessors Enkefru
f: 1. l: nej. gm: Appelbom, Assessor.
3945 Anna Maria Cloot, Öfwerste dotter
fr: Livland.
3946 Gertrud Pattkul, Majors Enkefru
f: 1. l: nej. gm: Borckhusen, Major. _med en Sondotter för dess höga Ålder och fattigdom.
3947 Baltzar Valentinsson, Borgmästare
b: 5. l: ja.
3948 Maria Meter, Capiteins Enkia
b: 6. l: nej. gm: Ifwandorf, Capitein.
3949 Johannes Salmenius, Lector
b: 3. l: ja.
3950 Christina Tufwa, Kyrkioherde Enkia
b: 3.
3951 Margareta Lindelöf, Ryttmästare Enkia
_gammal.
3952 Catharina Tauvonia, Probste Enkia
l: nej. gm: Carstenius, Probst.
3953 Elisabet Tauvonia, Kyrkioherde Enkia
b: 2.
3954 Anna Gyllenstake, Ryttmäst: Enkefru
l: nej. gm: Klick, Ryttmästare. _gammal.
3955 Agneta Dorothea Zveidorn, Cap: fru
b: 3. gm: Gyldner, Capitein. _Man med 1 Son fången.
3956 Helena Enberg, Regements Auditeurs Enkia
b: 5. l: nej. gm: Johan Hinnel, Regementsauditeur.
3957 Margreta Torwest, Lieutnants Enkia
b: 3.
3958 Johan Arckenholtz, Landsecreterare
b: 2. l: ja.
3959 Samuel Mechelenius, Kyrkioherde
b: 7. l: ja.
3960 Christina Törnström, ArtolCap. o. Commendant Enkia
l: nej. gm: Kijhn, Artolleri Capitein o. Commendant.
3961 Olof Lundberg, Lieutnant
b: 3. l: ja.
3962 Anna Juliana Richter, Öfwerstel. Enkefru
l: nej. gm: Eenqvist, Öfwerstelieutnant.
3963 Anna Catharina Kårs, Cap. Enkia
f: 4. l: nej. gm: Schulman, Capitein. _döttrarna fullwäxte.
3964 Anna von Pohl, Cap. Enkefru
f: 1. l: nej. gm: Lesle, Capitein. _med dess siuka dotter Catharina Margareta Lesle.
3965 Margareta Skruf, Hoppmans Enkia
f: 1. l: nej. gm: Korss, Hoppman. _gammal och siuklig.
3966 Margareta Elisabet von Hagen, Öfwerstel. dotter
_Siuklig.
3967 Anna Maria Stiernhielm, Capiteins dotter
3968 Maria Guttheime, Gen.Gouvernements Secret. Enkia
b: 4. l: nej. gm: Bergengren, Gen. Gouvernements Secreterare.
3969 Carl Johan Eek, Capitein
b: 2. l: ja.
3970 Catharina Unonia, Commiss. Enkia
l: nej. gm: Johan Eek, Commissarie.
3971 Catharina Fransen, Fortifications Casseurs dotter
3972 Maria Alana, Kyrkioherde Enkia
l: nej. gm: Fontelius, Kyrkioherde.
3973 Erich Berendt von Konou, Regementsqwartermästare
l: ja. gm: Elisabet Eberschildt, hustru. _Mannen död.
3974 Christina Lydinghielm, Öfwerstelieut. Enkefru
3975 Erich Hyttner, Regementsqwartermästare
b: 2. l: ja.
3976 Christina Wallenstierna, Assessors Enkefru
b: 1. l: nej. gm: Tigerstedt, Assessor.
3977 Elisabet Footangel, Ryttmäst. Enkia
l: nej. gm: Starck, Ryttmästare. _med dess dotter Elisabet Starck Cap. Enkia.
3978 Gottfrid von Eschner, Capitein
f: 1. l: ja. gm: Eva Elisabet Starck, fru. _med dess Stiufdotter E.D. Carplan.
3979 Willhelm Rancken, Rådman och Stads Secreterare
b: 5. l: ja.
3980 Johan Backster, Sacellanus
b: 3. _med dess gl: Swär Moder.
3981 Margareta Aeiemelaeus, Regements Pastors Enkia
b: 3.
3982 Lorentz Forman, Borgare
b: 8. l: ja.
3983 Johan Burssman, Magister
b: 4. l: ja. _med 2ne sine slächtingar.
3984 Johan Uhonius, Cappellan
b: 2. l: ja.
3985 Erich Masalin, Regements Pastor
b: 2. l: ja.
3986 Barbara Silentz, LandsCam. Enkia
fr: Pernau. b: 2. l: nej. gm: Muraeus, LandsCam.
3987 Johan Kiellner, Rådman
fr: Dorpat. b: 2. l: ja.
3988 Catharina Enberg, Tullinspectors Enkia
b: 1. l: nej. gm: Schmitt, Tullinspector.
3989 Catharina Rosensabel, Capiteins fru
b: 1.
3990 Gertrud Helena Böckler, Assessors Enkia
fr: Reval. b: 1. _med ett barnabarn.
3991 Margareta Waxelberg, Capiteins dotter
_tillsammans med Elisabet Waxelberg Capiteins dotter.
3992 Catharina Beata von Westman, Artollerie Capiteins Enkia
fr: Riga. l: nej. gm: Lecovius, Artolleri Capitein. _med dess Syster Christina, Artolleri Capiteins dotter.
3993 Maria Elisabet Qvensel, Capiteins dotter
_tillsammans med Magnus Qvensel Capiteins son.
3994 Anna Brandt, Capiteins Enkia
b: 2. l: nej. gm: Kiörning, Capitein.
3995 Maria Gierkens, Kiöpmans Enka
b: 7. l: nej. gm: Kossfelt [Kostfelt], Kiöpman.
3996 Beata Elisabet Palmroth, Professors fru
3997 Susanna von Renteln, Regements Pastors Enkia
fr: Pernau. b: 2. _Modren död.
3998 Christina Arcthopolitanus, Borgmästar Enkia
b: 3. _barnen små.
3999 Gustaf von Konou, Ryttmästare
b: 3. l: ja.
4000 Elsa Stolpe, Befallningsmans Enka
b: 3. l: nej. gm: Erich Sparman, Befallningsman.
4001 Johan Adolph Hästsko, Ryttmäst. son
p: 1. _tillsammans med Barbro Christina och Elsa Catharina Hästsko Ryttmästar döttrar.
4002 Margareta Elisabet Örnclou, Capiteins dotter
4003 Crysostomus Gamberg, Räntemästare
fr: Nyen. l: ja.
4004 Magdalena Sophia von Vitinghof, Öfwerstel. dotter
4005 Ebba Juliana Ehrenroos, Öfwerauditeurs fru
b: 2. _né de Duderberg.
4006 Anna Margareta Marderfelt, Cap. fru
fr: Riga. _med dess Syster Dorothea Christina.
4007 Christian Trapp, Bookbindare
fr: Reval. b: 4. l: ja.
4008 Anna Maria Lang, Cornet Enkia
l: nej. gm: Fredrich Esterman, Cornet. _gl. och siuklig.
4009 Wendla Ekholm, Häradshöfdings Enkefru
l: nej. gm: Rosenlind, Häradshöfding. _siuklig.
4010 Hedwig Forss, Justitiae Borgmäst. dotter
_Justitiae Borgmäst. Ekholms Stiufdotter för denna och förra delningen.
4011 Christina Margreta Rohr, Ryttmästardotter
4012 Margareta Forssman, Lieut. hustru
b: 7. gm: Matthias Willstadius, Lieutnant. _tillförende ägdt Befallningsman Weckström med 7 dess Barn.
4013 Elisabet Maria Reuter, Probstedotter
fr: Ingermanland. _tillsammans med Christina Regina Reuter Probstedotter.
4014 Margareta Elisabet Meijdel, Gen. Majors fru
b: 8. gm: Stakelberg, General Major. _med sin Mans Syster fru Majorskan Paikul samt 2 Barn.
4015 Anna Beata Duwall, Landshöfdings dotter
f: 1. _ogifft, med dess Broderdotter.
4016 Dettlof Moderus, Cronoinspector
fr: Estland. b: 1. l: ja.
4017 Maria Clerck, Assessors Enkefru
fr: Åbo. f: 2. l: nej. gm: Gyllencrok, Assessor.
4018 Ingebor Fries, Majors Enkia
l: nej. gm: Starck, Major. _för sin Ålderdomb.
4019 Petter Stake, Chirurgus
b: 2. l: ja. _bräcklig.
4020 Petter Stake, Lottzman
b: 8. l: ja. _gammal.
4021 Petter Strömsberg, Munsterskrifware
b: 5. l: ja.
4022 Salomon Nidelberg, Notarius
fr: Åbo. b: 2. l: ja. _Barnen små.
4023 Anna Margreta Nigrelia, Lieutnants Enkia
b: 2. l: nej. gm: Rut, Lieutnant.
4024 Anna Elisabet Sprengport, Lieutnants Enkia
4025 Christina Boije, Rådmans Enkia
fr: Åbo. b: 3. l: nej. gm: Miltopaeus, Rådman.
4026 Anders Aspgreen, Paedagogus
b: 4. l: ja.
4027 Helena Silfwerarm, Lieutnants Enkefru
f: 1. l: nej. gm: Gyllenflög, Lieutnant. _gl: med en fullwäxt dotter Anna Helena Gyllenflög.
4028 Christina Gyllenflög, Capiteins Enkefru
l: nej. gm: Falckenberg, Capitein. _med dess Systrar Catharina och Ulrica tillsammans.
4029 Nicolaus Gaddelius, Inspector
b: 3. l: ja.
4030 Anna Lund, Professors Enkia
b: 5. _barnen små.
4031 Andreas Aeimilaeus, Cappellan
b: 2. l: ja.
4032 Johan Montinus, Cappellan
b: 2. l: ja.
4033 Gabriel Hartman, Conrector
b: 3. l: ja.
4034 Abraham Juslenius, Probst
b: 7. l: ja.
4035 Jacob Wendalius, Cappellan
l: ja. _siuklig.
4036 Sara Litzen, Professors Enkia
b: 3. l: nej. gm: Tolpo, Professor.
4037 Elisabet Lagbom, Kyrkioherde Enkia
b: 1. l: nej. gm: Toranius, Kyrkioherde.
4038 Dorothea Radeke, Kyrkioherde Enkia
b: 1. l: nej. gm: Qvist, Kyrkioherde. _barnet litet.
4039 Anna Catharina Printz, Capiteins Enkefru
b: 2. l: nej. gm: Nandelfeldt, Capitein.
4040 Sophia Amalia Bergsteten, Majors Enkia
l: nej. gm: Palmback, Major.
4041 Anthoni Knack, Skeppare
b: 4. l: ja. _med Syster och en Systerdotter.
4042 Anders Höök, Adjutant
l: ja.
4043 Clas Johan Brander, Lieutnant
b: 1. l: ja. gm: Christina Elisabet von Gerten, hustru.
4044 Margreta Brander, Ryttmästare dotter
4045 Margareta Lose, Ränte och Profwiantmästare Enkia
4046 Ebba Elisabet Gripenberg, Majors dotter
4047 Christina Helena von Engelbrechten, Major och Commend: Enkefru
l: nej. gm: Silfwerbagge, Major och Commendant.
4048 Carl Gustaf Nillsson, Tullnär
l: ja.
4049 Maria Nigrelia, Mantals Commissarie Enkia
b: 4.
4050 Johan Gran, Rådman
fr: Åbo. b: 4. l: ja. gm: Catharina Brunera, hustru.
4051 Sara Maus, Hammarsmeds Enkia
b: 2.
4052 Anna Agricola, Kyrckioherde Enkia
b: 1.
4053 Elisabet Alana, Assessors Enkia
l: nej. gm: Roskamp, Assessor.
4054 Henricus Astenius, Prästman
b: 2. l: ja.
4055 Ingebor Kiörning, Lieutnants fru
b: 1. gm: Schyttz, Lieutnant.
4056 Catharina Anna Mertens, Kiöpmans dotter
_tillsammans med Sidonia Mertens, fader och Moderlösa.
4057 Maria Anckarschiöld, Qwartermäst: Enkia
b: 3. l: nej. gm: Carl Gustaf Wedman, Qwartermästare.
4058 Elisabet Blom, Accijsskrifware Enkia
b: 4.
4059 Sara Wallstenia, Academiae Räntmästare Enkia
fr: Åbo. b: 3. l: nej. gm: Litzen, Academie Räntmästare. _ett af barnen siukligt.
4060 Maria Elisabet Ridderkorp, Regementsqwartermästar Enkia
b: 1.
4061 Elisabet Hiulhammar, Capiteins fru
p: 1.
4062 Maria Malm, Capitein Enkia
fr: Ingermanland. b: 1. l: nej. gm: Andersson, Capitein.
4063 Ingrid Jung, Cap: Enkia
b: 3. l: nej. gm: Skalin [Schalin], Capitein. _med dess Moder.
4064 Christina Blom, Gevaldiger Lieutnants Enkia
fr: Riga. b: 1. l: nej. gm: Gustaf Samsing, Gevaldiger Lieutnant.
4065 Gertruda Martens, Probste Enkia
l: nej. gm: Engelbrecht Matthiae, Probst.
4066 Elisabet Mattsdotter Åkerlund, Häradshöfdings Enkia
f: 1. _gl. med en sin Sondotter.
4067 Lars Staf, Fält och Liquidationscommissarie
fr: Ingermanland. b: 2.
4068 Maria Hedraea, Recognitions Inspectors Enkia
fr: Riga. b: 1.
