Finska flyktingar i Sverige under stora ofreden


[ Huvudsidan ]

Flyktade tjänstemän 1720

Extract af 1720 Åhrs Stat Angående de Flychtige Betiente ifrån Lif- och Finland, 12.7.1720.

Källa: Kommissionen för flyktingmedlens utdelande 1720. Riksarkivet, Stockholm.

I nedanstående förteckning upptas de ämbets- och tjänstemän som år 1720 lyfte lön i Sverige. För åren 1715-1719 upptas bara klumpsummor för lönerna. Namn på de flyktade framgår således inte.

 

5113 von Strokirck, Ståthållare
fr: Livland.
5114 Lilliegren, Lagman uti Finland
fr: Livland. _niuter dess förra Archiwarij Löhn.
5115 Patrick Krabbe, Cammarskrifware
fr: Livland.
5116 Ruut, Artollerie Bokhållare
fr: Livland.
5117 Dorsch, Probst
fr: Livland.
5118 Enanderhielm, Lagman
fr: Riga. _niuter Assessors Lön.
5119 Dimberg, Lagman
fr: Riga. _niuter Assessors Lön.
5120 Geisler, Lagman
fr: Riga. _niuter Assessors Lön.
5121 Liungreen, Slåttsfogde
fr: Estland.
5122 Frederici, OEkonomieNotarie
fr: Estland.
5123 Spiner, Cammarskrifware
fr: Estland.
5124 Richter, SlåttsFogde
fr: Estland.
5125 Lifman, Assessor i BorgRätten
fr: Reval.
5126 Ehrenreuter, Assessor i BorgRätten
fr: Reval.
5127 Morian, Professor
fr: Reval. _Gymnasium i Revel, af Kongl. Maijt: och Cronan.
5128 Masalin, Regements Pastor
fr: Estland. _wid Ehstniske AdelsFahnan.
5129 Schults, Häradshöfding
fr: Ingermanland.
5130 Lars Staf, häradsskrifware
fr: Ingermanland.
5131 Gamberg, Profwiantmästare
fr: Ingermanland.
5132 Petr. Miltopaeus, Rector
fr: Narva.
5133 Boga, Collega
fr: Narva.
5134 Frese, häradshöfding
fr: Kexholms län.
5135 Printz, Bokhållare
fr: Kexholms län.
5136 Bergbohm, Landzbokhållare
fr: Ösel.
5137 Biörk, Landtmätare
fr: Ösel.
5138 Folkiern, Licentförwaltare
fr: Riga.
5139 Erdtman, Controleur
fr: Riga.
5140 Wiens, Anlags Controleur
fr: Riga.
5141 Schenning, Controleur
fr: Ösel.
5142 Forss, Besökare
fr: Ösel.
5143 Mellin, Controleur
fr: Dagö.
5144 Schenbeck, Controleur
fr: Wismar.
5145 Schwalah, Cantzler
fr: Pommern. _niuter dess fulla Löhn för i Åhr, quartals wis.
5146 Hielmborg, Cantzler
fr: Zweijbrücken.
5147 Gyllenpatron, ÖfwerCammererare
fr: Pommern. _dess öfwerCammererare Löhn.
5148 Kohl, Artillerie Bokhållare
fr: Pommern.
5149 Eccard, ÖfwerAuditeur
fr: Pommern. _60.dr. srmt om månaden.
5150 Neugebauer, RegeringsRådet
fr: Brehmen.
5151 Sandberg, RegeringsRåd
fr: Brehmen. _efter Kongl. Maijt: bref af d. 11 Junii 1719.
5152 Okänd, Secreterare
fr: Brehmen. _efter Kongl. Majit. bref af d. 11 Junii 1719.
5153 Okänd, Registrator
fr: Brehmen. _efter Kongl. Maijt. bref af d. 11. Junii 1719.
