Finska flyktingar i Sverige under stora ofreden


[ Huvudsidan ]

Tjänstemän från Åbo och Björneborgs län 1716

Förtechning på de af Kongl. Majt. allerunderdånigste undersåtare och Betiente utaf Åbo och Björneborg lähns höfdingedömme, med Åhland hwilcka åhr 1713 af Fienden ifrån sine Ämbeten sampt huus hem och Egendom blefwe fördrefne och sedan sig här i Swerige i stoor Nöd och fattigdom Uppehållit.

Källa: Landshövdingen till Kunglig Majestät 13.3.1716, Åbo och Björneborgs län. Riksarkivet. Mikrofilm FR 45.

I nedanstående förteckning upptas de ämbets- och tjänstemän från Åbo och Björneborgs län, som befann sig i Sverige våren 1716 och där lyfte lön.

 

5013 Johan Stiernstedt, Landshöfding
fr: Åbo.
5014 Samuel Forseen, Landssekreterare
fr: Åbo.
5015 Hans Swahn, Landsbokhållare
fr: Åbo. _med en skrivare tillsammans, hwilka ännu hafwa att arbeta på 1712åhrs LandzBook, som eij här tills kunnat förfärdigas genom dettatt Betienterne då Fijenden 1713 inföll i Lähnet, blefvo hijt och tijdt på åthskillige orter med sine handlingar förskingrade, såatt en dehl intet förrän i Näst förledit Åhr, kunnat kommatillsammans och i dett stånd, att de kunnat giöra sitt arbete ochfå förfärdiga special Rächningarne hwar förinnanLandzBookhållaren eij häller för kunnat giöra något tilllandzbokens afslutande.
5016 Johan Wetterwijk, Landtmätare
fr: Åbo län.
5017 Johan Krook, Häradsfogde
fr: Vemo härad.
5018 Anders Monseen, Häradsfogde
fr: Virmo härad.
5019 Hind. Hassell, Häradsfogde
fr: Masko härad.
5020 Jacob Renner, Häradsfogde
fr: Pikis härad.
5021 Gabriel Cajander, Häradsfogde
fr: Halikko härad.
5022 Gerhard Wessman, Häradsfogde
fr: Satakunta nedre.
5023 Gustaf Holmdorff, Häradsfogde
fr: Satakunta övre.
5024 Wilhelm Pihl, Häradsfogde
fr: Åland. _häfftar för swåre balance och annat answar Fögderiet och så af Fienden ödegjorts.
5025 Gustaf Haartman, Häradsskrivare
fr: Virmo härad.
5026 Jochim Brander, Häradsskrivare
fr: Satakunta nedre.
5027 Jacob Mellenius, Häradsskrivare
fr: Satakunta övre.
5028 Caspar Törnström, Häradsskrivare
fr: Åland. _till Commiss. sedan Åhr 1714.
5029 Jacob Medelplan, Landsgevaldiger
fr: Åbo län.
5030 Jacob Tallgreen, Cancelliepåsten
fr: Åbo län.
5031 Jacob Claesson, Contoirs påsten
fr: Åbo län.
5032 Georg Arctopolitanus, Slåttspredikant
fr: Åbo. _vid Åbo slott.
5033 Petter Qvidia, Wachtmestare
fr: Åbo. _vid Åbo slott 6 st Slåttz knechtar.
5034 Carl Östling, Hejderidare
fr: Åland. _i jägeristaten.
5035 Jacob Medelplan, Gevaldiger
fr: Åbo län. i: Stockholm.
5036 Petter Qwidia, Wachtmäst
fr: Åbo län. i: Stockholm.
5037 Jacob Tallgreen, Cancellie Påsten
fr: Åbo län. i: Stockholm.
5038 Gabriel Prockopeus, Slåttsskräddaren
fr: Åbo län. i: Stockholm.
5039 Matts Buskman, Slåttssnickaren
fr: Åbo län. i: Stockholm.
5040 Erich Grön, Slottsknecht
fr: Åbo län. i: Stockholm.
5041 Anders Mulda, Slottsknecht
fr: Åbo län. i: Stockholm.
5042 Jören Pihlqvist, Slottsknecht
fr: Åbo län. i: Stockholm.
5043 Petter Söfring, Slottsknecht
fr: Åbo län. i: Stockholm.
5044 Mårten Ström, Slottsknecht
fr: Åbo län. i: Stockholm.
5045 Johan Lexu, Slottsknecht
fr: Åbo län. i: Stockholm.
5046 Carl Andersson, Slåttssmed
fr: Åbo län. i: Stockholm.
5047 Larss, Murmestare
fr: Åbo län. i: Stockholm.
5048 Bertil Michellsson, Timberman
fr: Åbo län. i: Stockholm.
5049 Simon Jörensson, Timberman
fr: Åbo län. i: Stockholm.
5050 Hindrich Pårwu, Timberman
fr: Åbo län. i: Stockholm.
 

[ Huvudsidan ]