4069 Brita Hysing, Inspectors Enkia
fr: Riga. b: 3. l: nej. gm: Falck, Inspector. _barnen små.
4070 Elisabet Wibou, Corporals Enkia
b: 2.
4071 Hindrich Rosaeus, Pastor
b: 1. l: ja.
4072 Elisabet Ottosdotter, LandzCam: Enkia
l: nej. gm: Forssman, LandzCam:.
4073 Gertruda Elisabet von Dunten, Lieutnants Enkia
l: nej. gm: Boumgarten, Lieutnant. d: II. _död, dito till begrafning hielp en andra utdelning.
4074 Catharina Gerdes, Regements Auditeurs Enkia
l: nej. gm: Anders Ekegreen, Regements Auditeur.
4075 Agata Juliana Berentz, Fortifications Lieutnantsdotter
fr: Kexholm. _tillsammans med Beata Melia Berentzer Fortifications Lieutnantsdotter, den ena siuklig.
4076 Barbara Margareta Sund, Cap: hustru
fr: Riga. b: 2. _né de Stein.
4077 Anna Sophia Dobin, Borgare Enkia
fr: Nyen. l: nej. gm: Michael Schmitt, Borgare.
4078 Maria Constantia Fux, Cap: Enkia
b: 1. l: nej. gm: Hindrich Langen, Capitein.
4079 Gertrud Elisabet Fux, Lieutnants hustru
gm: Olof Lind, Lieutnant.
4080 Bengt Zederström, Lieutnant
b: 3. l: ja. gm: Johanna von Elwinghusen, hustru. d: II. _Dito till Rese och Afskeds Penningar en andra utdelning.
4081 Margreta von Elwinghusen, Assessorsdotter
d: II. _ogifft, Dito till Rese och Afskeds Penningar en andra utdelning.
4082 Catharina Dorothea Reuter, Kyrkioherde Enkia
l: nej. gm: Österman, Kyrkioherde.
4083 Christina Kock, Håppmans Enkia
fr: Riga. b: 3. l: nej. gm: Stigler, Hoppman.
4084 Lorentz Wolling, borgare
fr: Narva. b: 4. l: ja. _siuklig.
4085 Catharina Hammarstierna, ArtolleriLieutnants Enkia
l: nej. gm: Bock, Artollerilieutnant.
4086 Elisabet Charlotta Fock, Öfwerstelieut. dotter
4087 Agneta von Delwijk, Ryttmästaredotter
4088 Regina Christina Dittmar, Lieutenantsdotter
4089 Catharina Justina Apollof, Lieutenantsdotter
4090 Margareta Charlotta Tisenhausen, Cap: Enkefru
l: nej. gm: Ermes, Capitein.
4091 Berendt Meurman, Lieutnant
b: 1. l: ja. _Lieutnant wid Österbottens Regemente.
4092 Hebbla Rosendahl, Borgmästare Enkia
fr: Helsingfors. _siuklig.
4093 Catharina Elisabet Stael von Holstein, Cap: fru
b: 2. l: nej. gm: Bogenschildt, Capitein.
4094 Hedwig Maria Falckenberg, Ryttmästar Enkefru
l: nej. gm: Anckarschiöld, Ryttmästare.
4095 Christina Catharina Fock, Majors Enkefru
b: 1. l: nej. gm: von Holden, Major.
4096 Carl Magnus Anberg, ÖfwerMineur
_ogifft siuklig.
4097 Margareta Flacksenia, Prest Enkia
b: 3. l: nej. gm: Stenbergius, Prets.
4098 Anna Elisabet Roskamp, Advocat Enkia
b: 3. l: nej. gm: Liffman, Advocat.
4099 Maria Fellbom, Pastors Enkia
b: 2.
4100 Ingrid Isaacsdotter, vice Cappelans Enkia
fr: Helsingfors. l: nej. gm: Gabriel Ersson, vice Cappellan.
4101 Maria Petraea, Inspector Enkia
l: nej. gm: Ståhlbom, Inspector. _gammal.
4102 Maria Langia, Fendrichs Enkia
b: 2. l: nej. gm: Mellin, Fendrich.
4103 Catharina Langia, Cappellan Enkia
p: 1. l: nej. gm: Saxenius, Cappellan.
4104 Ebba Catharina Jägerhorn, Lieutnants Enkefru
b: 4.
4105 Michael Grunner, Munsterskrifware
b: 8. l: ja. _förafskedad.
4106 Margareta Pijhl, Cappellans Enkia
b: 5. l: nej. gm: Johan Stening, Cappellan.
4107 Helena Loschiöld, Fendrichs hustru
b: 3. _med 3 dess Systerbarn.
4108 Nilss Hindrichsson, Kiämnär
b: 4. _gammal, har fehl på synen.
4109 Johanna Maria Pheil, Lieutnants hustru
gm: Drake, Lieutnant.
4110 Barbro Sophia Klingbeil, Capiteins Enkia
4111 Gertrud Grabbe, Capiteins fru
gm: Crantz, Capitein. _för 2ne terminer.
4112 Maria Magdalena Freijer, Professors Enkia
4113 Nicolaus Frederici, Economia Secreterare
fr: Reval. _så för denne som förre dehl:n.
4114 Maria Pihlman, Cammererare dotter
fr: Reval.
4115 Margareta Almgreen, Cancellist Enkia
b: 3. l: nej. gm: Iken, Cancellist. _barnen små.
4116 Rebecka Boman, Fältskiärs hustru
b: 2. _med dess Moder Anna Lindt, Modern död.
4117 Anna Dettlofsdotter Hunnia, Borgmästare Enkia
l: nej. gm: Modenius, Borgmästare. _gl. och siuklig.
4118 Maria Elisabet Selack, Cap: fru
gm: Siep, Capitein.
4119 Margreta Jungmanin, Capiteins fru
b: 2. _ne de Lemken.
4120 Elisabet Schyttz, Fortifications Casseurs hustru
b: 2. gm: Lindroot, Fortifications Casseur.
4121 Maria Falck, Capiteins Enkia
b: 3. l: nej. gm: Mentscher, Capitein.
4122 Anna von Langen, Inspectors Enkia
f: 2.
4123 Anna Hedwig Österman, Tullnärsdotter
f: 1. _fader och Moderlöös.
4124 Beata Modera, Artollerie Lieut: hustru
fr: Viborg. b: 2. gm: Hägg, Artollerie Lieutnant.
4125 Petter Boga, Collega
fr: Narva. b: 1. l: ja. _Collega wid Narva Schola, siuklig.
4126 Maria Insulana, Probste Enkia
fr: Narva. l: nej. gm: Nappenius, Probst. _gaml:.
4127 Anna Margareta Luhr, Lieut: Enkia
l: nej. gm: Kiöhler, Lieutnant. _gl. och siuklig.
4128 Anna Margreta Koppers
_för Lieut: Rappons 2 fader och Moderlöse Barn.
4129 Eleonora Lindelia, Lieutnants Enkia
b: 3. l: nej. gm: Chevallier, Lieutnant.
4130 Christina Elisabet Camphusen, Lieutnantsdotter
4131 Ingrid Block, Capiteins Enkia
4132 Ingrid Barcklai, Capiteins fru
4133 Johannes Justelin, Predikant
fr: Viborg.
4134 Hans Gestring, Fältcommissarius
fr: Riga.
4135 Maria Liffman, Kiöpmans hustru
p: 1. f: 2. _Mannen fången, med 2 Systerbarn Jochim och Christina Suthof, samt dess Systerdotter Anna Helena Doest.
4136 Carl Suthof, Ryttmästare Son
4137 Gertruda Elisabet von Rappholt, Capiteins Enkia
4138 Christina Margareta Ekenschiöld, Pastors Enkia
fr: Pernau. l: nej. gm: Mörck, pastor.
4139 Lovisa Gertruda Schulman, Capiteins dotter
_ogifft.
4140 Brita Mellin, Cap: Enkia
b: 2. l: nej. gm: Rudbeck, Capitein.
4141 Margreta Ackrelia, Lieutnants hustru
b: 3.
4142 Berendt Gustaf Ollerbusch, Borgare
fr: Reval. b: 1. l: ja.
4143 Catharina Brun, Tull Inspectors Enkia
fr: Helsingfors. l: nej. gm: Bruse, Inspector. _gl. och utfattig.
4144 Nils Malm, Jägmästare
fr: Nyland.
4145 Christina Hult, Ränte och Profwiantmästare Enkia
fr: Narva. f: 1. l: nej. gm: Weidman, Ränte och Profwiantmästare. _dottern fullwäxt.
4146 Christina Swart, Kyrkioherdedotter
fr: Ingermanland.
4147 Maria Alana, Pastors Enkia
fr: Åbo. l: nej. gm: Collinus, Pastor.
4148 Maria Elisabet Zöge, Ryttmästardotter
4149 Jonas Hansson, Lottzman
fr: Reval. b: 2. l: ja. _siuklig.
4150 Ebba Bröms, Professors Enkia
fr: Åbo. b: 5. l: nej. gm: Alander, Professor. _barnen små.
4151 Georg Sweidel, Inspector
fr: Tavastehus. b: 7. l: ja.
4152 Christina Rothof, Inspectors Enkia
b: 2. l: nej. gm: Mellenius, Inspector.
4153 Hebbla Sneck, Kiöpmans Enkia
_gammal.
4154 Anna Margreta Myhr, Majors Enkia
b: 3. l: nej. gm: Giös, Major.
4155 Maria Packalenia, Regementsqwartermästare Enkia
b: 3. l: nej. gm: Petraeus, Regementsqwartermästare.
4156 Elisabet Sundia, Pastors Enkia
l: nej. gm: Petraeus, Pastor.
4157 Emanuel Brunlöf, Comminister
fr: Nykyrka. b: 1. l: ja.
4158 Hans Bijnman, Borgmästare
b: 1.
4159 Anna Wargentin, Påstmästare Enkia
4160 Christina Uddni, Proste Enkia
l: nej. gm: Archtopolitanus, Prost. _gl.
4161 Christina Kramer, Häradsfogde Enkia
b: 4.
4162 Hans Wallerian, Häradsskrifware
b: 3. l: ja.
4163 Sophia Catharina Lindecrantz, Auscultant Enkia
b: 2. l: nej. gm: Carl Lauren, Auscultant.
4164 Catharina Ruuth, Fogde Enkia
_gammal.
4165 Maria Ritz, Probstedotter
4166 Anna Elisabet Berger, Lieutnants Enkia
b: 1. l: nej. gm: Swerdfelt, Lieutnant.
4167 Christina Elisabet Reinke, Fend: Enkia
b: 1. l: nej. gm: Teller, Fendrich. _med ett barn under fältskiärs hand.
4168 Magdalena Enberg, Lieut: hustru
_med en Lieut: dotter Gertrud Elisabet von Volckershamn.
4169 Michael Eobaldus Neoknap, Prästman
fr: Pernau. b: 1. l: ja.
4170 Petrus Miltopaeus, Rector Schola
fr: Narva. b: 2.
4171 Anna Regina Billing, Artol: Lieut: Enkia
f: 1. l: nej. gm: Sven Londius, Artolleri Lieutnant. _med en dotter Brita Regina, Modern död.
4172 Anna Elisabet Muller, Lieutnants hustru
b: 1. _Barnet litet.
4173 Johanna Heller, Regementsskrifware Enkia
fr: Reval. l: nej. gm: Jürgen Casper Ristovius, Regementsskrifware.
4174 Margareta Hedwig Witting, Capiteins dotter
fr: Riga.
4175 Catharina Helena Pohlman, Lieutnants hustru
l: ja. gm: Grass, Lieutnant.
4176 Petter Pettersson, Inspector
fr: Livland. b: 3. l: ja. gm: Gertruda Feindt, hustru.
4177 Daniel Mellin, Controleur
fr: Reval. b: 1. l: ja.
4178 Elisabet Kirckhof, Befallningsmans Enkia
f: 2. l: nej. gm: Croel, Befallningsman. _med en fullwäxt dotter och en Systerdotter.
4179 Anna Margareta Schölberg, Fendrichs fru
gm: Örnhielm, Fendric.
4180 Emerentia Holm, Capiteins Enkia
4181 Anna Grass, Capiteins Enkia
4182 Catharina Wessman, Casseurs Enkia
b: 2.
4183 Brita Michelsdotter Gåås, Fendrichs Enkia
b: 1.
4184 Margareta Sylvia, Rådmans Enkia
fr: Helsingfors. f: 1.
4185 Barbara Helena Kijhn, Capiteinsdotter
_äländig för 2ne terminer.
4186 Catharina Abrahamsdotter, Kiöpmans Enkia
fr: Helsingfors. b: 3.
4187 Dorothea Elisabet Jäski, Wachtmäst: Enkia
fr: Reval. _med 1 dotter och 1 dotterbarn.
4188 Gabriel Parnovius, Borgare
fr: Helsingfors. _Siuklig.
4189 Brita Myra, Fältskiärs Enkia
b: 1. l: nej. gm: Degner, Fältskiär. _Modern död.
4190 Maria Kempe, Cappellans Enkia
b: 1. _så för denna som förra delningen.
4191 Anna Maria Wettersten, Fälttygwachtare Enkia
b: 4. _för denna och förre dehl:gen.
4192 Gabriel Miltopaeus, Stadsfogde
fr: Åbo. b: 4. l: ja.
4193 Hindrich Bircklenius, Cappellan
l: ja. _med dess SwärModer.
4194 Agneta Ulrich, Ryttmäst. Enkia
b: 4. l: nej. gm: Hagen, Ryttmästare. _gl:.
4195 Gustaf Brander, Capitein
f: 1. l: ja. _med 1 Systerdotter.