5154 Okänd, Cancellist
fr: Brehmen. _efter Kongl. Maijt. bref af d.11. Junii 1719.
5155 Spichler, LandtRäntemästare
fr: Wismar.
5156 Leijonmark, Vice President
fr: Åbo.
5157 Riddercrantz, håfrätts Råd
fr: Åbo.
5158 Qwentzell, Håfrätts Råd
fr: Åbo.
5159 Lagerflycht, Lagman
fr: Åbo.
5160 Carplan, Lagman
fr: Åbo.
5161 Biörckegreen, Lagman
fr: Åbo.
5162 Hertz, Lagman
fr: Åbo.
5163 Munster, Assessor
fr: Åbo.
5164 Törnecreutz, Assessor
fr: Åbo.
5165 Wallwijk, Assessor
fr: Åbo.
5166 Ehrenmalm, Assessor
fr: Åbo.
5167 Jägerschiöld, Assessor
fr: Åbo.
5168 Lilliestierna, Secreterare
fr: Åbo.
5169 Munster, AdvocatFiscal
fr: Åbo.
5170 Hindrichsson, Vice Fiscal
fr: Åbo.
5171 Öhman, Actuarie
fr: Åbo.
5172 Ruuth, Handlingsskrifware
fr: Åbo.
5173 Grönlund, Handlingsskrifware
fr: Åbo.
5174 Wittfoot, Handlingsskrifware
fr: Åbo.
5175 Joh: Wattz, Påst
fr: Åbo.
5176 Erich Gröön, Påst
fr: Åbo.
5177 Brommenstedt, Lagman
fr: Karelen. _Lagman uti Carelska Lagsagu.
5178 Anders Portaeus, Häradshöfding
fr: Åbo län.
5179 Longe, Häradshöfding
fr: Åbo län.
5180 Wallenstierna, Häradshöfding
fr: Åbo län.
5181 Dettlofson, Häradshöfding
fr: Åbo län.
5182 Palleen, Häradshöfding
fr: Åbo län.
5183 Jonas Lostierna, häradshöfding
fr: Nyl. Tavast.län.
5184 Tigerstedt, Häradshöfding
fr: Nyl. Tavast.län.
5185 Isaak Hagert, häradshöfding
fr: Vi. Nyslott län.
5186 Jonas Molin, Häradshöfding
fr: Österbotten.
5187 Ross, Professor Theol: Secundus
fr: Åbo.
5188 Getzelius, Professor
fr: Åbo.
5189 And: Pryss, Professor Poeseos
fr: Åbo.
5190 Joh. Pihlman, Professor
fr: Åbo. _niuter dess förra Secreterare Löhn.
5191 Joh: Torwöst, Professor Physices
fr: Åbo. _niuter dess förra Adjuncti Löhn.
5192 Pihlman, Vice Bibliothecarie
fr: Åbo.
5193 Pihlman, Notarius Consist.
fr: Åbo.
5194 Biörkman, Boktryckare
fr: Åbo.
5195 Nicolaus Fridlenius, Probst och Pastor
fr: Korpo. _niuter lika Löhn som Lithovius.
5196 Lundanus, Cappelan
fr: Åbo. _Cappelanen wid Finska församlingen.
5197 Johan Montin, Cappelan
fr: Åbo län.
5198 Merchell, Boktryckare
fr: Åbo län.
5199 Elg, Syssloman, magist.
fr: Åbo län.
5200 Kepplerus, Consistorie Notarie
fr: Åbo län.
5201 Okänd, Pedell
fr: Åbo.
5202 Harald Alftanus, Hospitals Prädikant
fr: Själö.
5203 Joseph Klufwensjk, Hospitals Förståndare
fr: Kronoby.
5204 Johan Hartman, Lector
fr: Åbo. _niuter dess förra Conrectoris Löhn i Raumo.
5205 Gabriel Hartman, Conrector
fr: Åbo.
