Finska flyktingar i Sverige under stora ofreden


[ Huvudsidan ]

Tjänstemän från Åbo och Björneborgs län 1717

Förtechning uppå Kongl. Maj:tz Betiente af Åbo och Björneborgz Läns Höfdinge dömme med Åhland hwilka år 1713 ifrån sine Embeten sampt Huus och Ägendom af Fienden blefwo fördrefne och sedan här i Swerige medh Stoort beswär och trångzmåhl sigh uppehållit förmodandes underdånigst at effter Kongl. Maj:tz Allernådigste Staat och Disposition blifva med deras Årl:n bestådde lön benådade pro 1717, som följer.

Källa: K. G. Leinberg, [Luettelo Ruotsin puolella v. 1717 pakolaisina oleskelevista Turun ja Porin läänin virkamiehistä]. -Historiallinen arkisto 19(1905):pöytäkirjat, s. 11-15.

I nedanstående förteckning upptas ämbets- och tjänstemän från Åbo och Björneborgs län som år 1717 lyfte lön i Sverige.

 

5051 Johan Stiernstedt, Landzhöfding
fr: Åbo.
5052 Hans Svahn, Landz Bokhållare
fr: Åbo. _med en des Skrifware.
5053 Samuel Forseen, Landz Secreterare
fr: Åbo o. Björnebo.
5054 Johan Wetterwijk, Landtmätare
fr: Åbo o. Björnebo.
5055 Johan Krook, Häradz Fougde
fr: Vemo härad.
5056 Anders Monsen, Häradz Fougde
fr: Virmo härad.
5057 Hendrich Hassell, Häradz Fougde
fr: Masko härad.
5058 Jacob Renner, Häradz Fougde
fr: Pikis härad.
5059 Gabriel Cajander, Häradz Fougde
fr: Halikko härad.
5060 Gerhard Wessman, Häradz Fougde
fr: Satakunta nedre.
5061 Gustaf Holmdorf, Häradz Fougde
fr: Satakunta övre.
5062 Gustaf Hartman, Häradzskrif.
fr: Virmo härad.
5063 Iockim Brander, Häradzskrif.
fr: Satakunta nedre.
5064 Jacob Medelplan, Landz Gevaldiger
fr: Åbo o. Björnebo.
5065 Johan Sundlin, Lendzman
fr: Halikko.
5066 Petter Andersson, Lendzman
fr: Bjärnå.
5067 Lars Bergström, Lendzman
fr: Korpo.
5068 Clara Lietzen, Lendzman
fr: Eura. _Substituten i Eura And. Högberg ell. Madam Clara Lietzen.
5069 Abraham Lufven, Upbördsskrif.
fr: Åbo o. Björnebo.
5070 Jacob Tallgren, Landz Cantzelie Påsten
fr: Åbo o. Björnebo.
5071 Jacob Classon, Landz Contoirs Påsten
fr: Åbo o. Björnebo.
5072 Georg Artopolitanus, Slåts Predikant
fr: Åbo.
5073 Petter Qwidia, Slåts wachtmestare
fr: Åbo.
5074 Mårten Ström, Slåtsknecht
fr: Åbo.
5075 Anders Mulda, Slåtsknecht
fr: Åbo.
5076 Joh. Lexu, Slåtsknecht
fr: Åbo. _död in martj 1717.
5077 Petter Syring, Slåtsknecht
fr: Åbo.
5078 Erich Grön, Slåtsknecht
fr: Åbo. _avancerat d. 4 Maj 1717 til Håfretz Påst.
5079 Jöran Pihlqvist, Slåtsknecht
fr: Åbo.
5080 Augustin Makovitz, Constabel och Archliskrif:
fr: Åbo o. Björnebo.
5081 H:m Bergh, Wachtmestare
fr: Kastelholm.
5082 Petter Örn, Lendzman
fr: Sund.
5083 Måns Ambrusies, Lendzman
fr: Saltvik. _ell. J. Ström.
5084 Johan Tellen, Lendzman
fr: Finström.
5085 Carl Sparf, Lendzman
fr: Hammarland.
5086 Anders Ekeroot, Lendzman
fr: Föglö.
5087 Anders Kummelberg, Lendzman
fr: Kumlinge.
5088 Carl Östling, Beridare
fr: Åland.
5089 Johan Strömer, Skallfogde
fr: Finström.
5090 Joh. Henderson, Skallfogde
fr: Hammarland.
5091 Hendrich Henderson, Skallfogde
fr: Jomala.
5092 Johan Gezelius, Biskop
fr: Åbo o. Björnebo.
5093 Ingemund Bröms, Kyrckioherde
fr: Åbo.
5094 Zachris Lundanus, Cappellan
fr: Åbo.
5095 Mathias Elgh, Oeconomus
fr: Åbo. _Oeconomus vid Åbo domkyrckian.
5096 Gabriel Hartman, Conrector
fr: Åbo.
5097 Jacob Hartman, Collega
fr: Åbo.
5098 Johan Carpelius, Collega
fr: Åbo.
5099 Johan Wrang, Praeceptor
fr: Åbo.
5100 Johan Salmenius, Rector
fr: Raumo.
5101 Johan Hartman, Conrector
fr: Raumo.
5102 Claes Renner, Collega
fr: Raumo. _niuter hälfften.
5103 Jacob Gadolin, Paedagog
fr: Nådendal.
5104 Michel Polviander, Paedagog Mag.
fr: Björneborg.
5105 Johan Lillievahn, Paedagog
fr: Åland.
5106 Harald Alftanus, Hospitals Prädikant
fr: Själö.
5107 Christ. Lignipeus, Hospitals Prädikant
fr: Åbo.
5108 Hendrich Bähr, Föreståndare
fr: Åbo o. Björnebo. _död 1717 in Aprill niuter alt så lön för 4 månader detta År.
5109 Hendrih C. Merckell, Boktryckare
fr: Åbo o. Björnebo.
5110 Elisabet Hassalenia, Landz Fiscal
fr: Tyrvis. l: nej. gm: Stare, Landz Fiscal. _som sama tienst i Tyrfwis S.n förestådt.
5111 Joh. Ollonqvist, Länsman
fr: Orivesi.
5112 Petter Litander, Länsman
fr: Nykyrka.
 

[ Huvudsidan ]