4196 Johan Arp, Borgare
b: okänt antal. l: ja.
4197 Bertil Lesle, Rådman
d: II. _gammal, död, Dito till begrafnings hielp en andra utdelning.
4198 Theobald Lallerius, Borgare
b: 5. l: ja.
4199 Baltzar Schultz, Borgmästare
b: 2. l: ja.
4200 Maria Enqvist, Lieutnants Enkia
f: 1. l: nej. gm: Sahlfeldt, Lieutnant. _med dess dotter Catharina.
4201 Christina Ståhlhanske, Assessorsdotter
_har swag Syn.
4202 Christina Klick, Capiteinsdotter
_har swag Syn.
4203 Abraham Collinus, Cappellan
b: 2. l: ja.
4204 Brita Maria Grabbe, Cornets hustru
b: 1.
4205 Jacob Hartman, Collega
fr: Åbo. b: 3. l: ja.
4206 Ingebor Biuur, Cappellans Enkia
4207 Margareta Enschel, Cappellans Enkia
f: 1.
4208 Maria Jönsdotter, Rusthållare Enkia
b: 3. l: nej. gm: Mårten Sarfman, Rusthållare.
4209 Abraham Axelsson, Rusthållare
b: 5. l: ja.
4210 Sigrid Hasselgreen, Fäldt Predikants Enkia
b: 3.
4211 Catharina Thune, Wägar Enkia
b: 5. l: nej. gm: Erich Giers, Wägare.
4212 Elsa Beck, Öfwerstlieutnantsdotter
4213 Catharina Lesle, Advocats Enkia
l: nej. gm: Wilstadius, Advocat.
4214 Catharina Swart, Fogde Enkia
b: 1.
4215 Anna Christina Hästsko, Ryttmästar Enkia
l: nej. gm: Reinke, Ryttmästare.
4216 Grels Grellsson Graan, Munsterskrifware
b: 3. l: ja. _blind.
4217 Hans Wallersteen, Rusthållare
b: 3. l: ja.
4218 Maria Gamberg, Inspectorsdotter
4219 Margareta Helenia, Pastors Enkia
_Ålderstigen.
4220 Margreta Tavonia, Borgar Enkia
fr: Helsingfors. b: 3. l: nej. gm: Herman Gottski, Borgare.
4221 Anna Gertruda Engwall, Krigsfiscals hustru
fr: Pernau.
4222 Brita Helena Silfwerarm, Ryttmästare dotter
4223 Anna Bischof, Styckjunkare Enkia
4224 Gertrud Elisabet Hildebrand, Capiteins fru
4225 Anna Catharina Styrges, Fendrichs hustru
4226 Engel Juliana Gudman, Capiteins dotter
4227 Brita Gavelina, Regementspastors Enkia
fr: Riga. l: nej. gm: Berg, Regementspastor.
4228 Elisabet Forsell, Licentförwaltare Enkia
fr: Viborg. l: nej. gm: Streng, Licentförwaltare.
4229 Beata Christina Kirckring, fyrbåks Inspectors Enkia
4230 Elisabet Stake, Borgmästare Enkia
fr: Kexholm. l: nej. gm: Falck, Borgmästare.
4231 Maria Savonia, Fältwäbels Enkia
fr: Reval. b: 1. l: nej. gm: Lindquist, Fältwäbel. _med dess gl: siuka Moder Maria Berg, barnet litet.
4232 Catharina Gynterforss, Drabants Enkia
fr: Reval. b: 1.
4233 Catharina Rees, Bookhållare Enkia
l: nej. gm: Berghusen, Bookhållare.
4234 Anna Maria von Fritzen, Cammereraredotter
fr: Reval.
4235 Olof Mårtensson Grubb, Borgare
fr: Reval. b: 3. l: ja. _siuklig.
4236 Sophia Favonia, Häradsskrifware Enkia
fr: Helsingfors. b: 1.
4237 Hindrich Johansson, Borgare
fr: Helsingfors. l: ja. _gl: och siuklig.
4238 Helena Wulf, Fogde Enkia
fr: Åbo. f: 1. _dottern fullwäxt.
4239 Hindrich Lax, Skeppare
fr: Helsingfors. b: 2. l: ja.
4240 Catharina Knorring, Öfwerstedotter
4241 Berendt Munster, Notarius
b: 5. l: ja.
4242 Helena Burss, Tullnärs Enkia
l: nej. gm: Christianus, Tullnär. _med sin gl. Moder Margareta Kleen fyrwärkare Enkia.
4243 Elisabet Burss, Skräddare Enkia
_gammal och Siuklig.
4244 Pehr Hindrichsson, Bonde
b: 3. l: ja. _förlamad, barnen siuklige.
4245 Elsa Johansdotter Dyr, Spårmakarhustru
b: 1. gm: Höök, Spårmakare.
4246 Christina Juslenia, Lieutnants Enkia
l: nej. gm: Schultz, Lieutnant.
4247 Maria Jöransdotter Busche, Swärdfäijare Enkia
_har kräfftan i ansichtet.
4248 Catharina Hindrichsdotter, Häradshöfdingedotter
_siuklig.
4249 Barbro Magdalena Kyhn, Borgare Enkia
fr: Åbo. _gaml:.
4250 Hieronymus Höijer, Regementsfältskiär
b: 6. l: ja.
4251 Sara Rothovia, Justitie Borgmästar Enkia
l: nej. gm: Willstadius. _gammal, död.
4252 Margareta Wallstenia, Landträntemästare Enkia
fr: Åbo.
4253 Anna Maria Eschenburg, Kiöpmansdotter
4254 Hindrich Tolpo, Rådman
b: 5. l: ja. gm: Magdalena Magne, hustru.
4255 Brita Catharina Cronstierna, Ryttmästare Enkefru
4256 Michael Fant, Kyrkioherde
b: 6. l: ja.
4257 Anna Margareta Nassaken, Öfwerstlieutnants dotter
4258 Maria Arnsbeckia, Kyrkioherde Enkia
b: 6.
4259 Ingrid Berg, fältskiärs Enkia
_gammal.
4260 Anna Christina Berg, Cornets hustru
b: 1. gm: Malmberg, Cornet.
4261 Christina Buhrman, Fendrics Enkia
l: nej. gm: Warnhielm, Fendric.
4262 Margareta Höök, Fendrichs Enkia
b: 3. l: nej. gm: Nöroni, Fendrich.
4263 Elisabet Dorothea von Creutlein, Lieutnants Enkia
f: 1. l: nej. gm: Wulf, Lieutnant.
4264 Christina Håkansdotter Berg, Regementsskrifware Enkia
l: nej. gm: Krook, Regementsskrifware.
4265 Agneta Bötscher, Magisters Enkia
l: nej. gm: Fischbach, Magister. _gl:.
4266 Beata von Reten, Munsterskrifware Enkia
b: 1. l: nej. gm: Scharberg, Munsterskrifware.
4267 Rachel Hagman, Bookhållare Enkia
b: 2.
4268 Margareta Sturck, Constabels hustru
_siuklig.
4269 Maria Lovisa Schultz, Qwartermästar Enkia
l: nej. gm: Rosendahl, Qwartermästare. _siuklig.
4270 Anders Buhrman, Ländzman
b: 7.
4271 Anna Maria Rooth, Fendrichs Enkia
b: 1. l: nej. gm: Frisenschiöld, Fendrich.
4272 Maria Arborelia, Fendrichs Enkia
fr: Riga. b: 1. l: nej. gm: Gustaf Biörckman, Fendrich.
4273 Helena Ekholt, Fendrichs hustru
b: 2. gm: Johan Schmitt, Fendrich.
4274 Catharina Elisabet Qvillingstedt, Hoppmans Enkia
b: 3. l: nej. gm: Georg Brandt, Hoppman.
4275 Johan Baginski
fr: Riga. l: ja. _gl: Man med dess Siuka hustru.
4276 Anna Dorothea Gerner, Secreteraredotter
_gaml: och siuklig.
4277 Catharina Hult, Fendrichs hustru
l: ja. gm: Enbom, Fendrich.
4278 Johanna Catharina Holmberg, Landmätaredotter
fr: Estland.
4279 Catharina Berg, Cornets Enkia
l: nej. gm: Juskiwitz, Cornet.
4280 Sven Siöman, Rådman
fr: Arensburg. l: ja. gm: Helena Bertilsdotter, hustru. _siuklig.
4281 Johan Beckman, Borgare och Bagare
fr: Reval. _dess hustru uti fiendens händer för denne och förre uthdehlningen.
4282 Helena Röhl, Kiöpmansdotter
fr: Helsingfors. _ofärdig.
4283 Brita Claesdotter, Borgare Enkia
fr: Helsingfors. b: 2.
4284 Scholastica Larsdotter, Enkia
fr: Helsingfors. _gl:.
4285 Anders Agricola, Student
fr: Åbo. l: ja. _af swag Syn.
4286 Margareta Botwedi, Håffmästare Enkia
l: nej. gm: Bahr, Håffmästare. _om 80 Åhr.
4287 Catharina Mattsdotter, Borgare hustru
fr: Helsingfors. f: 1. gm: Hedman, Borgare. _med en liten dot:, Modern död.
4288 Johan Forsberg, Bookbindare
b: 2. l: ja.
4289 Catharina Tavonia, Inspectors Enkia
b: 2.
4290 Sara Bange, Commiss. Enkia
l: nej. gm: Johan Meter, Commissarie. _med dess dotter Catharina, Cornets Enkia och 2 barn.
4291 Anna Christina Tollerhielm, Lieutnants hustru
gm: Lampel, Lieutnant.
4292 Catharina Eleonora Falckenfelt, Regements Pastors Enkia
l: nej. gm: Johan Wandius [Wanaeus], Regementspastor.
4293 Brita Wallersteen, Advocats Enkia
b: 4. l: nej. gm: Anders Ekman, Advocat.
4294 Christina Graf, Lieut. hustru
b: 3. gm: Träloo, Lieutnant.
4295 Anna Huusgavel, Lieutnants Enkia
b: 2.
4296 Hindrich Sigfridsson, lijnwäfware
fr: Nyen. b: 2. l: ja. _gl., inget understöd uppges.
4297 Ruut Swart, Kyrkioherdedotter
_ogifft.
4298 Scheding, Cappellans barn
b: 5. _Cappellan Petter Schedings 5 Barn fader och Moderlöse hwaraf en är krympling.
4299 Maria Petreja, Qwartermäst: Enkia
b: 4. l: nej. gm: Thomas Barck, Qwartermästare.
4300 David Petrejus, Cappellan
b: 3. l: ja.
4301 Maria Johansdotter, Advocats hustru
gm: Johan Hindrichsson, Advocat.
4302 Märta Hindrichsdotter
b: 1. _med ett dotterbarn Gynterfors.
4303 Wendla Boije, Corporals hustru
b: 2.
4304 Johan Wång, Magister
b: 1. l: ja.
4305 Johan Bång, Lieutnant
b: 5. l: ja. gm: Anna Marg. Höijer, hustru. _med SwärModer.
4306 Johan Faber, Scholaemästare
b: 5. l: ja.
4307 Catharina Fällberg, Häradsskrifware Enkia
b: 1. l: nej. gm: Johan Richard, Häradsskrifware.
4308 Catharina Charlotta Robzof, Trumpetare Enkia
fr: Narva. l: nej. gm: Schönfelt, Trumpetare.
4309 Brita Pärsdotter, Bond hustru
b: 3.
4310 Jacob Gadolinus, Cappellan
b: 2. l: ja. gm: Anna Lignipaea, hustru.
4311 Brita Lignipaea, Präst hustru
b: 2. gm: Fontenius, Präst.
4312 Anna Brun, Notarie Enkia
l: nej. gm: Forsman, Notarie. _gammal.
4313 Maria Svala, Borgare hustru
b: 2. gm: Sievert Larsson, Borgare.
4314 Margreta Johansdotter, Borgare Enkia
_gl:.
4315 Walborg Sigfridsdotter, Håffrättspåst hustru
b: 3. l: ja. _med dess siukl. Man för detta håffrättspåst.
4316 Maria Mårtensdotter Glaude, Hautboist Enkia
b: 2. l: nej. gm: Jürgen Cron, Hautboist.
4317 Margareta Wigelia, Skräddare Enka
fr: Åbo. b: 2. l: nej. gm: Öhman, Skräddare.
4318 Elisabet Eskilsdotter, Borgare Enkia
l: nej. gm: Takiene, Borgare. _om 81 åhr gl. och bräcklig.
4319 Jöran Michelsson, Snickare
b: 1. l: ja. _gl. och siuklig.
4320 Märta Ståhlfoot, Lieut: Enkia
b: 1. l: nej. gm: Dreijer, Lieutnant. _bräcklig.
4321 Isabella Wattz, Regementsfältskiärs Enkia
p: 1. _med dess Syster Son.
4322 Ingeborg Johansdotter Harka, Kåckhustru
_gl. och siuklig.
4323 Catharina Tackou, Kyrkioherde Enkia
b: 2.
4324 Elisabet Gyllenbögel, Lieutnants fru
4325 Helena Nandelstedt, Cornets hustru
_gammal.
4326 Abraham Istman, Rusthållare
fr: Åbo län. b: 2. l: ja.
4327 Thomas Kryddmar, Borgare
b: 2. l: ja.
4328 Maria Thune, Byggmästare hustru
b: 3. gm: Forström, Byggmästare.
4329 Catharina Sigfridsdotter Thaelin, Rådmans Enkia
4330 Johanna Margareta Wettsdorph, Arrendators hust:
b: 5. gm: Abraham Custor, Arrendator.
4331 Margareta Falck, Borgare Enkia
fr: Åbo. p: 3.