5206 Jacob Hartman, Collega
fr: Åbo.
5207 Carpelius, Collega
fr: Åbo.
5208 Wrång, Praeceptor
fr: Åbo.
5209 Salmenius, Rector
fr: Raumo.
5210 Renner, Collega
fr: Raumo. _niuter häraf 39 dr.
5211 Gadon, Paedagogus
fr: Nådendal.
5212 Polviander, Paedagogus
fr: Björneborg.
5213 Lind, JustitieBorgmästare
fr: Åbo.
5214 Schultz, PolitieBorgmästare
fr: Åbo.
5215 Hindr. Tolpo, Rådman
fr: Åbo.
5216 Grahn, Rådman
fr: Åbo.
5217 Scheffer, Rådman
fr: Åbo.
5218 Rynning, Rådman
fr: Åbo.
5219 Callén, Rådman
fr: Åbo.
5220 Beckman, StadsSecreterare
fr: Åbo.
5221 Kiöhl, Notarie
fr: Åbo.
5222 Niedelberg, Notarie
fr: Åbo.
5223 Faberman, Borgmästare
fr: Nystad.
5224 Bursman, Rådman
fr: Nystad.
5225 Mellenius, Rådman
fr: Nystad.
5226 Ranck, Rådman
fr: Nystad. _med Notarie Lönen.
5227 Rinman, Borgmästare
fr: Raumo. _med Notarie Lönen.
5228 Sporenberg, Rådman
fr: Raumo.
5229 Simonsson, Rådman
fr: Raumo.
5230 Forssberg, Rådman
fr: Raumo.
5231 Amerbusch, Rådman
fr: Nådendal.
5232 Pehrsson, Rådman
fr: Nådendal.
5233 Matts Simonsson, Rådman
fr: Nådendal.
5234 Tammelin, Borgmästare
fr: Helsingfors.
5235 Gabr. Hindersson, Rådman och Cammnär
fr: Helsingfors.
5236 Gabr. Forsten, Rådman
fr: Helsingfors.
5237 Fredrik Axellz, Rådman
fr: Helsingfors.
5238 Lorentz Forsten, Rådman
fr: Helsingfors.
5239 Angulin, Stadsfogde
fr: Helsingfors.
5240 Wijkman, Borgmästare
fr: Borgå.
5241 Carsberg, Rådman
fr: Borgå.
5242 Ekblad, Rådman
fr: Borgå.
5243 Wallentinsson, Borgmästare
fr: Veckelax.
5244 Ross, Borgmästare
fr: Vasa.
5245 Haustramnius, Rådman
fr: Vasa.
5246 Biörkman, Rådman
fr: Vasa.
5247 Nyman, Rådman
fr: Vasa.
5248 Mornie, Rådman
fr: Vasa.
5249 Helberg, Rådman
fr: Vasa.
5250 Zollin, Rådman
fr: Vasa.
5251 Haustramnius, Notarie
fr: Vasa.
5252 Ruut, Casseur
fr: Vasa.
5253 Simonsson, Stadztienare
fr: Vasa.
5254 Hindrichson, Stadztienare
fr: Vasa.
5255 Johan Holst, Rådman
fr: Uleåborg.
5256 Petter Lang, Rådman
fr: Uleåborg.
5257 Sipelius, Rådman
fr: Uleåborg.
5258 Blom, Rådman
fr: Uleåborg.
5259 Blom, Organist
fr: Uleåborg.
5260 Bohm, Stadsfogde
fr: Uleåborg.
5261 Bohm, Wägare
fr: Uleåborg.
5262 Hindersson, Wachtmästare och klockställare
fr: Uleåborg.
5263 Mats Jacobsson, Stadstienare
fr: Uleåborg.
5264 Brummerus, Rådman
fr: Gamlakarleby.
5265 Brenner, Rådman
fr: Gamlakarleby.
5266 Brummerus, Notarie
fr: Gamlakarleby.