4332 Christina Borg, ÖfwerMineurs Enkia
l: nej. gm: Meijer, ÖfwerMineur.
4333 Anna Kiempe, Scholaemästare Enkia
l: nej. gm: Carlman, Scholmästare.
4334 Elisabet Galle, ÖfwerMineurs Enkia
f: 1.
4335 Catharina Schmitt, Probste Enkia
b: 1. l: nej. gm: Groot, Probst.
4336 Christina Swahn, Förare Enkia
l: nej. gm: Olof Störby, Förare. _gl och siuklig.
4337 Helena Erichsdotter Bratt, Styckjunkare Enkia
fr: Riga. l: nej. gm: Scheffer, Styckjunkare.
4338 Catharina Hultz, Fäldtwäbels Enkia
l: nej. gm: Sillius, Fäldtwäbel. _har feel på hörslen.
4339 Anna Karss, Borgare Enkia
fr: Borgå. b: 2. f: 1. l: nej. gm: Hopker, Borgare. _med 2 barn och 1 Systerdotter blind.
4340 Christina Erichsdotter, Sergeants Enkia
fr: Dünamünde. l: nej. gm: Hiertman, Sergeant. _gl.
4341 Margareta Elisabet von Holl, Archliemästare Enkia
fr: Dünamünde.
4342 Catharina von Reten, Lieutnants hustru
gm: Frieberg, Lieutnant.
4343 Eva Johanna Starck, Adjutants Enkia
fr: Riga. l: nej. gm: Lilliewalck, Adjutant.
4344 Catharina Borg, Hautboists hustru
fr: Viborg. b: 1. gm: Hybonet, Hautboist.
4345 Elisabet Dunckel, Cornets Enkia
b: 2.
4346 Christina Lesle, Rådmansdotter
fr: Åbo.
4347 Margareta Pratana, Advocats Enkia
fr: Åbo.
4348 Johan Blomberg, Knifsmed
fr: Borgå. _är af fallande soot beswärad.
4349 Ingebor Lindelöf, Inspectors Enkia
l: nej. gm: Wallensteen, Inspector.
4350 Hedwig Beckman, Accijsskrifware Enkia
b: 2.
4351 Maria Costenia, Rådmans Enkia
b: 1.
4352 Ingrid Wass, Academia Cursoris Enkia
b: 2. l: nej. gm: Miltopaeus, Academia Curtoris.
4353 Johan Nyman, Kiöpman
l: ja. _med dess siukl. hustru.
4354 Johan Sundelin, Ländzman
b: 7. l: ja. _med siuk hustru och 7 barn.
4355 Johan Fix, Skeppare
b: 1. l: ja.
4356 Elsa Bergman, Glasmästare Enkia
l: nej. gm: Muhrberg, Glasmästare.
4357 Anna Catharina Baumgart, Capiteinlieutenantsdotter
4358 Catharina Nillsdotter, Soldate Enkia
b: 3.
4359 Johan Lanaeus, Borgare och slaktare
b: 1. l: ja.
4360 Anna Ståhlbom, Lieutenants hustru
_död.
4361 Catharina Roos, Munsterskrifware Enkia
fr: Åbo. _gl. och bräcklig.
4362 Anna Sophia Brass, Hospitals Prästs Enkia
l: nej. gm: Warg, Hospitalspräst.
4363 Matts Jöransson Wahrela, Borgare
b: 3. l: ja. gm: Anna Johansdotter Littås, hustru.
4364 Anna Leporina, Jungfru
_gammal.
4365 Helena Såger, Påstmästare Enkia
fr: Åbo.
4366 Jacob Wallstenius, Protocollist
4367 Helena Höök, Slåtts Drabants hustru
fr: Riga.
4368 Brita Jöransdotter, Förare Enkia
l: nej. gm: Brosk, Förare. _för sin Ålder och siuklighet.
4369 Ingebor Kiempe, Förare Enkia
l: nej. gm: Brenner, Förare. _gammal.
4370 Catharina Wichard, Sergeants Enkia
4371 Margareta Nyman, Sergeants hustru
gm: Ryberg, Sergeant.
4372 Agneta Törner, Landmätare Enkia
l: nej. gm: Hedberg, Landmätare.
4373 Catharina Hindrichsdotter Colliandra, Sergeants Enkia
_gl. och siuklig.
4374 Anna Torbiörnsdotter, Hofslagare Enkia
p: 1.
4375 Eva Juliana Croning, fyrwärkare hustru
fr: Reval. b: 2. _siuklig.
4376 Ingrid Jönsdotter Lind, Sergeants Enkia
l: nej. gm: Anders Flinck, Sergeant. _gl.
4377 Anna Frees, Besökiare Enkia
b: 2.
4378 Maria Svart, Besökiare Enkia
fr: Riga.
4379 Helena Lindt, förare Enkia
_gl. och siuklig.
4380 Helena Erichsdotter, Skepstimmermans Enkia
l: nej. gm: Curlander, Skepstimmerman. _blind.
4381 Christina Stadia, Knappmakare Enkia
_gl. och bräcklig.
4382 Catharina Malmberg, Tygskrifware Enkia
b: 2.
4383 Anna Erichsdotter Lang, Scholaemästare Enkia
fr: Reval.
4384 Catharina Larsdotter Preutz, Qwartermäst. Enkia
l: nej. gm: Hindrich Pryttz, Qwartermästare. _gl.
4385 Margareta Helena Skarf, Ryttare Enkia
b: 2. _gl.
4386 Anna Mattsdotter, Soldatehustru
fr: Viborg. _gl.
4387 Catharina Hagert, Fältwäbels Enkia
fr: Viborg.
4388 Catharina Mattsdotter, Sergeants hustru
b: 1. gm: Lillia, Sergeant.
4389 Catharina Påhlsdotter, Fyrwärkare Enkia
l: nej. gm: Reichner, Fyrwärkare. _gaml.
4390 Brita Erichsdotter Ekman, Nåhlmakare Enkia
l: nej. gm: Gabriel Rahm, Nåhlmakare. _gl. och siuklig.
4391 Brita Sigfridsdotter, Skräddare Enkia
l: nej. gm: Jonas Bergman, Skräddare. _gl.
4392 Elisabet Zelijn, Bookhållare Enkia
_siuklig.
4393 Juliana Erichsdotter
f: 1. _med dess dotter Magdalena Suckera, Modren död.
4394 Hindrich Hujari, Borgare
b: 2. l: ja.
4395 Barbro Biörck, Fyrwärkare Enkia
l: nej. gm: Höijer, Fyrwärkare.
4396 Barbro Sophia Höijer, Fendrichs Enkia
b: 2.
4397 Hebbla Bång, Borgare hustru
gm: Elias Grass, Borgare.
4398 Elisabet Höökman, Regements Pastors Enkia
l: nej. gm: Ericus Ektydius, Regementspastor.
4399 Mårten Johansson, Sprutmakare
b: 2. l: ja.
4400 Maria Hindrichsdotter, Klåckare Enkia
b: 3. _gl.
4401 Märta Wessenia, Kiöpmansdotter
fr: Helsingfors. _åldrig.
4402 Hedwig Hansdotter, Mineurs Enkia
b: 2. l: nej. gm: Simon Wilckon, Mineur.
4403 Catharina Pirhoinen, Styckjunkare Enkia
b: 2.
4404 Christina Blåfield, Lieutnants dotter
4405 Lorentz Blåfield, Lieutnant
b: 3. l: ja.
4406 Hindrich Gabriel Parnovius, Inspector
b: 3. l: ja.
4407 Johan Forgies, Borgare
b: 1. l: ja. gm: Margareta Schytt, hust:. _siuklig, Mannen död.
4408 Johan Biörckberg, Borgare
fr: Helsingfors. b: 1. l: ja.
4409 Malin Jöransdotter, borgare Enkia
fr: Åbo. _gl. och siuklig, ligger till sängs.
4410 Elisabet Gabrielsdotter, Besökiare Enkia
b: 2.
4411 Simon Forsman, Borgare
b: 1. l: ja. _gl., siuklig.
4412 Thomas Sigfridsson, Skomakare
_gl. och siuklig.
4413 Michel Grelsson, Klåckare
b: 2. l: ja. gm: Maria Johansdotter, hustru.
4414 Elisabet Andersdotter, Smeds Enkia
fr: Raumo. _bräcklig och gl.
4415 Maria Carlsdotter, Borgare och Rådmans Enkia
l: nej. gm: Abraham Nyman, Borgare och Rådman.
4416 Anna Wass, Regementsfältskiärs dotter
_siuklig.
4417 Christina Jöransdotter Paulin, Borg. Enkia
b: 1. l: nej. gm: Elias Routzalainen, Borgare.
4418 Anna Hindrichsdotter, Soldate Enkia
b: 1. _siuklig.
4419 Maria Christersdotter, Krögare Enkia
b: 2.
4420 Anna Hindrichsdotter, Rusthållare hustru
fr: Esbo. b: 2.
4421 Helena Liten, Archliemästare Enkia
b: 2. l: nej. gm: Hindrich Törn, Archliemästare.
4422 Margareta Erichsdotter Berg, Corporals Enkia
l: nej. gm: Thure, Corporal.
4423 Maria Jöransdotter, Corporals Enkia
b: 1.
4424 Malin Kiempe, Corporals Enkia
l: nej. gm: Carlsson, Corporal. _gl.
4425 Catharina Olofsdotter Brandt, Muurgesälls Enkia
l: nej. gm: Johan Müller, Muurgesäll. _gl. och siuklig.
4426 Christina Jönsdotter, Soldate Enkia
_Siuklig.
4427 Margareta Berg, Corporals Enkia
l: nej. gm: Raja, Corporal. _gammal.
4428 Brita Jöransdotter, Klåckare Enkia
fr: Viborg.
4429 Susanna Lund, Styrmanshustru
fr: Dorpat. b: 1.
4430 Anna Erichsdotter, Soldate Enkia
l: nej. gm: Erich Hindrichsson, Soldat. _för 2ne terminer.
4431 Jacob Lercka, Skomakare
l: ja. _gammal.
4432 Maria Bircklenia, Cappellansdotter
_gammal.
4433 Elisabet Rothovia, Styrmans Enkia
4434 Anna Jöransdotter Gramera, Skomakare Enkia
b: 2.
4435 Elisabet Jöransdotter Blomster, Fogde Enkia
4436 Elisabet Hansdotter, Hofslagare Enkia
fr: Reval.
4437 Clas Uggla, Vicelagman
fr: Åland.
4438 Walborg Hindrichsdotter, Munsterskrif. Enkia
b: 1. l: nej. gm: Bertil Lenaeus, Munsterskrifware.
4439 Hindrich Alanus, Pastor
fr: Ingå. b: 3. l: ja. _emplojerad.
4440 Brita Ackerfelt, Capiteinsdotter
4441 Sophia Ackerfelt
4442 Harald Alftanus, Pastor
b: 6. l: ja.
4443 Maria Arckenholtz, PrästEnkia
b: 1.
4444 Simon Arfwelin, Borgare
b: 3. l: ja.
4445 Sven Agricola, Adjunctus
b: 1. l: ja.
4446 Johan Alftanus, Pastor
b: 5.
4447 Salomon Alanus, Cappellan
b: 3. l: ja. _hustrun siuk, barnen små.
4448 Abraham Alanus, Professor Theol:
b: 3. l: ja.
4449 Salomon Alanus, Pastor
b: 2. l: ja.
4450 Elsa Alana, Ländzmans Enkia
fr: Uleåborg. p: 1. l: nej. gm: Kranck, Ländzman. _siuklig.
4451 Claes Georg Alanus, PåstInspector
l: ja.
4452 Clara Alftana, Cappellans Enkia
b: 3.
4453 Anna Hindrichsdotter, Kyrkioherde Enkia
f: 1. l: nej. gm: Jacob Jacobsson, Kyrkioherde. _gl., med 1 blind dotter Sophia Jacobsdotter.
4454 Fredrich Axells, Rådman
b: 3.
4455 Anna Jacobsdotter, Borgare Enkia
l: nej. gm: Simon Andersson, Borgare. _för denne och förre dehlningen.
4456 Anna Jacobsdotter, Cappellans Enkia
_Ålderstigen.
4457 Samuel Alfwenius, Prästman
l: ja. _gl.
4458 Christina Bergman, Siömans Enkia
b: 1.
4459 Magnus Gustaf Brummert, Regementsqwartermästar son
4460 Andreas Bergius, Praepositus
b: 6. l: ja.
4461 Petter Anthoni von Bilang, Major
b: 6. l: ja. gm: Margareta Gyllenflög, fru. _Mannen död.
4462 Johan Biörckroot, Tull Fiscal
l: ja.
4463 Erich Beckman, Arrendator
b: 1. l: ja.
4464 Jacob Beckman, Ländzman
b: 1. l: ja. _gl. med dess Måg.
4465 Johan Beckman, Stads Secreterare
fr: Åbo. b: 1. l: ja.
4466 Martinus Buscherus, Adjunctus
b: 5. l: ja.
4467 Christianus Biörckroot, Cappellan
b: 6. l: ja.
4468 Märta Christina Boije, Capiteins fru
b: 2. gm: Klick, Capitein.
4469 Anna Magdalena Boije, Capiteins fru
b: 2. gm: Sass, Capitein. _Mannen fången.
4470 Barbro Helena Bröms, Artollerie Fendrichs Enkia
l: nej. gm: Lindbom, Artollerie Fendrich.
4471 Anders Berg, Slåttshoppman
b: 4. l: ja.
4472 Brita Caspersdotter, Borgare hustru
b: 3. gm: Dahlman, Borgare. _har swag Syn.
4473 Margreta Catharina von Chappel, Ryttmäst: Enkefru
b: 4. _gl. med 4 Barnbarn Major Knorrings barn.
4474 Hindrich Carstein, Auditeur
b: 4. l: ja.
4475 Sophia Castrenia, Cappellans Enkia
_gammal.
4476 Barbro Crusell, Hoppmansdotter
4477 Ebba Crusell, Fendrichs hustru
4478 Carl Carplan, Häradshöfdinge
_Siuklig.
4479 Catharina Erichsdotter Pihl, Jungfru
_bräcklig.
4480 Catharina Mårtensdotter, Cappellans Enkia
l: nej. gm: Cuppraeus, Cappellan. _gl. och siuklig.
4481 Leonhard Collin, Påstmästare
b: 3. l: ja. gm: Rebecka Sandel, hustru. _Mannen död.
4482 Johan Delwendahl, Regementsfältskiär
_gl. och siuklig.
4483 Christian Hindrich Ekestubbe, Öfwerstel.
b: 1.
4484 Catharina Ekelöf, Majorsdotter
f: 1. _med dess Systerdotter Ebba Margareta Beck Ryttmäst.dotter.
4485 Christina Regina Ekenberg, Fendrichs Enkia
b: 1.
4486 Anna Helena Ekengren, Lieutnants Enkia
b: 3. _ett barn bräckligt.
4487 Matthias Elg, Syselman
b: 1. l: ja.
4488 Ingebor Etholenia, Pastors Enkia
_död, än till begrafnings hielp en andra utdelning.
4489 Jürgen Erhard, Tullskrifware
b: 3. l: ja.
4490 Elisabet Erichsdotter, Muurgesälls Enkia
b: 2. l: nej. gm: Petter Reich, Muurgesäll.
4491 Maria Helena Fock, Capiteins fru
b: 2. gm: Wolfrat, Capitein.
4492 Eva Charlotta Fock, Majors dotter
4493 Elisabet Sigfridsdotter, LäroConstabels Enkia
_bräcklig.
4494 Catharina Erichsdotter Florin, ProbsteEnkia
_gammal.
4495 Joseph Faberman, Borgmästare
b: 7. l: ja.
4496 Martinus Florinus, Kyrkioherde
b: 5. l: ja.
4497 Thomas Forselius, Cappellan
b: 5. l: ja.
4498 Sigrid Forstadia, Borgare Enka
b: 1. _med dess Syster Catharina ogifft.
4499 Margareta Frölich, Gen: Majors Enkefru
b: 1. l: nej. gm: Funck, General Major.
4500 Jacob Favorinus, Sacellanus
b: 6. l: ja. _ett af barnen mycket siukligit.
4501 Margareta Florina, Cappellans Enkia
b: 2. l: nej. gm: Johan Lagus, Cappellan. _Modern död.
4502 Gabriel Frondelius, Pastor
b: 7. l: ja.
4503 Gabriel Hindrich Forsteen, Rådman
l: ja.
4504 Ingebor Franck, Cappellans Enkia
f: 1. _gl. med en fullwäxt dotter Sophia Nigraea, Modern död.
4505 Johan Fritz, Tullnär
b: 1. l: ja.
4506 Christina Geisler, Majorsfru
b: 2. _Mannen fången.
4507 Elisabet Gerding, Capitein Lieutnants hustru
b: 3. gm: Betulander, Capitein Lieutnant.
4508 Elisabet Gåttleben, Häradsskrif: Enkia
_med dess Systerdöttrar Christina Leistenia Rustmästare Enkia, 2 barn och Elisabet ogifft Pastors döttrar.
4509 Johan Grass, Lieutnant
l: ja. gm: Catharina Helena Pohlman, Fru.
4510 Sophia Juliana Grass, Baronessa
4511 Gabriel Gronovius, vice Pastor
l: ja.
4512 Elias Grönholm, Opbördsman
b: 4. l: ja.
4513 Andreas Gylling, Sacellanus
b: 4. l: ja.
4514 Maria Gode, Secreterare Enkia
4515 Maria Gyllencrok, Assessors Enkefru
b: 6. l: nej. gm: Johan Gabrielsson, Assessor.
4516 Maria Christina Gyllencrok, Assessorsdotter
4517 Anna Gertrud von Hagen, Fendrichs hustru
b: 3.
4518 Petter Hahn, Professor
l: ja.
4519 Gustaf Hamnodius, Cappellan
b: 2. l: ja. _gl.
4520 Helena Ackerman, Tullnärs Enkia
b: 4. l: nej. gm: Erich Hutaja, Tullnär.
4521 Barbro Signelia, Cappellans Enkia
b: 4. l: nej. gm: Zacharias Hornaeus, Cappellan.
4522 Jacob Hiuclander, Borgare
b: 2. l: ja. _Blind.
4523 Diedrich Fredrich Höijer, Lieutnant
l: ja.
4524 Anna Sophia Höijer, Lieutnants hustru
b: 5.
4525 Brigita Catharina von Löwen, Öfwerste Lieutenants dotter
4526 Maria von Leve, Ryttmästar fru
b: 1. gm: Hästsko, Ryttmästare.
4527 Andreas Ignatius, HåffRätts Advocat
b: 1. l: ja.
4528 Elisabet Jordan, Capitein Enkefru
l: nej. gm: Gode, Capitein. _gammal, död.
4529 Anna Catharina Jordan, Lieut. fru
_barnet bräckl. Mannen fången.
4530 Anna Elisabet Jordan, Cornets fru
b: 7. gm: Gottfrid von Falckenberg, Cornet.
4531 Johannes Justenius, Fendrich
b: 2. l: ja.
4532 Elisabet Isben, Kiöpmans Enkia
b: 3.
4533 Maria Jobbe, Kiöpmansdotter
fr: Åbo. _tillsammans med Christina Jobbe.
4534 Isaac Erichsson, Opbördsman och Rusthållare
4535 Johan Andersson, Rusthållare
b: 7. l: ja.
4536 Maria Klöfwe, Lieutnants hustru
b: 2.
4537 Anna Knubbert, Borgare Enkia
b: 1. _siuklig.
4538 Ingrid Nilssdotter Kiöring, Inspectors Enkia
_gammal.
4539 Olof Kassling, Arrendator
b: 2. l: ja.
4540 Anna Magdalena Lipzdorph, Majors Enkefru
l: nej. gm: Jordan, Major. _gaml.
4541 Johan Lesle, Stads Fiscal
b: 3. l: ja. gm: Anna Collina, hustru. _Mannen död.
4542 Anna Lesle, PrästEnkia
f: 1.
4543 Anna Margareta Lindelöf, Capiteins Enkefru
b: 1.
4544 Sophia Juliana Lantzelia, Lieutnants Enkia
4545 Hindrich Livonius, Cappellan
b: 8. l: ja.
4546 Brita Loschiöld, Adelsjungfru
4547 Maria Loschiöld, Kyrkioherde fru
b: 7. gm: Wallenius, Kyrkioherde. _Mannen fången.
4548 Zacharias Lundanus, Cappellan
b: 2.
4549 Hedewig Sophia Löscher, Öfwerste Lieutnants Fru
gm: Freudenfelt, Öfwerstelieutnant. _erhåller summan tillsammans med Margreta Catharina Löscher öfwerst Lieut:n Romanovitz fru.
4550 Johan Lilliewahn, ScholaeMästare
fr: Åland. b: 5. l: ja.
4551 Catharina Linde, CapiteinsEnkia
f: 1.
4552 Elias Moderus, Inspector
b: 1. l: ja.
4553 Margareta Carlsdotter, Gullsmeds Enkia
l: nej. gm: Strengman, Guldsmed.
4554 Benedictus Macrolander, Kyrkioherde
fr: Ekenäs.
4555 Margareta Mattsdotter, Enkia
_gammal och siuklig.
4556 Hedewig von Mengden, Öfwerstefru
4557 Johan Molsdorffer, Pastor
b: 4. l: ja. _employerad.
4558 Hindrich Hansson Myhrberg, Rusthållare
b: 1. l: ja.
4559 Margareta Andersdotter, Kyrkioherde Enkia
_gammal.
4560 Beata Myhr, AdelsJungfru
4561 Märta Myhr, Regementsskrifware Enkia
b: 5. l: nej. gm: Liffman, Regementsskrifware.
4562 Erich Nyberg, Pedell
b: 2.
4563 Elisabet Nyman, Lieutnantsdotter
_tillsammans med Beata Nyman lieutnantsdotter.
4564 Nils Erichsson, Regementsskrifware
l: ja. _gl., siukl. hustru.
4565 Nils Larsson, Borgare
fr: Björneborg. _gl. och siuklig.
4566 Anna Preus, Styckjunkare hustru
_siuklig, Mannen fången.
4567 Anna Palm, Fogde Enkia
b: 3.
4568 Andreas Paukalenius, Kyrkioherde
b: 3. l: ja.
4569 Gottard Willhelm von Wentzlau, Capitein
l: ja.
4570 Matthias Perman, Arrendator
b: 6.
4571 Carl Printz, Landsbookhållare
b: 5. l: ja.
4572 Ernest Gustaf von der Pahlen, Öfwerstel. Son
4573 Abraham Qvist, Cappellan
b: 4. l: ja. _Mannen död.
4574 Gudmund Rothovius, Prästman
b: 2. l: ja.
4575 Catharina Ring, Kyrkioherde Enkia
_gammal och siuklig, död, Dito till begrafnings hielp en andra utdelning.
4576 Petter Root, Wachtmästare
b: 3. l: ja.
4577 Petter Rynning, Rådman
b: 3. l: ja.
4578 Brita Catharina Rosenleu, Regements Qwartermästare hustru
4579 Anders Schartoff, Amptman
b: 2. l: ja.
4580 Margareta Andersdotter Salemontana, Enkia
4581 Daniel Sirenius, Kyrkioherde
b: 4. l: ja. _samt häradshöf: Forsenij barn.
4582 Margreta Juliana Melliner, Öfwerstel. dotter
_tillsammans med Catharina och Christina Melliner Öfwerstel.döttrar fullwäxte.
4583 Elisabet Springel, Capiteins Enkia
b: 2.
4584 Anna Maria Starck, AdelsJungfru
4585 Catharina Stiernkorss, Lieutnantsdotter
4586 Magdalena Swijnhufwud, Öfwerstl. Enkefru
l: nej. gm: Giös, Öfwerstelieutnant. _gammal.
4587 Elisabeth Erichsdotter Ström, Skeppare Enkia
b: 1. _med ett fader och Moderlöst barn.
4588 Eva Catharina Lilliering, Öfwerstel. Enkefru
b: 7. l: nej. gm: Köhler, Öfwerstelieutnant.
4589 Otto Magnus Wollfelt, Öfwerstel.
b: okänt antal. l: ja. gm: Magdalena Clerck, Fru.
4590 Christina Wollfelt, Capiteins fru
b: 3. gm: Treude [von Treijden], Capitein. _Mannen fången.
4591 Johan Ståhlbom, Kyrkioherde
b: 5. l: ja. _samt med Mågen Matthias Grunerus och ett barn.
4592 Laurentius Tamelin, Professor
b: 6. l: ja.
4593 Anna Dorothea Taube, Majors Enkefru
b: 5. l: nej. gm: Freudenfelt, Major.
4594 Eva Christina Taube, Ryttmästare Enkefru
b: 4. l: nej. gm: Freudenfelt, Ryttmästare.
4595 Eleonora Taube, Capiteins Enkefru, Baronessa
f: 1. l: nej. gm: Buhrman, Capitein.
4596 Johan Krok, Arendator
b: 6. l: ja.
4597 Benedictus Krok, Notarius
b: 2. l: ja.
4598 Helena Catharina Tetengren, Cap. fru
gm: Tretonius [Trottonius], Capitein.
4599 Catharina Ekerot, Kyrkioherde Enkia
b: 2. l: nej. gm: Carl Törn, Kyrkioherde.
4600 Erland Törn, Kyrkioherde
b: 3. l: ja. _Noch för dess siuklighet en andra utdelning.
4601 Maria Tyttz, Fendrichs hustru
b: 1.
4602 Beata Tawast, Borgmästare Enkia
b: 2.
4603 Christina Catharina Tawast, Regementsqwartermäst: Enk:
f: 1. l: nej. gm: Hesselqvist, Regementsqwartermästare.
4604 Margareta Mattsdotter Tast, Tullskrif. Enkia
b: 1. l: nej. gm: Myrich, Tullskrifware. _barnet litet.
4605 Christina Tawastierna, Häradshöfdings Enkefru
b: 2.
4606 Johanna Charlotta Tisenhausen, Majors Enkefru
_tillsammans med Anna Maria Tisenhausen.
4607 Jöran Torin, Swarfware
l: ja. _siuklig.
4608 Christina Wallstenia, Kyrkioherde Enkia
b: 2.
4609 Johan Wetterwijk, Landtmätare
b: 7. l: ja.
4610 Johan Wrang, Apologist
b: 3. l: ja.
4611 Dorothea Wansonia, Kyrkioherde Enkia
_gammal.
4612 Hindrich Wilcke, Borgare
b: 2. l: ja. _gl. och siuklig.
4613 Anna Dorothea Wrangel, Öfwerstel. Enkefru
b: 2. l: nej. gm: von Lode, Öfwerstelieutnant.
4614 Johanna Wrangel, Capiteinsdotter
4615 Anders Ingman, Opbördsman och Rusthållare
b: 13. l: ja. _5 inhyses barn.
4616 Anna Dorothea Örnflycht, Lieutnants Enkefru
b: 3.