5267 Skepper, Rådman
fr: Nykarleby.
5268 Brask, Rådman
fr: Nykarleby.
5269 Gedda, Rådman
fr: Nykarleby.
5270 Neostadius, Rådman
fr: Nykarleby.
5271 Neostadius, Notarie och Casseur
fr: Nykarleby.
5272 Beck, Stadstienare
fr: Nykarleby.
5273 Möllner, Stadstienare
fr: Nykarleby.
5274 Johansson, Klåckställare
fr: Nykarleby.
5275 Berglind, Rådman
fr: Jakobstad.
5276 Borgerus, Rådman
fr: Jakobstad.
5277 Borgerus, Notarie och Casseur
fr: Jakobstad.
5278 Kråka, Stadstienare
fr: Jakobstad.
5279 Carlsson, Klåckställare
fr: Jakobstad.
5280 Gabriel Corte, Borgmästare
fr: Brahestad.
5281 Biörn, Rådman
fr: Brahestad.
5282 Jurvelius, Rådman
fr: Brahestad.
5283 Frimodig, Rådman
fr: Brahestad.
5284 Frimodig, Notarie och Casseur
fr: Brahestad.
5285 Tormae, Klåckställare
fr: Brahestad.
5286 Tormae, Stadstienare
fr: Brahestad.
5287 Westman, Rådman
fr: Kristinestad.
5288 Gawell, Rådman
fr: Kristinestad.
5289 Backman, Rådman
fr: Kristinestad.
5290 Gawell, Notarie
fr: Kristinestad.
5291 Stiernstedt, Landshöfding
fr: Åbo län.
5292 Forseen, Lands Secreterare
fr: Åbo län.
5293 Swahn, LandsCammererare
fr: Åbo län.
5294 Wetterwjk, Landtmätare
fr: Åbo län.
5295 Wessman, Häradsfogde
fr: Åbo län.
5296 Renner, Häradsfogde
fr: Åbo län.
5297 Caijander, Häradsfogde
fr: Åbo län.
5298 Monseen, Häradsfogde
fr: Åbo län.
5299 Holmdorf, Häradsfogde
fr: Åbo län.
5300 Krok, Häradsfogde
fr: Åbo län.
5301 Hartman, Häradsskrifware
fr: Åbo län.
5302 Brander, Häradsskrifware
fr: Åbo län.
5303 Jochim Brander, Cammarskrifware extraordinarie
fr: Åbo län.
5304 Sundlin, Lähnsman
fr: Åbo län.
5305 Andersson, Lähnsman
fr: Åbo län.
5306 Litzen, Lähnsman
fr: Åbo län.
5307 Hegberg, Lähnsman
fr: Åbo län.
5308 Litsander, Lähnsman
fr: Åbo län.
5309 Ollenquist, Lähnsman
fr: Åbo län.
5310 Luwen, Fogdetienare
fr: Åbo län.
5311 Broberg, Fogdetienare
fr: Åbo län.
5312 Tallgren, LandsCancellie Påsten
fr: Åbo län.
5313 Arctopolitanus, Slåts Prädikant
fr: Åbo. _utom det han uti Öregrund niuter.
5314 Quidia, Slåttswachtmästare
fr: Åbo län.
5315 Ström, Wachtknecht
fr: Åbo län.
5316 Mulda, Wachtknecht
fr: Åbo län.
5317 Syring, Wachtknecht
fr: Åbo län.
5318 Pihlquist, Wachtknecht
fr: Åbo län.
5319 Okänd, Wachtmästare
fr: Kastelholm.
5320 Örn, Länsman
fr: Åland.
5321 Ström, Länsman
fr: Åland.
5322 Tellén, Länsman
fr: Åland.
5323 Sparf, Länsman
fr: Åland.
5324 Ekroot, Länsman
fr: Åland.
5325 Kummelberg, Länsman
fr: Åland.