4617 Jonas Östring, Landtmätare
b: 4. l: ja. gm: Elisabet Enholm, hustru. _samt med en Swägerska, Mannen död.
4618 Carl Jonsson Östling, Jägmästare
b: 4. l: ja. gm: Margareta Hysing, hustru.
4619 Lorentz Ekman, Lieutnant
l: ja.
4620 Maria Aminof, Capiteins Enkia
b: 2.
4621 Magnus Auricola, Präst
b: 1. l: ja. _Nådåhrs Präst på Kongsholmen, samt dess Pupiller.
4622 Catharina Zander
b: 5. _för sig och sin sal. Broders Secret: Sanders 5 barn.
4623 Beata Michelsdotter, Advocats Enkia
fr: Åbo. b: 1. l: nej. gm: Forssgren, Advocat.
4624 Catharina Blom, Cappellans hustru
b: 5. gm: Ruut, Cappellan.
4625 Catharina Holm, Fältwäbels Enkia
4626 Catharina Elisabet, Regementsqwartermästar dotter
_tillsammans med Engel Hedwig Regementsqwartermästare dotter.
4627 Maria Hindrichsdotter, Skeppare Enkia
b: 3.
4628 Christina Miödh, Skräddare Enkia
_gl. och siuklig, död.
4629 Helena Berg, Lieutnants hustru
b: 1. gm: Harpman, Lieutnant.
4630 Gustaf Fontelius, Adjunctus
4631 Beata Jesenhausen, ProsteEnkia
_tillsammans med dess dot: Anna Biugg Major Wattrangs Enkia och 2 barn.
4632 Elisabet Jesenhausen, Fendrichs Enkia
l: nej. gm: Lindblad, Fendrich.
4633 Sigrid Gyllencrok, Öfwer Inspectors Enkefru
l: nej. gm: Leijonberg, Öfwerinspector.
4634 Anna Margareta Sabelhierta, Cap: Fru
b: okänt antal. l: nej. gm: Malm, Capitein. _med sine egne och 1 Systerbarn Apelstubbe.
4635 Mårten Johan Grå, Probst och Kyrkioherde
b: 5. l: ja.
4636 Gabriel Juslenius, Professor
b: 9.
4637 Boetius Werijn, Arrendator
b: 3. l: ja.
4638 Catharina Willich, Trägårdsmästare Enkia
b: 2.
4639 Gertrud Helena von Kiöhler, Öfwerstel. Enkefru
b: 4. l: nej. gm: Charpentier, Öfwerstelieutnant.
4640 Maria Franseen, Magisters Enkia
b: 2. l: nej. gm: Dahlman, Magister.
4641 Samuel Brinck, LandzCammererare
fr: Österbotten. b: 4. l: ja. _siuklig.
4642 Paul Mansnerus, Cappellan
b: 4. l: ja. _samt med sin gl. Moder, 2 Systrar.
4643 Andreas Mansnerus, Cappellan
b: 3. l: ja.
4644 Helgardt Elisabet Rebinder, Öfwerste fru
f: 2. gm: Enschiöld, Öfwerste. _Mannen fången.
4645 Catharina Rebinder, Ryttmästar Enkia
b: 2. l: nej. gm: Uggla, Ryttmästare.
4646 Märta Eosandra, Cap: fru
b: 2. gm: Paul Willhelm Raschau, Capitein.
4647 Ebba Swanström, Ryttmästar Enkefru
l: nej. gm: Diedrich Kiöhler, Ryttmästare. _gl.
4648 Johan Westrenius, Befallningsman
b: 1. l: ja. _Man af fienden illa handterad.
4649 Johan Fahrstet, Öfwerstel.
l: ja. _Öfwerstel. för Enrollerings Manskapet i Nyland.
4650 Adam Wahl, Rusthållare och Arrendator
l: ja. gm: Christina Heller, hustru. _Mannen fången.
4651 Helena Enbom, Ryttmäst. hustru
gm: Elias Myhra, Ryttmästare.
4652 Beata Ekhag, Kiörssnärs Enkia
b: 1. l: nej. gm: Rauch, Kiörsnär.
4653 Ludwich Johan Taube, Ryttmäst.
l: ja. gm: Charlotta Enschiöld, fru. _Mannen död, Dito till begrafnings hielp en andra utdelning.
4654 Johannes Tectonius, Cappellan
b: okänt antal. l: ja.
4655 Sophia Maria von Hirscheidt, Capit. Enkefru
l: nej. gm: Gripenberg, Capitein.
4656 Samuel Alanus, Kyrkioherde
b: 3. l: ja. gm: Margareta Arnsbeckia, hustru.
4657 Maria Brehmer, Cappellans Enkia
p: 1. l: nej. gm: Werander, Cappellan.
4658 Claudius Renner, Prästman
b: 4. l: ja.
4659 Dorothea von Wijhler, Pastors Enkia
b: 2. l: nej. gm: Gnospelius, Pastor.
4660 Petter Berg, Handelsman
fr: Jakobstad. b: 2. l: ja.
4661 Maria Rimia, Cappellanshustru
b: 2. _Mannen fången.
4662 Elisabet Maria Muhle, Second Ryttmästar hustru
gm: Toll [?], Second Ryttmästare. _Mannen fången.
4663 Sophia Catharina Muhle, Capitein Lieut. Enk:fru
b: 3. l: nej. gm: Jacob Jöran Brunou, Capitein Lieutnant.
4664 Anna Maria Littzen, Probste Enkia
b: 3. l: nej. gm: Gettzelius, Probst.
4665 Anna Elisabet Kiempe, LandsCammererare dotter
4666 Andreas Hedeen, Cappellan
b: 4. l: ja.
4667 Jürgen Fridrich von Tisenhausen, Capitains son
_tillsammans med Anna Elisabet von Tiesenhausen Capitains dotter.
4668 Abraham Finnonius, Adjunctus
fr: Björneborg.
4669 Märta Porss, Rectors Enkia
fr: Nykarleby. l: nej. gm: Ringius, Rector.
4670 Gustaf Salonius, Cappellan
b: 3. l: ja.
4671 Ericus Lindquist, Cappellan
b: 8. l: ja.
4672 Thomas Betulinus, Cappellan
l: ja.
4673 Jacob Claesson, Contoirs Wachtmästare
fr: Åbo. b: 3. l: ja.
4674 Lorentz Grönberg, Påstmästare
l: ja. _mycket siuklig.
4675 Elisabet Hassallenia, Landt Fiscals Enk:
b: 2. f: 1. l: nej. gm: Stare, LandtFiscal. _med 2 barn och 1 dotterdotter.
4676 Adam Montan, Fendrich
b: 2.
4677 Gabriel Fulda, Häradsfogde
b: 5. l: ja.
4678 Jacob Sirelius, Cappellan
b: 8. l: ja.
4679 Gabriel Salonius, Probst
fr: Bjärnå. l: ja. _Siuklig hustru, hustrun död.
4680 Abraham Wallas, Capitein
b: 2. l: ja.
4681 Barbro Möller, Commendeurs Enkia
b: 1. l: nej. gm: Rycke, Commendeur.
4682 Gabriel Tauvonius, Probst och Kyrkioherde
b: 4. l: ja.
4683 Anna Maria Lillienschiöld, Kyrkioherde Enkia
4684 Hedwig Eleonora Lillienschiöld, Cap: Enkia
b: 4. l: nej. gm: Saxbeck, Capitein. _barnen små.
4685 Christina Helena Lillienschiöld, Cap. Enkefru
l: nej. gm: Close, Capitein. _gammal.
4686 Christina Magdalena Close, Capiteins fru
b: 2. gm: Clementiof, Capitein.
4687 Christina Helena Lillienschiöld, Capiteins dotter
_tillsammans med Erich Gustaf Lillienschiöld Capiteins son.
4688 Christina Ringia, PrästEnkia
_med sin Sonhustru Brita Montana och dess dotter Christina Helsingia.
4689 Elisabet Jabel, Lieutnants Enkia
b: 1.
4690 Anders Jabel, Borgare
b: 4. l: ja. _barnen små.
4691 Märta Jabel, Kiöpmans Enkia
l: nej. gm: Forsman, Kiöpman. _gammal.
4692 Zacharias Jung, Borgare och Skräddare
b: 4. l: ja. _af swag Syn.
4693 Petrus Prockman, Adjunctus
l: ja.
4694 Helena Alm, Cornet hustru
b: 2. gm: Goggstedt, Cornet. _Modren död.
4695 Elisabet Backman, StadsCapiteins Enkia
4696 Anna Catharina Twilling, Inspectors Enkia
4697 Anna Clemensdotter Sutare, Borgare Enkia
b: 1. _samt med dess Moder.
4698 Hedwig Sophia von Stierncreutz, Second Capiteins Enkia
b: 2.
4699 Simon Bondelius, Academia Cursor
fr: Åbo. b: 5. l: ja. _samt med dess gl. Moder.
4700 Christina Örnclou, Ryttmästar Enkefru
l: nej. gm: Lillieschiöld, Ryttmästare. _81 Åhr, död.
4701 Erich Revonius, Cappellan
fr: Virmo. _med dess Moder Hedwig Justandra.
4702 Maria Erichsdotter, Kyrkioherde Enkia
fr: Storkyro.
4703 Elsa Bergenheim, Secreterare Enkia
fr: Vasa. l: nej. gm: Bergudd, Secreterare.
4704 Petter Heike, bruksförwaltare
fr: Österbotten. b: okänt antal.
4705 Gabriel Gammal, Adjunctus
b: 3. l: ja.
4706 Gabriel Teudschovius, Cappellan
b: 4. l: ja.
4707 Anna Margareta Galle, Cronofogde Enkia
l: nej. gm: Ekebohm, Cronofogde. _gammal.
4708 Christina Eek, Kyrkioherde Enkia
b: 3.
4709 Johan Nordlijn, Rusthållare
b: 5. l: ja.
4710 Christina Aspgreen, Häradsskrifware Enkia
f: 1.
4711 Elisabet Florina, PrästEnkia
b: 2.
4712 Jacob Franseen, Borgare
_gl. bräcklig med sin Broder som äfwen är bräcklig.
4713 Clara Littzen, Häradshöfdings Enkia
l: nej. gm: Aeimelaeus, Häradshöfding. _gl. och bräcklig.
4714 Anna Maria Bratt, Rådmans Enkia
fr: Vasa.
4715 Abraham Wigrel, Tullnär
fr: Vasa. b: 1. l: ja.
4716 Jacob Kiöhlman, Opbördsskrifware
b: 3. l: ja. _emplojerad.
4717 Catharina Hindrichsdotter Hagert, Remsmidare Enkia
b: 5. _gl. och wanför.
4718 Gabriel Arenius, vice Pastor
b: 2. l: ja.
4719 Catharina Arenia, Adjunct hustru
gm: Ol: Iken, Adjunct. _Mannen fången.
4720 Jacob Sievonius, Paedagogus
b: 1. l: ja.
4721 Margreta Elisabet Andenflycht, Cap: Enkia
f: 1. l: nej. gm: Harkepai, Capitein. _med en Lieutnants dotter Eva Sara Reimhertz, frun död.
4722 Anna Dorothea Qvist, Inspectorsdotter
_Inspectorsdotter öfwer Landtmätare så för denna som förre dehl.
4723 Daniel Kraak, Lieutnant
b: 3. l: ja.
4724 Andreas Grönwall, Fendrich
b: 2. l: ja.
4725 Magdalena Biörckman, PrästEnkia
b: 3.
4726 Hindrich Brunnius, Pastors Son
_fader och Moderlöös samt siuklig.
4727 Petrus Calamnius, Cappellan
fr: Österbotten. b: 3. l: ja.
4728 Maria Arenia, Adjuncts hustru
b: 3. gm: Steenbeck, Adjunct. _Mannen fången.
4729 Jacob Rusch, Provincial Inspector
b: 2. l: ja. _öfwer 70 Åhr ett af barnen ofärdigt i sina fötter.
4730 Margareta Essewia, Kyrkioherdedotter
4731 Anna Essewia, Capellans Enkia
b: 2. l: nej. gm: Hammar, Cappellan.
4732 Catharina Orrea, Handelsmans Enkia
l: nej. gm: Tolpo, Handelsman. _gl. och bräcklig.
4733 Johan Casper Lebel, Borgare
b: 1. l: ja. gm: Anna Enholm, hustru.
4734 Henricus Hoppius, Sacellanus
b: 3. l: ja.
4735 Erich Söfring, Tullskrifware
b: 2. l: ja.
4736 Christina Forssenia, MantalsCommissarie Enkia
b: 1. l: nej. gm: Hagert, MantalsCommissarie.
4737 Catharina Ehrenpreus, Ryttmästaredotter
_för denna och förre dehlningen.
4738 Christina Dettlof, Corporalshustru
b: 2.
4739 Magdalena Eggers, Regements Auditeurs Enkia
4740 Ericus Frosterus, Pastor
l: ja.
4741 Johan Holst, Rådman
b: 2. l: ja.
4742 Catharina Holthausen, Regementsqwartermäst: Enkia
l: nej. gm: Wittzel, Regementsqwartermästare.
4743 Anna Hoffreen, Påstinspectors Enkia
b: 1.
4744 Margareta Elisabet von Fuhrman, Lieut: fru
b: 5. gm: Hunninghausen, Lieutnant.
4745 Christina Maria Juslenia, Häradshöfdings dotter
_tillsammans med Elisabet och Henric Juslenier häradshöfdingz barn.
4746 Anders Lund, Snickare
b: 5. l: ja. _siuklig.
4747 Sven Sarf, Styckjunkare
fr: Uleåborg. _ålderstigen och förafskedad.
4748 Christina Andersdotter, Borgare Enkia
fr: Uleåborg. b: 3. _barnen små.
4749 Johan Ollonquist, Skrifware
fr: Åbo. b: 2. l: ja.
4750 Elisabet Rajalin, Lieut: Enkia
l: nej. gm: Polviander, Lieutnant. _för denne och förre dehlningen.
4751 Elisabet Snellman, Sochneskrifware Enkia
b: 1. _barnet litet, Mannen af fienden ihiälslagen.
4752 Magnus Fredrich Streng, Inspector
b: 1. l: ja.
4753 Lennart Nilsson, Regementzskrifware
b: 3. l: ja.
4754 Walbor Johanssdotter Holm, Borgare Enkia
b: 2. l: nej. gm: Ensen, Borgare.
4755 Tammelin, Häradshöfd:
b: 6. l: ja. gm: Anna Christina Loschiöld, hustru. _Mannen död.
4756 Anna Margreta von Brummer, Kiöpmans Enkia
l: nej. gm: Eschenburg, Kiöpman.
4757 Margareta Wellera, Kyrckioherde dotter
4758 Brita Tammelin, Probstdotter
f: 3. _med 3 systerbarn.
4759 Elias Gavelius, Borgmästare
fr: Kristinestad. l: ja.
4760 Sara Öhman, Landtmätare Enkia
fr: Åbo. f: 1.
4761 Lambert Gavell, Rådman
b: 1. l: ja.
4762 Hindrich Forsteen, Kiöpman
fr: Helsingfors. b: 3. l: ja. _barnen små.
4763 Brita Erichsdotter Utha, Borgare hustru
b: 4. _Mannen fången.
4764 Anna Erichsdotter Utha, Borgare hustru
b: 3. _barnen små.
4765 Maria Erichsdotter Utha, Borgare Enkia
b: 5.
4766 Joachim Riddercrantz, Assessor
fr: Åbo. p: 1. l: ja. _Assessor i Åbo håffrätt.
4767 Erich Ståhlhammar, Bruks Patron
b: 7. l: ja.
4768 Hans Hindrich Barck, Regemtz skrif: af Cavalleriet
b: 5. l: ja.
4769 Maria Grönwall, Tullnärs Enkia
b: 2. l: nej. gm: Johan Behm, Tullnär.
4770 Petter Plagman, Cronobefallningsman
l: ja. gm: Anna Gyllenbögel, hustru. _Mannen död.
4771 Anna Böök, Borgare Enkia
b: 1. _gl. och siuklig.
4772 Brita Mickelsdotter Balet, Ländzmans Enkia
b: 1.
4773 Anna Lund, Borgmästare Enkia
b: 3.
4774 Hedwig Root, Corporals Enkia
b: 1.
4775 Catharina Brenner, Cappellans Enkia
b: 1. l: nej. gm: Fallander, Cappellan.
4776 Brita Grandel, Scholaemästare Enkia
b: 1. l: nej. gm: Mumma, Scholamästare.
4777 Elsa Biörckman, Kiöpmans Enkia
l: nej. gm: Johan Kemmer, Kiöpman.
4778 Isaac Löndquist, Kiöpman
l: ja. _af Torrwärck siuklig.
4779 Samuel Ruuth, Landtfiscal
fr: Åbo. b: 2. l: ja. _med 2 bröderbarn.
4780 Johan Törwest, Adjunctus Philosophiae
4781 Ulrica Törwest, Bruks Patrons dotter
4782 Anna Forsman, Rectors Enkia
l: nej. gm: Lauraeus, Rector. _gammal.
4783 Samuel Österman, Landsgevaldiger
f: 2. l: ja. _fordom Landz Gevaldiger siuklig, 2 Stiufdöttrar.
4784 Elisabet Erichsdotter, Enkia
fr: Gamlakarleby. b: 2. _åldrig, 2 små dotterbarn.
4785 Petrus Tigerstedt, Pastor
fr: Jakobstad. b: 3. l: ja.
4786 Johan Weickman, Borgare
fr: Reval. b: 2. _med 2 sine broderbarn.
4787 Petrus Prokeus, Adjunctus
_ogifft.
4788 Isaac Brenner, Adjunctus
_ogifft.
4789 Gertrud Billing, Borgare dotter
fr: Reval. _tillsammans med Maria Billing Borgaredotter.
4790 Samuel Ollonqvist, Ländzman
b: 3. l: ja.
4791 Lars Ström, Artollerie Timmerman
b: 4. l: ja. _afskedad, siuklig.
4792 Anna Margareta Ström, Lieutenantsdotter
_tillsammans med Maria Ström Lieutenantsdotter.
4793 Maria Ryckert, Fältskiärsdotter
_med 2 bröder.
4794 Carl Backman, Stads Notarius och Rådman
fr: Uleåborg. b: 3. l: ja.
4795 Elsa Bockmöller, Kiöpmans Enkia
b: 2. l: nej. gm: Bulich, Kiöpman.
4796 Margareta Cajana, PrästEnkia
b: 3. _barnen små.
4797 Brita Cajana, Rådman och MantalsCommiss. Enkia
4798 Johan Cajanus, vice Pastor
b: 2. l: ja. gm: Christina Hoffren, hustru. _barnen små.
4799 Susanna Cronbeck, PrästEnkia
b: 1.
4800 Christina Frisia, Kyrkioherde Enkia
_71 Åhr, med en Son och 2 barnebarn.
4801 Sophia Insulana, Inspectorsdotter
_siuklig.
4802 Sara Östensdotter, Enkia
fr: Vasa. b: 2. l: nej. gm: Joseph Andersson.
4803 Lars Biörnström, Tullskrifware
b: 2. _med 2 Systerbarn.
4804 Susanna Cajana, Kyrkioherde Enkia
b: 4.
4805 Alexander Kepplerus, Notarius Consistorii
b: 2. l: ja.
4806 Margareta Littowia, Borgmästare Enkia
_gl.
4807 Maria Gabrielsdotter Litthovia, Scholaemästare Enkia
b: 5.
4808 Elisabet Lockman, KiöpmansEnkia
_gl.
4809 Sven Mellenius, Rådman
fr: Nystad. b: 5. l: ja.
4810 Margareta Myrich, Rådmans Enkia
l: nej. gm: Bockmöller, Rådman. _gl.
4811 Nils Abrahamsson, MantalsCommissarius
fr: Viborg. b: 5. _barnen små.
4812 Gertrud Ryss, Provincial Inspectors Enkia
b: 2. l: nej. gm: Enroot, Provincial Inspector.
4813 Sara Sipelia, Borgare dotter
fr: Uleåborg.
4814 Johan Sipelius, Rådman
fr: Uleåborg. b: 3. _gl. och bräcklig.
4815 Johan Zebulon, Kiöpman
b: 3. l: ja.
4816 Esaias Grop, CronoBefallningsman
b: 2. l: ja.
4817 Anna Juliana Bittner, Capiteins Enkefru
b: 1. l: nej. gm: Brasch, Capitein.
4818 Anna von Håltzhausen, Lieut: Enkia
b: 4. l: nej. gm: Krumback, Lieutnant. _barnen små.
4819 Catharina Susanna von Håltzhausen, Fend: Enk:
b: 3. l: nej. gm: Thurin, Fendrich. _barnen små.
4820 Johan Wendelius, Kyrkioherde
fr: Österbotten. b: 8. l: ja.
4821 Chatharina Charlotta Böisman, Fältbookhåll. hust:
b: 2. gm: Qvistberg, Fältbookhållare.
4822 Anna Borgman, Kiämnär och Opbördzskrif. Enk:
b: 3. l: nej. gm: Michael Eklund, Kiämnär och Opbördzskrifware.
4823 Abraham Pahleen, Häradshöfdinge
b: 3. l: ja.
4824 Hans Johan Beck, Adelsman
_ung, har swag Syn.
4825 Abraham Adrian, Borgare och handelsman
fr: Helsingfors. b: 2. l: ja.
4826 Margareta Aronia, Rådmans Enkia
fr: Brahestad. f: 1. _siuklig.
4827 Hedwig Catharina Bosin, Lagmansdotter
4828 Gabriel Cajander, Crono Befallningsman
fr: Åbo län. b: 3. l: ja. _barnen små.
4829 Jochim Brander, Häradsskrifware
fr: Åbo län. b: 2.
4830 Hindrich Bähr, Befallningsman wid Hospitalet
fr: Nagu. b: 9. l: ja. _wid Hospitalet i Siel.
4831 Hindrich Forsman, Kiöpman
fr: Helsingfors. b: 2. l: ja.
4832 Abraham Frosterus, Cappellan
fr: Uleåborg. b: 2. l: ja.
4833 Christina Gottschlick, Regementsqwartermästare hustru
4834 Anna Herman, Casseurs Enkia
b: 3. l: nej. gm: Barckman, Casseur. _barnen små.
4835 Johan Kiellander, Rådman
fr: Björneborg. b: 3. l: ja. _barnen små.
4836 Johan Casper Kiempfer, Organist
fr: Vasa. l: ja.
4837 Johannes Mollerus, Tullnär
fr: Uleåborg. b: 2. l: ja.
4838 Johan Rydström, Borgmästare
fr: Umeå. b: 7. l: ja. _samt med dess SwärModer.
4839 Hindrich Roos, Tullnär
fr: Vasa. l: ja. _hustrun gambel.
4840 Emanuel Reuter, Kyrkioherde
fr: Hattula.
4841 Niclas Schloff, Kiöpman
fr: Helsingfors.
4842 Petter Johansson Siöman, Borgare
b: 2. l: ja.
4843 Matthias Angulin, Stadzfogde
b: 2. l: ja.
4844 Elias Berg, Rådman
fr: Uleåborg. l: ja. _siuklig, med sin gl: Moder.
4845 Helena Berendtz, Ryttmästar Enkefru
b: 3. l: nej. gm: Schmitt, Ryttmästare. _barnen små.
4846 Anna Biörcksteen, Skeppare Enkia
4847 Catharina Johansdotter, borgare Enkia
_med sin om 81 Åhr gl. blinda och bräcklige Moder.
4848 Carl Drakenhielm, Major
_gammal och bräcklig.
4849 Jacob Duval, Öfwerstl.
b: okänt antal. l: ja. _siuklig.
4850 Magnus Forsteen, Mantals Commissarius
b: 4. l: ja.
4851 Elsa Galle, Ryttmäst: Fru
b: 4. gm: De la Motte, Ryttmästare. _Mannen fången, barnen omyndige.
4852 Brita Grandel, Kyrkioherde Enkia
b: 3. _barnen små.
4853 Johan Lindström, Inspector
b: 5. l: ja.
4854 Maria Hansdotter, AmmiralitetsPrästs Enkia
b: 2. l: nej. gm: Eek, AmmiralitetsPräst.
4855 Johannes Molijs, Adjunctus
fr: Lillkyro. b: 1.
4856 Wendla Matthesia, Rådman och MantalsCommiss:dotter
_Rådman och MantalsComiss: Hend: Matthesij lilla dotter.
4857 Johan Qvist, Rådman
fr: Björneborg. b: 2. l: ja. gm: Anna Thaelin, hustru. _Mannen död.
4858 Sophia Pistohlkårs, Ryttmäst: fru
b: 3. gm: Berendt Rebinder, Ryttmästare. _Mannen fången.
4859 Johan Jörgen Sax, Handskmakare
_Kongl: Håff Statens Handskmakare har swag Syn och warit fången.
4860 Anna Scharijn, Cappellans Enkia
fr: Uleåborg.
4861 Christina Schultz, Lieutnantsdotter
_siuklig.
4862 Johan Wallensteen, Häradshöfdinge
l: ja.
4863 Nicolaus Fridelinus, Kyrkioherde
b: okänt antal. l: ja.
4864 Margareta Törnroos, Cappellans Enkia
b: 1.
4865 Nicolaus Aeimelaeus, Kyrkioherde
fr: Storkyro. b: 2. l: ja.
4866 Agneta Jöransdotter, Borgare Enkia
b: 1.
4867 Christina Lillieström, Capiteins Enkefru
f: 2. l: nej. gm: Rosendahl, Capitein. _döttrarna fullwäxte.
4868 Petter Wahlberg, Inspector
l: ja.
4869 Johannes Festing, Prästbarn
_tillsammans med Joachim Festing.
4870 Johannes Uhlgren, Adjunctus
4871 Anders Forström, Borgare
fr: Helsingfors. l: ja.
4872 Magnus Löfwing, Arrendator
b: 4. l: ja.
4873 Catharina Norlandra, Figurstickare Enkia
b: 3. l: nej. gm: Gustaf Hagner, Figurstickare. _siuklig.
4874 Catharina Ståhle, Kyrkioherde Enkia
4875 Brita Ullbohm, BorgareEnkia
fr: Uleåborg. b: 8.
4876 Christina Nilsdotter, Borgare Enkia
b: 1.
4877 Sophia Pärsdotter, Borgaredotter
_Fader och Moderlöös.
4878 Johan Jönsson, Arrendator
b: 2. l: ja. _samt hustru Syster siuklig.
4879 Maria Phontin, Kyrkioherdedotter
fr: Riga. _siuklig.
4880 Anders Pilkar, Borgare
fr: Uleåborg. b: 1. l: ja.
4881 Elisabet Carlandra, Borgare Enkia
b: 1.
4882 Lars Keder, LandzContors Påst
_gl.
4883 Matthias Wedman, Stads Fiscal och ArchlieMästare
_gl. och siuklig.
4884 Margareta Andersdotter, Borgare Enkia
fr: Uleåborg. _Om 80 åhr.
4885 Carl Reinholdtson
fr: Gamlakarleby. l: ja. _siuklig och af fienden illa handterad.