5326 Carl Östling, Hejderidaren
fr: Åland.
5327 Strömer, Skogwachtare
fr: Åland.
5328 Johan Hindersson, Skallfogde
fr: Åland.
5329 Jöns Andersson, Skallfogde
fr: Åland.
5330 Hindrich Hindersson, Skallfogde
fr: Åland.
5331 Isak Andersson, Skallfogde
fr: Åland.
5332 Stierncrantz, Landshöfding
fr: Nyl Tavast län. _niuter dess Öfwerste Lön wid Regementet.
5333 Archenholtz, LandsSecreterare
fr: Nyl. Tavast.län.
5334 Stuwe, Gouvernementz Cammererare
fr: Nyl. Tavast.län. _niuter dess förra LandsCammererare Löhn.
5335 Tammelin, Räntemästare
fr: Nyl. Tavast.län.
5336 Hahn, Häradsfogde
fr: Nyl. Tavast.län.
5337 Forsten, Häradsfogde
fr: Nyl. Tavast.län.
5338 Samuel Bark, LandsCammererare
fr: Nyl. Tavast.län. _niuter dess förra häradsskrifware Löhn fult uth.
5339 Boström, Landsgevaldiger
fr: Nyl. Tavast.län.
5340 Roth, Wachtmästare
fr: Nyl. Tavast.län.
5341 Dijkman, Lähnsman
fr: Nyl. Tavast.län.
5342 Ollenquist, Lähnsman
fr: Nyl. Tavast.län.
5343 Flyth, Lähnsman
fr: Nyl. Tavast.län.
5344 Böök, Lähnsman
fr: Nyl. Tavast.län.
5345 Granberg, Lähnsman
fr: Nyl. Tavast.län.
5346 Ahlström, LandsCancellie Påsten
fr: Nyl. Tavast.län.
5347 Norström, Contoirs Påsten
fr: Nyl. Tavast.län.
5348 Berg, Slåttsfogde
fr: Nyl. Tavast.län. b: 2.
5349 Herkepaeus, Conrector
fr: Helsingfors.
5350 Sievonius, Paedagogus
fr: Ekenäs.
5351 Arvidus Alopaeus, Probst och Kyrkioherde
fr: Borgå.
5352 Borre, LandsSecreterare
fr: Österbotten.
5353 Brink, LandsCammererare
fr: Österbotten.
5354 Hellberg, Räntemästare
fr: Österbotten.
5355 Aurin, Häradsfogde
fr: Österbotten.
5356 Grop, Häradsfogde
fr: Österbotten.
5357 Helberg, Häradsfogde
fr: Österbotten.
5358 Bulick, Häradsfogde
fr: Österbotten.
5359 Arnkijhl, Häradsfogde
fr: Österbotten.
5360 Wester, Häradsskrifware
fr: Österbotten.
5361 Åkerman, Häradsskrifware
fr: Österbotten.
5362 Gustafson, LandsGewaldiger
fr: Österbotten.
5363 Jordman, Fogdetienare
fr: Österbotten.
5364 Granberg, Fogdetienare
fr: Österbotten.
5365 Core, Fogdetienare
fr: Österbotten.
5366 Tuderus, Fogdetienare
fr: Österbotten.
5367 Scherp, Fogdetienare
fr: Österbotten.
5368 Tegman, Fogdetienare
fr: Österbotten.
5369 Fasanen, Fogdetienare
fr: Österbotten.
5370 Aurin, Fogdetienare
fr: Österbotten.
5371 Scheidenburg, Lähnsman
fr: Österbotten.
5372 Beck, Lähnsman
fr: Österbotten.
5373 Heitz, Lähnsman
fr: Österbotten.
5374 Hansten, Lähnsman
fr: Österbotten.
5375 Norman, Lähnsman
fr: Österbotten.
5376 Gumbse, Lähnsman
fr: Österbotten.