4886 Margareta Abrahamsdotter, Gullsmeds Enkia
fr: Uleåborg. b: 2.
4887 Catharina Elisabet Groot, Capit: fru
fr: Riga. gm: Claes, Capitein. _för denne och förre dehlningen.
4888 Lucia Sprint, Ryttmästardotter
_tillsammans med Catharina, Anna och Carl Sprint.
4889 Elisabet Schrodera, Probstedotter
_tillsammans med Anna Schrodera.
4890 Brita Grisilia Schalin, Lieutenants hustru
4891 Sophia Helena Forbus, Öfwerstl. Fru
b: 8. gm: Fredrich Adolph von der Pahlen, Öfwerstelieutnant.
4892 Margareta Elisabet Finckenberg, Cap: fru
b: 1. gm: Hästscho, Capitein.
4893 Barbro Finckenberg, Lieut. Enkefru
b: 3. l: nej. gm: Willant, Lieutnant.
4894 Margareta Helena Hästsko, Ryttmäst. fru
b: 3. gm: Munck, Ryttmästare.
4895 Sophia Palm, Capiteins fru
f: 1. gm: Gyllenspång, Capitein.
4896 Matthias Martinus, Probst
b: 5. l: ja.
4897 Jacob Carlqvist, Kyrkioherde
b: 6. l: ja.
4898 Margareta Brenner, Probste Enkia
b: 4. l: nej. gm: Litthovius, Probst.
4899 Johan Paki, Borgare
b: 2. l: ja.
4900 Johan von Brömsen, LandtRichter
b: 2. l: ja.
4901 Edward Nybeck, Pastor
b: 5. l: ja.
4902 Catharina Strand, Fältwäbels Enkia
b: 4.
4903 Elisabet Grå, BefallningsMansEnkia
b: 4.
4904 Anna Margreta Lilliebruun, Lieut: hustru
_Mannen fången.
4905 Elisabet De la Motte, Lieutnants Enkia
b: 2. l: nej. gm: Wedel, Lieutnant.
4906 Helena Kunigunda Taube, Capiteins Enkia
l: nej. gm: Arnander, Capitein.
4907 Hindrich Hassel, BefallningsMan
b: 6.
4908 Margareta Blööt, HäradsskrifwareEnkia
b: 2.
4909 Gabriel Forsteen, Rådman
fr: Helsingfors. b: 4. l: ja.
4910 Michael Brunlöf, Kyrkioherde
b: 3. l: ja.
4911 Arfwid Beck, Ländzman
b: 4. l: ja.
4912 Catharina Johansdotter, Lådmakare Enkia
b: 3.
4913 Elisabet Kupilenia, Borgare Enkia
l: nej. gm: Johan Cruse, Borgare.
4914 Anna Margreta Freudenfelt, Ryttmästaredotter
4915 Daniel Forster, Amptman
_siuklig.
4916 Anders Heijke, Bruuks Bookhållare
_har swag Syn.
4917 Anders Isacksson, Brofogde
b: 2. l: ja. _af fienden illa handterad.
4918 Engel Elisabet Bergman, Majors Enkia
b: 2.
4919 Lars Biörn, Rådman
b: 3. l: ja.
4920 Jonas Holm, Kiöpman
b: 3. l: ja. _både man och hustru siukliga.
4921 Dorothea Elisabet Ruth, Cap: Lieut: fru
b: 2. gm: Klick, Capitein Lieutnant. _Mannen fången.
4922 Patrick De la Wall, vice Lagman
b: 8. l: ja. _Mannen död.
4923 Ebba Wellingk, Majors Enkia
b: 4. l: nej. gm: Jägerhorn, Major.
4924 Paul Krogius, Adjunctus
_tillsammans med dess Syster Cappellans Enkia Elisabet Krogia.
4925 Margareta Elisabet Skruf, Cornet hustru
gm: Johan Lund, Cornet. _Mannen fången.
4926 Herman Ross, Professor Theol:
b: 7. l: ja.
4927 Jacob Rungius, Kyrkioherde
b: 7. l: ja.
4928 Jacob Medelplan, Landz Gewaldiger
b: 3. l: ja.
4929 Regina Christina Bartram, Capitein Lieut. Enkia
b: 3. l: nej. gm: Fulda, Capitein Lieutnant.
4930 Elisabet Thauwonia, Lieut.Enkia
b: 3. _tillsammans med Margareta Thauwonia Lieut: och CorporalsEnkor af Cav: med 3 barn.
4931 Anna Wimmerling, Fend: Enkia
f: 2. _siuklig och gl. för denna och förre utdehl.
4932 Margareta Allsbeck, Regementsfältskiärs Enkia
b: 2. _har 2 Stiufbarn.
4933 Margareta Gyllenström, Majors dotter
4934 Johanna Ottiliana Aminof, Majors fru
b: 1. gm: Berend, Major.
4935 Anna Wallin, Regemts:Qwartermäst: Enkia
p: 1. f: 1. l: nej. gm: Axel Holm, Regementsqwartermästare. _bägge barnen fullwäxte.
4936 Elisabet Steen, Kiöpmans Enkia
b: 2. l: nej. gm: Anders Bahr, Kiöpman.
4937 Anna Margareta Nederland, Majors Enkia
l: nej. gm: Lilliebruun, Major.
4938 Petter Lindberg, Ländzman
b: 3. l: ja.
4939 Agneta Maria Gyllenspång, Lieut: Enkia
b: 2. l: nej. gm: Brusin, Lieutnant.
4940 Maria Helena Menschewer, Fendrichsdotter
4941 Catharina Elisabet Gyllenspång, Fendrichs fru
gm: Lindback, Fendrich.
4942 Elisabet Simia, Borgmästare Enkia
4943 Anna Hunnia, Häradsskrifware Enkia
_gl. och siuklig.
4944 Beata Elsa Schilling, Capiteins Enkia
b: 4.
4945 Margreta Lucia Schilling, Lieut: Enkia
4946 Salomon Stichaeus, Capellan
b: 3. l: ja.
4947 Petter Lang, Rådman
b: 3. l: ja.
4948 Elisabeth von Lieven, Öfwerste fru
b: 7. gm: Boije, Öfwerste.
4949 Margareta Christina Klingbeil, Majors Enkia
l: nej. gm: Wolmar Nandelstedt, Major. _död, till begrafning.
4950 Ebba Catharina Preutz, Majors Enkefru
f: 1.
4951 Johan Pärsson Kopperman, Borgare
b: 3. l: ja.
4952 Thomas Andersson Stubbe, Borgare
fr: Ekenäs. _gl., om 100 åhr, död, Dito till begrafnings hielp en andra utdelning.
4953 Johan Asproot, Apollogist
b: 2. l: ja.
4954 Anna Christina Giös, vice lagmans fru
b: 1. l: nej. gm: Uggla, vice lagman. _för detta vice lagman Ugglas fru.
4955 Catharina Falck, Capiteins fru
b: 3. gm: Rutenstierna, Capitein.
4956 Anna Larsdotter Hielm, borgare Enkia
b: 1. _samt med 1 gl. Pijga Margreta Mattsdr.
4957 Elisabet Thomaea, Pastors Enkia
l: nej. gm: Prokopaeus, Pastoris. _med 1 dotter och 2 barnebarn.
4958 Ernest Gestrenius, Probst
b: 5. l: ja. _4 barn och 1 Broderbarn.
4959 Gertrud Christina Paikul, sal. Capit: fru
l: nej. gm: Hindrich Boije, Capitein.
4960 Sophia Paikul, H.
4961 Erich Johansson Kaupman, Borgare
b: 3. l: ja. _gl, 2 barn och 1 dotterbarn.
4962 Catharina Gallenia, Borgare Enkia
b: 3. l: nej. gm: Anders Sursa, Borgare.
4963 Catharina Fårbus, Tullnärs Enkia
b: 1. l: nej. gm: Johan Skoug, Tullnär.
4964 Walbor Michelsdotter, Klåckare Enkia
b: 6.
4965 Erhard Wessman, Cronofougde
b: 1. l: ja. _samt med sin gl. SwärModer Margareta Bergstock Capiteins Enkia.
4966 Christina Pärsdotter, Tullbesökiare Enkia
fr: Åbo. b: 2. l: nej. gm: Erich Simonsson, Tullbesökiare. _barnen siukl., med sin gl: Moder Margareta Mårtensdotter.
4967 Nils Berger, Collega
fr: Uleåborg. l: ja. _hustrun död.
4968 Gertrud Elisabet Pistohlkårs, Öfwerste Enkefru
b: 6. l: nej. gm: von Essen, Öfwerste.
4969 Margareta Wassgreen, Stads Fiscals Enkia
l: nej. gm: Beck, Stads Fiscal.
4970 Petter Qvidia, Slåtts Wachtmästare
fr: Åbo. b: 3. l: ja. _samt dess Syster och siuka Systerdotter.
4971 Sara Maria Clauback [Claubart], Öfwerstel: Enkefru
f: 1. l: nej. gm: von Schwengeln, Öfwerste. _siuklig med 1 Styfdr.
4972 Maria Elisabeta Lilliebruun, Fend: fru
b: 3. l: ja. gm: Stierncreutz, Fendrich.
4973 Florentina Lilliebrun, Majorsdotter
4974 Margareta Måsberg, Borgare hustru
b: 2. gm: Jacob Jönsson Stor, Borgare. _Mannen fången.
4975 Johan Ekerodde, Controleur
fr: Viborg. f: 1. l: ja. _hustrun siuklig.
4976 Matts Ersson Påso, Borgare
fr: Åbo. b: 4.
4977 Elias Grönberg, Opsyningsman
b: 3. l: ja.
4978 Rebecka Lang, Borgare Enkia
_med dess dotter Margreta Lang Lieutnant Hahns Enkia och 2 barn.
4979 Anna Jacobsdotter, Borgare Enkia
fr: Vasa. b: okänt antal.
4980 Maria Johansdotter, Besökare Enkia
fr: Barösund. b: 4. l: nej. gm: Thomas Mårberg, Besökare.
4981 Elisabet Dorothea Tallberg, Capiteins Enkia
b: 3. l: nej. gm: Moratz [Moritz], Capitein.
4982 Anna Bornman, Lieut: Enkia
b: 1. l: nej. gm: Hendrich Wessman, Lieutnant.
4983 Barbro Lind, Fendrichs Enkia
b: 4. l: nej. gm: Spenser, Fendrich.
4984 Catharina Wendelia, Kiöpmans Enkia
b: 1.
4985 Maria Schartoff, Cornet Enkia
b: 3. l: nej. gm: Feijrich, Cornet.
4986 Barbara Magdalena von Rosen
4987 Brita von Rosen
4988 Christer Duwall, Lieutnant och Baron
l: ja. gm: Christina Boije, Fru. _för detta Lieutnant gammal och siuklig.
4989 Maria Annung, Borgare och handelsmans Enkia
fr: Åbo. b: 2. l: nej. gm: Carl Broman, Borgare och handelsman. _gammal.
4990 Anna Miltopaea, CronoBefallningsmans Enkia
l: nej. gm: Daniel Tollet, CronoBefallningsman.
4991 Johan Lönquist, Controleur
fr: Åbo. l: ja. _Controleur wid Siötullen i Åbo med en Swåger.
4992 Anna Tesleff, Kyrkioherde Enkia
_gammal.
4993 Elisabet Forselia, Rådmans Enkia
fr: Nykarleby.
4994 Catharina Soop, Pastors Enkia
fr: Åbo. b: 3. l: nej. gm: Joh: Ericij, Pastor.
4995 Anders Christiansson Back, Borgare
fr: Jakobstad. b: 2. l: ja. _med dess gambla Moder.
4996 Brita Kalkaja, Borgare hustru
_Mannen fången.
4997 Brita Biörnström, Borgare Enkia
b: 3. l: nej. gm: Fischer, Borgare.
4998 Johan Bertilsson, Skeppare
fr: Åbo. _ofärdig och enögd.
4999 Catharina Fredrichsdotter Hellenia
fr: Åbo. b: 3.
5000 Hendrich Groth, Opbördsskrifware
b: 2. l: ja.
5001 Christina Sittman, Fältwäbels Enkia
l: nej. gm: Michel Gudmundsson Worm, Fältwäbel. _70 Åhr.
5002 Elisabet Mattsdotter Berg, Borgare hustru
fr: Vasa. b: 2.
5003 Gustaf Johan von Knorring, Major
b: 4. l: ja.
5004 Fredrich Beck, HåffRätts Wachtmästare
fr: Åbo. b: 1. l: ja.
5005 Brita Jacobsdotter Rajal, Borgare Enkia
fr: Uleåborg. b: 4. l: nej. gm: Kropsius, Borgare. _barnen små.
5006 Margareta Berg, Cornet hustru
gm: Christopher Böckling, Cornet.
5007 Margareta Werandra, PrästEnkia
fr: Kronoby. b: 3. _med sin Syster.
5008 Hans Wadman, Skrifware
_gammal.
5009 Anna Hansdotter, KlåckareEnkia
_gammal 75 Åhr, inget understöd uppges.
5010 Anna Lovisa Muhle, Öfwerstl. Enkefru
b: 4. l: nej. gm: Reinhold Köhler, Öfwerstelieutnant. _med dess Swågers Barn Majoren Fromholt Köhlers 2 Barn, sampt Corneten Sprincks 2 Barn tillsammans.
5011 Maria Eskillsdotter, Corporals hustru
b: 2.
5012 Maria Pärsdotter, Handtlangare hust.
b: 2. gm: Johan Gabrielsson, Handtlangare.
 

[ Huvudsidan ]