5377 Höök, Lähnsman
fr: Österbotten.
5378 Falk, Lähnsman
fr: Österbotten.
5379 Carling, Lähnsman
fr: Österbotten.
5380 Bogman, Lähnsman
fr: Österbotten.
5381 Lillbeck, Lähnsman
fr: Österbotten.
5382 Steffander, Wachtmästare på Uborgs Slått
fr: Uleåborg.
5383 Berström, Wachtmästare på Korsholms Slått
fr: Korsholm.
5384 Sundman, Wachtknecht
fr: Österbotten.
5385 Ullwijk, Wachtmästare på Cajana Slott
fr: Kajana.
5386 Nils Brenholm, Landtmätare extraordinarie
fr: Österbotten. _halfårs Löhn, Resepenningar 20.
5387 Littovius, Probst och Kyrkioherde
fr: Uleåborg. _som tilförene warit Pastor uti Nyen, niuter dess förra Löhn.
5388 Forström, Rector
fr: Uleåborg.
5389 Raijaleen, Collega
fr: Uleåborg.
5390 Berger, Collega
fr: Uleåborg.
5391 Keckman, Praeceptor
fr: Uleåborg.
5392 Kemmer, Rector
fr: Vasa.
5393 Wijkar, Conrector
fr: Vasa.
5394 Alsinius, Collega
fr: Vasa.
5395 Asproth, Praeceptor
fr: Vasa.
5396 Aspgren, Paedagogus
fr: Vasa.
5397 Hellenius, Paedagogus
fr: Jakobstad.
5398 Alenus, Paedagog
fr: Nykarleby.
5399 Röring, Paedag:
fr: Gamlakarleby.
5400 Westzynthius, Paedag:
fr: Brahestad.
5401 Pett. Watz, Landtfältskiär
fr: Österbotten.
5402 Malm, LandsSecreterare
fr: Viborgs län.
5403 Södermark, Häradsfogde
fr: Viborgs län.
5404 Rösling, Slåttsskrifware
fr: Viborgs län.
5405 Kiaeder, Contoirs dräng
fr: Viborgs län.
5406 Martinius, Probst och Lector
fr: Viborg.
5407 Joh: Wång, Lector Politices
fr: Viborg.
5408 B. Krook, Notarius Consist:
fr: Viborg.
5409 Hindr. Langelius, Collega eller Praecep:
fr: Viborg.
5410 Lönnqvist, Controleur
fr: Åbo.
5411 Saltberg, Besökare
fr: Åbo.
5412 Wetter, Tullnär
fr: Helsingfors.
5413 Ekerodde, Controleur
fr: Viborg.
5414 Lars Larsson, Besökare
fr: Viborg.
5415 Fritz, Tullnär
fr: Porkala udd.
5416 Zachris Johanson, Besökare
fr: Porkala udd.
5417 Syllvius, Tullnär
fr: Barösund.
5418 Nilsson, Tullnär
fr: Veckelax. _Weckelax och Pellinge.
5419 Siöman, Besökare
fr: Hangöudd.
5420 Sporenberg, Tullnär
fr: Raumo.
5421 Snellman, Tullnär
fr: Uleåborg.
5422 Holst, Tullskrifware
fr: Uleåborg.
5423 Gedda, Tullnär
fr: Nykarleby.
5424 Berglund, Tullnär
fr: Jakobstad.
5425 Carlenius, Tullskrifware
fr: Brahestad.
5426 Mellenius, Tullnär
fr: Nystad.
5427 Ekeblad, Tullnär
fr: Borgå.
5428 Gustaf Ehrsson, Tullskrif.
fr: Borgå.
5429 Lilliewahn, Tullnär
fr: Ekenäs.
5430 Ahllöf, Tullnär
fr: Veckelax.
5431 Wargentin, Notarie
fr: Åbo.
5432 Stadius, Notarie
fr: Åbo.
 

[ Huvudsidan ]